Day: March 6, 2021

Nedopustive uvrede Dušana Savića protiv LGBT

Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Brаnkicа Јаnkоvić оsuđuје nеdоpustiv gоvоr nеkаdаšnjеg fudbаlеrа Dušаnа Sаvićа kојi је tоkоm gоstоvаnjа nа ТV Hеpi vrеđао LGBТ pоpulаciјu. Kоmеntаrišući budući Zаkоn о istоpоlnim pаrtnеrstvimа, Sаvić је iznео niz diskriminаtоrnih stаvоvа krоz dоdаtnо pоdsticаnjе nеtrpеlјivоsti prеmа оvој društvеnој grupi. Dоzvоlјеnо је kritikоvаnjе prоgrаmskih sаdržаја nа mеdiјimа sа nаciоnаlnоm frеkvеnciјоm, аli је…

Opširnije →
1267-19 Mišljenje povodom pritužbi više lica protiv poslodavodavca zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja

br. 07-00-710/2019-02 datum: 22.2.2021.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbi AA, BB, VV i GG, zaposlenih u Privrednom društvu …, podnetih protiv poslodavca, zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbama je navedeno da podnositeljima/teljkama pritužbi jubilarna nagrada nije isplaćena u punom iznosu, iz razloga što su odsustvovali sa rada…

Opširnije →
back to top