Pritužba NSRNM zbog diskriminacije po osnovu etničke pripadnosti u oblasti javnog informisanja

br. 07-00-702/2015-02 datum: 15.1.2016.

MIŠLjENjE

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe N.S.R.N.M. protiv P. televizije povodom emisije „V”, koja je emitovana na P. televiziji 20. novembra 2015. godine, kao i emisije „Č” koja je emitovana 23. novembra 2015. godine. U pritužbi je navedeno da je voditelj I.I., tokom emisije „V”, izjavio: „Obrazovanje Roma je ključ u rešavanju njihovog problema, rekla je ministarka Zorana Mihajlović – ne zanima Rome ključ, nego poklopac od šahta!”, te da je u emisiji „Č”, I.I. uputio izvinjenje romskoj populaciji na sledeći način: „…imao sam pogrešnu informaciju da Romi kradu poklopce od šahtova i one poklopčiće od bandera i kablove, one bakarne… i ja im se sto puta izvinjavam…”. U izjašnjenju P. televizije navedeno je da su emisije „V” i „Č” humorističke emisije koje žanrovski pripadaju zabavnom programu i predstavljaju tzv. Stand up comedy show, kao i da P. TV i autoru emisija nije bila namera da javno podstiče mržnju i diskriminaciju po bilo kom osnovu. U toku postupka utvrđeno je da je voditelj I.I., izjavom u emisiji „V”, aludirao da pripadnicima romske nacionalne manjine nije potrebno obrazovanje, jer zarađuju za život baveći se kriminalnim aktivnostima. Što se tiče „izvinjenja” I.I. u emisiji „V” utvrđeno je da se voditelj nije izvinio pripadnicima romske nacionalne manjine, već je zapravo pokazao da ne shvata težinu širenja predrasuda i posledice koje ovakve izjave ostavljaju na živote osoba koje su već marginalizovane u društvu. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je izjavom I.I. u emisiji „V” da Romima nije potrebno obrazovanje, već poklopac od šahta, kao i emitovanjem „izvinjenja” u emisiji „Č”, povređeno dostojanstvo pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine, čime su prekršene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Zbog toga je I.I. i P. televiziji preporučeno da upute javno izvinjenje svim pripadnicima i pripadnicama romske nacionalne manjine u P. sledećoj emisiji „V”.

1. TOK POSTUPKA

1.1. N.S.R.N.M. podneo je pritužbu i dopunu pritužbe povodom emisije „V”, koja je emitovana na P. televiziji 20. novembra 2015. godine, kao i povodom emisije „Č” koja je emitovana 23. novembra 2015. godine.

1.2. U pritužbi je, između ostalog, navedeno:

– da je voditelj I.I., tokom emisije „V”, izjavio: „Obrazovanje Roma je ključ u rešavanju njihovog problema, rekla je ministarka Zorana Mihajlović – ne zanima Rome ključ, nego poklopac od šahta!”,

– da je ovim komentarom voditelj emisije uvredio pripadnike i pripadnice romske nacionalne manjine, jer je aludirao da Romima ne treba obrazovanje, već poklopac od šahta, čime je gledaocima poslao poruku da su „Romi lopovi i da njima nije potrebno obrazovanje”;

– da je 23. novembra 2015. godine, u emisiji „Č”, I.I. uputio izvinjenje romskoj populaciji na sledeći način: „…imao sam pogrešnu informaciju da Romi kradu poklopce od šahtova i one poklopčiće od bandera i kablove, one bakarne… i ja im se sto puta izvinjavam…”;

– da je ovo izvinjenje formulisano u „krajnje neprimerenom i podsmešljivom tonu sa primesama cinizma”, što predstavlja novu uvredu za čitavu romsku zajednicu.

1.3. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa čl. 35. st. 4. i čl. 37. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije , pa je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje M.G., direktorke P. televizije d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: P. TV).

