Mišljenje po pritužbi A.Ć. protiv NSZ zbog disrkiminacije na osnovu pola u oblasti zapošljavanja

 1. 07-00-557/2017-02 datum: 19.3. 2018.

 

 

 

MIŠLjENјE

 

 

Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. Ć. iz B. protiv Nacionalne službe za zapošlјavanje, zbog diskriminacije na osnovu pola. U pritužbi je navedeno da je na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje objavlјen oglas privrednog društva „F“ doo B. koji sadrži rečenicu: „Zainteresovane devojke mogu doći na razgovor i bez prethodnih najava u periodu od 9 časova do 16 časova radnim danima, a subotom od 9 do 13 časova“ i da je jasna namera poslodavca da zaposli isklјučivo osobu ženskog pola. Dalјe je navedeno da Nacionalna služba za zapošlјavanje ima zakonsku obavezu da poslodavcu skrene pažnju da oglas nije u skladu sa zakonom i da je podržala diskriminaciju jer nije odbila da objavi ovaj oglas. U izjašnjenju Nacionalne službe za zapošlјavanje navedeno je da je proverom spornog oglasa Nacionalna služba utvrdila da je na sajtu objavlјen tekst oglasa koji u spornoj rečenici sadrži izraz „zainteresovani kandidati“. Dalјe je navedeno da je poslodavac navedeni oglas kreirao 20. decembra 2017. godine, kao i da je aktiviranje, odnosno poslednja izmena oglasa od strane Nacionalne službe za zapošlјavanje izvršena 22. decembra 2017. godine. Dalјe je navedeno da je u periodu postavlјanja ovog oglasa zbog zastarele infrastrukture sajta sa malim brojem funkcionalnosti postojao zastoj u funkcionisanju sajta, u smislu tehničkih problema u postupku aktivacije oglasa, te da postoji mogućnost da je navedeni oglas bio vidlјiv i pre aktivacije. O navedenom je u prilogu izjašnjenja dostavlјen dokaz. U toku postupka je utvrđeno da zastarelost aplikacije i tehnički problemi ne predstavlјaju opravdan razlog za objavlјivanje oglasa koji je u suprotnosti sa antidskriinacionim propisima. Zbog toga je Poverenik dao mišlјenje da je propuštanjem da pravovremeno uskladi tekst oglasa privrednog društva „F“ d.o.o. B. sa antidiskriminacionim propisima Nacionalna služba za zapošlјavanje došlo do povreda odredaba člana 6. i 16. Zakona o zabrani diskriminacije. S tim u vezi Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dao je preporuku Nacionalnoj službi za zapošlјavanje da preduzme aktivnosti na unapređenju, kontroli i održavanju sajta/aplikacije za objavlјivanje oglasa, kao i da ubuduće vodi računa da u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti, ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije.

 

 

 

 

 

TOK POSTUPKA

 

 • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratio se A. Ć. iz B. pritužbom od 22. decembra 2017. godine protiv Nacionalne službe za zapošlјavanje, zbog diskriminacije na osnovu pola.
 • U pritužbi je, između ostalog, navedeno:
 • da je 21. decembra 2017. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje naišao na oglas u kojem je navedna sledeća rečenica „Zainteresovane devojke mogu doći na razgovor i bez prethodnih najava u periodu od 9 časova do 16 časova radnim danima, a subotom od 9 do 13 časova“;
 • da se iz navedenog oglasa jasno vidi namera poslodavca da, suprotno odredbama antidiskriminacionih zakona Republike Srbije zaposli osobu isklјučivo ženskog pola na radno mesto gde to nije presudna karakteristika za obavlјanje posla;
 • da je ispod oglasa postavlјen tzv. „disclaimer“ o upotrebi rodno osetlјivog jezika i da je sasvim jasno da se izraz devojka nikako ne može odnositi na osobe muškog pola;
 • da je Nacionalna služba za zapošlјavanje u zakonskoj obavezi da poslodavcu skrene pažnju da ovaj konkurs nije u skladu sa antidiskriminacionim propisima i da odbije objavlјivanje ovog oglasa dok se ne uskladi sa zakonskim propisima, što Nacionalna služba za zapošlјavanje nije učinila čime je podržala diskriminaciju i dala loš primer svim budućim poslodavcima;
 • da je ovo drugi put da se Nacionalna služba za zapošlјavanje ogluši o preporuku Povernika za zaštitu ravnopravnosti, prvi put na preporuku iz 2012. godine i drugi put na preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti iz 2016. godine.
  • U prilogu pritužbe dostavlјena je fotokopija spornog oglasa koji je objavlјen na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje.
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilјu utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka zatraženo izjašnjenje Nacionalne službe za zapošlјavanje.
  • U izjašnjenju Nacionalne službe za zapošlјavanje, između ostalog, navedeno je:
 • da je uvidom u bazu podataka na sajtu Nacionalna službe utvrđeno da je poslodavac „F“ d.o.o. navedeni oglas kreirao 20. decembra 2017. godine, kao i da je aktiviranje, odnosno poslednja izmena oglasa od strane Nacionalne službe za zapošlјavanje izvršena dana 22. decembar 2017. godine;
 • da sporni oglas sadrži rečenicu „Zainteresovani kandidati mogu doći na razgovor i bez prethodne najave u periodu od 9 časova do 16 časova radnim danima, a subotom od 9 do 13 časova“;
 • da je po trenutnoj strukturi sajta, nemoguće hronološki videti sve promene oglasa u bazi, odnosno, moguće je videti samo kada je oglas kreiran i kada je izvršena poslednja aktivacija odnosno modifikacija. Pod „modifikacijom“ u bazi podataka se pored poslednje promene podrazumeva i aktivacija;
 • da se zbog zastarele infrastrukture sajta, za navedeni oglas, može videti samo poslednja modifikacija;
 • da u cilјu preduzimanja mera za sprečavanje svake mogućnosti objavlјivanja oglasa za posao koji sadrže diskriminatorne uslove za zaposlenje, na sajtu Nacionalne službe za zašpošlјavanje, oglasnim tablama, kao i u štampanom izdanju publikacije „Poslovi“, u delu Opšti uslovi oglasa/konkursa jasno je istaknuta napomena: „Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotreblјeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)“;
 • da internim dokumentom Sistema upravlјanja kvalitetom Nacionalne službe za zapošlјavanje i Uputstvom za korisnike sajta Nacionalne službe predviđeno je da poslodavac ima pravo da samostalno, preko korisničkog naloga, postavi oglas na sajt u i da, tom prilikom, ne zahteva uslugu posredovanja u zapošlјavanju i nema obavezu da dostavi prijavu potrebe za zapošlјavanjem. Nacionalna služba za zapošlјavanje vrši proveru usklađenosti teksta oglasa i nakon utvrđivanja eventualnih diskriminatornih elemenata, kreira i objavlјuje oglas čiji su podaci usklađeni sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije;
 • da u slučaju kada poslodavac Nacionalnoj službi za zapošlјavanje dostavi prijavu potrebe za zapošlјavanjem, čime iskazuje interesovanje za pružanje usluge posredovanja u zapošlјavanju, Nacionalna služba za zapošlјavanje vrši proveru usaglašenosti sadržine podataka relevantnih za pokretanje postupka posredovanja u zapošlјavanju sa Zakonom o zabrani diskriminacije. Nakon utvrđivanja eventualnih diskriminacionih elemenata, Nacionalna služba za zapošlјavanje obaveštava poslodavca o njihovom postojanju i posredovanje u zapošlјavanju obavlјa u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije;
 • ukoliko je u prijavlјenoj potrebi za zapošlјavanjem poslodavac iskazao i interesovnje za oglašavanje slobodnog radnog mesta na sajtu Nacionalne službe, Nacionalna služba kreira i objavlјuje oglas čiji su podaci usklađeni sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije;
 • da se prilikom oglašavanja slobodnih radnih mesta ne objavlјuju uslovi vezani za pol, godine starosti, oznaku fizičkog izgleda ili bilo kakve druge elemente koji su u suprotnosti sa Ustavom i zakonom;
 • da, s obzirom na sve navedeno, Nacionalna služba za zapošlјavanje postupa u skladu sa preporukama
  • Radi pravilnog i potpunog utvrđenja činjeničnog stanja, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uputio je Nacionalnoj službi za zapošlјavanje zahtev da dostavi pojašnjenje navoda izjašnjenja da je navedeni oglas kreiran 20. decembra 2017. godine, kao i da je aktiviranje, odnosno poslednja izmena oglasa od strane Nacionalne službe za zapošlјavanje izvršena 22. decembra 2017. godine, kao i da pojasne da li je oglas u konkretnom slučaju postavio poslodavac samostalno preko korisničkog naloga i da li je u tom slučaju oglas direktno vidlјiv trećim licima. Nacionalna služba za zapošlјavanje dostavila je dopunu izjašnjenja, u kojoj je navedeno:
 • da je poslodavac „F“ doo B. samostalno, preko korisničkog naloga 20. decembra 2017. godine postavio oglas na sajt Nacionalne službe. Poslodavac je elektronskim putem popunio elektronski obrazac Registracija – Potvrda podataka uz koji je Nacionalnoj službi dostavio i obrazac za oglašavanje;
 • da je proverom spornog oglasa Nacionalna služba utvrdila da je poslodavac navedeni oglas kreirao 20. decembra 2017. godine, kao i da je aktiviranje, odnosno poslednja izmena oglasa od strane Nacionalne službe za zapošlјavanje izvršena 22. decembra 2017. godine;
 • da je u periodu postavlјanja ovog oglasa postojao zastoj u funkcionisanju sajta, u smislu tehničkih problema u postupku aktivacije oglasa, te da postoji mogućnost da je isti bio vidlјiv i pre aktivacije;
 • da internet sajt Nacionalne službe za zapošlјavanje ima zastarelu infrastrukturu sa malim brojem funkcionalnosti. Nacionalna služba planira da u toku 2018. godine uradi reinženjering sata koji bi omogućio nove funkcionalnosti i ispravio do sada uočene nedostatke.
  • U prilogu dopune izjašnjenja kao dokaz navedenih tvrdnji dostavlјena je službena beleška direktora Sektora za razvoj i informaciono komunikacione tehnologije M. Đ. od 29. januara 2018. godine.

