Препорука директору школе Т. за предузимање мера за превенцију дискриминације у области образовања

бр. 07-00-221/2014 датум: 30. 5. 2014.

 

Т. школа
Т.
– директору школе –

В. К.
Т.

Поштовани господине директоре,

Институција Повереника за заштиту равноправности примила је допис С. з. м. љ. п. и. б. п. к. – Т, који је означен као ургентан, у којем се наводи да ученик Т. школе у Т. Ф. Л. из села О, Општина Т, има статус ванредног ученика, због психичких проблема који се јављају у развојном периоду. Након терапија, ученик је излечен, за шта, како се наводи, има потврду и лекара специјалисте.

Према наводима из дописа, дана 04. јуна 2014. године Ваша школа организује прославу матурске вечери, којој жели да присуствује и ученик Ф. Л, како би са својом генерацијом прославио матуру, али је му то није дозвољено, јер у школи постоји став да ванредни ученици не могу присуствовати прослави матурске вечери, односно да је то право загарантовано искључиво редовним ученицима. Надаље, наводи се да је писмену молбу родитеља ученика да ученику Ф. Л. одобри присуствовање прослави матурске вечери, директор одбио као неосновану. На ову одлуку је благовремено изјављена жалба Школском одбору, као другостепеном органу, који је ово питање разматрао на седници одржаној дана 29.05.2014. године, који је директору „вратио решење на додатно разматрање“.

Имајући у виду чињеницу да је прослава матурске вечери заказана за 4. јун 2014. године, те да постоји могућност наступања неотклоњивих последица по дете, у сладу са својим законским овлашћењима, указујем на чињеницу да је прописима Републике Србије забрањен сваки вид посредне и непосредне дискриминације, по било ком личном својству, који су обавезујући све правне субјекте.

Један од општих принципа Конвенције о правима детета, Република Србија је ратификовала, јесте принцип недискриминације, из којег произлази дужност да се деци обезбеде права без икакве дискриминације и без обзира на расу, боју коже, пол, језик, вероисповест, политичко или друго уверење, национално, етничко или социјално порекло, имовинско стање, инвалидитет, рођење или други статус детета, његових родитеља или законских старатеља. Овом Конвенцијом је најбољи интерес детета утврђен као један од принципа Конвенције, који мора имати првенствени значај у свим активностима које се тичу деце, а такође је прописано да образовање детета треба да буде усмерено на свеобухватан развој пуног потенцијала детета, уз развијање поштовања људских права, појачан осећај идентитета и припадности и његову или њену социјализацију и интеракцију са другима и са окружењем.

Устав Републике Србије забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета. Уставна забрана дискриминације даље је разрађена Законом о забрани дискриминације, којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Овим законом посебно је забрањена дискриминација у области образовања и прописано је да свако има право на предшколско, основно, средње и високо образовање и стручно оспособљавање под једнаким условима, а забрањено је лицу или групи лица на основу њиховог личног својства, отежати или онемогућити упис у васпитно-образовну установу, или их искључити из ових установа, отежати или ускратити могућност праћења наставе и учешћа у другим васпитним, односно образовним активностима, разврставати ученике по личном својству, злостављати их и на други начин неоправдано правити разлику и неједнако поступати према њима.

Законом о основама система образовања и васпитања такође је забрањена дискриминација, односно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дискриминишу или издвajajу лицa пo oснoву рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или пoлнe припaднoсти, физичких и психичких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaлидитeтa, здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и културнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo пoлитичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo било ком другом личном својству. Прописано је да је дискриминaциjа свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, искључивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прављење разлика повлађивањем или давањем првенства. У овом закону ом прописани су и општи принципи система образовања и васпитања, па се наводи да систем мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по било ком личном својству, укључујући и здравствено стање и тешкоће и сметње у развоју.

Не улазећи у детаљну анализу свих спроведених поступака и одлука које су поводом овог случаја донете, у настојању да правовременим деловањем предупредим дискриминацију детета у погледу могућности да са школским друговима и другарицама из своје генерације прослави тако важан дан у животу сваког ученика/це, ПРЕПОРУЧУЈЕМ да преиспитате своју одлуку којом сте детету, због његовог статуса, ускратили могућност да учествује у прослави матуре имајући с аспекта актидискриминационих прописа, имајући у виду да сте као директор школе дужни да поштујете прописе о забрани дискриминације, већ и да својим деловањем спречите испољавање сваког облика дискриминације у установи којом руководите.

Надам се да ће ова препорука имати позитиван епилог.

С уважавањем,

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 

 


microsoft-word-icon Препорука директору школе Т. за предузимање мера за превенцију дискриминације у области образовања Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top