1.4. U izjašnjenju na pritužbu, između ostalog, navedeno je:

– da su emisije „V” i „Č” humorističke emisije koje žanrovski pripadaju zabavnom programu i predstavljaju tzv. Stand up comedy show,

– da je za ovaj tip emisija karakterističan oštar i satiričan jezik komičara i voditelja koji komentarišu različita, često osetljiva društvena pitanja,

– da je u ovakvim emisijama uobičajeno da se određeni podaci i informacije iz medija „upotrebljavaju u šali”,

– da na kraju obe emisije postoji tekstualno obaveštenje koje glasi: „U ovoj emisiji su korišćeni likovi i glasovi javnih ličnosti čije su osobine i biografije karikirane. Svrha ove emisije nije omalovažavanje niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava. Sadržaj emisije predstavlja umetnički izraz autora”,

– da se podnosilac pritužbe, pre podnošenja pritužbe, obratio P. TV i zatražio izvinjenje, te se autor i voditelj emisije I.I., nakon tri dana u emisiji „I.I” javno obratio pripadnicima romske zajednice, izjavom „…pre nego što počnem emisiju, moram da objavim jedno izvinjenje romskoj zajednici..”, te je u nastavku izlaganja na šaljiv način objasnio da nije imao nameru da uvredi Rome,

– da P. TV i autoru emisija nije bila namera da javno podstiču mržnju i diskriminaciju po bilo kom osnovu,

– da je I.I, tokom prethodnih godina, ugostio i predstavio javnosti mnoge pripadnike romske nacionalne manjine,

– da P. TV od svog osnivanja do danas, radi isključivo na afirmaciji pozitivnih vrednosti, što će činiti i u budućnosti.

2. ČINjENIČNO STANjE

2.1. U toku postupka izvršen je uvid u emisiju „V”, koja je emitovana 20. novembra 2015. godine na P. TV. U ovoj emisiji, voditelj I.I. izjavio je: „Obrazovanje Roma ključ je rešavanja njihovog problema, rekla je ministarka Zorana Mihajlović. Ne zanima Rome ključ, nego poklopac od šahta”.

2.2. Uvidom u emisiju „V”, koja je emitovana 23. novembra 2015. godine na P. TV, voditelj I.I. izjavio je: „Pre nego što počnem emisiju, moram da objavim jedno izvinjenje romskoj zajednici. Zvalo me je nekoliko Roma da se bune zbog uvrede na njihov račun u petak, iako ja to nisam doživeo kao uvredu. Oni su mi rekli da su oni već razgovarali sa Zaštitnikom građana i oni su, to je ovaj pevač grupe Kal, on je razgovarao i još neko, ne znam ko tačno i da je ta moja izjava, od prošlog petka, da Zorana nudi ključ obrazovanja, a njima ne treba ključ nego poklopac od šahta, njih silno vređa i da ja moram da se izvinim. Ja se izvinjavam, ja sam imao krivu informaciju i zaista meni je rečeno, iz dobro obaveštenih izvora (…), ne, ne, meni je rečeno, ajd’ sad bez šale budimo ozbiljni, meni je rečeno da su Romi krali poklopce od šahtova i ja sam, potpuno zaveden tom informacijom, poverovao da je to istina. Ja ne znam, ovi ljudi kažu da to nije, da to njih silno vređa i ja se izvinjavam što sam imao pogrešnu informaciju da Romi kradu poklopce od šahtova i ove poklopčiće od bandera i kablove ove bakarne… To je jedna ozbiljna laž i ja se stvarno izvinjavam, sto puta se izvinjavam, Molim vas oprostite, ako možete”.

3. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

3.1. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, analizirala je navode iz pritužbe, navode iz izjašnjenja, kao i izjave voditelja I.I. u emisijama „V” i „Č”, emitovane 20. i 23. novembra 2015. godine na P. TV.

Pravni okvir

3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

3.3. Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine , u čl. 14. zabranjuje diskriminaciju i propisuje da se uživanje prava i sloboda propisanih u ovoj konvenciji obezbeđuje bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.

3.4. Ustav Republike Srbije u čl. 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Takođe, Ustav jemči slobodu mišljenja i izražavanja, kao i slobodu da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje i propisuje da se sloboda izražavanja može zakonom ograničiti, ako je to, pored ostalog, neophodno i radi zaštite prava i ugleda drugih. Takođe, čl. 76. Ustava RS pripadnicima nacionalnih manjina garantovana je ravnopravnost pred zakonom i zabranjena je svaka diskriminacija zbog pripadnosti nacionalnoj manjini, dok je članom 81. propisano da Republika Srbija podstiče duh tolerancije i međukulturnog dijaloga i preduzima efikasne mere za unapređenje uzajamnog poštovanja, razumevanja i saradnje među svim ljudima koji žive na njenoj teritoriji.

3.5. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije , koji u čl. 2. st. 1. tač. 1. propisuje da diskriminacija i diskriminatorno postupanje označavaju svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. S obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, za njegovo razmatranje relevantna je i odredba čl. 12. Zakona o zabrani diskriminacije kojom je zabranjeno uznemiravanje i ponižavajuće postupanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, a naročito ako se time stvara strah ili neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje.

