Preporuka mera JKP Pogrebna usluge Beograd

br. 07-00-310/2015-02   datum: 15.10.2015.

JKP „POGREBNE USLUGE”

D. B, direktor

11000 BEOGRAD

Ruzveltova br. 50

Poštovani gospodine B,

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti primila je pritužbu u kojoj je navedeno da radnici obezbeđenja nisu dozvolili podnosiocu pritužbe, koji je osoba sa invaliditetom, da uđe u Novo groblje sopstvenim automobilom za drugi dan Zadušnica, 31. marta 2015. godine, uz obrazloženje da je takvu odluku donela Gradska skupština. Pritužba je podneta protiv Skupštine grada Beograda i Gradske uprave za pitanja pogrebnih usluga, ali je analiza dokaza dostavljenih uz izjašnjenje na navode iz pritužbe pokazala da je Odluku o zabrani ulaska  motornim vozilima u pojedina groblja na teritoriji grada Beograda br. 3-40 od 17. decembra 2008. godine donelo JKP „Pogrebne usluge” iz Beograda.

Dozvolite mi da Vam ukažem da je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti samostalan i nezavisan državni organ koji ima ovlašćenje da postupa u svim slučajevima kada je načelo jednakosti povređeno, odnosno kada je prekršena opšta zabrana diskriminacije. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti .

Republika Srbija je 2009. godine ratifikovala UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom čiji je cilj da unapredi, zaštiti i osigura puno i jednako uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda svim osobama sa invaliditetom i unapredi poštovanje njihovog urođenog dostojanstva. Odredbom člana 2. propisano je da diskriminacija na osnovu invaliditeta znači svako neopravdano pravljenje razlike, isključivanje ili ograničavanje po osnovu invaliditeta čiji cilj ili posledica jeste ograničavanje ili poništavanje priznanja uživanja ili sprovođenja svih ljudskih prava i osnovnih sloboda u oblastima politike, ekonomije, socijalnih, kulturnih, građanskih prava i bilo kojoj drugoj oblasti. Ratifikacijom ove konvencije, Srbija se obavezala da obezbedi i unapredi puno ostvarivanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda osoba sa invaliditetom, kao i da preduzme sve odgovarajuće mere, uključujući i zakonodavstva, u cilju menjanja ili ukidanja postojećih zakona, propisa, običaja i prakse koji predstavljaju diskriminaciju prema osobama sa invaliditetom.

Ustav Republike Srbije zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, tako što je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Odredbama člana 26. stav 1. propisano je da diskriminacija postoji ako se postupa protivno načelu poštovanja jednakih prava i sloboda osoba sa invaliditetom u političkom, ekonomskom, kulturnom i drugom aspektu javnog, profesionalnog, privatnog i porodičnog života.

Način ostvarivanja i zaštita prava osoba sa invaliditetom uređena je Zakonom o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom koji se zasniva na načelima zabrane diskriminacije osoba sa invaliditetom, poštovanja ljudskih prava i dostojanstva osoba sa invaliditetom, uključenosti osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života na ravnopravnoj osnovi, uključenosti osoba sa invaliditetom u sve procese u kojima se odlučuje o njihovim pravima i obavezama i jednakosti prava i obaveza.

Odlukom o zabrani ulaska motornim vozilima u pojedina groblja na teritoriji grada Beograda br. 3-40 od 17. decembra 2008. godine, zabranjen je ulazak motornim vozilima na groblja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge” iz Beograda, osim u određenim slučajevima. Ulazak na groblja sopstvenim motornim vozilom dozvoljen je osobama sa invaliditetom i starim licima, na određenim grobljima, u određenim danima i časovima. Prema članu 5. ove odluke, zabrana ulaska motornim vozilima važi za sva lica.

Analiza ove odluke pokazala je da su pojedine odredbe u suprotnosti sa Zakonom o zabrani diskriminacije. Prema Odluci o zabrani ulaska  motornim vozilima u pojedina groblja na teritoriji grada Beograda br. 3-40 od 17. decembra 2008. godine, zabranjen je ulazak na groblja motornim vozilima, osim u slučajevima koji su propisani odlukom. Između ostalog, ulazak u groblja motornim vozilima dozvoljen je „starim i invalidnim licima” uz pisanu dozvolu JKP.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti najpre želi da ukaže da se u tekstu odluke koristi nekorektna, zastarela i diskriminatorna terminologija. Termine kao što su „invalidi”, „invalidna lica” i druge slične stigmatizirajuće izraze potrebno je izmeniti i uskladiti sa opšteprihvaćenim jezičkim i terminološkim standardima u oblasti ljudskih prava. U konkretnom slučaju, zakonski termin je „osoba sa invaliditetom”.

