Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације

бр. 011-00-13/2018-02     датум: 29. мај 2018. године

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности, даје

 

МИШЉЕЊЕ

на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је дописом број: 011-00-342/2018-05 од 7. маја 2018. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације (у даљем тексту: Нацрт закона), ради давања мишљења.

 

С тим у вези, обавештавамо вас да смо размотрили достављени материјал и да са аспекта делокруга рада овог органа наводимо следеће:

У члану 1. Нацрта закона потребно је извршити исправку тако да овај члан гласи:

Члан 1.

У Закону о забрани дискриминације („Службени гласник РСˮ, број 22/09) у члану 2. став 1. тачка 4) после речи: „јавну агенцију” додаје се запета, а речи: „и другу организацију којој је” замењују се речима: „другу организацију, односно лице којем је”.

Исправку је потребно унети и у текст Прегледа одредаба Нацрта закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације (у даљем тексту: Преглед одредаба), који ни у тренутном облику не одговара предложеној измени.

У члану 3. Нацрта закона речи: „односу на друга лица” потребно је заменити речима: „у поређењу са другим лицима” и исправку дословно пренети у Преглед одредаба.

Члан 5. Нацрта закона садржи и став 2. који је изостављен у Прегледу одредаба, те је потребно додати га.

Члан 8. Нацрта закона није усаглашен у тексту Нацрта закона и тексту Прегледа одредаба, те је потребно у Прегледу одредаба брисати запету и речи: „односно престанка испуњавања услова за обављање одређених послова”.

Поред тога, у Прегледу одредаба потребно је извршити исправку која се односи на члан 10. став 1. тачка 8) Нацрта закона тако што ће се после речи: „Републике Србије” додати реч: „регионалним“ која је изостављена, а која је наведена у овом члану у тексту Нацрта закона.

Члан 12. став 1. тачка 2) Нацрта закона после речи: „недостатке” допунити речју: „у притужби” и на тај начин усагласити текст Нацрта закона са текстом Прегледа одредаба. У истом члану став 1. тачка 6) после речи: „већ поступао” додати речи: „у складу са чланом 33. овог закона” а исправку унети и у текст Прегледа одредаба.

Посебно напомињемо да је потребно урадити правнотехничку редакцију Нацрта закона а знаке интерпункције користити правилно.

Такође указујемо да је неопходно у образложењу Нацрта закона одредити тачан назив закона који се доноси, односно да се ради о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације (уместо, како је наведено Нацрт закона о изменама и допунама Закона о антидискриминацији).

 

С поштовањем,

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09, члан 1. и члан 33. тачка 7)

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconМишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top