Preporuka direktoru škole T. za preduzimanje mera za prevenciju diskriminacije u oblasti obrazovanja

br. 07-00-221/2014 datum: 30. 5. 2014.

 

T. škola
T.
– direktoru škole –

V. K.
T.

Poštovani gospodine direktore,

Institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti primila je dopis S. z. m. lj. p. i. b. p. k. – T, koji je označen kao urgentan, u kojem se navodi da učenik T. škole u T. F. L. iz sela O, Opština T, ima status vanrednog učenika, zbog psihičkih problema koji se javljaju u razvojnom periodu. Nakon terapija, učenik je izlečen, za šta, kako se navodi, ima potvrdu i lekara specijaliste.

Prema navodima iz dopisa, dana 04. juna 2014. godine Vaša škola organizuje proslavu maturske večeri, kojoj želi da prisustvuje i učenik F. L, kako bi sa svojom generacijom proslavio maturu, ali je mu to nije dozvoljeno, jer u školi postoji stav da vanredni učenici ne mogu prisustvovati proslavi maturske večeri, odnosno da je to pravo zagarantovano isključivo redovnim učenicima. Nadalje, navodi se da je pismenu molbu roditelja učenika da učeniku F. L. odobri prisustvovanje proslavi maturske večeri, direktor odbio kao neosnovanu. Na ovu odluku je blagovremeno izjavljena žalba Školskom odboru, kao drugostepenom organu, koji je ovo pitanje razmatrao na sednici održanoj dana 29.05.2014. godine, koji je direktoru “vratio rešenje na dodatno razmatranje”.

Imajući u vidu činjenicu da je proslava maturske večeri zakazana za 4. jun 2014. godine, te da postoji mogućnost nastupanja neotklonjivih posledica po dete, u sladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, ukazujem na činjenicu da je propisima Republike Srbije zabranjen svaki vid posredne i neposredne diskriminacije, po bilo kom ličnom svojstvu, koji su obavezujući sve pravne subjekte.

Jedan od opštih principa Konvencije o pravima deteta, Republika Srbija je ratifikovala, jeste princip nediskriminacije, iz kojeg proizlazi dužnost da se deci obezbede prava bez ikakve diskriminacije i bez obzira na rasu, boju kože, pol, jezik, veroispovest, političko ili drugo uverenje, nacionalno, etničko ili socijalno poreklo, imovinsko stanje, invaliditet, rođenje ili drugi status deteta, njegovih roditelja ili zakonskih staratelja. Ovom Konvencijom je najbolji interes deteta utvrđen kao jedan od principa Konvencije, koji mora imati prvenstveni značaj u svim aktivnostima koje se tiču dece, a takođe je propisano da obrazovanje deteta treba da bude usmereno na sveobuhvatan razvoj punog potencijala deteta, uz razvijanje poštovanja ljudskih prava, pojačan osećaj identiteta i pripadnosti i njegovu ili njenu socijalizaciju i interakciju sa drugima i sa okruženjem.

Ustav Republike Srbije zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Ustavna zabrana diskriminacije dalje je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, kojim je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Ovim zakonom posebno je zabranjena diskriminacija u oblasti obrazovanja i propisano je da svako ima pravo na predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje i stručno osposobljavanje pod jednakim uslovima, a zabranjeno je licu ili grupi lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, otežati ili onemogućiti upis u vaspitno-obrazovnu ustanovu, ili ih isključiti iz ovih ustanova, otežati ili uskratiti mogućnost praćenja nastave i učešća u drugim vaspitnim, odnosno obrazovnim aktivnostima, razvrstavati učenike po ličnom svojstvu, zlostavljati ih i na drugi način neopravdano praviti razliku i nejednako postupati prema njima.

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja takođe je zabranjena diskriminacija, odnosno, aktivnosti kojima se ugrožavaju, omalovažavaju, diskriminišu ili izdvajaju lica po osnovu rasne, nacionalne, etničke, jezičke, verske ili polne pripadnosti, fizičkih i psihičkih svojstava, smetnji u razvoju i invaliditeta, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja, odnosno političkog opredeljenja i podsticanje ili nesprečavanje takvih aktivnosti, kao i po bilo kom drugom ličnom svojstvu. Propisano je da je diskriminacija svako neposredno ili posredno, na otvoren ili prikriven način, isključivanje ili ograničavanje prava i sloboda, nejednako postupanje ili propuštanje činjenja, odnosno neopravdano pravljenje razlika povlađivanjem ili davanjem prvenstva. U ovom zakonu om propisani su i opšti principi sistema obrazovanja i vaspitanja, pa se navodi da sistem mora da obezbedi za svu decu, učenike i odrasle jednako pravo i dostupnost obrazovanja i vaspitanja bez diskriminacije i izdvajanja po bilo kom ličnom svojstvu, uključujući i zdravstveno stanje i teškoće i smetnje u razvoju.

Ne ulazeći u detaljnu analizu svih sprovedenih postupaka i odluka koje su povodom ovog slučaja donete, u nastojanju da pravovremenim delovanjem predupredim diskriminaciju deteta u pogledu mogućnosti da sa školskim drugovima i drugaricama iz svoje generacije proslavi tako važan dan u životu svakog učenika/ce, PREPORUČUJEM da preispitate svoju odluku kojom ste detetu, zbog njegovog statusa, uskratili mogućnost da učestvuje u proslavi mature imajući s aspekta aktidiskriminacionih propisa, imajući u vidu da ste kao direktor škole dužni da poštujete propise o zabrani diskriminacije, već i da svojim delovanjem sprečite ispoljavanje svakog oblika diskriminacije u ustanovi kojom rukovodite.

Nadam se da će ova preporuka imati pozitivan epilog.

S uvažavanjem,

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 

 


microsoft-word-icon Препорука директору школе Т. за предузимање мера за превенцију дискриминације у области образовања Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top