3.6. Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina zabranjuje se svaki oblik diskriminacije na nacionalnoj, etničkoj, rasnoj i jezičkoj osnovi prema licima koja pripadaju nacionalnim manjinama.

3.7. Odredbom čl. 75. Zakona o javnom informisanju i medijima , propisano je da se idejama, mišljenjem, odnosno informacijama, koje se objavljuju u medijima ne sme podsticati diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, polu, zbog njihove seksualne opredeljenosti ili drugog ličnog svojstva, bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo.

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa

3.8. Imajući u vidu predmet ove pritužbe, potrebno je utvrditi da li izjava voditelja I.I. u emisiji „V”: „Obrazovanje Roma ključ je rešavanja njihovog problema, rekla je ministarka Zorana Mihajlović. Ne zanima Rome ključ, nego poklopac od šahta”, predstavlja uznemiravajuće i ponižavajuće postupanje i povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, odnosno, da li se njima stvara neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje. Takođe, potrebno je utvrditi da li se izjavom u emisiji „Č”, I.I. izvinio pripadnicima romske nacionalne manjine ili je i ova njegova izjava ponižavajuća za Rome.

3.9. Prilikom zauzimanja stava u ovom predmetu, najpre su razmotreni navodi iz izjašnjenja P. TV da su emisije „V” i „Č” humorističkog žanra, te da P. TV i autoru i voditelju emisija I.I. nije bila namera da podstiču mržnju i diskriminaciju po bilo kom osnovu. Takođe, uzeti su u obzir i navodi iz izjašnjenja da na kraju obe emisije postoji tekstualno obaveštenje, koje glasi: „[…] Svrha ove emisije nije omalovažavanje niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava. Sadržaj emisije predstavlja umetnički izraz autora” Međutim, sa aspekta antidiskriminacionih propisa nije od značaja da li je voditelj I.I. imao nameru da diskriminiše romsku zajednicu. U konkretnom slučaju, predmet procene su same izjave I.I. u emisijama „V” i „Č” od 20. i 23. novembra 2015. godine. Dakle, ispituje se da li su ove izjave suprotne imperativnim propisima kojima je diskriminacija zabranjena i koji su obavezujući za sve, dok je namera izvršioca diskriminatornog akta pravno irelevantna. Ovo proizlazi i iz odredbe čl. 12. Zakona o zabrani diskriminacije, s obzirom da zakonodavac zabranjuje uznemiravanje i ponižavajuće postupanje ne samo kada je cilj takvog ponašanja povreda dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, već i kada takvo ponašanje objektivno predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica. Prema tome, u konkretnom slučaju nije pravno relevantno da li je namera voditelja I.I. i P. TV, bila da povredi dostojanstvo Roma i Romkinja.

3.10. Treba ukazati da odredba člana 46. Ustava jemči slobodu mišljenja i izražavanja, kao i slobodu da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje, dok je stav 2. ovog člana propisano da se sloboda izražavanja može zakonom ograničiti, ako je to neophodno radi zaštite prava i ugleda drugih, čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda i zaštite javnog zdravlja, morala demokratskog društva i nacionalne bezbednosti Republike Srbije. U skladu sa Ustavom, upravo radi zaštite prava i ugleda drugih, odredbama člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije izričito je zabranjeno uznemiravanje i ponižavajuće postupanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, kao jednog od posebnih oblika diskriminacije.

3.11. Izjavom „obrazovanje Roma ključ je rešavanja njihovog problema, rekla je ministarka Zorana Mihajlović. Ne zanima Rome ključ, nego poklopac od šahta”, voditelj I.I. aludirao je da pripadnicima romske nacionalne manjine nije potrebno obrazovanje, jer zarađuju za život baveći se kriminalnim aktivnostima. Ovakva izjava ima posebnu težinu, ako se ima u vidu činjenica da je I.I. izuzetno popularna javna ličnost, da njegove emisije imaju veliku gledanost, kao i da je P. TV televizija sa nacionalnom frekvencijom, te je nesporan njihov uticaj, odnosno, doprinos u formiranju mišljenja javnog mnjenja. Samim tim, još je naglašenija obaveza P. TV i I.I. da se uzdržavaju od radnji koje predstavljaju akt diskriminacije. P. TV i voditelj I.I. morali su da vode računa o činjenici da će izjavu ovakve sadržine čuti pripadnici i pripadnice romske nacionalne manjine, koje je prema navodima iz pritužbe, ova izjava svakako uznemirila, ponizila i izazvala nelagodu i ljutnju. Pored toga, ovakve izjave doprinose i stvaranju i/ili održavanju negativnih stereotipa o romskoj populaciji. Stoga, tekstualna obaveštenja koja se pojavljuju na kraju obe emisije I.I., a čija sadržina ukazuje da svrha ovih emisije nije omalovažavanje niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava, nije relevantna u konkretnom slučaju, jer izjava I.I. bez sumnje predstavlja povredu dostojanstva čitave jedne manjinske grupe, čime je prekršen čl. 12. Zakona o zabrani diskriminacije.

