Pritužba Z. F. protiv privrednog društva G. T. zbog diskriminacije na osnovu članstva u sindikalnoj organizaciji u oblasti radnih odnosa

del. br. 188 datum: 18. 1. 2013.

 

MIŠLjENjE BR. 351/2012

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo Z. F. iz S. P. protiv poslodavca, privrednog društva „G. T.” d. o. o. iz S. P, zbog diskriminacije na radnom mestu na osnovu članstva u sindikalnoj organizaciji.

1. TOK POSTUPKA

1.1. Poverenici za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratio Z. F. iz S. P, zbog diskriminacije na osnovu članstva u sindikalnoj organizaciji.

1.2. U pritužbi je naveo sledeće:

– da je zaposlen u privrednom društvu „G. T.” d. o. o. iz S. P. i da je on, kao i svi drugi zaposleni, prilikom zasnivanja radnog odnosa morao da potpiše blanko sporazumni raskid ugovora o radu;
– da je 30. juna 2009. godine 52 radnika/ca registrovalo sindikalnu organizaciju, kao i da je u trenutku osnivanja sindikata, u ovom privrednom društvu bilo zaposleno 210 radnika/ca;
– da reprezentativnost sindikata nije mogla da se utvrdi iz formalnih razloga, zato što je poslodavac odbijao da dostavi Ministarstvu rada i socijalne politike podatak o tačnom broju zaposlenih;
– da je poslodavac bio protiv sindikalnog organizovanja i da su 24. avgusta 2009. godine otpušteni svi članovi sindikalnog odbora, njih sedam, tako što je poslodavac aktivirao blanko sporazumne raskide ugovora o radu;
– da je, prema njegovim saznanjima, samo članovima sindikalnog odbora u ovom privrednom društvu tom prilikom prekinut radni odnos;
– da je Inspektorat rada postupao po ovom predmetu, da je doneto rešenje kojim je poslodavcu naloženo odlaganje izvršenje rešenja po kojem Z. F. prestaje radni odnos i da ga vrati na posao do pravosnažnosti sudske odluke, ali da poslodavac, ni posle nekoliko opomena i urgencija resornog ministra, nije postupio po rešenju. Isto tako, poslodavac nije postupio ni po rešenju suda koji je kao privremenu meru odredio vraćanje Z. F. na rad;
– da je vraćen na posao tek pri pokretanju postupka izvršenja presude Opštinskog suda u Sremskoj Mitrovici, kao i da je tada sa radnog mesta alatničara vraćen na niže radno mesto sa platom koja je bila manja za 20.000 dinara u odnosu na prethodno radno mesto;
– da nakon okončanog sudskog postupka nije provodio vreme na radnom mestu već je stalno dobijao potvrde kojima ga je poslodavac upućivao kući, a da je posle nekoliko nedelja provedenih van radnog mesta dobio premeštaj na rad kod drugog poslodavca na period od godinu dana za koji nije dao saglasnost;
– da se nakon jednog upućivanja na rad kod drugog poslodavca vratio na radno mesto u privredno društvo „G. T.” d. o. o. iz S. P, ali je ponovo dobijao potvrde kojima ga poslodavac upućuje kući, kao i da je nakon dva meseca, ponovo upućen na rad kod drugog poslodavca i ovoga puta bez njegove saglasnosti;
– da je pokrenuo sudski spor u ovoj pravnoj stvari, pa je u međuvremenu vraćen na rad u privredno društvo „G. T.” d. o. o. iz S. P, ali da mu je ponovo onemogućen rad jer kontinuirano dobija potvrde o upućivanju kući, a da ta situacija traje već nekoliko meseci;
– da su svih sedam članova sindikalnog odbora pokrenuli sudski postupak zbog nezakonitog otkaza, da jedan postupak još nije okončan dok ostalih šest jeste i u tim postupcima je sud utvrdio nezakoniti otkaz, kao i da su se jedino podnositelj pritužbe i B. V. vratili u kompaniju nakon sudskog postupka, dok ostale kolege nisu imale želju da se vrate na posao kod tog poslodavca;
– da se ista situacija u vezi sa upućivanjem kući dešava i sa njegovom kolegi B. V, koji je takođe bio u sindikalnom odboru;
– da smatra da je ovakvo postupanje poslodavca posledica njegovog sindikalnog delovanja i da je diskriminisan na osnovu ličnog svojstva – članstva u sindikalnoj organizaciji.

