Pritužba S. D. protiv GU za inspekcijske poslove zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-468/2014-02 datum: 17. 1. 2015.

 

MIŠLjENjE

 

Mišljenje je doneto u postupku po pritužbi S. D. protiv Gradske uprave za inspekcijske poslove Novog Sada. Pritužba je podneta zbog oglasa za izbor kandidata za upućivanje na obuku radi polaganja ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja Komunalne policije, u kojem je propisan poseban uslova da kandidat prilikom konkurisanja ima psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije, što se dokazuje lekarskim uverenjem ovlašćene zdravstvene ustanove , čije troškove kandidat sam snosi. U izjašnjenju na pritužbu Gradska uprava za inspekcijske poslove je navela da su svi kandidati imali jednake uslove prilikom konkurisanja, i da je poseban uslov propisan u skladu sa čl. 32. Zakona o komunalnoj policiji. U toku postupka utvrđeno da je ispunjavanje posebnog uslova koji se odnosi na psihofizičku sposobnost za obavljanje poslova komunalnog policajca, neophodno prilikom zasnivanja radnog odnosa u komunalnoj policiji, a da je bez pravnog osnova propisivanje ovog uslova prilikom objavljivanja oglasa za izbor kandidata koji će se obučavati. Utvrđeno je takođe, da je cilj propisivanja ovog uslova opravdan, ali da ne postoji srazmera između preduzetih mera i cilja koji se želeo postići, jer je svim kandidatima slabijeg imovnog stanja uskraćena mogućnost da pod jednakim uslovima učestvuju u izboru kandidata za upućivanje na obuku za obavljanje poslova komunalnog policajca. Legitimni cilj bi, na primer, mogao biti ostvaren uvođenjem obaveze polaganja nekog testa ili pregleda na teret Gradske Uprava za inspekcijske poslove Novog Sada, jer bi time svi kandidati/kandidatkinje imali jednake mogućnosti da konkurišu za obuku. Međutim, propisivanjem posebnog uslova u fazi oglašavanja posredno su diskriminisani svi kandidati koji zbog svog imovnog stanja nisu u mogućnosti da snose troškove izdavanja lekarskog uverenja. Zbog toga je Poverenica dala mišljenje da je Gradska uprava za inspekcijske poslove Novog Sada propisivanjem uslova da se prilikom konkurisanja za izbor kandidata za upućivanje na obuku radi polaganja ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalne policije psihofizička sposobnost dokazuje dostavljanjem lekarskog uverenja ovlašćene zdravstvene ustanove, prekršila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Uz mišljenje je izdata i preporuka da Gradska uprava za inspekcijske poslova Novog Sada prilikom objavljivanja oglasa za izbor kandidata za upućivanje na obuku radi polaganja ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalne policije ubuduće ne krši odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

1. TOK POSTUPKA

1.1. Poverenici za zaštitu ravnopravnosti primila je 17. oktobra 2014. godine pritužbu S. D. povodom oglasa za izbor kandidata za upućivanje na obuku radi polaganja ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja Komunalne policije, koji je raspisala Gradska uprava za inspekcijske poslove Novog Sada. U pritužbi je navedeno:

– da je oglas objavljen 12. septembra 2014. godine u Službenom listu grada Novog Sada;
– da je u oglasu naveden poseban uslov da kandidat ima psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije, što se dokazuje lekarskim uverenjem ovlašćene zdravstvene ustanove – Doma zdravlja „Novi Sad”, a čije troškove kandidat sam snosi;
– da je njegova prijava bila nepotpuna jer nije dostavio lekarsko uverenje, zbog čega nije ni izabran, o čemu je i pismeno obavešten;
– da je nezaposlen i bez novčanih primanja, što je razlog nemogućnosti plaćanja troškova izdavanja uverenja;
– da se obraćao i Nacionalnoj službi za zapošljavanje kako bi saznao da li Nacionalna služba finansira troškove izdavanja lekarskog uverenja i dobio odgovor da služba nema potpisanu saradnju sa određenom zdravstvenom ustanovom;
– da Nacionalna služba za zapošljavanje nikada nije ni finansirala izdavanje uverenja prilikom konkurisanja za određeni posao, već isključivo prilikom zapošljavanja;
– da je zbog propisanog posebnog uslova po kome kandidat u trenutku konkurisanja za posao snosi troškove lekarskog uverenja, stavljen u nepovoljniju položaj zbog svog imovnog stanja.

