Izjašnjenje na Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2015-2017

br. 021-02-10/2015-04 datum: 28. februar 2015. godine

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Dr Kori Udovički, ministarka

11000 BEOGRAD
Birčaninova br. 6

 

Predmet: Izjašnjenje na Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2015-2017

 

Poštovana gospođo Udovički,

 

U vezi sa Vašim zahtevom od 26. februara 2015. godine, kojim ste tražili da se hitno izjasnimo o Predlogu zaključka kojim se usvaja Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2015-2017 (u daljem tekstu: Akcioni plan), Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje sledeće izjašnjenje:

Sagledavajući projektovane ciljeve, planirane mere, rezultate i aktivnosti, ocenjujemo da Akcioni plan, u celini posmatrano, obezbeđuje stvaranje organizacionih, funkcionalnih i drugih pretpostavki za kreiranje i uspešno upravljanje javnim politikama koje su zasnovane na nediskriminaciji i principu jednakih mogućnosti.

Imajući u vidu podatke o rasprostranjenosti diskriminacije u postupcima pred organima javne uprave, kao i potrebu stvaranja uslova za efikasno sprovođenje politike rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, slobodna sam da uputim nekoliko predloga za aktivnosti koje bi, po mom mišljenju, doprinele podizanju kapaciteta državne uprave za poštovanje principa nediskriminacije i jednakih mogućnosti.

1) Poželjno je da se u okviru mere 1.3. rezultat 1.3.1. unesu, kao posebne aktivnosti:

– Razvijanje metodologije “urodnjavanja” javnih politika (gender mainstreaming), tj. metodologije integrisanja rodne perspektive u javne politike, kako bi se obezbedilo uklanjanje sistemskih i strukturnih uzroka rodne neravnopravnosti i stvorili uslovi za transponovanje rodne ravnopravnosti, kao evropske vrednosti, na koherentan i sistematičan način;

– Povezivanje rodno osetljivih politika i rodno odgovornog budžeta;

– Izgradnja analitičkih kapaciteta u okviru RSJP i ODU u cilju planiranja, izrade, sprovođenja i praćenja procesa “urodnjavanja” javnih politika.

2) Korisno je da se u okviru mere 2.2. rezultat 2.2.3. unesu, kao posebne aktivnosti:

– Razvoj i predlaganje unapređenih instrumenata za usklađivanja porodičnih i profesionalnih obaveza državnih službenika;

– Razvoj i predlaganje instrumenata za rodno balansiranu politiku upravljanja kadrovima;

– Razvoj i predlaganje instrumenata za upravljanje nacionalnom, etničkom, verskom, jezičkom i drugom raznovrsnošću u organima državne uprave.

3) U okviru mere 3.2. rezultat 3.2.1. korisno je dodati, kao posebne aktivnosti:

– Izrada metodologije izrade rodno odgovornog budžetiranja;

– Sprovođenje obuka za državne službenike za rodno odgovorno budžetiranje.

4) U okviru mere 4.2. rezultat 4.2.4. korisno je:

– upotpuniti aktivnost 3, dodavanjem reči ” i Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti”, tako da aktivnost 3 ima sledeću formulaciju:

– ODU i GSV uspostavljaju organizacionu strukturu za odnose sa Zaštitnikom građana i Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti (praćenje postupanja po preporukama, pripremu izveštaja, i sl.)

– Upotpuniti aktivnost 7, dodavanjem reči “i Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti”, tako da aktivnost 7 ima sledeću formulaciju:

– Izrada analize modaliteta za proširenje praksi uspostavljenih u ODU, u vezi sa postupanjem po preporukama Zaštitnika građana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, na širi sistem javne uprave i praćenja njihove primene.

– U okviru mere 4.2. posle rezultata 4.2.2. uputno je dodati sledeći poseban rezultat:

– Obezbediti uslove da osobe sa inaviditetom pod jednakim uslovima imaju pristup organima javne uprave i mogućnost da u postupku efektivno štite svoja prava i interese.

Na kraju molimo da se Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obezbedi adekvatan poslovni prostor u što skorijem roku (u Akcionom planu je kao rok naveden 3. kvartal 2015. godine), jer je to apsolutni preduslov valjanog i kvalitetnog obavljanja njegove zakonom poverene funkcije. Napominjemo da već petu godinu radimo u prostorno ograničenim uslovima što onemogućava potpuno formiranje Stručne službe Poverenika u skladu sa usvojim aktom o sistematizaciji, jer radi sa trećinom predviđenih kapaciteta, i predstavlja najveću prepreku u njegovom radu.

S iskrenim kolegijalnim uvažavanjem,

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Izjašnjenje na Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2015-2017 Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top