Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, poverenica Nevena Petrušić napominje da su osobe sa invaliditetom u Srbiji jedna od najdiskriminisanijih društvenih grupa. Osobe sa invaliditetom još uvek su izložene diskriminaciji koja je posebno široko rasprostranjena, naročito u oblastima obrazovanja, rada i zapošljavanja, života u zajednici, jednakosti pred zakonom, pristupu uslugama i informacijama. To potvrđuju i pritužbe upućene Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, koje se odnose na diskriminaciju na osnovu fizičkog, senzornog i mentalnog invaliditeta. Tokom 2014. godine broj podnetih pritužbi po tom osnovu veći je u odnosu na prethodnu.

Procenjuje se da u Srbiji živi oko 700.000 osoba sa invaliditetom, odnosno oko 10 odsto ukupnog stanovništva. Njihovi osnovni problemi su siromaštvo, zapošljavanje i arhitektonske barijere. Takođe, osobe sa invaliditetom i njihove porodice često trpe stigmatizaciju i sagregaciju usled duboko ukorenjenih i rasprostranjenih predrasuda i neinformisanosti. Izveštavanje medija o položaju osoba sa invaliditetom obiluje stereotipnim prikazima ovih osoba kao nesposobnih, žrtava i pasivnih primalaca socijalne ili humanitarne pomoći.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom trebalo bi da nas podseti da su osobe sa invaliditetom osobe koje uživaju sva ljudska prava i da bi trebalo da im se pružaju podjednake šanse za normalan život bez prepreka. Osim što im priznajemo sva prava moramo im stvoriti i jednake mogućnosti da ta prava uživaju, poručila je Poverenica Petrušić.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana s ciljem da se osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno sudelovanje u društvenom životu. Takođe, ovo je jedan od načina da se poveća svest o važnosti uključivanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte političkog, društvenog, ekonomskog i kulturnog života.

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom Poverenik za zaštitu ravnopravnosti podseća na publikacije o mehanizmima zaštite od diskriminacije koje su svojim sadržajem i formatom učinjene dostupnim osobama sa invaliditetom.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top