Мишљење по притужби А.Ћ. против НСЗ због дисркиминације на основу пола у области запошљавања

бр. 07-00-557/2017-02  датум:  19.3. 2018.

 

 

 

МИШЉЕЊЕ

 

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. Ћ. из Б. против Националне службе за запошљавање, због дискриминације на основу пола. У притужби је наведено да је на сајту Националне службе за запошљавање објављен оглас привредног друштва „Ф“ доо Б. који садржи реченицу: „Заинтересоване девојке могу доћи на разговор и без претходних најава у периоду од 9 часова до 16 часова радним данима, а суботом од 9 до 13 часова“ и да је јасна намера послодавца да запосли искључиво особу женског пола. Даље је наведено да Национална служба за запошљавање има законску обавезу да послодавцу скрене пажњу да оглас није у складу са законом и да је подржала дискриминацију јер није одбила да објави овај оглас. У изјашњењу Националне службе за запошљавање наведено је да је провером спорног огласа Национална служба утврдила да је на сајту објављен текст огласа који у спорној реченици садржи израз „заинтересовани кандидати“. Даље је наведено да је послодавац наведени оглас креирао 20. децембра 2017. године, као и да је активирање, односно последња измена огласа од стране Националне службе за запошљавање извршена 22. децембра 2017. године. Даље је наведено да је у периоду постављања овог огласа због застареле инфраструктуре сајта са малим бројем функционалности постојао застој у функционисању сајта, у смислу техничких проблема у поступку активације огласа, те да постоји могућност да је наведени оглас био видљив и пре активације. О наведеном је у прилогу изјашњења достављен доказ. У току поступка је утврђено да застарелост апликације и технички проблеми не представљају оправдан разлог за објављивање огласа који је у супротности са антидскриинационим прописима. Због тога је Повереник дао мишљење да је пропуштањем да правовремено усклади текст огласа привредног друштва „Ф“ д.о.о. Б. са антидискриминационим прописима Национална служба за запошљавање дошло до повреда одредаба члана 6. и 16. Закона о забрани дискриминације. С тим у вези Повереник за заштиту равноправности дао је препоруку Националној служби за запошљавање да предузме активности на унапређењу, контроли и одржавању сајта/апликације за објављивање огласа, као и да убудуће води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности, не крши законске прописе о забрани дискриминације.

 

 

 

 

 

ТОК ПОСТУПКА

 