1.3. Uz pritužbu i dopunu pritužbe je dostavio: odluku o osnivanju sindikalne organizacije od 15. juna 2009. godine, izjavu o broju članova Samostalnog sindikata metalaca Srbije za sindikalnu organizaciju „G. T.” od 15. juna 2009. godine, zahtev za upis sindikalne organizacije Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, rešenje o upisu u registar br. 110-00-935/2009-02 od 30. juna 2009. godine, obaveštenje o izabranim članovima odbora Sindikalne organizacije od 19. avgusta 2009. godine, zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti sindikalne organizacije od 2. oktobra 2009. godine, dopis Inspektorata rada odeljenja inspekcije rada u Sremskom okrugu br. 021-408/2009-04 od 3. septembra 2009. godine, dopis Inspektorata rada odeljenja inspekcije rada u Sremskom okrugu br. 021-408/2009-04 od 11. septembra 2012. godine, obaveštenje o registraciji sindikalne organizacije br. 62/09 od 19. avgusta 2009. godine, raskid ugovora o radu 25. avgusta 2009. godine, rešenje o sporazumnom prestanku radnog odnosa od 26. avgusta 2009. godine, novinski članci i snimak televizijske emisije o dešavanjima u privrednom društvu „G. T.” d. o. o. iz S. P, zahtev Inspektoratu rada za Sremski okrug od 31. avgusta 2009. godine, informacija Inspektorata rada o izvršenom nadzoru br. 021-408/2009-04 od 3. septembra 2009. godine, rešenje Inspektorata rada br. 117-62/20009-04 od 21. septembra 2009. godine, rešenje Ministarstva rada br. 164-03-01288/2009-01 od 12. novembra 2009. godine, rešenje Opštinskog suda u Staroj Pazovi br. P1-43/09 od 23. decembra 2009. godine, rešenje Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici br. I-704/10 od 11. februara 2010. godine, rešenje privrednog društva „G. T.” d. o. o. iz S. P. o vraćanju na rad br. 264 od 19. februara 2010. godine, potvrda o podnetoj prijavi osiguranja br. 1959 od 26. februara 2010. godine, uput na sistematski pregled od 24. februara 2010. godine, potvrda o prijemu prijave od 28. februara 2010. godine, izjava o vraćanju na posao posle prinudnog izvršenja od 2. novembra 2010. godine, oglas za radno mesto alatničara, ugovor o radu od 24. februara 2010. godine, potvrde o upućivanju kući od 8. marta 2010. godine i 28. marta, 4. aprila, 11. aprila, 4. maja 2011. godine, 21. maja, 4. juna, 19. juna, 6. avgusta, 20. avgusta 2012. godine, ponuda o zaključivanju aneksa i aneks ugovora o radu za upućivanje na posao kod drugog poslodavca br. 426 od 15. marta 2010. godine, odgovor na ponudu za zaključivanje aneksa ugovora o radu od 23. marta 2010. godine, rešenje privrednog društva „L.” d. o. o. iz I. o prijemu na posao od 25. marta 2010. godine, ugovor o radu od 25. marta 2010. godine, rešenje o otkazu ugovora o radu od od 25. marta 2011. godine, ugovor o radu od 25. marta 2011. godine, potvrda o podnetoj odjavi na obavezno zdravstveno osiguranje, presuda Apelacionog suda u Novom Sadu br. Gž1 537/12 od 12. marta 2012. godine, presuda Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici br. P1 420/10 od 9. juna 2010. godine, presuda Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici br. P1 421/10 od 19. aprila 2010. godine, presuda Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici br. P1 418/10 od 30. avgusta 2010. godine, presuda Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici br. P1 419/10 od 4. novembra 2010. godine, presuda Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici br. P1 424/10 od 4. novembra 2010. godine, izveštaj zaštitnika građana br. 11-1571/10 od 13. oktobra 2010. godine, izveštaj međunarodne organizacije o kršenju sindikalnih prava u „G. T.” d. o. o. iz S. P. i zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata.