 

 1. ČINјENIČNO STANјE

 

 • Uvidom u fotokopiju oglasa sa kog se ne vidi sa koje je internet adrese odštampan a koji je dostavlјen uz pritužbu, utvrđeno je da je privredno društvo „F“ d.o.o. objavilo oglas za posao za rad na poslovima administrativnog radnika. U oglasu je navedeno da je „poslodavcu potrebno lice za rad na poslovima administrativnog radnika; lične osobine: osoba odgovorna, poslušna, pedantna, spremna na timski rad, prilagodlјiva i spremna na rad u svim filijalama u Beogradu.“ U poslednjoj rečenici oglasa je navedeno „Zainteresovane devojke mogu doći na razgovor i bez prethodnih najava u periodu od 9 časova do 16 časova radnim danima, a subotom od 9 do 13 časova“.
 • Poverenik je izvršio uvid u sajt Nacionalne službe i 28. decembra 2017. godine utvrdio da se na sajtu Nacionalne službe nalazi oglas privrednog društva „F“ d.o.o. u kojem je navedeno: „Zainteresovani kandidati mogu doći na razgovor i bez prethodnih najava u periodu od 9 časova do 16 časova radnim danima, a subotom od 9 do 13 časova“. Dalјe je utvrđeno da je u oglasu u delu Napomena navedeno: „Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotreblјeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)“.
 • Uvidom u službenu belešku direktora Sektora za razvoj i informaciono komunikacione tehnologije Nacionalne službe za zapošlјavanje od 29. januara 2018. godine, utvrđeno je da je u belešci navedeno da je u periodu testiranja i implementacije novog informacionog sistema (novembar – decembar 2017. godine) u procesu eksploatacije dolazilo do problema i čestih zastoja u radu informacionog sistema, koji su uticali na rad internet sajta Nacionalne službe za zapošlјavanje, u smislu problema u korišćenju internet aplikacija. Dalјe je navedno da deo JAVA koda nije funkcionisao ispravno, zbog čega se dešavalo neautorizovano objavlјivanje oglasa koje su poslodavci postavili na sajtu. Navedeno je i da su u tom periodu imali brojne zahteve korisnika u smislu pomoći oko eksploatacije sajta, kao i da su nakon ukazanih nepravilnosti od strane korisnika, 28. januara 2018. godine restartovali servis kako bi otklonili nepravilnosti.

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENјE MIŠLjENјA

 

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe i izjašnjenja i antidiskriminacione i druge propise.