1.2. Uz pritužbu je dostavljen Oglas za izbor kandidata za upućivanje na obuku radi polaganja ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja Komunalne policije, prijava S. D. na navedeni oglas i obaveštenje Gradske uprave za inspekcijske poslove po prijavi na oglas S. D. od 3. oktobra 2014. godine.

1.3. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa čl. 35. st. 4. i čl. 37. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije , pa je u toku postupka zatraženo izjašnjenje Gradske uprave za inspekcijske poslove grada Novog Sada.

1.4. U izjašnjenju V. B. v. d. načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove grada Novog Sada, navedeno je:

– da je Gradska uprava za inspekcijske poslove 12. septembra 2014. godine objavila oglas za izbor kandidata za upućivanje na obuku radi polaganja ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalne policije;
– da Zakon o komunalnoj policiji propisuje uslove koje lice mora ispunjavati za zasnivanje radnog odnosa na mestu komunalnog policajca, pa je tako čl. 32. ovog zakona propisano i koji su to posebni uslovi;
da su u oglasu propisani opšti uslovi, i to: da je državljanin Republike Srbije, da je punoletan, da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu;
– da su posebni uslovi propisani u oglasu: da ima psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije koje se dokazuje lekarskim uverenjem ovlašćene zdravstvene ustanove – Doma zdravlja Novi Sad, stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, da mu nije ranije postao radni odnos u državnom ili drugom organu zbog teže povrede iz radnog odnosa;
– da će Gradska uprava za inspekcijske poslove uputiti izabrane kandidate za stručno osposobljavanje i obuku o trošku Gradske uprava grada Novog Sada, nakon čega su kandidati u obavezi da polažu ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca (između ostalog i upotrebu sredstava prinude, fizičke snage, službene palice i sredstava za vezivanje), te je bilo neophodno utvrditi zdravstvenu sposobnost svakog kandidata u ovoj fazi postupka;
– da su svi kandidati imali jednake uslove prilikom podnošenja dokumentacije, a koji su propisani čl. 32. Zakona o komunalnoj policiji, zbog čega nema elemenata diskriminacije.

2. ČINjENIČNO STANjE

2.1. Na osnovu navoda iz pritužbe, izjašnjenja i priloženih dokaza utvrđeno je da je Gradska uprava za inspekcijske poslove grada Novog Sada 12. septembra 2014. godine objavila oglas za izbor kandidata za upućivanje na obuku radi polaganja ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja Komunalne policije -17 izvršilaca.

2.2. Utvrđeno je da su objavljenim oglasom propisani posebni uslovi i to: da kandidat koji se prijavljuje za komunalnog policajca mora da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, da ima psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije, što se dokazuje lekarskim uverenjem ovlašćene zdravstvene ustanove – Doma zdravlja „Novi Sad”, čije troškove kandidat sam snosi i da mu ranije nije prestao radni odnos u državnom ili drugom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

2.3. Na osnovu obaveštenja koje je Gradska uprava za inspekcijske poslove Novog Sada uputila S. D. 3. oktobra 2014. godine utvrđeno je da je nepotpuna prijava S. D. koju je podneo po oglasu za izbor kandidata za upućivanje na obuku radi polaganja ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca i da nije izabran jer uz prijavu nije dostavio lekarsko uverenje, kojim bi dokazao psihofizičku sposobnost za obavljanje poslova komunalnog policajca.

3. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

3.1. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imala je u vidu navode sadržane u pritužbi i izjašnjenju, dostavljene dokaze, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

Pravni okvir

3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

3.3. Ustav Republike Srbije odredbom čl. 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta .

3.4. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, koji u čl. 4. propisuje da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti, odnosno zabranu diskriminacije. Prema odredbi čl. 2. st. 1. tač. 1. diskriminacija je svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Neposredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva u istoj ili sličnoj situaciji, bilo kojim aktom, radnjom ili propuštanjem, stavljaju ili su stavljeni u nepovoljniji položaj, ili bi mogli biti stavljeni u nepovoljniji položaj, a posredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva stavlja u nepovoljniji položaj aktom, radnjom ili propuštanjem koje je prividno zasnovano na načelu jednakosti i zabrani diskriminacije, osim ako je to opravdano zakonitim ciljem, a sredstva za postizanje tog cilja su primerena i nužna.

