Јавни конкурс за попуњавање положаја и извршилачких радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности

На основу члана 32. став 6. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09),  чл. 61. ст 1. и чл. 75. ст. 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка,116/08, 104/09 и 99/14), члан 17. став 3. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и члана 4. Правилника о попуњавању радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности („Службени гласник РС“, број 61/15), Повереник за заштиту равноправности оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА И ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

 

 

I Орган у коме се попуњавају радна места:

Повереник за заштиту равноправности, Београд, Београдска бр. 70

 

II Радна места која се попуњавају:

 

  1. Помоћник Повереника, положај I група, Сектор за заштиту равноправности

 

Опис послова: Руководи радом Сектора, планира, организује и надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору, старајући се о благовременом и стручном извршавању радних задатака запослених; пружа стручну помоћ запосленима у Сектору у вези са извршавањем послова; обезбеђује да се активности у Сектору одвијају по плану и утврђеним приоритетима и по потреби отклања слабости или недостатке који се појаве у раду; организује стручне и консултативне састанке Сектора; израђује извештаје о раду Сектора; обавља и друге послове по налогу Повереника.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 9 година радног искуства у струци, положен правосудни,  односно државни стручни испит, знање енглеског или другог светског језика, знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

 

У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга рада Повереника за заштиту равноправности, прописа о организацији и раду државних органа, Закона о општем управном поступку и познавање права Европске уније – усмено – разговором; знање енглеског или другог светског језика – увидом у сертификат или било који други доказ; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина руковођења, аналитичког и логичног резоновања, организационе способности и вештина комуникације – усмено – разговором. Приликом изборног поступка за попуњавање положаја вреднује се и садржина пријаве за конкурс.

 

  1. Радно место за подршку у поступку по притужбама, Група за притужбе – јавни сектор, Одељење за поступање по притужбама, Сектор за заштиту равноправности, у звању млађег саветника 1 извршилац.

 

Опис послова: Прикупља потребне податке и материјале за предмете поступања по притужбама; припрема додатну грађу за обрађивача притужбе; пружа помоћ у пословима поступања по притужбама приликом утврђивања чињеничног стања и узимања изјава; учествује у обављању потребних провера код надлежних органа о наводима изнетим у притужбама; комплетира доказни материјал и документацију за поступање по притужбама; учествује у припреми и изради нацрта аката Повереника; учествује у вођењу евиденције  притужби; прикупља податке потребне за израду извештаја и анализа, и пружа помоћ у припреми материјала за израду извештаја и анализа из делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање енглеског или другог светског језика, знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

 

У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, Закона о општем управном поступку, прописа о организацији и раду државних органа – усмено – разговором; знање енглеског или другог светског језика – увидом у сертификат или било који други доказ; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено – разговором.

 

  1. 3. Радно место за послове организовања сарадње, Група за информисање, звање самостални саветник – 1 извршилац.

 

Опис послова: Припрема предлоге за остваривање међународне сарадње Повереника, посебно контакте са највишим званичницима других земаља, међународних институција, као и са Повереницима других земаља; стара се о припреми (стручној и логистичкој) и реализацији програма посета Повереника на међународним и домаћим скуповима; комуницира са представницима институција од значаја за реализацију службених путовања Повереника у земљи и иностранству; организује посете страних делегација Поверенику, прима и испраћа представнике страних делегација; активно учествује у организацији промоције активности Повереника у јавности; учествује у организацији и реализацији специјалних догађаја (трибине, семинари, округли столови, јавне расправе, банкети, коктели, презентације, конференције и др); израђује извештаје о оствареној међународној сарадњи Повереника и реализацији одређених активности; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе или шефа Кабинета.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области   друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

 

У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, познавање прописа о организацији и раду државних органа – усмено – разговором; знање енглеског језика – увидом у сертификат или било који други доказ; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина  комуникације – усмено.

 

 

III Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

IV Место рада: Београд, Београдска бр. 70

 

V Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс: Повереник за заштиту равноправности,  Београд, Немањина бр. 22-26 (заједничка писарница републичких органа), са назнаком „За  јавни конкурс”.
VI Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Даворка Јовичић, број телефона: 011/243 64 64, у времену од 10.00-14.00 часова и на e-mail: davorka.jovicic@ravnopravnost.gov.rs.

 

VII Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: Пријава потписана својеручно са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, са контакт адресом и бројем телефона; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинали или оверене фотокопије доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци); оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно правосудном испиту; попуњен образац „Изјава за јавни конкурс“ у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њих.

 

Пријава за конкурс за радно место под редним бројем 1 садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

 

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Одребама чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни образац „Изјава за јавни конкурс“ којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Образац „Изјава за јавни конкурс“ преузима се на званичној интернет страни Повереника: www.ravnopravnost.gov.rs. Осим тога, образац „Изјава за јавни конкурс“ може се тражити и путем e-mail-a слањем упита лицу које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу (под VI) или се може преузети у папирној форми у просторијама Повереника, Београдска бр. 70.

 

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокпији која је оверена у општини или суду или код јавног бележника.

 

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

 

Стране високошколске исправе морају бити признате у складу са важећим  Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – др. пропис, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – др. пропис, 68/15).

 

IX Место, дан и време када ће се извршити провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне и разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 28. септембра 2016. године, у Београду, у просторијама Повереника за заштиту равноправност, Београдска 70.

 

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телеграмом на адресе које наведу у својим пријавама.

 

X Напоменe:

 

За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време, осим за радно место под редним бројем 1 – помоћници Повереника постављају се на положај на период од пет година.

 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци.

 

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

 

Кандидати без положеног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

 

Кандидати који конкуришу за радно место под редним бројем 1, а немају положен стручни испит за рад у државним органима дужни су да доставе доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на јавни конкурс.

 

Кандидати  који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе за које радно место конкуришу и уз коју од пријава су приложили тражена документа.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.

 

Овај оглас објављује се на огласној табли и интернет презентацији Повереника за заштиту равноправности: www.ravnopravnost.gov.rs; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs; на порталу е-управе; на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

Број: 111-00-108/2016-04

У Београду, 6. септембар 2016. год.

 

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић, с.р.

 


microsoft-word-iconЈавни конкурс за попуњавање положаја и извршилачких радних места у стручној служби Повереника за заштиту равноправностиПреузми


microsoft-word-iconИЗЈАВА – прилог конкурсној документацијиПреузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top