Predstavljen Priručnik za prepoznavanje diskriminacije pred organima javne vlasti

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, u saradnji sa GIZ-om, objavio je Priručnik za prepoznavanje slučajeva diskriminacije pred organima javne vlasti.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković rekla je na predstavljanju priručnika da se pritužbe koje se odnose na diskriminaciju pred organima javne vlasti nalaze na drugom mestu, a da se dešava da akti koja lokalna samouprava donese sadrže neke diskriminatorne odredbe, ne zato što im je to cilj, nego zato što često ne znaju da prepoznaju diskriminaciju ili ne poznaju dovoljno antidiskriminatorne propise.

Ona je dodala da je bilo i situacija kada je postojala namera da se uvede neka afirmativna mera za određenu društvenu grupu koja je marginalizovana, a da se prlikom donošenja naprave neke odredbe koje zapravo imaju suprotan karakter.

Navodeći primere diskriminacije, poverenica je spomenula onemogućavanje pristupa objektima osobama sa invaliditetom, potom situaciju da žena koja se vrati sa porodiljskog odsustva dobije niže radno mesto ili zbog toga ne može da napreduje…

Poverenica je ukazala je da je jedan od mehanizama zaštite prava na jednakost postupak pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, koji je potpuno besplatan.

Profesorka Marijana Pajvančić naglasila je da je šest godina, koliko Zakon o zabrani diskriminacije postoji u Srbiji, još uvek kratak period kako bi se steklo dovoljno iskustvo i znanje u ovoj oblasti.

Ona je skrenula pažnju na najdirektnije oblike diskriminacije česte u javnoj upravi, ali upozorila i na posrednu diskriminaciju koja se izuzetno teško prepoznaje. Profesorka Pajvančić je dala primere diskriminacije na osnovu pola i invaliditeta, gde se ove dve osetljive grupe stavljaju u neravnopravan položaj zbog ličnog svojstva.

Koautorka priručnika Jelena Kotević predstavila je domaći i međunarodni pravni okvir i naglasila da su zakoni i propisi izuzetno značajni i za unapređenje preventivnog delovanja.

Priručnik sadrži domaći i međunarodni pravni okvir za primenu antidiskriminacionih propisa, kriterijume za prepoznavanje diskriminacije, ali i primere iz prakse Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, a namenjen je svim državnim službenicima.

Print Friendly, PDF & Email
back to top