 • Поверенику за заштиту равноправности обратио се А. Ћ. из Б. притужбом од 22. децембра 2017. године против Националне службе за запошљавање, због дискриминације на основу пола.
 • У притужби је, између осталог, наведено:
 • да je 21. децембра 2017. године на интернет страници Националне службе за запошљавање наишао на оглас у којем је наведна следећа реченица „Заинтересоване девојке могу доћи на разговор и без претходних најава у периоду од 9 часова до 16 часова радним данима, а суботом од 9 до 13 часова“;
 • да се из наведеног огласа јасно види намера послодавца да, супротно одредбама антидискриминационих закона Републике Србије запосли особу искључиво женског пола на радно место где то није пресудна карактеристика за обављање посла;
 • да је испод огласа постављен тзв. „disclaimer“ о употреби родно осетљивог језика и да је сасвим јасно да се израз девојка никако не може односити на особе мушког пола;
 • да је Национална служба за запошљавање у законској обавези да послодавцу скрене пажњу да овај конкурс није у складу са антидискриминационим прописима и да одбије објављивање овог огласа док се не усклади са законским прописима, што Национална служба за запошљавање није учинила чиме је подржала дискриминацију и дала лош пример свим будућим послодавцима;
 • да је ово други пут да се Национална служба за запошљавање оглуши о препоруку Поверника за заштиту равноправности, први пут на препоруку из 2012. године и други пут на препоруку мера за остваривање равноправности из 2016. године.
  • У прилогу притужбе достављена је фотокопија спорног огласа који је објављен на сајту Националне службе за запошљавање.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка затражено изјашњење Националне службе за запошљавање.
  • У изјашњењу Националне службе за запошљавање, између осталог, наведено је:
 • да је увидом у базу података на сајту Национална службе утврђено да је послодавац „Ф“ д.о.о. Б. наведени оглас креирао 20. децембра 2017. године, као и да је активирање, односно последња измена огласа од стране Националне службе за запошљавање извршена дана 22. децембар 2017. године;
 • да спорни оглас садржи реченицу „Заинтересовани кандидати могу доћи на разговор и без претходне најаве у периоду од 9 часова до 16 часова радним данима, а суботом од 9 до 13 часова“;
 • да је по тренутној структури сајта, немогуће хронолошки видети све промене огласа у бази, односно, могуће је видети само када је оглас креиран и када је извршена последња активација односно модификација. Под „модификацијом“ у бази података се поред последње промене подразумева и активација;
 • да се због застареле инфраструктуре сајта, за наведени оглас, може видети само последња модификација;
 • да у циљу предузимања мера за спречавање сваке могућности објављивања огласа за посао који садрже дискриминаторне услове за запослење, на сајту Националне службе за зашпошљавање, огласним таблама, као и у штампаном издању публикације „Послови“, у делу Општи услови огласа/конкурса јасно је истакнута напомена: „Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)“;
 • да интерним документом Система управљања квалитетом Националне службе за запошљавање и Упутством за кориснике сајта Националне службе предвиђено је да послодавац има право да самостално, преко корисничког налога, постави оглас на сајт у и да, том приликом, не захтева услугу посредовања у запошљавању и нема обавезу да достави пријаву потребе за запошљавањем. Национална служба за запошљавање врши проверу усклађености текста огласа и након утврђивања евентуалних дискриминаторних елемената, креира и објављује оглас чији су подаци усклађени са одредбама Закона о забрани дискриминације;
 • да у случају када послодавац Националној служби за запошљавање достави пријаву потребе за запошљавањем, чиме исказује интересовање за пружање услуге посредовања у запошљавању, Национална служба за запошљавање врши проверу усаглашености садржине података релевантних за покретање поступка посредовања у запошљавању са Законом о забрани дискриминације. Након утврђивања евентуалних дискриминационих елемената, Национална служба за запошљавање обавештава послодавца о њиховом постојању и посредовање у запошљавању обавља у складу са Законом о забрани дискриминације;
 • уколико је у пријављеној потреби за запошљавањем послодавац исказао и интересовње за оглашавање слободног радног места на сајту Националне службе, Национална служба креира и објављује оглас чији су подаци усклађени са одредбама Закона о забрани дискриминације;
 • да се приликом оглашавања слободних радних места не објављују услови везани за пол, године старости, ознаку физичког изгледа или било какве друге елементе који су у супротности са Уставом и законом;
 • да, с обзиром на све наведено, Национална служба за запошљавање поступа у складу са препорукама Повереника.
  • Ради правилног и потпуног утврђења чињеничног стања, Повереник за заштиту равноправности упутио је Националној служби за запошљавање захтев да достави појашњење навода изјашњења да је наведени оглас креиран 20. децембра 2017. године, као и да је активирање, односно последња измена огласа од стране Националне службе за запошљавање извршена 22. децембра 2017. године, као и да појасне да ли је оглас у конкретном случају поставио послодавац самостално преко корисничког налога и да ли је у том случају оглас директно видљив трећим лицима. Национална служба за запошљавање доставила је допуну изјашњења, у којој је наведено:
 • да је послодавац „Ф“ доо Б. самостално, преко корисничког налога 20. децембра 2017. године поставио оглас на сајт Националне службе. Послодавац је електронским путем попунио електронски образац Регистрација – Потврда података уз који је Националној служби доставио и образац за оглашавање;
 • да је провером спорног огласа Национална служба утврдила да је послодавац наведени оглас креирао 20. децембра 2017. године, као и да је активирање, односно последња измена огласа од стране Националне службе за запошљавање извршена 22. децембра 2017. године;
 • да је у периоду постављања овог огласа постојао застој у функционисању сајта, у смислу техничких проблема у поступку активације огласа, те да постоји могућност да је исти био видљив и пре активације;
 • да интернет сајт Националне службе за запошљавање има застарелу инфраструктуру са малим бројем функционалности. Национална служба планира да у току 2018. године уради реинжењеринг сата који би омогућио нове функционалности и исправио до сада уочене недостатке.
  • У прилогу допуне изјашњења као доказ наведених тврдњи достављена је службена белешка директора Сектора за развој и информационо комуникационе технологије М. Ђ. од 29. јануара 2018. године.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у фотокопију огласа са ког се не види са које је интернет адресе одштампан а који је достављен уз притужбу, утврђено је да је привредно друштво „Ф“ д.о.о. Б. објавило оглас за посао за рад на пословима административног радника. У огласу је наведено да је „послодавцу потребно лице за рад на пословима административног радника; личне особине: особа одговорна, послушна, педантна, спремна на тимски рад, прилагодљива и спремна на рад у свим филијалама у Београду.“ У последњој реченици огласа је наведено „Заинтересоване девојке могу доћи на разговор и без претходних најава у периоду од 9 часова до 16 часова радним данима, а суботом од 9 до 13 часова“.
 • Повереник је извршио увид у сајт Националне службе и 28. децембра 2017. године утврдио да се на сајту Националне службе налази оглас привредног друштва „F“ д.о.о. Б. у којем је наведено: „Заинтересовани кандидати могу доћи на разговор и без претходних најава у периоду од 9 часова до 16 часова радним данима, а суботом од 9 до 13 часова“. Даље је утврђено да је у огласу у делу Напомена наведено: „Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)“.
 • Увидом у службену белешку директора Сектора за развој и информационо комуникационе технологије Националне службе за запошљавање од 29. јануара 2018. године, утврђено је да је у белешци наведено да је у периоду тестирања и имплементације новог информационог система (новембар – децембар 2017. године) у процесу експлоатације долазило до проблема и честих застоја у раду информационог система, који су утицали на рад интернет сајта Националне службе за запошљавање, у смислу проблема у коришћењу интернет апликација. Даље је наведно да део JAVA кода није функционисао исправно, због чега се дешавало неауторизовано објављивање огласа које су послодавци поставили на сајту. Наведено је и да су у том периоду имали бројне захтеве корисника у смислу помоћи око експлоатације сајта, као и да су након указаних неправилности од стране корисника, 28. јануара 2018. године рестартовали сервис како би отклонили неправилности.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 

Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе и изјашњења и антидискриминационе и друге прописе.

 

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[2] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.
 • Устав Републике Србије[3] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.[4]
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, тако што је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.[5] Одредбама члана 6. прописано је да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај. Такође, одредбама члана 16. став 1. овог закона забрањена је дискриминација у области рада, односно нарушавање једнаких могућности за заснивање радног односа или уживање под једнаким условима свих права у области рада, а заштиту од дискриминације према ставу 2. овог члана ужива и лице које тражи посао. У ставу 3. је прописано да се не сматра дискриминацијом прављење разлике, искључивање или давање првенства због особености одређеног посла код кога лично својство лица представља стварни и одлучујући услов обављања посла, ако је сврха која се тиме жели постићи оправдана.
 • Закон о раду[6] у члану 18. забрањује посредну и непосредну дискриминацију лица која траже запослење, као и запослених, с обзиром на пол, рођење, језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, односно инвалидитет, националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или друго уверење, социјално порекло, имовинско стање, чалнство у политичким организацијама, синдикатима или друго лично својство. Одредбама члана 20. овог закона прописано је да је дискриминација из члана 18. забрањена, између осталог и у односу на услове запошљавања и избор кандидата за обављање одређеног посла, док је одредбама члана 22. став 1. прописано је да се не сматра дискриминацијом прављење разлике, искључивање или давање првенства у односу на одређени посао када је природа посла таква или се посао обавља у таквим условима да карактеристике повезане са неким од основа из члана 18. овог закона представљају стварни и одлучујући услов обављања посла, и да је сврха која се тиме жели постићи оправдана.
 • Одредбама члана 9. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености[7] предвиђена је дужност Наицоналне службе за запошљавање да послодавцу и лицу које тражи посао пружи обавештење о законима, подзаконским прописима, колективним уговорима и другим општим актима који су на снази, правима, обавезама и одговорностима послодаваца и запослених, као и њихових удружења, који се односе на запошљавање и осигурање за време незапосленост, као и савете о начину и поступку остваривања права и извршавање обавеза и помоћ о начину попуњавања и достављања Националној служби за запошљавање образаца и докумената.
 • Закон о оглашавању[8] уређује услове и начин оглашавања, као и обавезе лица која учествују у поступку оглашавања. Одредбом члана 8. овог закона прописано је начело забране подстицања дискриминације по било ком основу, а посебно по основ уверења, националне, етничке, верске, родне или расне припадности, политичког, сексуалног или другог опредељења, друштвеног порекла, имовинског стања, културе, језика, старости, или психичког или физичког инвалидитета. Одредбама члана 20. став 4. овог закона прописано је да је преносилац огласне поруке одговоран за оглашавање чија је огласна порука противна одредбама овог или другог закона или подзаконског акта којим се уређује садржај оглашавања, ако је знао или је на основу редовне провере околности конкретног случаја (нпр. увидом у садржај) морао знати да је огласна порука противна наведеним прописима, ако не поседује огласну декларацију члана 19. овог закона.

