Obaveštenje za javnost po pritužbi koju je dr Marko Lens podneo protiv avio kompanija Swiss International Air Lines LTD, Austrian Airlines AG i Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

U postupku koji je sproveden po pritužbi  koju je dr Marko Lens podneo protiv avio kompanija Swiss International Air Lines LTD, Austrian Airlines AG i Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, zbog viktimizacije, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je došlo do povrede Zakona o zabrani diskriminacije.

Ovim pravnim licima je preporučeno da preko svojih predstavništava u Beogradu upute podnosiocu pritužbe pisano izvinjenje zbog diskriminatornog postupanja, da mu omoguće uživanje privilegija koje imaju HON članovi Lufthansa grupe, kao i da ubuduće vode računa da se u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti pridržavaju propisa o zabrani diskriminacije.

Imajući u vidu sadržinu upućenog izvinjenja koje je dostavljeno kao dokaz o postupanju po datoj preporuci, kao i odgovor podnosioca pritužbe na dato izvinjenje, konstatovano je da avio kompanije nisu postupile u skladu sa ovom preporukom zbog čega je izrečena mera opomene. Kako ni nakon opomene avio kompanije nisu postupile u skladu sa preporukom, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa zakonom, o tome obaveštava javnost.

Print Friendly, PDF & Email
back to top