Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti Nacionalnoj službi za zapošljavalje

  1. 07-00-489/2016-02 datum: 26.12.2016.

 

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (član 33. tač. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, „Službeni glasnik RS”, broj 22/09), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje Nacionalnoj službi za zapošlјavanje

 

PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANјE RAVNOPRAVNOSTI

 

  1. Nacionalna služba za zapošlјavanje preduzeće sve neophodne mere iz svoje nadležnosti kako bi obezbedila efikasan sistem kontrole oglasa koji poslodavci dostavlјaju Nacionalnoj službi, tako i oglasa koje poslodavci sami postavlјaju na sajt Nacionalne službe, u cilјu sprečavanja objavlјivanja oglasa za posao koji sadrže diskriminatorne uslove za zaposlenje, izuzev kada se oglas za zaposlenje odnosi na posao čija je priroda takva ili se posao obavlјa u takvim uslovima da lično svojstvo predstavlјa stvarni i odlučujući uslov obavlјanja posla, ako je svrha koja se time želi postići opravdana, saglasno članu stav 3. Zakona o zabrani diskriminacije i članu 22. Zakona o radu.
  2. Nacionalna služba za zapošlјavanje vodiće računa o upotrebi rodno osetlјivih naziva zanimanja ili korišćenjem jednog roda uz primenu opšteg pravila da svi pojmovi upotreblјeni u jednom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.
  3. 3. Nacionalna služba za zapošlјavanje obavestiće Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o preduzetim merama u cilјu postupanja po preporuci, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema ove preporuke.

 

Protiv ove preporuke mera za ostvarivanje ravnopravnosti u skladu sa zakonom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti uputila je Nacionalnoj službi za zapošlјavanje 9. avgusta 2012. godine preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti kojom je preporučeno Nacionalnoj službi da ubuduće ne objavlјuje oglase za posao koji sadrže diskriminatorne uslove za zaposlenje, i to one koji se odnose na pol, starosno doba, izgled kandidata/kinje ili neko drugo lično svojstvo, izuzetak su situacije kada se oglas za zaposlenje odnosi na posao čija je priroda takva ili se posao obavlјa u takvim uslovima da lično svojstvo predstavlјa stvarni i odlučujući uslov obavlјanja posla i da je svrha koja se time želi postići opravdana, saglasno članu 16. stav 3. Zakona o zabrani diskriminacije i članu 22. Zakona o radu[1].

 

Međutim, u toku postupka po pritužbama, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti došla je do saznanja da se na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje http://www.nsz.gov.rs/ i pored kontrole koju Nacionalna služba sprovodi dogodi da se objavi oglas koji je u suprotnosti sa antidiskriminacionim propisima. Primera radi, objavlјen je oglas za radno mesto „pomoćnik javnog izvršitelјa“, dok je u tekstu oglasa, u uslovima navedeno da se radi o „kandidatkinji“. Podnosilac pritužbe koji nam je ukazao na ovaj oglas za zaposlenje obratio se i Nacionalnoj službi koja mu se u dopisu zahvalila na informaciji i obavestila ga da će oglas odmah biti korigovan.

 

U izjašnjenju Nacionalne službe za zapošlјavanje od 8. decembra 2016. godine obavešteni smo da Nacionalna služba za zapošlјavanje na svom sajtu i u publikaciji „Poslovi” je istakla napomenu: „Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima koji su upotreblјeni u muškom rodu odnose se, bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)“.

 

Međutimu u postupku po pritužbama, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti došla je do saznanja da se među oglasima koji su objavlјeni na sajtu Nacionalne službe primera radi nalaze i oglasi poslodavaca za radna mesta: „sekretarica i vozač-domar“ i sl.

 

Takođe je navedeno u izjašnjenju Nacionalne službe da Nacionalna služba u skladu sa internim dokumentom sistema upravlјanja kvalitetom Nacionalne službe i Uputstvom za korisnike sajta Nacionalne službe, vrši proveru usklađenosti teksta oglasa sa zakonskim odredbama, kao i da kada Nacionalna služba kreira oglas, vodi računa da je oglas kreiran u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije.

 

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti najpre konstatuje da Ustav Republike Srbije[2] u članu 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, koji u čl. 4. propisuje da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti, odnosno zabranu diskriminacije. Odredbom člana 16. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije zabranjena je diskriminacija u oblasti rada, odnosno, narušavanje jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa ili uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada, a zaštitu od diskriminacije prema stavu 2. ovog člana uživa i lice koje traži posao.

 

S aspekta Zakona o zabrani diskriminacije, mogućnost za zasnivanje radnog odnosa ne sme biti narušena, kako bi sva lica koja traže posao imala jednake uslove, bez ikakve diskriminacije po osnovu pola, starosnog doba, fizičkog izgleda ili bilo kog drugog ličnog svojstva. Zakon o radu sadrži set odredaba koje se odnose na zabranu diskriminacije: član 18. je zabranjena neposredna i posredna diskriminacija lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih, s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredelјenje, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo, dok je članom 20. stav 1. tačka 1. propisano da je diskriminacija zabranjena u odnosu na uslove rada i izbor kandidata za obavlјanje određenog posla.