1.4. U skladu sa članom 38. Zakona o zabrani diskriminacije, stranama u postupku ponuđeno je sprovođenje postupka mirenja, ali ovaj predlog nije prihvaćen.

1.5. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa čl. 35. st. 4. i čl. 37. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije , pa je u toku postupka 6. novembra 2012. godine upućen zahtev B. A, direktoru privrednog društva „G. T.” d. o. o. iz S. P, da se u roku od 15 dana od dana prijema zahteva izjasni na navode iz pritužbe.

1.6. Kako se B. A. u ostavljenom roku nije izjasnio, a zahtev je primio 11. novembra 2012. godine, Poverenici za zaštitu ravnopravnosti su bili dostupni navodi iz pritužbe, dokazi koji su uz pritužbu dostavljeni, kao i opštepoznate činjenice.

2. ČINjENIČNO STANjE

2.1. U toku postupka je iz navoda iz pritužbe i dostavljenih dokaza, utvrđeno da je rešenjem Ministarstva rada i socijalne politike br. 110-00-935/2009-02 od 30. juna 2009. godine sindikalna organizacija „G. T.” d. o. o. upisana u registar sindikata. Uvidom u obaveštenje Samostalnog sindikata metalaca Srbije, sindikalne organizacije „G. T.” d. o. o. S. P. br. 62/09 od 19. avgusta 2009. godine, utvrđeno je da su za članove sindikalnog odbora izabrani Z. V, Z. F, D. K, Z. T, D. Đ, B. V. i Đ. P.

2.2. Uvidom u presudu Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici sudske jedinice u Staroj Pazovi br. P1-421/10 od 19. aprila 2010. godine utvrđeno je da je sud doneo presudu da je došlo do nezakonitog prestanka radnog odnosa, koji je nastao kao posledica sindikalnog delovanja Z. F. i naložio da se Z. F. vrati na rad.

2.3. Uvidom u rešenje br. 264 od 19. februara 2010. godine, utvrđeno je da se Z. F. vraća na rad u privredno društvo „G. T.” d. o. o. iz S. P, kao i da se premešta na radno mesto radnik III u održavanju.

2.4. Iz potvrde od 8. marta 2010. godine utvrđeno je da je B. L, prokurista privrednog društva „G. T.” d. o. o. iz S. P, uputio Z. F. na korišćenje slobodnih dana u periodu od 8. do 15. marta 2010. godine.

2.5. Uvidom u aneks ugovora o radu u slučaju upućivanja zaposlenog kod drugog poslodavca bez saglasnosti zaposlenog br. 426 od 15. marta 2010. godine, utvrđeno je da je Z. F. upućen na rad u privredno društvo „L.” d. o. o. iz I. na period od jedne godine.

2.6. Uvidom u ugovor o radu br. 95060927 od 26. marta 2011. godine utvrđeno je da je Z. F. zasnovao radni odnos u privrednom društvu „G. T.” d. o. o. iz S. P. na neodređeno vreme.

2.7. Daljim uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je u periodima od 26. marta do 4. aprila 2011. godine, od 4. do 11. aprila 2011. godine, od 11. aprila do 4. maja 2011. godine, od 4. do 9. maja 2011. godine, B. L, prokurista privrednog društva „G. T.” d. o. o. iz S. P. upućivao podnositelja pritužbe kući, i to potvrdama o upućivanju kući u kojima je navedeno da će mu za to vreme biti isplaćivan lični dohodak kao da je radio.