3.7. Упутство за кориснике сајта[9], Техничко упутство за послодавце наведено је да би се поставио оглас потребно је отићи на опцију „МОЈИ ОГЛАСИ“. У кораку 3 наведено је  да се „обавезно уносе поља означена звездицом (бирате почетак и крај трајања огласа)“. Такође је наведено да није обавезно али да је од користи попунити поље „ОПИС“ евентуалним текстом огласа, те да се затим кликне „САЧУВАЈ И НАСТАВИ“. Затим се отвара страница на којој се види изглед огласа пре него што је објављен. У Упутству је даље наведено да уколико је оглас добро састављен пушта се на сајт кликом на опцију „ЗАВРШИ“, а да уколико је потребно урадити неку измену иде се на „ПРЕТХОДНУ СТРАНУ“ и мења се садржај, а када се уради корекција иде се на опцију „ЗАВРШИ“. Такође је наведено да се „оглас који је постављен види на насловној страни сајта НСЗ и да када се кликне на конкретан оглас се отвори цео текст огласа“.

 

Анализа навода притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

3.8. Имајући у виду околности конкретног случаја, задатак Повереника за заштиту равноправности је да оцени да ли је Национална служба за запошљавање пропустила да изврши правовремену проверу усклађености текста огласа привредног друштва „F“ д.о.о. Б. са антидискриминационим прописима у вези са полом кандидата.

3.9. Увидом у фотокопију огласа са ког се не види са које је интернет адресе одштампан а који је достављен уз притужбу, утврђено је да је привредно друштво „F“ д.о.о. Б. објавило оглас за посао за рад на пословима административног радника. У огласу је наведено да је „послодавцу потребно лице за рад на пословима административног радника; личне особине: особа одговорна, послушна, педантна, спремна на тимски рад, прилагодљива и спремна на рад у свим филијалама у Београду.“ У последњој реченици огласа је наведено „Заинтересоване девојке могу доћи на разговор и без претходних најава у периоду од 9 часова до 16 часова радним данима, а суботом од 9 до 13 часова“.

3.10. Повереник је упутио притужбу на изјашњење и извршио увид у сајт Националне службе и 28. децембра 2017. године којом приликом је утврдио да се на сајту Националне службе налази оглас привредног друштва „F“ д.о.о. Б. у којем је наведено: „Заинтересовани кандидати могу доћи на разговор и без претходних најава у периоду од 9 часова до 16 часова радним данима, а суботом од 9 до 13 часова“. Даље је утврђено да је у огласу у делу Напомена наведено: „Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и  обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)“.

3.11. Анализом притужбе и текста огласа који је достављен уз притужбу 22. децембра 2017. године и текста огласа у који је Повереник за заштиту равноправности извршио увид, показује да оба текста користе појмове „административни радник“, „лице“ и „особа“, као и да оба садрже напомену да „сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)“. Текст огласа који је приложен уз притужбу садржи конструкцију „заинтересоване девојке“. Коришћење појма „девојке“ у оквиру текста овог огласа указује да послодавац даје предност кандидаткињама у смислу да су оне привилеговане јер могу доћи на разговор без претходне најаве, док би кандидати мушког пола морали претходно да најаве разговор. Текст огласа у који је Повереник извршио увид на сајту Националне службе садржи конструкцију „заинтересовни кандидати“ која је уз напомену о општем правилу не даје предност, нити ставља у неједнак положај кандидате зависно од њиховог пола. У свом изјашњењу Национална служба није спорила да је оглас који је достављен уз притужбу оглас Националне службе за запошљавање.

