Saopštenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasizma

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasizma, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ukazuje da problem rasne diskriminacije i netrpelјivosti predstavlјa veliki izazov za sva savremena društva koje treba da počivaju na vrednostima tolerancije, ravnopravnosti i poštovanja lјudskih prava.

Podatak da se svaka druga pritužba na osnovu nacionalne pripadnosti, podneta Povereniku za zaštitu ravnopravnosti u 2017. godini, odnosila na diskriminaciju Roma i Romkinja pokazuje da je još uvek težak položaj ove nacionalne manjine, čiji brojni pripadnici žive u isklјučenosti i siromaštvu. Poverenica Janković ističe da je dužnost svih nadležnih da preduzimaju mere aktivne politike zapošlјavanja, ostvarivanja prava i usluga iz socijalne i zdravstvene zaštite, pobolјšanje uslova stanovanja i efikasniju inkluziju romske dece u sistem obrazovanja, bez segregacije i diskriminacije.

Takođe, ukazujemo na otežan položaj, traumatična iskustva i različite barijere u ostvarivanju lјudskih prava migranata, izbeglica i tražilaca azila.

Poverenica ističe da u procesu prevazilaženja predrasuda i stereotipa, kao i u borbi protiv diskriminacije, značajnu ulogu ima i obrazovanje mlađih generacija u duhu solidarnosti i ravnopravnosti, čime se stvaraju uslovi za efikasnije suzbijanje diskriminacije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top