Nadalje, odredbama člana 5. ove odluke svim licima se zabranjuje ulazak motornim vozilima na groblja u dane državnih praznika, Zadušnica i dan posle Zadušnica. Iako sama formulacija ovog člana upućuje na to da se zabrana odnosi na svako lice, Poverenica ukazuje da se ovom odredbom osobe sa invaliditetom, kao i sve druge osobe koje se otežano kreću, stavljaju u nejednak položaj u odnosu na osobe bez invaliditeta. Osobama sa invaliditetom, kao i svim osobama koje se otežano kreću, znatno je teže da dođu do grobnog mesta koje žele da posete. Pored toga, treba imati u vidu i činjenicu da je interesovanje za dolazak na groblje posebno izraženo u dane državnih praznika, Zadušnica i dan posle Zadušnica – dakle, upravo tada kada prema odluci važi apsolutna zabrana, gužva koja se tim prilikama stvara na groblju dodatno otežava njihovo kretanje. U skladu sa tim, zabrana korišćenja sopstvenog automobila, u ovakvim slulajevima, dovodi do nejednakog tretmana osoba sa invaliditetom, s obzirom da posledice ove zabrane nesrazmerno pogađaju osobe sa invaliditetom.

Uvidom u obaveštenja na internet prezentaciji JKP „Pogrebne usluge” od 29. maja i 9. oktobra 2015. godine, utvrđeno je da je za posetioce grobalja koji se otežano kreću i za starije sugrađane obezbeđen besplatan prevoz na najvećim gradskim grobljima – Lešću, Orlovači i groblju Nova Bežanija. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti pohvaljuje ovu odluku JKP „Pogrebne usluge” iz Beograda i smatra da ona ukazuje na razumevanje položaja osoba sa invaliditetom i drugih građana i građanki koji se otežano kreću. Međutim, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da je neophodno obezbediti pristup grobljima svim građanima i građankama, što znači da je neophodno obezbediti fleksibilnost u primeni odluke i dozvoliti osobama sa invaliditetom koje iz bilo kog razloga ne mogu da koriste obezbeđeni prevoz, da koriste sopstvena vozila.  Pored toga, ne ulazeći u razloge zbog kojih je prevoz obezbeđen samo na pojedinim grobljima (Lešće, Orlovača i Nova Bežanija), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da je neophodno obezbediti prevoz i/ili mogućnost korišćenja sopstvenog automobila osobama sa invaliditetom i drugim osobama koje se otežano kreću na svim grobljima.

Na kraju, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje i na odredbu člana 6. Odluke o zabrani ulaska  motornim vozilima u pojedina groblja na teritoriji grada Beograda br. 3-40 od 17. decembra 2008. godine, kojom je propisano da osobe sa invaliditetom mogu dobiti posebnu dozvolu za ulazak na groblje u danima van državnih praznika i Zadušnica, na osnovu pisane molbe i dokumentacije koja potvrđuje invaliditet. Uz prikazivanje ovakve dozvole, osobama sa invaliditetom je dozvoljen ulazak sopstvenim automobilom na određena groblja i u određenom vremenu. Analiza ove odredbe pokazala je da JKP „Pogrebne usluge” iz Beograda izdaje posebne pisane dozvole na osnovu člana 40. stava 1. tačka 8. Odluke o uređivanju i održavanju grobalja i sahranjivanju, kojom se preduzeću, odnosno preduzetniku daje sloboda izbora u kojim slučajevima se može propisati posebna dozvola za ulazak na groblja motornim vozilima. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti pohvaljuje odluku da za osobe sa invaliditetom važe posebna pravila i drugačiji režim ulaska motornim vozilima na groblja, odnosno, postojanje pravila kojima će se osobama sa invaliditetom olakšati poseta groblju. Međutim, propisivanje posebne pisane dozvole za ulazak na groblja koje izdaje JKP „Pogrebne usluge” iz Beograda na osnovu pisane molbe, dokazivanja identiteta i dostavljanja medicinske dokumentacije, predstavlja meru koja stvara dodatni napor za osobe sa invaliditetom, pri čemu moraju da dostavljaju svoju medicinsku dokumentaciju i da dokazuju da su osobe sa invaliditetom. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti smatra da ovu proceduru treba olakšati osobama sa invaliditetom, na način koji je prihvatljiv i prikladan osobama sa invaliditetom i JKP „Pogrebne usluge” iz Beograda.

Imajući sve ovo u vidu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, koristeći ovlašćenja iz člana 33. stav 1. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, preporučuje JKP „Pogrebne usluge” iz Beograda da:

– izmeni zastarelu i diskriminatornu terminologiju u Odluci o zabrani ulaska  motornim vozilima u pojedina groblja na teritoriji grada Beograda br. 3-40 od 17. decembra 2008. godine, odnosno, uskladi sa opšteprihvaćenim jezičkim i terminološkim standardima u oblasti ljudskih prava;

– omogući prevoz i/ili ulazak motornim vozilima osobama sa invaliditetom i osobama koje se otežano kreću na sva groblja i u dane državnih praznika, Zadušnica i dan posle Zadušnica;

– olakša proceduru izdavanja posebnih dozvola za ulazak na groblje motornim vozilom za osobe sa invaliditetom i osobe koje se otežano kreću, na način koji je prihvatljiv i prikladan osobama sa invaliditetom i JKP „Pogrebne usluge” iz Beograda.

Potrebno je da obavestite Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o merama i aktivnostima koje ste preduzeli u cilju sprovođenja ove preporuke u roku od 30 dana.

Protiv ove preporuke mera nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njome ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Preporuka mera JKP Pogrebna usluge Beograd Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top