Препорука мера ЈКП Погребна услуге Београд

бр. 07-00-310/2015-02   датум: 15.10.2015.

ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“

Д. Б, директор

11000 БЕОГРАД

Рузвелтова бр. 50

Поштовани господине Б,

Повереница за заштиту равноправности примила је притужбу у којој је наведено да радници обезбеђења нису дозволили подносиоцу притужбе, који је особа са инвалидитетом, да уђе у Ново гробље сопственим аутомобилом за други дан Задушница, 31. марта 2015. године, уз образложење да је такву одлуку донела Градска скупштина. Притужба је поднета против Скупштине града Београда и Градске управе за питања погребних услуга, али је анализа доказа достављених уз изјашњење на наводе из притужбе показала да је Одлуку о забрани уласка  моторним возилима у поједина гробља на територији града Београда бр. 3-40 од 17. децембра 2008. године донело ЈКП „Погребне услуге“ из Београда.

Дозволите ми да Вам укажем да је Повереник за заштиту равноправности самосталан и независан државни орган који има овлашћење да поступа у свим случајевима када је начело једнакости повређено, односно када је прекршена општа забрана дискриминације. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности .

Република Србија је 2009. године ратификовала УН Конвенцију о правима особа са инвалидитетом чији је циљ да унапреди, заштити и осигура пуно и једнако уживање свих људских права и основних слобода свим особама са инвалидитетом и унапреди поштовање њиховог урођеног достојанства. Одредбом члана 2. прописано је да дискриминација на основу инвалидитета значи свако неоправдано прављење разлике, искључивање или ограничавање по основу инвалидитета чији циљ или последица јесте ограничавање или поништавање признања уживања или спровођења свих људских права и основних слобода у областима политике, економије, социјалних, културних, грађанских права и било којој другој области. Ратификацијом ове конвенције, Србија се обавезала да обезбеди и унапреди пуно остваривање свих људских права и основних слобода особа са инвалидитетом, као и да предузме све одговарајуће мере, укључујући и законодавства, у циљу мењања или укидања постојећих закона, прописа, обичаја и праксе који представљају дискриминацију према особама са инвалидитетом.

Устав Републике Србије забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, тако што је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбама члана 26. став 1. прописано је да дискриминација постоји ако се поступа противно начелу поштовања једнаких права и слобода особа са инвалидитетом у политичком, економском, културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота.

Начин остваривања и заштита права особа са инвалидитетом уређена је Законом о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом који се заснива на начелима забране дискриминације особа са инвалидитетом, поштовања људских права и достојанства особа са инвалидитетом, укључености особа са инвалидитетом у све сфере друштвеног живота на равноправној основи, укључености особа са инвалидитетом у све процесе у којима се одлучује о њиховим правима и обавезама и једнакости права и обавеза.

Одлуком о забрани уласка моторним возилима у поједина гробља на територији града Београда бр. 3-40 од 17. децембра 2008. године, забрањен је улазак моторним возилима на гробља у надлежности ЈКП „Погребне услуге“ из Београда, осим у одређеним случајевима. Улазак на гробља сопственим моторним возилом дозвољен је особама са инвалидитетом и старим лицима, на одређеним гробљима, у одређеним данима и часовима. Према члану 5. ове одлуке, забрана уласка моторним возилима важи за сва лица.

Анализа ове одлуке показала је да су поједине одредбе у супротности са Законом о забрани дискриминације. Према Одлуци о забрани уласка  моторним возилима у поједина гробља на територији града Београда бр. 3-40 од 17. децембра 2008. године, забрањен је улазак на гробља моторним возилима, осим у случајевима који су прописани одлуком. Између осталог, улазак у гробља моторним возилима дозвољен је „старим и инвалидним лицима“ уз писану дозволу ЈКП.

Повереница за заштиту равноправности најпре жели да укаже да се у тексту одлуке користи некоректна, застарела и дискриминаторна терминологија. Термине као што су „инвалиди“, „инвалидна лица“ и друге сличне стигматизирајуће изразе потребно је изменити и ускладити са општеприхваћеним језичким и терминолошким стандардима у области људских права. У конкретном случају, законски термин је „особа са инвалидитетом“.

