Preporuka sudovima za preduzimanje mera u cilju poštovanja načela hitnosti u postupcima za zaštitu od diskriminacije

del. br. 718 datum: 14. 6. 2012.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, „Sl. glasnik RS„ br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

PREPORUKU

 

Potrebno je preduzeti sve neophodne mere, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, kojima će se obezbediti da se postupci u diskriminacionim parnicama, koji se pred (poslato svim sudovima u Republici Srbiji) vode na osnovu odredaba Zakona o zabrani diskriminacije i drugih antidiskriminacionih propisa, sprovode ekspeditivno i okončavaju u najkraćem mogućem roku, u skladu sa odredbom člana 41. stav 3. Zakona o zabrani diskriminacije kojom je propisano da je ovaj postupak hitan.

O b r a z l o ž e nj e

Postupajući u okviru nadležnosti propisanih članom 33. Zakona o zabrani diskriminacije, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti došla je do saznanja da se postupci u diskriminacionim parnicama, koji se pred sudovima opšte nadležnosti u Srbiji vode na osnovu odredaba Zakona o zabrani diskriminacije i drugih antidiskriminacionih propisa, ne sprovode uvek ekspeditivno, iako Zakon o zabrani diskriminacije propisuje hitnost postupka u parnicama za ostvarivanje zaštite od diskriminacije.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan i nezavisan državni organ specijalizovan za borbu protiv diskriminacije koji je, između ostalog, nadležan da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti mere za ostvarivanje ravnopravnosti. Poštujući načelo nezavisnosti sudske vlasti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje na potrebu brzog i efikasnog sprovođenja ovog postupaka. Načelo hitnosti, koje je jedno od osnovnih načela postupka u diskriminacionim parnicama, zakonodavac je izričito propisao u članu 41. stav 3. Zakona o zabrani diskriminacije, imajući u vidu da je pravo na ravnopravnost i zaštitu od diskriminacije jedno od osnovnih prava građana koje je od ključne važnosti za uživanje ljudskih prava i sloboda. Saglasno tome, postupak u diskriminacionim pravnim stvarima mora da bude ekspeditivno sproveden, bez ikakvih nepotrebnih zastoja i odlaganja, kako bi se blagovremeno sprečilo dalje vršenje diskriminacije i otklonile posledice diskriminacije.

Zbog toga je potrebno preduzeti sve neophodne mere, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, kojima bi se predupredilo dugo trajanje postupaka i obezbedilo poštovanje načela hitnosti, odnosno, obezbedilo da se svi postupci u diskriminacionim parnicama koji se vode pred (poslato svim sudovima u Republici Srbiji), okončavaju u najkraćem mogućem roku, u skladu sa načelom hitnosti u postupanju.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI
dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Preporuka sudovima za preduzimanje mera u cilju poštovanja načela hitnosti u postupcima za zaštitu od diskriminacije Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top