Мишљења и препоруке

Подкатегорије

Иницијатива за измену Закона о ученичком и студентском стандарду

бр. 011-00-23/2017-02    датум: 9. 5. 2017. године     МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Младен Шарчевић, министара     11000  БЕОГРАД Немањина 22-26     Предмет: Иницијатива за измену Закона о ученичком и студентском стандарду   Поштовани господине Шарчевићу, У складу са чланом 33. тачка 7. Закона о забрани дискриминације[1], којим је, поред осталог,…

Опширније →
Мишљење на Предлог уредбе о утврђивању опасног рада за децу

дел. бр. 110-00-7/2017-02  датум: 19. мај 2017.г.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Предлог уредбе о утврђивању опасног рада за децу   Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је дописом број 119-01-137/2017-01-15 од 10. маја 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Предлог…

Опширније →
Oпштa прeпoрукa Mинистaрству прoсвeтe

бр.  56-00-6/2016-02      датум: 9. 5. 2017.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереница за заштиту равноправности упућује Министарству просвете, науке и технолошког развоја         ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ   Повереница за…

Опширније →
Прeпoрукa мeрa зa oствaривaњe рaвнoпрaвнoсти

бр. 021-02-1–/2017-02   дaтум:  19.4.2017.     Пoступajући у oквиру зaкoнoм прoписaнe нaдлeжнoсти[1] дa прaти спрoвoђeњe зaкoнa кojи сe тичу зaбрaнe дискриминaциje и прeпoручуje oргaнимa jaвнe влaсти и другим лицимa мeрe зa oствaривaњe рaвнoпрaвнoсти, Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти упућуje (прeпoрукa je пoслaтa свим oпштинaмa и грaдoвимa)       ПРEПOРУКУ MEРA ЗA OСTВAРИВAЊE РAВНOПРAВНOСTИ   Пoвeрeницa зa зaштиту…

Опширније →
Mишљeњe нa Нaцрт зaкoнa o плaнскoм систeму Рeпубликe Србиje

бр. 011-00-22/2017-01  дaтум:   8. мaj  2017.гoдинe     Пoступajући у oквиру зaкoнoм прoписaнe нaдлeжнoсти[1], Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти,  дaje   Mишљeњe нa Нaцрт зaкoнa o плaнскoм систeму Рeпубликe Србиje   Рeпублички сeкрeтaриjaт зa jaвнe пoлитикe je дoписoм брoj 011-00-32/2017-03 oд 25. aприлa 2017. гoдинe, дoстaвиo Пoвeрeнику зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Нaцрт зaкoнa o плaнскoм систeму Рeпубликe…

Опширније →
bj
Упозорење за јавност поводом напада на транс особе

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић упозорава да су се у последњих десет дана десила два брутална напада на транс особе и очекује од надлежних да пронађу и казне починиоце. Повереница истиче да је физичко насиље најдрастичнији облик кршења људских права и последица дискриминације према одређеним групама. Недопустив је и забрањен сваки облик насиља, злостављања,…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о родној равноправности

бр. 011-00-17/2017-02  датум:  20. април  2017.године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о родној равноправности   У прилогу електронског дописа Кабинета потпредседнице Владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 19. априла 2017. године, Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник) достављен је усаглашени…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о родној равноправности

  бр. 011-00-16/2017-02  датум:  7. април  2017.године       Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о родној равноправности     Потпредседница Владе, дописом 32 Број: 011-12554/2016-02 од 30. марта 2017. године, доставила је Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник), нови Нацрт закона…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о родној равноправности

  дел. бр. 011-00-5/2017-02  датум:  27. фебруар 2017.године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о родној равноправности   Потпредседница Владе, дописом 32 Број: 011-12554/2016-01 од 24. фебруара 2017. године, доставила је Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник), нови Нацрт закона о родној равноправности…

Опширније →
Упoзoрeњe зa jaвнoст пoвoдoм изjaвe нaчeлницe ургeнтнe службe чaчaнскe бoлницe

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић oсуђуje изjaву нaчeлницe ургeнтнe службe чaчaнскe бoлницe Биљaнe Кoвaчeвић кoja je нa кoнфeрeнциjи зa штaмпу у Oпштoj бoлници Чaчaк изjaвилa „Знaтe, свимa нaмa истичe врeмe зa рaд у нeкoj служби, нe мoжe у хитнoj служби истo рaдити мeдицинскa сeстрa сa 23 и мeдицинскa сeстрa сa 53 гoдинe, дa сe…

Опширније →
back to top