3.12. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti podseća da u odnosu na pripadnike romske nacionalne manjine u Srbiji i dalje postoje različiti stereotipi i predrasude, koji su često pretočeni u „šaljiv govor i viceve”, a koji ponižavaju i vređaju pripadnike ove nacionalne manjine. Svojom izjavom da „Romima treba poklopac od šahta”, voditelj I.I. je celokupnu romsku nacionalnu manjinu označio kao „kradljivce”. Iako P. TV ističe da ova izjava predstavlja šalu, treba ukazati da je posledica ovakvog „šaljivog umetničkog pristupa” da se pripadnici romske zajednice percipiraju kao nepoželjni u društvu, što je posebno opasno kada se zna da je romska populacija u Srbiji veoma često izložena diskriminaciji u svim sferama društvenog života, kao i da su često izloženi napadima pojedinaca i grupa koje zagovaraju mržnju i netrpeljivost prema pripadnicima nacionalnih manjina.

3.13. Po pitanju izvinjenja koje je I.I.a uputio romskoj populaciji u emisiji „Č” od 23. novembra 2015. godine, potrebno je ukazati da je I.I. izjavio da su mu se obratili pripadnici romske nacionalne manjine i naveli da ih je uvredio njegov komentar da im nije potrebno obrazovanje, već poklopac od šahta, ali da se on sa tim ne slaže, odnosno, ne smatra svoj komentar uvredljivim. Nakon toga je rekao da je ovu izjavu dao jer je „bio zaveden” informacijom, dobijenom od „dobro obaveštenih izvora”, da „Romi kradu poklopce od šahtova i ove poklopčiće od bandera i kablove ove bakarne (…)”, te da je ta informacija laž, zbog koje se on sto puta izvinjava. Iako je I.I. ovo nazvao izvinjenjem romskoj populaciji, evidentno je da je u pitanju ciničan komentar koji zapravo pokazuje da I.I. ne shvata težinu svojih izjava, odnosno, širenja stereotipa i predrasuda, kao ni posledice koje ovakve izjave izazivaju kod osoba koje su već u marginalizovanom položaju u društvu.

3.14. Na kraju, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da uprkos naporima različitih državnih institucija i organizacija civilnog društva koje preduzimaju mere usmerene ka poboljšanju položaja Roma, ova nacionalna manjina i dalje jedna od najugroženijih društvenih grupa u Srbiji, kao i da mere koje se preduzimaju još uvek nisu dovele do osetnijeg unapređenja uslova života i njihovog položaja u društvu. Imajući sve ovo u vidu, svi društveni akteri imaju obavezu da posvete posebnu pažnju sprečavanju diskriminacije romske nacionalne manjine.

4. MIŠLjENjE

Izjavom I.I. u emisiji „V” od 20. novembra 2015. godine da Romima nije potrebno obrazovanje, već poklopac od šahta, kao i emitovanjem „izvinjenja” povodom ove izjave u emisiji „Č” od 23. novembra 2015. godine, povređeno je dostojanstvo pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine, čime su prekršene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

5. PREPORUKA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti preporučuje I.I. i P. televiziji da:

5.1. Po prijemu preporuke, u P. narednoj emisiji „V”, upute javno izvinjenje pripadnicama i pripadnicima romske nacionalne manjine.

5.2. Ubuduće ne emituju priloge kojima se vređa dostojanstvo pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine, kao i da emisijama i prilozima doprinosi izmeni obrazaca, običaja i prakse koji uslovljavaju stereotipe, predrasude i diskriminaciju u odnosu na pripadnike i pripadnice romske nacionalne manjine.
Potrebno je da P. televizija obavesti Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o sprovođenju ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

Saglasno članu 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko P. televizija ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

Protiv ovog mišljenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Pritužba NSRNM zbog diskriminacije po osnovu etničke pripadnosti u oblasti javnog informisanja Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top