 

Pravni okvir

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovlјen Zakonom o zabrani diskriminacije[2] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavlјanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišlјenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.
 • Ustav Republike Srbije[3] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.[4]
 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, tako što je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima.[5] Odredbama člana 6. propisano je da neposredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva u istoj ili sličnoj situaciji, bilo kojim aktom, radnjom ili propuštanjem, stavlјaju ili su stavlјeni u nepovolјniji položaj, ili bi mogli biti stavlјeni u nepovolјniji položaj. Takođe, odredbama člana 16. stav 1. ovog zakona zabranjena je diskriminacija u oblasti rada, odnosno narušavanje jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa ili uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada, a zaštitu od diskriminacije prema stavu 2. ovog člana uživa i lice koje traži posao. U stavu 3. je propisano da se ne smatra diskriminacijom pravlјenje razlike, isklјučivanje ili davanje prvenstva zbog osobenosti određenog posla kod koga lično svojstvo lica predstavlјa stvarni i odlučujući uslov obavlјanja posla, ako je svrha koja se time želi postići opravdana.
 • Zakon o radu[6] u članu 18. zabranjuje posrednu i neposrednu diskriminaciju lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih, s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invaliditet, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredelјenje, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, čalnstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili drugo lično svojstvo. Odredbama člana 20. ovog zakona propisano je da je diskriminacija iz člana 18. zabranjena, između ostalog i u odnosu na uslove zapošlјavanja i izbor kandidata za obavlјanje određenog posla, dok je odredbama člana 22. stav 1. propisano je da se ne smatra diskriminacijom pravlјenje razlike, isklјučivanje ili davanje prvenstva u odnosu na određeni posao kada je priroda posla takva ili se posao obavlјa u takvim uslovima da karakteristike povezane sa nekim od osnova iz člana 18. ovog zakona predstavlјaju stvarni i odlučujući uslov obavlјanja posla, i da je svrha koja se time želi postići opravdana.
 • Odredbama člana 9. Zakona o zapošlјavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti[7] predviđena je dužnost Naiconalne službe za zapošlјavanje da poslodavcu i licu koje traži posao pruži obaveštenje o zakonima, podzakonskim propisima, kolektivnim ugovorima i drugim opštim aktima koji su na snazi, pravima, obavezama i odgovornostima poslodavaca i zaposlenih, kao i njihovih udruženja, koji se odnose na zapošlјavanje i osiguranje za vreme nezaposlenost, kao i savete o načinu i postupku ostvarivanja prava i izvršavanje obaveza i pomoć o načinu popunjavanja i dostavlјanja Nacionalnoj službi za zapošlјavanje obrazaca i dokumenata.
 • Zakon o oglašavanju[8] uređuje uslove i način oglašavanja, kao i obaveze lica koja učestvuju u postupku oglašavanja. Odredbom člana 8. ovog zakona propisano je načelo zabrane podsticanja diskriminacije po bilo kom osnovu, a posebno po osnov uverenja, nacionalne, etničke, verske, rodne ili rasne pripadnosti, političkog, seksualnog ili drugog opredelјenja, društvenog porekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti, ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Odredbama člana 20. stav 4. ovog zakona propisano je da je prenosilac oglasne poruke odgovoran za oglašavanje čija je oglasna poruka protivna odredbama ovog ili drugog zakona ili podzakonskog akta kojim se uređuje sadržaj oglašavanja, ako je znao ili je na osnovu redovne provere okolnosti konkretnog slučaja (npr. uvidom u sadržaj) morao znati da je oglasna poruka protivna navedenim propisima, ako ne poseduje oglasnu deklaraciju člana 19. ovog zakona.

3.7. Uputstvo za korisnike sajta[9], Tehničko uputstvo za poslodavce navedeno je da bi se postavio oglas potrebno je otići na opciju „MOJI OGLASI“. U koraku 3 navedeno je  da se „obavezno unose polјa označena zvezdicom (birate početak i kraj trajanja oglasa)“. Takođe je navedeno da nije obavezno ali da je od koristi popuniti polјe „OPIS“ eventualnim tekstom oglasa, te da se zatim klikne „SAČUVAJ I NASTAVI“. Zatim se otvara stranica na kojoj se vidi izgled oglasa pre nego što je objavlјen. U Uputstvu je dalјe navedeno da ukoliko je oglas dobro sastavlјen pušta se na sajt klikom na opciju „ZAVRŠI“, a da ukoliko je potrebno uraditi neku izmenu ide se na „PRETHODNU STRANU“ i menja se sadržaj, a kada se uradi korekcija ide se na opciju „ZAVRŠI“. Takođe je navedeno da se „oglas koji je postavlјen vidi na naslovnoj strani sajta NSZ i da kada se klikne na konkretan oglas se otvori ceo tekst oglasa“.

