Podrška porodice najviše ohrabruje žene da prijave nasilje

Podrška porodice najviše ohrabruje žene da prijave nasilje

Predstavljeni rezultati istraživanja o uzrocima nedovoljnog prijavljivanja nasilja u porodici –

Beograd, 16.mart 2023 – Strah od nasilnika, sramota zbog doživljenog nasilja, strepnja od osude bliske okoline, nepovoljna ekonomska situacija i nepoverenje u institucije glavni su razlozi što žene ne prijavljuju nasilje u porodici. Ono što bi žene ohrabrilo da prijave nasilje su podrška porodice i prijatelja, institucija, kao i finansijska podrška. To je pokazalo istraživanje „Zašto žene ne prijavljuju nasilje u porodici?“, koje su danas predstavili institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

„Rezultati ovog istraživanja nam jasno stavljaju do znanja gde su vidljive, ali i one nevidljive prepreke. Žene u Srbiji dominantno ne opravdavaju nasilje u porodici, ali smatraju da problem nasilja prvo treba rešavati upravo u okviru porodice. Zbog toga mi kao društvo moramo stvoriti klimu u kojoj biti žrtva nasilja ne nosi sa sobom stigmu, osudu i naknadnu viktimizaciju, već podrazumeva podršku svih, od najbližih do društva u celini,“ poručila je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

„Ne smemo dozvoliti da žene koje su preživele nasilje ostanu bez adekvatne ekonomske i psihosocijalne podrške zbog čega sve institucije iz sistema zaštite od nasilja moraju imati veći stepen saradnje i uložiti dodatne napore kako bi građanke Srbije stekle veće poverenje u njih“, dodala je Janković.

„Za efikasno sprečavanje rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici od presudnog značaja je pravovremeno prepoznavanje, otkrivanje i prijava nasilja. Zbog toga je Ministarstvo pravde od samog početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici poseban akcenat stavilo na edukacije i specijalizovane obuke kroz koje je prošlo više od hiljadu učesnika – predstavnika pravosudnih funkcija, ali i predstavnika drugih institucija nadležnih za sprečavanje nasilja“, izjavila je ministarka pravde Maja Popović.

„Preko 70% žena koje su izgubile život u partnerskom i porodičnom nasilju nikada ga nije prijavilo institucijama. Rezultati ovog istraživanja nam ukazuju da odgovornost za prijavu nasilja ne može biti samo na ženama“, poručio je Jakup Beriš, stalni predstavnik UNDP-a u Srbiji i dodao: „Institucije treba da reaguju na nasilje uzimajući u obzir specifične okolnosti pojedinačnih slučajeva, a porodice i lokalne zajednice treba bolje da prepoznaju i razumeju nasilje, kako bi postali prva linija podrške preživelima. Istovremeno, mediji treba odgovorno da izveštavaju kako bi izbegli dalju traumatizaciju preživelih, i edukovali javnost da je nasilje u porodici društveni, a ne lični problem“, istakao je Beriš.

Istraživanje „Zašto žene ne prijavljuju nasilje u porodici?“ sproveo je Centar za slobodne izbore i Demokratiju (CeSid) od 10. novembra do 5. decembra 2022. godine, na reprezentativnom uzorku od 1004 žene starije od 18 godina, uključujući i žene koje su izložene višestrukoj diskriminaciji.

Od ukupnog broja ispitanica, 35% je doživelo neki oblik nasilja. Njih 47% se nakon iskustva nasilja nije obratilo nijednoj instituciji za podršku, a 28% se obratilo nekome iz ličnog okruženja.

Upitane da navedu opravdane razloge da se nasilje prijavi, žene su se u najvećem procentu opredelile za teške fizičke povrede (73%), nasilje prema deci (64%), kao i pretnju nasiljem usmerenu prema njima ili članovima porodice (62% ). Svega 3% se izjasnilo da ni u jednom slučaju nije opravdano da žena prijavi nasilje.

Kada je u pitanju zaštita od nasilja u porodici, žene najveće poverenje imaju u sigurne kuće, zdravstvo i policiju, a najmanje u opštinsku besplatnu pravnu pomoć. Ispitanice su takođe navele da bi se u slučaju da dožive nasilje najpre obratile članovima porodice (38%), policiji (28%), i prijateljima (9%).

Celo istraživanje se može preuzeti sa sledećeg linka: https://ravnopravnost.gov.rs/istrazivanje-zasto-zene-ne-prijavljuju-nasilje-u-porodici.

Ovo istraživanje je sprovedeno u okviru projekta “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji III”, koji u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija: UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP, uz podršku Vlade Švedske.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top