Mišljenje na Nacrt zakona o prosvetnoj inspekciji

  1. 011-00-36/2017-02 datum: 25. jul 2017.

 

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje

 

MIŠLJENJE

na Nacrt zakona o prosvetnoj inspekciji

 

 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je dopisom broj: 011-00-118/2017-12 od 3. jula 2017. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o prosvetnoj inspekciji (u daljem tekstu: Nacrt zakona), radi davanja mišljenja.

 

Razmotrili smo navedeni nacrt zakona i načelno ukazujemo na potrebu preispitivanja prelaznih i završnih odredaba Nacrta zakona. Članom 51. stav 4. utvrđeno je, pored ostalog, da „donošenjem akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, zaposleni u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, na poslovima prosvetnog inspektora, preuzima se i raspoređuje da obavlja poslove prosvetnog inspektora u Prosvetnom inspektoratu, odnosno pokrajinskoj prosvetnoj inspekcijiˮ. Ovakva izričita odredba o preuzimanju zaposlenih koji obavljaju poslove prosvetnog inspektora prema važećim propisima nije propisana u pogledu zaposlenih na izvršilačkim radnim mestima u unutrašnjoj organizacionoj jedinici Ministarstva nadležnoj za inspekcijske poslove, odnosno zaposlenih u pokrajinskoj prosvetnoj inspekciji, te se postavlja pitanje njihovog jednakog tretmana. Naime, prema članu 51. Nacrta zakona oni nastavljaju da obavljaju poslove u Prosvetnom inspektoratu (stav 2), odnosno pokrajinskoj prosvetnoj inspekciji (stav 3) sa istim pravima, obavezama i ovlašćenjima koje imaju, odnosno nastavljaju da obavljaju poslove radnog mesta na koje su raspoređeni do dana donošenja akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta. Postavlja se pitanje kakav status će imati navedena lica nakon toga, odnosno da li će i zaposleni iz st. 2. i 3. člana 51. Nacrta zakona donošenjem akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji svi bez razlike biti preuzeti i raspoređeni da obavljaju poslove prosvetnog inspektora u Prosvetnom inspektoratu, odnosno pokrajinskoj prosvetnoj inspekciji.

Posebno u tom smislu treba preispitati odredbu člana 54. Nacrta zakona koja je nejasna, pored ostalog i zbog pozivanja na odredbe člana 51.

 

Pojedine odredbe Nacrta zakona, prema našem mišljenju, trebalo bi precizirati što bi doprinelo jasnoći zakonskog teksta i olakšalo njegovu primenu.

 

  1. Čl. 3. i 5. Nacrta zakona koji, pored prosvetnog inspektora govore i o „drugom ovlašćenom službenikuˮ, odnosno „službeniku ovlašćenom za vršenje službenog nadzoraˮ, trebalo bi dopuniti s obzirom na to da iz teksta Nacrta zakona nije u potpunosti jasno koji službenici bi se, pored prosvetnih inspektora, mogli svrstati u navedenu kategoriju (drugi ovlašćeni službenici, odnosno službenici ovlašćeni za vršenje službenog nadzora). Posredno bi se moglo zaključiti da se radi o službenicima koji u organima autonomne pokrajine obavljaju poslove prosvetne inspekcije kao poverene, a koji su u članu 10. određeni kao „pokrajinska prosvetna inspekcijaˮ.

 

  1. Takođe, članom 4. stav 4. određeno je da se inspekcijskim nadzorom obezbeđuje ostvarivanje javnog i privatnog interesa, u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima prosvetne inspekcije. Navedenu odredbu potrebno je preformulisati, imajući u vidu da se zakonom ostvaruje javni interes, između ostalog, i kroz zaštitu prava i sloboda svakog građanina i građanke.

 

  1. Članom 20. Nacrta zakona uređeno je pitanje pritužbe na rad službenih lica (odnosno prosvetnih inspektora). Stavom 4. navedenog člana utvrđeno je da podnosilac pritužbe, koji je nezadovoljan odlukom o pritužbi, može tim povodom da se obrati Koordinacionoj komisiji, koja preduzima odgovarajuće aktivnosti iz delokruga poslova koje obavlja. Međutim, Nacrtom zakona nije uređen, pored ostalog, položaj, sastav, način odlučivanja Koordinacione komisije koja ima značajno ovlašćenje, niti se vrši pozivanje na odredbe drugog propisa kojim su eventualno, uređena navedena pitanja. Stoga je i u tom delu Nacrt zakona potrebno dopuniti.

 

  1. U delu Nacrta zakona kojim su predviđeni uslovi za obavljanje poslova glavnog prosvetnog inspektora i prosvetnog inspektora, pored ostalog, kao jedan od uslova određeno devet (član 22. Nacrta zakona), odnosno pet (član 23. Nacrta zakona) godina radnog iskustva na poslovima obrazovanja i vaspitanja ili drugim inspekcijskim poslovima. Navedeni uslov je alternativno postavljen, te proizlazi da su poslovi obrazovanja i vaspitanja izjednačeni sa (drugim) inspekcijskim poslovima, što ne proizlazi iz smisla navedenih odredaba i samog Nacrta zakona. Stoga bi navedenu odredbu trebalo preformulisati, odnosno pravnotehnički urediti.

 

S poštovanjem,

 

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, broj 22/09, član 1. i član 33. tačka 7)

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Mišljenje na Nacrt zakona o prosvetnoj inspekcijiDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top