 

Pored toga, članom 16. stav 3. Zakona o zabrani diskriminacije propisano da se ne smatra diskriminacijom pravlјenje razlike, isklјučenje ili davanje prvenstva zbog osobenosti određenog posla kod koga lično svojstvo lica predstavlјa stvarni i odlučujući uslov obavlјanja posla, ako je svrha koja se time želi postići opravdana. Slična odredba je sadržana i u članu 22. stav 1. Zakona o radu kojom je propisano da se ne smatra diskriminacijom pravlјenje razlike ili davanje prvenstva u odnosu na određeni posao, kada je priroda posla takva ili se posao obavlјa u takvim uslovima da karakteristike povezane sa nekim od osnova iz člana 18. Zakona o radu predstavlјaju stvarni i odlučujući uslov za obavlјanje posla i da je svrha koja se time želi postići opravdana.

 

Odredbama člana 9. Zakona o zapošlјavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti[3] predviđena je dužnost Nacionalne službe za zapošlјavanje da poslodavcu i licu koje traži posao pruži obaveštenje o zakonima, podzakonskim propisima, kolektivnim ugovorima i drugim opštim aktima koji su na snazi, pravima, obavezama i odgovornostima poslodavaca i zaposlenih,  kao i njihovih udruženja, koji se odnose na zapošlјavanje i osiguranje za vreme nezaposlenosti, kao i savete o načinu i postupku ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza i pomoć o načinu popunjavanja i dostavlјanja Nacionalnoj službi za zapošlјavanje obrazaca i dokumenata. Ova zakonska odredba obavezuje Nacionalnu službu za zapošlјavanje da poslodavce upozori na odredbe Zakona o zabrani diskriminacije i drugih antidiskriminacionih propisa koji zabranjuju diskriminaciju na osnovu bilo kog ličnog svojstva u oblasti zapošlјavanja.

 

Povernica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje i na Zakon o oglašavanju[4], kojim se uređuju uslovi i način oglašavanja, kao i obaveze lica koja učestvuju u postupku oglašavanja. Odredbom člana 8. ovog zakona propisano je načelo zabrane podsticanja diskriminacije, odnosno, zabranjeno je da oglasna poruka, neposredno ili posredno, podstiče diskriminaciju po bilo kom osnovu, a posebno po osnovu uverenja, nacionalne, etničke, verske, rodne ili rasne pripadnosti, političkog, seksualnog ili drugog opredelјenja, društvenog porekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Članom 19. ovog zakona propisana je obaveza oglašivača da prenosiocu oglasne poruke dostavlјa oglasnu deklaraciju, koja sadrži podatke koji identifikuju oglašivača i prenosioca oglasne poruke, sadržaj oglasne poruke i predviđeni period i način oglašavanja. Odredbama člana 20. stav 4. ovog zakona propisano je da je prenosilac oglasne poruke odgovoran za oglašavanje čija je oglasna poruka protivna odredbama ovog ili drugog zakona ili podzakonskog akta kojim se uređuje sadržaj oglašavanja, ako je znao ili je na osnovu redovne provere okolnosti konkretnog slučaja (npr. uvidom u sadržaj) morao znati da je oglasna poruka protivna navedenim propisima, ako ne poseduje oglasnu deklaraciju iz člana 19. ovog zakona. Na taj način, prenosilac oglasne poruke se u potpunosti upoznaje sa sadržinom oglasa, te je u mogućnosti da reaguje na eventualne povrede zakonskih odredaba.

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, Poverenica za zaštitu ravnopravanosti konstatuje da je Nacionalna služba odgovorna za objavlјene oglase i da je iz tog razloga neophodno da preduzme mere iz svoje nadležnosti kako bi obezbedila efikasan sistem kontrole oglasa koji poslodavci dostavlјaju Nacionalnoj službi, tako i oglasa koje poslodavci sami postavlјaju na sajt Nacionalne službe. Takođe je potrebno da se prilikom oglašavanja vodi računa o pravilnoj i doslednoj upotrebi rodno osetlјivih naziva zanimanja ili korišćenjem jednog roda uz primenu opšteg pravila da svi pojmovi upotreblјeni u jednom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

 

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, upućuje preporuku Nacionalnoj službi za zapošlјavanje, radi preduzimanja mera iz svoje nadležnosti, a u skladu sa antidiskriminacionim propisima.

[1] „Sl. glasnik RS“, broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14

[2] „Sl. glasnik RS“, broj 98/06

[3]  „Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 38/15

[4]  „Službeni glasnik RS”, broj  6/16

 

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti Nacionalnoj službi za zapošljavaljeDownload


Print Friendly, PDF & Email
back to top