Надаље, одредбама члана 5. ове одлуке свим лицима се забрањује улазак моторним возилима на гробља у дане државних празника, Задушница и дан после Задушница. Иако сама формулација овог члана упућује на то да се забрана односи на свако лице, Повереница указује да се овом одредбом особе са инвалидитетом, као и све друге особе које се отежано крећу, стављају у неједнак положај у односу на особе без инвалидитета. Особама са инвалидитетом, као и свим особама које се отежано крећу, знатно је теже да дођу до гробног места које желе да посете. Поред тога, треба имати у виду и чињеницу да је интересовање за долазак на гробље посебно изражено у дане државних празника, Задушница и дан после Задушница – дакле, управо тада када према одлуци важи апсолутна забрана, гужва која се тим приликама ствара на гробљу додатно отежава њихово кретање. У складу са тим, забрана коришћења сопственог аутомобила, у оваквим слулајевима, доводи до неједнаког третмана особа са инвалидитетом, с обзиром да последице ове забране несразмерно погађају особе са инвалидитетом.

Увидом у обавештења на интернет презентацији ЈКП „Погребне услуге“ од 29. маја и 9. октобра 2015. године, утврђено је да је за посетиоце гробаља који се отежано крећу и за старије суграђане обезбеђен бесплатан превоз на највећим градским гробљима – Лешћу, Орловачи и гробљу Нова Бежанија. Повереница за заштиту равноправности похваљује ову одлуку ЈКП „Погребне услуге“ из Београда и сматра да она указује на разумевање положаја особа са инвалидитетом и других грађана и грађанки који се отежано крећу. Међутим, Повереница за заштиту равноправности указује да је неопходно обезбедити приступ гробљима свим грађанима и грађанкама, што значи да је неопходно обезбедити флексибилност у примени одлуке и дозволити особама са инвалидитетом које из било ког разлога не могу да користе обезбеђени превоз, да користе сопствена возила.  Поред тога, не улазећи у разлоге због којих је превоз обезбеђен само на појединим гробљима (Лешће, Орловача и Нова Бежанија), Повереница за заштиту равноправности указује да је неопходно обезбедити превоз и/или могућност коришћења сопственог аутомобила особама са инвалидитетом и другим особама које се отежано крећу на свим гробљима.

На крају, Повереница за заштиту равноправности указује и на одредбу члана 6. Одлуке о забрани уласка  моторним возилима у поједина гробља на територији града Београда бр. 3-40 од 17. децембра 2008. године, којом је прописано да особе са инвалидитетом могу добити посебну дозволу за улазак на гробље у данима ван државних празника и Задушница, на основу писане молбе и документације која потврђује инвалидитет. Уз приказивање овакве дозволе, особама са инвалидитетом је дозвољен улазак сопственим аутомобилом на одређена гробља и у одређеном времену. Анализа ове одредбе показала је да ЈКП „Погребне услуге“ из Београда издаје посебне писане дозволе на основу члана 40. става 1. тачка 8. Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању, којом се предузећу, односно предузетнику даје слобода избора у којим случајевима се може прописати посебна дозвола за улазак на гробља моторним возилима. Повереница за заштиту равноправности похваљује одлуку да за особе са инвалидитетом важе посебна правила и другачији режим уласка моторним возилима на гробља, односно, постојање правила којима ће се особама са инвалидитетом олакшати посета гробљу. Међутим, прописивање посебне писане дозволе за улазак на гробља које издаје ЈКП „Погребне услуге“ из Београда на основу писане молбе, доказивања идентитета и достављања медицинске документације, представља меру која ствара додатни напор за особе са инвалидитетом, при чему морају да достављају своју медицинску документацију и да доказују да су особе са инвалидитетом. Повереница за заштиту равноправности сматра да ову процедуру треба олакшати особама са инвалидитетом, на начин који је прихватљив и прикладан особама са инвалидитетом и ЈКП „Погребне услуге“ из Београда.

Имајући све ово у виду, Повереница за заштиту равноправности, користећи овлашћења из члана 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, препоручује ЈКП „Погребне услуге“ из Београда да:

– измени застарелу и дискриминаторну терминологију у Одлуци о забрани уласка  моторним возилима у поједина гробља на територији града Београда бр. 3-40 од 17. децембра 2008. године, односно, усклади са општеприхваћеним језичким и терминолошким стандардима у области људских права;

– омогући превоз и/или улазак моторним возилима особама са инвалидитетом и особама које се отежано крећу на сва гробља и у дане државних празника, Задушница и дан после Задушница;

– олакша процедуру издавања посебних дозвола за улазак на гробље моторним возилом за особе са инвалидитетом и особе које се отежано крећу, на начин који је прихватљив и прикладан особама са инвалидитетом и ЈКП „Погребне услуге“ из Београда.

Потребно је да обавестите Повереницу за заштиту равноправности о мерама и активностима које сте предузели у циљу спровођења ове препоруке у року од 30 дана.

Против ове препоруке мера није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њоме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-icon Препорука мера ЈКП Погребна услуге Београд Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top