ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ЗА ОСОБУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (ПОД ОПШТИМ УСЛОВИМА) У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

На основу члана 32. став 7. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21),  члана 61. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка,116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), чл. 22 – 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 32/13 и 14/22), члана 27к став 8. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,53/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103-15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22), члана 9. став 3. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и члана 4. став 2. Правилника о попуњавању радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности, бр. 110-00-12/2019-04 од 30. јануара 2020. године, Повереник за заштиту равноправности оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ЗА ОСОБУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (ПОД ОПШТИМ УСЛОВИМА) У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ

ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

 

 

 

I Датум оглашавања: 29. новембар 2023. године. Датум истека рока за пријављивање: 7. децембар 2023. године.

 

II Орган у коме се попуњава радно место:

 

Повереник за заштиту равноправности, Београд, Булевар краља Александра бр. 84

 

III Радно место које се попуњава:

 

  • Радно место за подршку аналитичким пословима и пословима израде извештаја, у звању саветника, у Одсеку за сарадњу и европске интеграције, Сектор за унапређење равноправности, сарадњу и пројекте – 1 извршилац.

 

ОПИС ПОСЛОВА: Прикупља информације и податке које се односе на област дискриминације; учествује у праћењу издавачке делатности у земљи и иностранству којом се промовише значај остваривања равноправности и поштовања људских права; учествује у прикупљању извештаја и анализа других домаћих и страних институција, истраживачких организација и организација који се баве заштитом равноправности и људских права, и израђује анализе; помаже у анализи извештаја насталих у раду осталих организационих јединица Стручне службе и пружа стручну помоћ у припреми појединачних извештаја организационих јединица;  учествује у припреми и изради годишњег и посебног извештаја Повереника; припрема сажетак редовног годишњег извештаја Повереника; задужен је за објављивање акта у Службеном гласнику РС у вези са редовним годишњим извештајем Повереника и обавља друге послове које одреди шеф Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и компетенције за рад на радном месту.

 

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

 

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређених компетенција у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следећих компетенција у истој или наредној фази изборног поступка.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

 

  1. Провера општих функционалних компетенција за извршилачко радно место:

 

Опште функционалне компетенције, и то:

  • Организација и рад државних органа Републике Србије – провераваће се путем теста (писмено) или на рачунару (зависно од броја пријављених кандидата и техничких могућности);
  • Дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
  • Пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писмено) или на рачунару (зависно од броја пријављених кандидата и техничких могућности);

 

Напомена:

У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

 

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

 

  1. Провера посебних функционалних компетенција:

 

Међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

 

Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада, по областима знања и вештина: 1. Студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) – провера ће се вршити разговором и усменом симулацијом.

 

Посебне функционалне компетенције за одређено радно место, по областима знања и вештина: 1. Професионално окружење, прописи и акти из надлежности организације рада (Закон о забрани дискриминације, Одлука о образовању Стручне службе Повереника за заштиту равноправности); 2. релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (антидискриминациони закони и конвенције из области људских права); 3. Вештина комуникације (Усмена и писана комуникација) – провера ће се вршити разговором и усменом симулацијом и 4. Страни језик (енглески или немачки или француски – ниво Б2 или положен испит на студијама) – провера ће се вршити путем теста.

 

  1. Провера понашајних компетенција за радно место:

 

Кандидати који испуне мерила за проверу посебних функционалних компетенција позивају се на проверу понашајних компетенција.

 

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

  1. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за радно место:

 

Са кандидатима који су доказали поседовање понашајних компетенција обавиће се интервју у циљу провере мотивације за рад и прихватања вредности државних органа.

 

V Место рада: Београд, Булевар краља Александра бр. 84

 

VI Пријава на конкурс:

Пријава на јавни конкурс врши се искључиво на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Повереника за заштиту равноправности (www.ravnopravnost.gov.rs), на званичној интернет презентацији Службе за управљање кадровима (образац који је објављен уз овај оглас) или у штампаној верзији која се може преузети у просторијама Повереника за заштиту равноправности.

 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 

Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

 

VII Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс и начин подношења: Пријава на јавни конкурс мора бити својеручно потписана и подноси се на адресу: Повереник за заштиту равноправности, Београд, Немањина бр. 22-26 (заједничка писарница републичких органа), са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за особу са инвалидитетом“.

 

VIII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Даворка Јовичић, број телефона: 011/243 64 64, у времену од 10.00-14.00 часова.

 

IX Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа, да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и да има статус инвалида који се запошљава под општим условима (запошљавање без прилагођавања послова радног места или послова и радног места).

 

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија дипломе, којом се потврђује стручна спрема, оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, у којем периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство) и решење Националне службе за запошљавање о статусу особе са инвалидитетом која се запошљава под општим условима.

 

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу за подношење пријаве.

 

Државни службеник који се пријављује на конкурс, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених.

 

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

 

Стране високошколске исправе морају бити признате у складу са важећим  Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/1727/18 – др. закон, 73/1867/196/20 – др. закон, 6/20 – др. закон, 11/21 – др. пропис, 67/21 – др. закон, 67/21 и 76/23).

 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – УС) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на конкурс наведе за коју се од предвиђених могућности опредељује, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављаљнству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, уверење о положеном правосудном испиту. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

 

XII Трајање радног односа:

 

За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци.

 

Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе у року од шест месеци од дана заснивања радног односа, односно до окончања пробног рада.

 

XIII Место, дан и време када ће се извршити провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

 

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спроводити почев од 18. децембра 2023. године, у просторијама Повереника за заштиту равноправности, у Београду, Булевар краља Александра бр. 84, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на електронске адресе или бројеве телефона, које наведу у својим пријавама. Учесници конкурса који су успешно прошли одређену фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка путем електронске адресе или телефона.

 

 

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

 

Пробни рад обавезан је за оне који први пут заснивају радни однос у државном органу.

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

 

Овај конкурс се оглашава на огласној табли и интернет презентацији Повереника за заштиту равноправности: www.ravnopravnost.gov.rs; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs; на порталу е-управе; на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

Сви појмови употребљени у овом конкурсу у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

 

Број: 111-00-30/4/2023-04

У Београду, 23. новембар 2023. год.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић

 

 


microsoft-word-iconЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ЗА ОСОБУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (ПОД ОПШТИМ УСЛОВИМА) У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИPreuzmi


microsoft-word-iconОБРАЗАЦ пријаве за ОСИ радно место број 1) Preuzmi


microsoft-word-iconСписак пријављених кандидата са шифрама пријавеPreuzmi


microsoft-word-iconИме и презиме кандидата који је изабран у конкурсном поступкуPreuzmi


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top