 

Analiza navoda pritužbe i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa

3.8. Imajući u vidu okolnosti konkretnog slučaja, zadatak Poverenika za zaštitu ravnopravnosti je da oceni da li je Nacionalna služba za zapošlјavanje propustila da izvrši pravovremenu proveru usklađenosti teksta oglasa privrednog društva „F“ d.o.o. B. sa antidiskriminacionim propisima u vezi sa polom kandidata.

3.9. Uvidom u fotokopiju oglasa sa kog se ne vidi sa koje je internet adrese odštampan a koji je dostavlјen uz pritužbu, utvrđeno je da je privredno društvo „F“ d.o.o. B. objavilo oglas za posao za rad na poslovima administrativnog radnika. U oglasu je navedeno da je „poslodavcu potrebno lice za rad na poslovima administrativnog radnika; lične osobine: osoba odgovorna, poslušna, pedantna, spremna na timski rad, prilagodlјiva i spremna na rad u svim filijalama u Beogradu.“ U poslednjoj rečenici oglasa je navedeno „Zainteresovane devojke mogu doći na razgovor i bez prethodnih najava u periodu od 9 časova do 16 časova radnim danima, a subotom od 9 do 13 časova“.

3.10. Poverenik je uputio pritužbu na izjašnjenje i izvršio uvid u sajt Nacionalne službe i 28. decembra 2017. godine kojom prilikom je utvrdio da se na sajtu Nacionalne službe nalazi oglas privrednog društva „F“ d.o.o. B. u kojem je navedeno: „Zainteresovani kandidati mogu doći na razgovor i bez prethodnih najava u periodu od 9 časova do 16 časova radnim danima, a subotom od 9 do 13 časova“. Dalјe je utvrđeno da je u oglasu u delu Napomena navedeno: „Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotreblјeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i  obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)“.

3.11. Analizom pritužbe i teksta oglasa koji je dostavlјen uz pritužbu 22. decembra 2017. godine i teksta oglasa u koji je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti izvršio uvid, pokazuje da oba teksta koriste pojmove „administrativni radnik“, „lice“ i „osoba“, kao i da oba sadrže napomenu da „svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotreblјeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)“. Tekst oglasa koji je priložen uz pritužbu sadrži konstrukciju „zainteresovane devojke“. Korišćenje pojma „devojke“ u okviru teksta ovog oglasa ukazuje da poslodavac daje prednost kandidatkinjama u smislu da su one privilegovane jer mogu doći na razgovor bez prethodne najave, dok bi kandidati muškog pola morali prethodno da najave razgovor. Tekst oglasa u koji je Poverenik izvršio uvid na sajtu Nacionalne službe sadrži konstrukciju „zainteresovni kandidati“ koja je uz napomenu o opštem pravilu ne daje prednost, niti stavlјa u nejednak položaj kandidate zavisno od njihovog pola. U svom izjašnjenju Nacionalna služba nije sporila da je oglas koji je dostavlјen uz pritužbu oglas Nacionalne službe za zapošlјavanje.