3.5. Odredbom čl. 32. Zakona o komunalnoj policiji propisano je da načelnik komunalne policije, odnosno komunalni policajac, pored uslova predviđenih propisima iz čl. 31. ovog zakona mora da ispunjava i posebne uslove, i to: da ima psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije, koje se dokazuje lekarskim uverenjem ovlašćene zdravstvene ustanove, da ima položen ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca, da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, kao i da mu nije ranije prestao radni odnos u državnom organu ili drugom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa. Stavom 3. ovog člana propisano je da ministar nadležan za lokalnu samoupravu donosi propis o načinu utvrđivanja potrebne psihofizičke sposobnosti iz stava 1. tačka 1. ovog člana i rešenjem ovlašćuje zdravstvenu ustanovu za utvrđivanje ove sposobnosti i izdavanje lekarskih uverenja o tome.

3.6. Pravilnikom o načinu utvrđivanja psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije propisan je način utvrđivanja psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova radnog mesta komunalnog policajca. Prema čl. 2. ovog pravilnika, lice koje se prima na radno mesto komunalnog policajca ili se raspoređuje na ovo radno mesto, pored opštih uslova koji važe za zaposlene u organima grada, mora, kao jedan od posebnih uslova, da ima psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova tog radnog mesta, predviđene aktom o sistematizaciji radnih mesta u komunalnoj policiji. Pod psihofizičkim sposobnostima potrebnim za obavljanje poslova radnog mesta komunalnog policajca podrazumeva se posebna sposobnost za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalne policije. Prema čl. 3. ovog pravilnika posebna sposobnost se utvrđuje lekarskim pregledom koji obavlja zdravstvena ustanova ovlašćena rešenjem ministra nadležnog za lokalnu samoupravu da utvrđuje ovu sposobnost i izdaje lekarska uverenja o tome.

Analiza navoda iz pritužbe, izjašnjenja i dokaza sa aspekta antidiskriminacionih propisa

3.7. Na osnovu navoda iz pritužbe i dokaza koji su dostavljeni uz pritužbu, utvrđeno je da je S. D. konkurisao po objavljenom oglasu za izbor kandidata za upućivanje na obuku radi polaganja ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja Komunalne policije koji je objavila Gradska uprava za inspekcijske poslove Novog Sada. Utvrđeno je da S. D. nije izabran, odnosno, Gradska uprava za inspekcijske poslove Novog Sada odbacila je njegovu prijavu kao nepotpunu, jer nije dostavio lekarsko uverenje kojim bi dokazao psihofizičku sposobnost za obavljanje poslova komunalne policije. Nesporno je da lekarsko uverenje, čije troškove kandidat sam snosi, S. D. nije dostavio, jer je nezaposlen i bez novčanih primanja.

3.8. S obzirom na utvrđeno činjenično stanje, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je sa aspekta Zakona o zabrani diskriminacije potrebno ispitati da li je tražena dokumentacija, tj. lekarsko uverenje ovlašćene zdravstvene ustanove kao dokaz o psihofizičkoj sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije, koju kandidati treba da dostave prilikom konkurisanja za izbor kandidata za upućivanje na obuku radi polaganja ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja Komunalne policije, u suprotnosti sa imperativnim propisima kojima je diskriminacija zabranjena i koji su obavezujući za sve.

3.9. Poverenica ukazuje da u konkretnom slučaju nije utvrđivana zakonitost i pravilnost objavljivanja oglasa, odnosno, saglasnost sa Zakonom o komunalnoj policiji i Pravilnikom o načinu utvrđivanja psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije. Naime, imajući u vidu zakonska ovlašćenja i nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, analiza je bila usmerena na to da se ispita da li su propisivanjem posebnog uslova kandidati/kandidatkinje koji zbog svog lošeg imovnog stanja (nezaposleni, bez novčanih primanja) nisu u mogućnosti da snose troškove izdavanja ovog uverenja stavljeni u nepovoljniji položaj na osnovu ovog svog ličnog svojstva u odnosu na kandidate/kandidatkinje koji takvu mogućnost imaju.

