Препорука судовима за предузимање мера у циљу поштовања начела хитности у поступцима за заштиту од дискриминације

дел. бр. 718 датум: 14. 6. 2012.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти мере за остваривање равноправности (чл. 33. т. 7. и 9. Закона о забрани дискриминације, „Сл. гласник РС„ бр. 22/2009), Повереница за заштиту равноправности даје

 

ПРЕПОРУКУ

 

Потребно је предузети све неопходне мере, у складу са законским овлашћењима, којима ће се обезбедити да се поступци у дискриминационим парницама, који се пред (послато свим судовима у Републици Србији) воде на основу одредаба Закона о забрани дискриминације и других антидискриминационих прописа, спроводе експедитивно и окончавају у најкраћем могућем року, у складу са одредбом члана 41. став 3. Закона о забрани дискриминације којом је прописано да је овај поступак хитан.

О б р а з л о ж е њ е

Поступајући у оквиру надлежности прописаних чланом 33. Закона о забрани дискриминације, Повереница за заштиту равноправности дошла је до сазнања да се поступци у дискриминационим парницама, који се пред судовима опште надлежности у Србији воде на основу одредаба Закона о забрани дискриминације и других антидискриминационих прописа, не спроводе увек експедитивно, иако Закон о забрани дискриминације прописује хитност поступка у парницама за остваривање заштите од дискриминације.

Повереник за заштиту равноправности је самосталан и независан државни орган специјализован за борбу против дискриминације који је, између осталог, надлежан да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти мере за остваривање равноправности. Поштујући начело независности судске власти, Повереница за заштиту равноправности указује на потребу брзог и ефикасног спровођења овог поступака. Начело хитности, које је једно од основних начела поступка у дискриминационим парницама, законодавац је изричито прописао у члану 41. став 3. Закона о забрани дискриминације, имајући у виду да је право на равноправност и заштиту од дискриминације једно од основних права грађана које је од кључне важности за уживање људских права и слобода. Сагласно томе, поступак у дискриминационим правним стварима мора да буде експедитивно спроведен, без икаквих непотребних застоја и одлагања, како би се благовремено спречило даље вршење дискриминације и отклониле последице дискриминације.

Због тога је потребно предузети све неопходне мере, у складу са законским овлашћењима, којима би се предупредило дуго трајање поступака и обезбедило поштовање начела хитности, односно, обезбедило да се сви поступци у дискриминационим парницама који се воде пред (послато свим судовима у Републици Србији), окончавају у најкраћем могућем року, у складу са начелом хитности у поступању.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ
др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Препорука судовима за предузимање мера у циљу поштовања начела хитности у поступцима за заштиту од дискриминације Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top