Прeпoрукa мeрa зa oствaривaњe рaвнoпрaвнoсти Нaциoнaлнoj служби зa зaпoшљaвaљe

бр. 07-00-489/2016-02    датум: 26.12.2016.

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности (члан 33. тач. 7. и 9. Закона о забрани дискриминације, „Службени гласник РС”, број 22/09), Повереница за заштиту равноправности даје Националној служби за запошљавање

 

ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ

 

  1. Национална служба за запошљавање предузеће све неопходне мере из своје надлежности како би обезбедила ефикасан систем контроле огласа који послодавци достављају Националној служби, тако и огласа које послодавци сами постављају на сајт Националне службе, у циљу спречавања објављивања огласа за посао који садрже дискриминаторне услове за запослење, изузев када се оглас за запослење односи на посао чија је природа таква или се посао обавља у таквим условима да лично својство представља стварни и одлучујући услов обављања посла, ако је сврха која се тиме жели постићи оправдана, сагласно члану став 3. Закона о забрани дискриминације и члану 22. Закона о раду.
  2. Национална служба за запошљавање водиће рачуна о употреби родно осетљивих назива занимања или коришћењем једног рода уз примену општег правила да сви појмови употребљени у једном граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.
  3. 3. Национална служба за запошљавање обавестиће Повереницу за заштиту равноправности о предузетим мерама у циљу поступања по препоруци, најкасније у року од 30 дана од дана пријема ове препоруке.

 

Против ове препоруке мера за остваривање равноправности у складу са законом није допуштена жалба нити било које друго правно средство.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Повереница за заштиту равноправности упутила је Националној служби за запошљавање 9. августа 2012. године препоруку мера за остваривање равноправности којом је препоручено Националној служби да убудуће не објављује огласе за посао који садрже дискриминаторне услове за запослење, и то оне који се односе на пол, старосно доба, изглед кандидата/киње или неко друго лично својство, изузетак су ситуације када се оглас за запослење односи на посао чија је природа таква или се посао обавља у таквим условима да лично својство представља стварни и одлучујући услов обављања посла и да је сврха која се тиме жели постићи оправдана, сагласно члану 16. став 3. Закона о забрани дискриминације и члану 22. Закона о раду[1].

 

Међутим, у току поступка по притужбама, Повереница за заштиту равноправности дошла је до сазнања да се на сајту Националне службе за запошљавање http://www.nsz.gov.rs/ и поред контроле коју Национална служба спроводи догоди да се објави оглас који је у супротности са антидискриминационим прописима. Примера ради, објављен је оглас за радно место „помоћник јавног извршитеља“, док је у тексту огласа, у условима наведено да се ради о „кандидаткињи“. Подносилац притужбе који нам је указао на овај оглас за запослење обратио се и Националној служби која му се у допису захвалила на информацији и обавестила га да ће оглас одмах бити коригован.

 

У изјашњењу Националне службе за запошљавање од 8. децембра 2016. године обавештени смо да Национална служба за запошљавање на свом сајту и у публикацији „Послови” је истакла напомену: „Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима који су употребљени у мушком роду односе се, без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)“.

 

Међутиму у поступку по притужбама, Повереница за заштиту равноправности дошла је до сазнања да се међу огласима који су објављени на сајту Националне службе примера ради налазе и огласи послодаваца за радна места: „секретарица и возач-домар“ и сл.

 

Такође је наведено у изјашњењу Националне службе да Национална служба у складу са интерним документом система управљања квалитетом Националне службе и Упутством за кориснике сајта Националне службе, врши проверу усклађености текста огласа са законским одредбама, као и да када Национална служба креира оглас, води рачуна да је оглас креиран у складу са Законом о забрани дискриминације.

 

Повереница за заштиту равноправности најпре констатује да Устав Републике Србије[2] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у чл. 4. прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбом члана 16. став 1. Закона о забрани дискриминације забрањена је дискриминација у области рада, односно, нарушавање једнаких могућности за заснивање радног односа или уживање под једнаким условима свих права у области рада, а заштиту од дискриминације према ставу 2. овог члана ужива и лице које тражи посао.