3.10. Poverenica najpre ukazuje da saglasno čl. 6. i 7. Zakona o zabrani diskriminacije, treba imati u vidu da za razliku od neposredne diskriminacije, kod koje je već na prvi pogled vidljivo da je razlikovanje, odnosno, dovođenje u nepovoljniji položaj zasnovano na ličnom svojstvu, kod posredne diskriminacije ovo razlikovanje nije uvek očigledno. Naime, koncept posredne diskriminacije zasniva se na ideji da prema licima koji se nalaze u različitoj poziciji, treba postupati različito, u onoj meri u kojoj je to nužno da bi im se omogućio jednak pristup društvenim dobrima i jednake mogućnosti za uživanje prava i sloboda. U skladu sa ovom idejom, prilikom propisivanja određenog pravila, postavljanja kriterijuma i/ili uslova koji važe za sve, treba uzeti u obzir poziciju koju određene grupe lica imaju zbog nekih svojih ličnih svojstava. Ako bi se to zanemarilo, onda bi to pravilo, kriterijum i/ili uslov bilo diskriminatorno, jer u odnosu na neke grupe proizvodi izrazito nepovoljnije dejstvo. Dakle, kod posredne diskriminacije, naizgled neutralno pravilo primenjuje se jednako prema svima, ali se upravo zbog jednake primene pravila određena lice ili grupa lica, na osnovu nekog njihovog ličnog svojstva, stavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na sve druge koji to svojstvo nemaju.

3.10. U cilju utvrđivanja da li je u konkretnom slučaju došlo do posredne diskriminacije, neophodno je utvrditi kako se dokazivanje ispunjenosti propisanog posebnog uslova u objavljenom oglasu – da kandidat prilikom konkurisanja dostavi lekarsko uverenje kojim dokazuje psihofizičku sposobnost za obavljanje posla komunalnog policajca, odražava na one kandidate koji zbog lošeg imovnog stanja (nezaposleni, bez novčanih primanja) nisu u mogućnosti da snose troškove izdavanja ovog uverenja. Saglasno čl. 7. Zakona o zabrani diskriminacije, jednak tretman onih koji se nalaze u nejednakom položaju nije dopušten, izuzev ako je to opravdano zakonitim ciljem, a sredstva za postizanje tog cilja su primerena i nužna, tj. ako postoji srazmernost između cilja i mere koja je preduzeta radi njegovog ostvarivanja.

3.11. Podnosilac pritužbe je činjenicama koje je naveo i dokazima koje je priložio, akt diskriminacije učinio verovatnim, a saglasno čl. 45. Zakona o zabrani diskriminacije, na Gradskoj upravi za inspekcijske poslove Novog Sada leži teret dokazivanja da u konkretnom slučaju nije došlo do diskriminacije. To podrazumeva da Gradska uprava za inspekcijske poslove Novog Sada treba da dokaže da postoji objektivno i razumno opravdanje za propisivanje ovog posebnog uslova prilikom konkurisanja, tj. objavljivanja oglasa za izbor kandidata za upućivanje na obuku radi polaganja ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalne policije, odnosno, dokazivanje: 1) da se ovako propisanim posebnim uslovom ostvaruje zakonit cilj i 2) da su sredstva za postizanje toga cilja primerena i nužna.

3.12 Radi ispitivanja da li je zakoniti cilj propisivanja uslova u pogledu psihiofizičkih sposobnosti kandidata/kandidatkinja, od Gradske uprave za inspekcijske poslove Novog Sada zatraženo je da se u izjašnjenju na navode iz pritužbe, između ostalog, izjasni na osnovu kog propisa i sa kojim ciljem je propisala uslov da kandidat/kandidatkinja prilikom konkurisanja za izbor kandidata za upućivanje na obuku radi polaganja ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalne policije, mora da ima i psihofizičku sposobnost potrebnu za obavljanje poslova komunalne policije, kao i da o tome dostavi dokaz.

3.13. U izjašnjenju na pritužbu navedeno je da je odredbama člana 32. Zakona o komunalnoj policiji propisano koji su posebni uslovi koje lice mora da ispunjava kako bi zasnovalo radni odnos na radnom mestu komunalni policajac, te da je, stoga, u oglasu propisan, pored opštih, i ovaj poseban uslov. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je ovakav stav bez pravnog utemeljenja. Naime, nesporno je da je odredbama čl. 32. Zakona o komunalnoj policiji propisano da prilikom zasnivanja radnog odnosa načelnik komunalne policije, odnosno, komunalni policajac mora da ispunjava i posebne uslove, među kojima je i psihofizička sposobnost potrebna za obavljanje ovog posla, zatim da ima položen ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca i dr. Prema st. 3. ovog zakona, ministar nadležan za lokalnu samoupravu donosi propis o načinu utvrđivanja potrebne psihofizičke sposobnosti i rešenjem ovlašćuje zdravstvenu ustanovu za utvrđivanje ove sposobnosti i izdavanje lekarskih uverenja o tome. Takođe, prema Pravilniku o načinu utvrđivanja psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije, lice koje se prima u radni odnos u Komunalnu policiju na radno mesto komunalnog policajca ili se raspoređuje na ovo radno mesto, pored opštih uslova, mora, kao jedan od posebnih uslova da ima psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova tog radnog mesta. Analizom citiranih propisa može se zaključiti da je ispunjavanje posebnog uslova koji se odnosi na psihofizičku sposobnost za obavljanje poslova komunalnog policajca, neophodno prilikom zasnivanja radnog odnosa u komunalnoj policiji, a da je bez pravnog osnova propisivanje ovog uslova prilikom objavljivanja oglasa za izbor kandidata koji će biti upućeni na obuku radi polaganja ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalne policije.