2.8. Uvidom u aneks ugovora o radu u slučaju upućivanja zaposlenog kod drugog poslodavca bez saglasnosti zaposlenog br. 1784 od 9. maja 2011. godine utvrđeno je da je Z. F. privremeno upućen na rad kod poslodavca „L.” d. o. o. iz I. na period od godinu dana. Uvidom u ugovor o radu br. 15/11 od 20. maja 2011. godine utvrđeno je da je Z. F. zasnovao radni odnos sa privrednim društvom „L.” d. o. o. na period od godinu dana.

2.9. Uvidom u ugovor o radu br. 95060927 od 20. maja 2012. godine Z. F. je zasnovao radni odnos sa privrednim društvom „G. T.” d. o. o. iz S. P. na neodređeno vreme.

2.10. Daljim uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je Z. F. u periodima od 21. maja do 4. juna 2012. godine, od 4. do 19. juna 2012. godine, od 19. juna do 6. avgusta 2012. godine, od 6. do 20. avgusta 2012. godine, od 20. avgusta do 1. oktobra 2012. godine od M. V. u ime privrednog društva „G. T.” d. o. o. iz S. P. dobijao potvrde o upućivanju kući, i da je tim potvrdama određeno da će mu se za to vreme isplaćivati lični dohodak i regres kao da je radio.

2.11. Na osnovu presuda Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici br. P1 420/10 od 9. juna 2010. godine, P1 421/10 od 19. aprila 2011. godine, P1 418/10 od 30. avgusta 2010. godine, P1 419/10 od 4. novembra 2010. godine, P1 424/10 od 4. novembra 2010. godine, utvrđeno je da je V. Z, K. D, T. Z, V. B. i P. Đ. radni odnos prestao na nezakonit način.

3. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

3.1. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imala je u vidu navode iz pritužbe, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

3.2. Imajući u vidu predmet ove pritužbe, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je potrebno utvrditi da li je kontinuirano upućivanje kući Z. F. posledica njegovog članstva u sindikalnom odboru, odnosno, da li je time poslodavac „G. T.” d. o. o. iz S. P. izvršio akt diskriminacije.

Pravni okvir

3.3. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvu. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

3.4. Ustav Republike Srbije zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Takođe, odredbom čl. 55. st. 1. propisano je da se jemči sloboda političkog, sindikalnog i svakog drugog udruživanja.

3.5. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije gde je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Članom 6. Zakona o zabrani diskriminacije je propisano da neposredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa lica zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva u istoj ili sličnoj situaciji, bilo kojim aktom, radnjom ili propuštanjem stavljaju ili su stavljeni u nepovoljniji položaj, ili bi mogli biti stavljeni u nepovoljniji položaj. Odredbama čl. 15-27. Zakona o zabrani diskriminacije definisani su posebni slučajevi diskriminacije. Pored ostalog, čl. 25. zabranjena je diskriminacija zbog političkih ubeđenja lica ili grupe lica, odnosno pripadnosti ili nepripadnosti političkoj stranci, odnosno sindikalnoj organizaciji. S obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, za njegovo razmatranje relevantna je i odredba čl. 16. kojom je propisana zabrana diskriminacije u oblasti rada, odnosno narušavanje jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa ili uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada, kao što su pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, na napredovanje u službi, na stručno usavršavanje i profesionalnu rehabilitaciju, na jednaku naknadu za rad jednake vrednosti, na pravične i zadovoljavajuće uslove rada, na odmor, na obrazovanje, na stupanje u sindikat, kao i na zaštitu od nezaposlenosti. Pored toga, Zakonom o zabrani diskriminacije predviđeni su i teški oblici diskriminacije pa se kao jedan od vidova teške diskriminacije propisuje diskriminacija koja je izvršena više puta (ponovljena diskriminacija) ili koja se čini u dužem vremenskom periodu (produžena diskriminacija) prema istom licu ili grupi lica.

