Pritužba T. A. protiv Ministarstva finansija, Poreska uprava – Filijala K. zbog diskriminacije u pogledu utvrđivanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

del. br. 639/2011 datum: 27. 5. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije i daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS” br. 22/2009) povodom pritužbe T. A. iz K., Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

Rešenjem Ministarstva finansija, Poreska uprava – Filijala K. br. 431-3A/96414D od 31. decembra 2010. godine, kojim je T. A. iz K. utvrđeno akontaciono zaduženje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period od 1. januara do 31. decembra 2010. godine, nije izvršen akt diskriminacije na osnovu pola, kao ni na osnovu bilo kog drugog ličnog svojstva.

O b r a z l o ž e nj e

Poverenici za zaštitu ravnopravnosti se pritužbom od 18. februara 2011. godine obratila T. A. iz K., u kojoj je navela da joj Ministarstvo finansija, Poreska uprava – Filijala K. nije izvršila u celosti isplatu naknade zarade za vreme trajanja porodiljskog odsustva koje je koristila u periodu od 1. januara do 31. decembra 2010. godine. Dalje navodi da je naknadu zarade primala u zakonom propisanim iznosima, kao i da joj je vršena redovna uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ali da je nakon zaključenja porodiljskog odsustva od Poreske uprave – Filijala K. dobila rešenje br. 431-3A/96414D od 31. decembra 2010. godine kojim je obavezana na plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i to u iznosima od 77.402,49 dinara za doprinose za PIO, 43.275,03 dinara za doprinose za zdravstveno osiguranje i 5.277,47 dinara za doprinose za slučaj nezaposlenosti. Podnositeljka pritužbe je bila na porodiljskom odsustvu u periodu od 1. decembra 2009. do 1. decembra 2010. godine, tako da su doprinosi obračunati i za period kada se nalazila na porodiljskom odsustvu.

Rešenja o zaduženju na ime doprinosa za obavezno socijalno osiguranje nisu dobile preduzetnice koje su za vreme korišćenja porodiljskog odsustva privremeno odjavile obavljanje samostalne delatnosti već samo preduzetnice koje su za vreme korišćenja porodiljskog odsustva nastavile da obavljaju samostalnu delatnost preko ovlašćenog poslovođe. Podnositeljka pritužbe smatra da ovo pravljenje razlike između preduzetnica nije opravdano.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije, pa je pribavila izjašnjenje Ministarstva finansija, Poreska uprava – Filijala K. i Ministarstva finansija, Poreska uprava – Centrala Beograd.

U izjašnjenjima je navedeno sledeće:

– da je Poreska uprava – Filijala K. izvršila obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje T. A. iz K. i za vreme korišćenja porodiljskog odsustva jer je ona ostvarivala prihod po osnovu obavljanja samostalne delatnosti i za vreme porodiljskog odsustva, imajući u vidu da je delatnost obavljala preko ovlašćenog poslovođe,
– da preduzetnice koje su privremeno odjavile obavljanje samostalne delatnosti zbog korišćenja porodiljskog odsustva nisu zaduživane iznosima na ime doprinosa za obavezno socijalno osiguranje jer nisu ostvarivale prihod, odnosno dobit,
– da se osnov za zaduženje doprinosima za obavezno socijalno osiguranje nalazi u Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojim je propisano da osiguranik koji ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos, samostalna delatnost, ugovori i dr.) ima obavezu plaćanja doprinosa po svim osnovima,
– da su se u praksi nadležnih filijala Poreske uprave povodom zaduživanja preduzetnica koje su za vreme porodiljskog odsustva ostvarivale prihod, odnosno dobit, javili problemi povodom primene važećih propisa, pa je Ministarstvo finansija, Poreska uprava 7. oktobra 2010. godine donelo Uputstvo za kancelarijsku kontrolu i utvrđivanje doprinosa sa socijalno osiguranje, po kome je postupala i nadležna Filijala u K. prilikom donošenja rešenja za T. A.,
– da prema T. A. nije izvršena diskriminacija po bilo kom osnovu, s obzirom da je identičan postupak primenjen i prema drugim preduzetnicama koje su za vreme korišćenja porodiljskog odsustva nastavile da obavljaju samostalnu delatnost preko ovlašćenog poslovođe. U izjašnjenju su navedena i imena pet preduzetnica koje su nastavile delatnost preko ovlašćenog poslovođe i sa kojima je postupljeno na isti način.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila je da, prema važećim propisima, preduzetnica koja ovlasti poslovođu za vođenje radnje dok je ona na porodiljskom odsustvu, kao vlasnica radnje ostvaruje prihode po osnovu isplaćene naknade saglasno Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, a istovremeno ostvaruje prihode od obavljanja samostalne delatnosti (oporezivu dobit ili paušalno utvrđen prihod). Ovo je, saglasno članu 12. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, oporezivo po oba osnova. Oporeziva dobit (paušalno utvrđen prihod) predstavlja osnovicu za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Akt diskriminacije označava svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima .

Dakle, da bi jedan akt bio kvalifikovan kao diskriminacija, potrebno je se radi pravljenju razlike ili nejednakom postupanju, odnosno propuštanju koje je zasnovano na ličnom svojstvu. Kako u slučaju podnositeljke pritužbe osnov za pravljenje razlike na ime zaduživanja doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, nije lično svojstvo podnositeljke pritužbe, nego činjenica da ona ostvaruje prihod po osnovu obavljanja samostalne delatnosti , u ovom slučaju nema povrede prava u smislu Zakona o zabrani diskriminacije. Načelo jednakosti nije povređeno jer su sve preduzetnice koje koriste porodiljsko odsustvo u jednakom položaju budući da ostvaruju pravo na naknadu zarade u skladu sa odredbama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. S druge strane, sve preduzetnice, odnosno, vlasnice radnji koje koriste porodiljsko odsustvo, a koje ovlaste druga lica da vode posao u njihovom odsustvu, plaćaju poreze i doprinose po drugom osnovu, jer njihove preduzetničke radnje nastavljaju da rade i ostvaruju prihode dok su one na porodiljskom odsustvu.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenje da u ovom slučaju nije izvršena diskriminacija.

Mišljenje poverenice za zaštitu ravnopravnosti u konkretnom slučaju daje odgovor na pitanje da li su osporenim rešenjem prekršene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Poverenica se nije upuštala u ocenu pravilnosti i zakonitosti rešenja o zaduživanju doprinosima za obavezno socijalno osiguranje jer za to nije nadležna, ali je slobodna da podseti da je u vezi porodilja preduzetnica Zaštitnik građana doneo preporuku br. 17-2599/10, del. br. 5194 od 16. marta 2011. godine kojim je utvrđeno nepravilno postupanje Ministarstva finansija, Poreske uprave, a takođe i Pokrajinski ombudsman – preporuku br. I-RP-1-13/11 od 28. marta 2011. godine.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Pritužba T. A. protiv Ministarstva finansija, Poreska uprava – Filijala K. zbog diskriminacije u pogledu utvrđivanja diprinosa za obavezno socijalno osiguranje Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top