Iako u izjašnjenju Gradske uprave za inspekcijske poslove Novog Sada nije izričito navedeno koji je cilj propisivanja uslova da kandidat/kandidatkinja već prilikom konkurisanja za upućivanje na obuku radi polaganja ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalne policije mora da ima i psihofizičku sposobnost koja se traži za zasnivanje radnog odnosa u komunalnoj policiji, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je stava da je cilj ovakvog postupanja opravdan. Naime, na ovaj način obezbeđeno je da u krug potencijalnih kandidata/kandidatkinja koji će se obučavati uđu samo oni koji će nakon obuke moći da ispune uslov koji se tiče psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije. Time je, u uslovima ograničenih finansijskih sredstava, sveden na minimum rizik da Gradska uprava za inspekcijske poslove Novog Sada ulaže sredstva, tj. finansira obuku za one kandidate koji ne ispunjavaju uslove za obavljanje posla komunalnog policajca. Prema tome, legitimno je da se od kandidata koji konkurišu za obuku traži da ispunjavaju uslov koji se tiče njihove psihofizičke sposobnosti.

3.14. S obzirom na opravdan cilj, dalje je potrebno ispitati da li je postojala srazmera između preduzetih mera i cilja koji se želeo postići, odnosno da li se cilj mogao postići manje restriktivnim sredstvima. U izjašnjenju na pritužbu je navedeno da su svi kandidati imali jednake uslove prilikom podnošenja dokumentacije, zbog čega Gradska uprava za inspekcijske poslove Novog Sada smatra da u postupku nije bilo elemenata diskriminacije. Međutim, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da upravo primena ovog pravila, koje je jednako za sve, proizvodi izrazito negativne posledice na S. D. kao i na sve druge kandidate koji se nalaze u istoj ili sličnoj situaciji, odnosno, koji zbog lošeg imovnog stanja nisu u mogućnosti da snose troškove lekarskog uverenja.

Prema odredbama člana 3. Pravilnika o načinu utvrđivanja psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije psihofizička sposobnost utvrđuje se lekarskim pregledom, koji se sastoji od opšteg lekarskog pregleda, specijalističkih lekarskih pregleda i testa na drogu, dok su prema navodima iz pritužbe ukupni troškovi ovih pregleda oko 13.000,00 dinara, koje je kandidat u obavezi da sam snosi. Gradska uprava za inspekcijske poslove Novog Sada u izjašnjenju navodi „da je bilo neophodno utvrditi zdravstvenu sposobnost svakog kandidata u ovoj fazi postupka, s obzirom da će Gradska uprava za inspekcijske poslove uputiti izabrane kandidate na stručno osposobljavanje i obuku o trošku Gradske uprave, nakon čega su kandidati u obavezi da polažu ispit za obavljanje i primenu ovlašćenja komunalnog policajca.” Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da su ovakvi navodi neprihvatljivi. Nesporno je, naime, da je propisivanje dužnosti kandidata/kandidatkinja da prilikom konkurisanja za obuku kao dokaz o psihofizičkoj sposobnosti prilože lekarsko uverenje ovlašćene zdravstvene ustanove – Doma zdravlja „Novi Sad” izaziva nesrazmerno negativne posledice za sve kandidate koji se prijavljuju za obuku, a zbog svog imovnog stanja nemaju novčanih sredstava za troškove ovih pregleda. Postavljanjem takvog uslova ovi kandidati/kandidatkinje su potpuno onemogućeni da konkurišu jer će njihova eventualna prijava biti odbačena ako ne prilože lekarsko uverenja o psihofizičkoj sposobnosti. Zbog toga je evidentno da ne postoji srazmera između preduzetih mera i cilja koji se želeo postići, jer je svim kandidatima slabijeg imovnog stanja uskraćena mogućnost da pod jednakim uslovima učestvuju u izboru kandidata za upućivanje na obuku za obavljanje poslova komunalnog policajca. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ističe da su Gradskoj upravi za inspekcijske poslove radi ostvarenja legitimnog cilja bile na raspolaganju druge, manje restriktivne mere. Tako bi, na primer, legitimni cilj mogao biti ostvaren uvođenjem obaveze polaganja nekog testa ili pregleda na teret Gradske Uprava za inspekcijske poslove Novog Sada. Time bi svi kandidati/kandidatkinje imali jednake mogućnosti da konkurišu za obuku. Pri tome treba imati u vidu da je uspešno završena obuka (položen ispit) uslov za zasnivanje radnog odnosa za radno mesto komunalnog policajca. Zbog toga su postavljanjem uslova u pogledu dostavljanja lekarskog uverenja o psihofizičkoj sposobnosti kandidati koji zbog svog imovnog stanja nemaju novčanih sredstava za plate izdavanje lekarskog uverenja istovremeno uskraćeni i u mogućnosti da učestvuju na konkursu za posao komunalnog policajca.