3.6. Zakon o radu takođe zabranjuje diskriminaciju, odnosno, svaki oblik diskriminacije lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih, s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredeljenje, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo. Odredbama čl. 20. diskriminacija je zabranjena, između ostalog, i u odnosu na uslove rada i sva prava iz radnog odnosa.

3.7. Uredbom o ratifikaciji konvencije Međunarodne organizacije rada br. 87 o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava propisano je da radnici i poslodavci, bez ikakvih izuzetaka, imaju pravo da bez prethodnog odobrenja obrazuju organizacije po svom izboru, kao i da pristupaju ovim organizacijama, pod isključivim uslovom da se pridržavaju statuta organizacija.

3.8. Uredbom o ratifikaciji konvencije Međunarodne organizacije rada br. 98 o pravu na organizovanje i kolektivno pregovaranje propisano je da radnici treba da koriste odgovarajuću zaštitu protiv svih dela diskriminacije u materiji zaposlenja koja bi mogla da bude štetna po sindikalne slobode. Dalje je propisano da se takva zaštita može naročito primeniti ukoliko se radi o delima koja bi imala za cilj da se zaposlenje radnika podredi uslovu da se on ne učlanjuje u sindikat ili da prestane da pripada sindikatu, da se otpusti radnik ili da mu se svim ostalim sredstvima nanese šteta zbog toga što je on član sindikata ili što učestvuje u sindikalnim delatnostima izvan radnih časova ili, pristankom poslodavca za vreme radnih časova.

Analiza dokaza dostavljenih uz pritužbu

3.9. Na osnovu dokaza koji su dostavljeni uz pritužbu, utvrđeno je da je Z. F. bio član sindikalnog odbora sindikata, kao i da je vodio dva sudska postupka protiv poslodavca. Takođe, utvrđeno je da je svim članovima sindikalnog odbora prestao radni odnos i da je sud u šest slučajeva utvrdio da su ti radni odnosi prestali na nezakonit način.

3.10. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je utvrdila da je Z. F. nakon sudskog postupka zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa i imajući u vidu one periode kada je bio upućivan na rad kod drugog poslodavca, bio u radnom odnosu u privrednom društvu „G. T.” d. o. o. iz S. P. u tri perioda, od 19. februara do 25. marta 2010. godine, od 25. marta do 9. maja 2011. godine i od 9. maja 2012. godine pa do danas. Na osnovu potvrda o upućivanju kući i perioda na koji su one izdate, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je u tri navedena perioda kada se vodio kao zaposleni u privrednom društvu „G. T.” d. o. o. iz S. P., Z. F. sve vreme proveo van radnog mesta i to isključivo zato što mu je poslodavac tako naložio. Samim tim, može se zaključiti da je Z. F. nakon prestanka radnog odnosa suprotno zakonu a koji je bio prouzrokovan sticanjem statusa sindikalnog predstavnika, uskraćena mogućnost da radi na svom radnom mestu tako što je konstantno bio upućivan kući.

3.11. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je uzela u obzir da je Z. F. primao lični dohodak i regres za vremenski period kada ga je poslodavac upućivao kući, ali je mišljenja da je u konkretnom slučaju irelevantno da li je primao novčanu naknadu za rad, imajući u vidu da je ovakvim postupkom poslodavca u dužem vremenskom periodu i to više puta bio onemogućen da dolazi na svoje radno mesto i ostvari radne obaveze za koje prima platu kao i ostali zaposleni, te je na taj način stavljen u nejednak položaj u odnosu na sve ostale zaposlene koji su u mogućnosti da na osnovu ostvarenog rada dobiju novčanu naknadu.