3.12. U svom izjašnjenju Nacionalna služba za zapošlјavanje navodi da Nacionalna služba vrši proveru usklađenosti teksta oglasa sa zakonskim odredbama. U prvom slučaju, kada poslodavac Nacionalnoj službi za zapošlјavanje dostavi prijavu potrebe za zapošlјavanjem, čime iskazuje interesovanje za pružanje usluge posredovanja u zapošlјavanju, Nacionalna služba za zapošlјavanje vrši proveru usaglašenosti sadržine podataka relevantnih za pokretanje postupka posredovanja u zapošlјavanju sa zakonskim odredbama. Nakon utvrđivanja eventualnih diskriminatornih elemenata, Nacionalna služba za zapošlјavanje obaveštava poslodavca o njihovom postojanju i posredovanje u zapošlјavanju obavlјa u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije. Ukoliko je u prijavlјenoj potrebi za zapošlјavanjem poslodavac iskazao i interesovnje za oglašavanje slobodnog radnog mesta na sajtu Nacionalne službe, Nacionalna služba kreira i objavlјuje oglas čiji su podaci usklađeni sa zakonskim odredbama, pri čemu se ne objavlјuju uslovi vezani za pol, godine starosti, ili neko drugo lično svojstvo, sem u slučajevima propisanim zakonom. U drugom slučaju internim dokumentima Nacionalne službe je predviđeno da poslodavac ima pravo da samostalno, preko korisničkog naloga, postavi oglas na sajt. U izjašnjenju Nacionalne službe za zapošlјavanje navedeno je da se vrši provera teksta oglasa i nakon utvrđivanja eventualnih diskriminatornih elemenata, oglas se menja i objavlјuje sa podacima usklađenim sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije.

Na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje istaknuta je i napomena da svi pojmovi upotreblјeni u jednom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

3.13. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je iz utvrđenog činjeničnog stanja nesporno da je Nacionalna služba za zapošlјavanje promenila i tekst oglasa privrednog društva „F“ d.o.o. B. i uskladila ga sa antidiskriminacionim propisima. Međutim ova promena nije bila pravovremena, te Poverenik konstatuje da je oglas bio vidlјiv dan pre izvršene provere usklađenosti, odnosno da je oglas poslodavca sadržao napomenu kojom se neopravdano privileguju osobe ženskog pola, koje za razliku od osoba muškog pola, nenajavlјeno mogu doći na razgovor za posao za radno mesto administrativnog radnika. Što se tiče navoda iz izjašnjenja da je u periodu postavlјanja ovog oglasa postojao zastoj u funkcionisanju sajta, Poverenik je mišlјenja da tehnički problemi u postupku aktivacije oglasa se ne mogu prihvatiti kao opravdan razlog za objavlјivanje i vidlјivost oglasa koji nije usklađen sa antidiskriminacionim propisima. U slučajevima povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije namera nije pravno relevantna, odnosno, nije od značaja da li je postojala namera da se određena grupa lica samo zbog svog ličnog svojstva neopravdano privileguje. U skladu sa tim, u konkretnom slučaju okolnost da Nacionalna služba nije znala da je oglas pre provere usklađenosti vidlјiv trećim licima ne oslobađa Nacionalnu službu za povredu odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, s obzirom da je ona zadužena za održavanje i administriranje stranice na kojoj se nalaze oglasi za posao. I pored navedenog, na kraju Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ističe da je svestan obima posla, kao i činjenice koje napore Nacionalna služba za zapošlјavanje ulaže u održavanje zastarelog sajta, kao i da ulaganja u informacionu infrastrukturu zahtevaju velike resurse kao i novčana sredstva, ali smatra da se navedene prepreke moraju prevazići.

 

 1. MIŠLjENјE

 

Propuštanjem da pravovremeno uskladi tekst oglasa privrednog društva „F“ d.o.o. B. sa antidiskriminacionim propisima Nacionalna služba za zapošlјavanje je povredila odredbe člana 6. i 16. Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 

 1. PREPORUKA

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučuje Nacionalnoj službi za zapošlјavanje da:

 • Preduzme aktivnosti na unapređenju, kontroli i održavanju sajta/aplikacije za objavlјivanje oglasa.
 • Ubuduće vodi računa da u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti, ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije.

Potrebno je da Nacionalna služba za zapošlјavanje, obavesti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o sprovođenju ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišlјenja sa preporukom.

Saglasno članu 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko Nacionalna služba za zapošlјavanje, ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

Protiv ovog mišlјenja nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS”, broj 22/09

[2] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09), član 1. stav 2.

[3] „Službeni glasnik RS“, broj 98/06

[4]  Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 98/06), član 21.

[5] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09), član 2. stav 2.

[6] „Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US i 113/17

[7] „Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 i 113/17 – dr. zakon

[8] „Službeni glasnik RS“, broj 6/16

[9] http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/uputstva_za_korisnike_sajta.cid1362

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 


microsoft-word-iconMišljenje po pritužbi A.Ć. protiv NSZ zbog disrkiminacije na osnovu pola u oblasti zapošljavanja Preuzmi


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top