Poverenica ukazuje da je prilikom utvrđivanja uslova za konkurisanje kandidata/kandidatkinja za obuku Gradska uprava Novog Sada, kao organ javne vlasti, morala da ima u vidu i trenutnu društvenu situaciju u Srbiji, uključujući i podatke o broju nezaposlenih. Troškovi lekarskog pregleda u iznosu od 13.000,00 dinara predstavljaju veliki teret za osobu koja je nezaposlena i koja se javlja na oglas upravo sa namerom da se zaposli. Treba imati u vidu da je u oktobru 2014. godine, kada su se kandidati prijavljivali na ovaj oglas, minimalna zarada u Republici Srbiji bila 21.160,00 dinara , a prosečna zarada 44.938,00 dinara . Iznos koji je potrebno platiti za izdavanje uverenja o psihofizičkoj sposobnosti predstavlja preko 60% minimalne zarade u Srbiji za oktobar 2014. godine, odnosno, skoro 30% prosečne zarade za taj mesec.

Imajući sve ovo u vidu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je mišljenja da ne postoji srazmera između preduzete mere – da se od kandidata/kandidatkinja već prilikom konkurisanja za obuku traži da svoju psihofizičku sposobnost dokažu prilaganjem lekarskog uverenja, s obzirom da se cilj mogao ostvariti i na drugi način, sredstvima koja bi omogućila da i kandidati slabijeg imovnog stanja budu u jednakom položaju u pogledu mogućnosti da konkurišu za obuku.

3.15. Propisivanjem uslova da se prilikom konkurisanja za izbor kandidata za upućivanje na obuku radi polaganja ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalne policije psihofizička sposobnost dokazuje dostavljanjem lekarskog uverenja ovlašćene zdravstvene ustanove, Gradska uprava za inspekcijske poslove Novog Sada stavila je u nejednak položaj kandidate koji nisu u mogućnosti da snose troškove izdavanja ovog uverenja, u pogledu mogućnosti da se prijave na oglas za izbor kandidata za upućivanje na obuku radi polaganja ispita za obavljanje poslova komunalne policije, čime ih je posredno diskriminisala na osnovu njihovog imovnog stanja.

4. MIŠLjENjE

Oglasom za izbor kandidata za upućivanje na obuku radi polaganja ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalne policije, koji je Gradska uprava za inspekcijske poslove Novog Sada objavila u septembru 2014. godine i kojim je u fazi oglašavanja propisano da su kandidati/kandidatkinje dužni da prilože lekarsko uverenje ovlašćene zdravstvene ustanove o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova komunalne policije, čije troškove izdavanja snosi kandidat/kandidatkinja, Gradska uprava za inspekcijske poslove Novog Sada prekršila je odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

5. PREPORUKA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti preporučuje Gradskoj upravi za inspekcijske poslova Novog Sada da prilikom objavljivanja oglasa za izbor kandidata za upućivanje na obuku radi polaganja ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalne policije ubuduće ne krši odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Potrebno je da Gradska uprava za inspekcijske poslove Novog Sada obavesti Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o planiranim merama u cilju sprovođenja ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

Saglasno čl. 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko Gradska uprava za inspekcijske poslove Novog Sada ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti će o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

Protiv ovog mišljenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Pritužba S. D. protiv GU za inspekcijske poslove zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti rada i zapošljavanja Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top