3.12. Imajući u vidu navode iz pritužbe, kao i dokumentaciju koja je dostavljena uz pritužbu, može se zaključiti da nakon što je postao član sindikalnog odbora Z. F. prestao radni odnos na nezakonit način, bio je dva upućen na rad kod drugog poslodavca i u međuvremenu je kontinuirano upućivan kući. Stoga, može se konstatovati da je sindikalno delovanje podnositelja pritužbe dovelo do niza postupaka poslodavca koji su Z. F. stavili u nejednak položaj i onemogućile mu da uživa jednaka prava kao i svi zaposleni, zbog njegove pripadnosti sindikalnoj organizaciji.

3.13. Budući da je podnositelj pritužbe izneo činjenice i ponudio dokaze kojima je učinio verovatnim akt diskriminacije, teret dokazivanja da usled takvog akta nije došlo do povrede načela jednakosti snosi poslodavac, privredno društvo „G. T.” d. o. o. iz S. P., saglasno čl. 45. Zakona o zabrani diskriminacije. Od privrednog društva „G. T.” d. o. o iz S. P. zatraženo je da se u izjašnjenju na navode iz pritužbe, između ostalog, izjasni i o tome koliko osoba koje su bile članovi/ce sindikalnog odbora i koje su vraćene na posao posle sudskog postupka, kontinuirano dobija potvrde o upućivanju kući, kao i da o tome dostavi dokaze. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti još jednom konstatuje da se poslodavac nije izjasnio na navode iz pritužbe, samim tim nije ukazao na činjenice i dostavio dokaze koji bi potvrdili da nije izvršen akt diskriminacije, što je bio dužan da učini u smislu čl. 45. Zakona o zabrani diskriminacije, kako bi pokazao da takvo postupanje nije u uzročno-posledičnoj vezi sa ličnim svojstvom podnositelja pritužbe.

3.14. Imajući u vidu odredbu Zakona o zabrani diskriminacije kojom je propisano da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti neće postupati ukoliko je postupak pred sudom već pokrenut ili pravosnažno okončan po istoj pravnoj stvari, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti nije bila u mogućnosti da ceni okolnost upućivanja na rad kod drugog poslodavca i uzročno posledičnu vezu sa sindikalnim delovanjem Z. F, jer se povodom te okolnosti još uvek vodi sudski postupak.

4. MIŠLjENjE

Kao posledicu sindikalnog delovanja Z. F, privredno društvo „G. T.” d. o. o. iz S. P. je kontinuiranim upućivanjem kući, koje se ponovilo više puta i koje je trajalo duži vremenski period, onemogućilo Z. F. da bude na radnom mestu i obavlja rad, čime je izvršilo težak akt diskriminacije na osnovu ličnog svojstva – članstva u sindikalnoj organizaciji, zabranjen čl. 24. Zakona o zabrani diskriminacije, u vezi sa čl. 6. i čl. 13. st. 1. t. 6. Zakona o zabrani diskriminacije i čl. 18. Zakona o radu.

5. PREPORUKA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti preporučuje privrednom društvu „G. T.” d. o. o. iz S. P:

5.1. Da bez odlaganja preduzme sve potrebne mere koje će omogućiti da Z. F. obavlja posao na svom radnom mestu pod jednakim uslovima kao i ostali zaposleni.

5.2. Da ubuduće vodi računa da svojim postupcima ne krši odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, odnosno, da se suzdrži od neopravdanog pravljenja razlike ili nejednakog postupanja i propuštanja (isključivanja, ograničavanja ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe lica, koje se zasniva na nekom ličnom svojstvu.
Potrebno je da privredno društvo „G. T.” d. o. o. iz S. P. obavesti Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o postupanju po preporuci, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

Saglasno čl. 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko privredno društvo „G. T.” d. o. o. iz S. P. ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti će o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 

 


microsoft-word-icon Pritužba Z. F. protiv privrednog drustva G. T. zbog diskriminacije na osnovu članstva u sindikalnoj organizaciji u oblasti radnih odnosa Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top