Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

  1. 011-00-13/2018-02 datum: 29. maj 2018. godine

 

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje

 

MIŠLjENјE

na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

 

Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja je dopisom broj: 011-00-342/2018-05 od 7. maja 2018. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije (u dalјem tekstu: Nacrt zakona), radi davanja mišlјenja.

 

S tim u vezi, obaveštavamo vas da smo razmotrili dostavlјeni materijal i da sa aspekta delokruga rada ovog organa navodimo sledeće:

U članu 1. Nacrta zakona potrebno je izvršiti ispravku tako da ovaj član glasi:

Član 1.

U Zakonu o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RSˮ, broj 22/09) u članu 2. stav 1. tačka 4) posle reči: „javnu agenciju” dodaje se zapeta, a reči: „i drugu organizaciju kojoj je” zamenjuju se rečima: „drugu organizaciju, odnosno lice kojem je”.

Ispravku je potrebno uneti i u tekst Pregleda odredaba Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije (u dalјem tekstu: Pregled odredaba), koji ni u trenutnom obliku ne odgovara predloženoj izmeni.

U članu 3. Nacrta zakona reči: „odnosu na druga lica” potrebno je zameniti rečima: „u poređenju sa drugim licima” i ispravku doslovno preneti u Pregled odredaba.

Član 5. Nacrta zakona sadrži i stav 2. koji je izostavlјen u Pregledu odredaba, te je potrebno dodati ga.

Član 8. Nacrta zakona nije usaglašen u tekstu Nacrta zakona i tekstu Pregleda odredaba, te je potrebno u Pregledu odredaba brisati zapetu i reči: „odnosno prestanka ispunjavanja uslova za obavlјanje određenih poslova”.

Pored toga, u Pregledu odredaba potrebno je izvršiti ispravku koja se odnosi na član 10. stav 1. tačka 8) Nacrta zakona tako što će se posle reči: „Republike Srbije” dodati reč: „regionalnim“ koja je izostavlјena, a koja je navedena u ovom članu u tekstu Nacrta zakona.

Član 12. stav 1. tačka 2) Nacrta zakona posle reči: „nedostatke” dopuniti rečju: „u pritužbi” i na taj način usaglasiti tekst Nacrta zakona sa tekstom Pregleda odredaba. U istom članu stav 1. tačka 6) posle reči: „već postupao” dodati reči: „u skladu sa članom 33. ovog zakona” a ispravku uneti i u tekst Pregleda odredaba.

Posebno napominjemo da je potrebno uraditi pravnotehničku redakciju Nacrta zakona a znake interpunkcije koristiti pravilno.

Takođe ukazujemo da je neophodno u obrazloženju Nacrta zakona odrediti tačan naziv zakona koji se donosi, odnosno da se radi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije (umesto, kako je navedeno Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o antidiskriminaciji).

 

S poštovanjem,

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, broj 22/09, član 1. i član 33. tačka 7)

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 


microsoft-word-iconMišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije Download


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top