Mišljenje o Predlogu uredbe o Šifarniku radnih mesta

br. 110-00-9/2016-04 datum: 09. 02.2016. godine
Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje

MIŠLjENjE

o Predlogu uredbe o Šifarniku radnih mesta

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: MDULS) je dopisom broj: 110-00-00204/2015-17 od 08. februara 2016. godine, nakon sprovedenih dodatnih konsultacija sa nadležnim organima, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, novi izmenjen tekst Predloga uredbe o Šifarniku radnih mesta (u daljem tekstu: Predlog uredbe), sa Obrazloženjem i Šifarnikom radnih mesta u javnom sektoru, radi pribavljanja mišljenja.

Postupajući po zahtevu MDULS-a, konstatujemo da je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti 18. i 29. januara 2016. godine već dostavio mišljenja, kao i da su u novom Predlogu uredbe i Šifarniku radnih mesta, koji je sastavni deo Uredbe, uvažene izmene u nazivu Šifarnika i u delu koji se odnosi na nazive organizacionih jedinica u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Mišljenje o Predlogu uredbe o Šifarniku radnih mesta Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top