Javni konkurs za popunjavanje položaja i izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09), čl. 61. st 1. i čl. 75. st. 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka,116/08, 104/09 i 99/14), član 17. stav 3. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i člana 4. Pravilnika o popunjavanju radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti („Službeni glasnik RS“, broj 61/15), Poverenik za zaštitu ravnopravnosti oglašava

 

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA I IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

 

 

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta:

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, Beogradska br. 70

 

II Radna mesta koja se popunjavaju:

 

  1. Pomoćnik Poverenika, položaj I grupa, Sektor za zaštitu ravnopravnosti

 

Opis poslova: Rukovodi radom Sektora, planira, organizuje i nadzire rad užih unutrašnjih jedinica u Sektoru, starajući se o blagovremenom i stručnom izvršavanju radnih zadataka zaposlenih; pruža stručnu pomoć zaposlenima u Sektoru u vezi sa izvršavanjem poslova; obezbeđuje da se aktivnosti u Sektoru odvijaju po planu i utvrđenim prioritetima i po potrebi otklanja slabosti ili nedostatke koji se pojave u radu; organizuje stručne i konsultativne sastanke Sektora; izrađuje izveštaje o radu Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu Poverenika.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, najmanje 9 godina radnog iskustva u struci, položen pravosudni, odnosno državni stručni ispit, znanje engleskog ili drugog svetskog jezika, znanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

 

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga rada Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, propisa o organizaciji i radu državnih organa, Zakona o opštem upravnom postupku i poznavanje prava Evropske unije – usmeno – razgovorom; znanje engleskog ili drugog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili bilo koji drugi dokaz; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština rukovođenja, analitičkog i logičnog rezonovanja, organizacione sposobnosti i veština komunikacije – usmeno – razgovorom. Prilikom izbornog postupka za popunjavanje položaja vrednuje se i sadržina prijave za konkurs.

 

  1. Radno mesto za podršku u postupku po pritužbama, Grupa za pritužbe – javni sektor, Odeljenje za postupanje po pritužbama, Sektor za zaštitu ravnopravnosti, u zvanju mlađeg savetnika 1 izvršilac.

 

Opis poslova: Prikuplja potrebne podatke i materijale za predmete postupanja po pritužbama; priprema dodatnu građu za obrađivača pritužbe; pruža pomoć u poslovima postupanja po pritužbama prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja i uzimanja izjava; učestvuje u obavljanju potrebnih provera kod nadležnih organa o navodima iznetim u pritužbama; kompletira dokazni materijal i dokumentaciju za postupanje po pritužbama; učestvuje u pripremi i izradi nacrta akata Poverenika; učestvuje u vođenju evidencije pritužbi; prikuplja podatke potrebne za izradu izveštaja i analiza, i pruža pomoć u pripremi materijala za izradu izveštaja i analiza iz delokruga rada Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, 1 godina radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog ili drugog svetskog jezika, znanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

 

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, Zakona o opštem upravnom postupku, propisa o organizaciji i radu državnih organa – usmeno – razgovorom; znanje engleskog ili drugog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili bilo koji drugi dokaz; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno – razgovorom.

 

  1. 3. Radno mesto za poslove organizovanja saradnje, Grupa za informisanje, zvanje samostalni savetnik – 1 izvršilac.

 

Opis poslova: Priprema predloge za ostvarivanje međunarodne saradnje Poverenika, posebno kontakte sa najvišim zvaničnicima drugih zemalja, međunarodnih institucija, kao i sa Poverenicima drugih zemalja; stara se o pripremi (stručnoj i logističkoj) i realizaciji programa poseta Poverenika na međunarodnim i domaćim skupovima; komunicira sa predstavnicima institucija od značaja za realizaciju službenih putovanja Poverenika u zemlji i inostranstvu; organizuje posete stranih delegacija Povereniku, prima i ispraća predstavnike stranih delegacija; aktivno učestvuje u organizaciji promocije aktivnosti Poverenika u javnosti; učestvuje u organizaciji i realizaciji specijalnih događaja (tribine, seminari, okrugli stolovi, javne rasprave, banketi, kokteli, prezentacije, konferencije i dr); izrađuje izveštaje o ostvarenoj međunarodnoj saradnji Poverenika i realizaciji određenih aktivnosti; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe ili šefa Kabineta.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti društveno-humanističkih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, znanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

 

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, poznavanje propisa o organizaciji i radu državnih organa – usmeno – razgovorom; znanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili bilo koji drugi dokaz; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno.

 

 

III Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

 

IV Mesto rada: Beograd, Beogradska br. 70

 

V Adresa na koju se podnose prijave za javni konkurs: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, Nemanjina br. 22-26 (zajednička pisarnica republičkih organa), sa naznakom „Za javni konkurs”.
VI Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Davorka Jovičić, broj telefona: 011/243 64 64, u vremenu od 10.00-14.00 časova i na e-mail: davorka.jovicic@ravnopravnost.gov.rs.

 

VII Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: Prijava potpisana svojeručno sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa kontakt adresom i brojem telefona; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; originali ili overene fotokopije dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u struci); original ili overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno pravosudnom ispitu; popunjen obrazac „Izjava za javni konkurs“ u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njih.

 

Prijava za konkurs za radno mesto pod rednim brojem 1 sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

 

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

 

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odrebama čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat popuni obrazac „Izjava za javni konkurs“ kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Obrazac „Izjava za javni konkurs“ preuzima se na zvaničnoj internet strani Poverenika: www.ravnopravnost.gov.rs. Osim toga, obrazac „Izjava za javni konkurs“ može se tražiti i putem e-mail-a slanjem upita licu koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu (pod VI) ili se može preuzeti u papirnoj formi u prostorijama Poverenika, Beogradska br. 70.

 

Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokpiji koja je overena u opštini ili sudu ili kod javnog beležnika.

 

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

 

Strane visokoškolske isprave moraju biti priznate u skladu sa važećim Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – dr. propis, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – dr. propis, 68/15).

 

IX Mesto, dan i vreme kada će se izvršiti provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, potpune i razumljive, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku obaviće se počev od 28. septembra 2016. godine, u Beogradu, u prostorijama Poverenika za zaštitu ravnopravnost, Beogradska 70.

 

O tačnom datumu i vremenu učesnici konkursa će biti blagovremeno obavešteni telegramom na adrese koje navedu u svojim prijavama.

 

X Napomene:

 

Za navedena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme, osim za radno mesto pod rednim brojem 1 – pomoćnici Poverenika postavljaju se na položaj na period od pet godina.

 

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci.

 

Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

 

Kandidati bez položenog stručnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

 

Kandidati koji konkurišu za radno mesto pod rednim brojem 1, a nemaju položen stručni ispit za rad u državnim organima dužni su da dostave dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni konkurs.

 

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, podnose pojedinačne prijave u kojima navode za koje radno mesto konkurišu i uz koju od prijava su priložili tražena dokumenta.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

 

Ovaj oglas objavljuje se na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti: www.ravnopravnost.gov.rs; na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs; na portalu e-uprave; na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

 

Broj: 111-00-108/2016-04

U Beogradu, 6. septembar 2016. god.

 

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković, s.r.

 


microsoft-word-iconJavni konkurs za popunjavanje položaja i izvršilačkih radnih mesta u stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnostiPreuzmi


microsoft-word-iconIZJAVA – prilog konkursnoj dokumentacijiPreuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top