 

С аспекта Закона о забрани дискриминације, могућност за заснивање радног односа не сме бити нарушена, како би сва лица која траже посао имала једнаке услове, без икакве дискриминације по основу пола, старосног доба, физичког изгледа или било ког другог личног својства. Закон о раду садржи сет одредаба које се односе на забрану дискриминације: члан 18. је забрањена непосредна и посредна дискриминација лица која траже запослење, као и запослених, с обзиром на пол, рођење, језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, односно инвалидност, националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или друго уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или неко друго лично својство, док је чланом 20. став 1. тачка 1. прописано да је дискриминација забрањена у односу на услове рада и избор кандидата за обављање одређеног посла.

 

Поред тога, чланом 16. став 3. Закона о забрани дискриминације прописано да се не сматра дискриминацијом прављење разлике, искључење или давање првенства због особености одређеног посла код кога лично својство лица представља стварни и одлучујући услов обављања посла, ако је сврха која се тиме жели постићи оправдана. Слична одредба је садржана и у члану 22. став 1. Закона о раду којом је прописано да се не сматра дискриминацијом прављење разлике или давање првенства у односу на одређени посао, када је природа посла таква или се посао обавља у таквим условима да карактеристике повезане са неким од основа из члана 18. Закона о раду представљају стварни и одлучујући услов за обављање посла и да је сврха која се тиме жели постићи оправдана.

 

Одредбама члана 9. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености[3] предвиђена је дужност Националне службе за запошљавање да послодавцу и лицу које тражи посао пружи обавештење о законима, подзаконским прописима, колективним уговорима и другим општим актима који су на снази, правима, обавезама и одговорностима послодаваца и запослених,  као и њихових удружења, који се односе на запошљавање и осигурање за време незапослености, као и савете о начину и поступку остваривања права и извршавања обавеза и помоћ о начину попуњавања и достављања Националној служби за запошљавање образаца и докумената. Ова законска одредба обавезује Националну службу за запошљавање да послодавце упозори на одредбе Закона о забрани дискриминације и других антидискриминационих прописа који забрањују дискриминацију на основу било ког личног својства у области запошљавања.

 

Поверница за заштиту равноправности указује и на Закон о оглашавању[4], којим се уређују услови и начин оглашавања, као и обавезе лица која учествују у поступку оглашавања. Одредбом члана 8. овог закона прописано је начело забране подстицања дискриминације, односно, забрањено је да огласна порука, непосредно или посредно, подстиче дискриминацију по било ком основу, а посебно по основу уверења, националне, етничке, верске, родне или расне припадности, политичког, сексуалног или другог опредељења, друштвеног порекла, имовинског стања, културе, језика, старости или психичког или физичког инвалидитета. Чланом 19. овог закона прописана је обавеза оглашивача да преносиоцу огласне поруке доставља огласну декларацију, која садржи податке који идентификују оглашивача и преносиоца огласне поруке, садржај огласне поруке и предвиђени период и начин оглашаванја. Одредбама члана 20. став 4. овог закона прописано је да је преносилац огласне поруке одговоран за оглашавање чија је огласна порука противна одредбама овог или другог закона или подзаконског акта којим се уређује садржај оглашавања, ако је знао или је на основу редовне провере околности конкретног случаја (нпр. увидом у садржај) морао знати да је огласна порука противна наведеним прописима, ако не поседује огласну декларацију из члана 19. овог закона. На тај начин, преносилац огласне поруке се у потпуности упознаје са садржином огласа, те је у могућности да реагује на евентуалне повреде законских одредаба.

Имајући у виду наведене законске одредбе, Повереница за заштиту равноправаности констатује да је Национална служба одговорна за објављене огласе и да је из тог разлога неопходно да предузме мере из своје надлежности како би обезбедила ефикасан систем контроле огласа који послодавци достављају Националној служби, тако и огласа које послодавци сами постављају на сајт Националне службе. Такође је потребно да се приликом оглашавања води рачуна о правилној и доследној употреби родно осетљивих назива занимања или коришћењем једног рода уз примену општег правила да сви појмови употребљени у једном граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

 

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно члану 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, упућује препоруку Националној служби за запошљавање, ради предузимања мера из своје надлежности, а у складу са антидискриминационим прописима.

[1] „Сл. гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14

[2] „Сл. гласник РС“, број 98/06

[3]  „Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15

[4]  „Службени гласник РС”, број  6/16

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon Прeпoрукa мeрa зa oствaривaњe рaвнoпрaвнoсти Нaциoнaлнoj служби зa зaпoшљaвaљeDownload


Print Friendly, PDF & Email
back to top