3.12. У свом изјашњењу Национална служба за запошљавање наводи да Национална служба врши проверу усклађености текста огласа са законским одредбама. У првом случају, када послодавац Националној служби за запошљавање достави пријаву потребе за запошљавањем, чиме исказује интересовање за пружање услуге посредовања у запошљавању, Национална служба за запошљавање врши проверу усаглашености садржине података релевантних за покретање поступка посредовања у запошљавању са законским одредбама. Након утврђивања евентуалних дискриминаторних елемената, Национална служба за запошљавање обавештава послодавца о њиховом постојању и посредовање у запошљавању обавља у складу са Законом о забрани дискриминације. Уколико је у пријављеној потреби за запошљавањем послодавац исказао и интересовње за оглашавање слободног радног места на сајту Националне службе, Национална служба креира и објављује оглас чији су подаци усклађени са законским одредбама, при чему се не објављују услови везани за пол, године старости, или неко друго лично својство, сем у случајевима прописаним законом. У другом случају интерним документима Националне службе је предвиђено да послодавац има право да самостално, преко корисничког налога, постави оглас на сајт. У изјашњењу Националне службе за запошљавање наведено је да се врши провера текста огласа и након утврђивања евентуалних дискриминаторних елемената, оглас се мења и објављује са подацима усклађеним са одредбама Закона о забрани дискриминације.

На сајту Националне службе за запошљавање истакнута је и напомена да сви појмови употребљени у једном граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

3.13. Повереник за заштиту равноправности констатује да је из утврђеног чињеничног стања неспорно да је Национална служба за запошљавање променила и текст огласа привредног друштва „F“ д.о.о. Б. и ускладила га са антидискриминационим прописима. Међутим ова промена није била правовремена, те Повереник констатује да је оглас био видљив дан пре извршене провере усклађености, односно да је оглас послодавца садржао напомену којом се неоправдано привилегују особе женског пола, које за разлику од особа мушког пола, ненајављено могу доћи на разговор за посао за радно место административног радника. Што се тиче навода из изјашњења да је у периоду постављања овог огласа постојао застој у функционисању сајта, Повереник је мишљења да технички проблеми у поступку активације огласа се не могу прихватити као оправдан разлог за објављивање и видљивост огласа који није усклађен са антидискриминационим прописима. У случајевима повреде одредаба Закона о забрани дискриминације намера није правно релевантна, односно, није од значаја да ли је постојала намера да се одређена група лица само због свог личног својства неоправдано привилегује. У складу са тим, у конкретном случају околност да Национална служба није знала да је оглас пре провере усклађености видљив трећим лицима не ослобађа Националну службу за повреду одредаба Закона о забрани дискриминације, с обзиром да је она задужена за одржавање и администрирање странице на којој се налазе огласи за посао. И поред наведеног, на крају Повереник за заштиту равноправности истиче да је свестан обима посла, као и чињенице које напоре Национална служба за запошљавање улаже у одржавање застарелог сајта, као и да улагања у информациону инфраструктуру захтевају велике ресурсе као и новчана средства, али сматра да се наведене препреке морају превазићи.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

Пропуштањем да правовремено усклади текст огласа привредног друштва „F“ д.о.о. Б. са антидискриминационим прописима Национална служба за запошљавање је повредила одредбе члана 6. и 16. Закона о забрани дискриминације.

 

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

Повереник за заштиту равноправности препоручује Националној служби за запошљавање да:

 • Предузме активности на унапређењу, контроли и одржавању сајта/апликације за објављивање огласа.
 • Убудуће води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности, не крши законске прописе о забрани дискриминације.

Потребно је да Национална служба за запошљавање, обавести Повереника за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Национална служба за запошљавање, не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереник за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС”, број 22/09

[2] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09), члан 1. став 2.

[3] „Службени гласник РС“, број 98/06

[4]  Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06), члан 21.

[5] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09), члан 2. став 2.

[6] „Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17

[7] „Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 – др. закон

[8] „Службени гласник РС“, број 6/16

[9] http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/uputstva_za_korisnike_sajta.cid1362

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconМишљење по притужби А.Ћ. против НСЗ због дисркиминације на основу пола у области запошљавања Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top