516-22 Nije utvrđena diskriminacija zbog zdravstvenog stanja i članstva u sindikalnoj organizaciji

br. 07-00-00031/2022-02 datum: 29.6.2023.

 

MIŠLjENjE

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbi koje je AA podneo protiv Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Odeljenja za neeksplodirana ubojna sredstva (u daljem tekstu: Odeljenje za NUS) zbog diskriminacije na osnovu ličnog svojstva – članstvo u sindikatu i zdravstveno stanje. Podnosilac je u pritužbama i dopunama pritužbi, između ostalog, naveo da je u Ministarstvu zaposlen od 13. aprila 2011. godine i da se trenutno nalazi na poziciji inspektora za operativne poslove u Sektoru za vanredne situacije, a da „njegovi problemi počinju nakon sporne sistematizacije u MUP-u krajem 2018. godine, kada je kao savestan i odgovoran radnik, dugogodišnji aktivista i član tri sindikata, odradio detaljnu analizu kojom je došao do zaključaka o propustima i neslaganjima sa važećom zakonskom i podzakonskom regulativom“. Dalje je naveo da je 4. januara 2019. godine „iznenada“ pozvan na sastanak u kancelarije zamenika načelnika Uprave za vanredne situacije sa svojim pretpostavljenim jer je „protumačeno“ da je jedino on bio nezadovoljan novom sistematizacijom, iako je zapravo istupao u ime svih radnika koji su radili poslove zaštite od NUS i da iako su „nezadovoljstvo“ novom sistematizacijom izrazile i njegove kolege BB, VV i GG i kolege iz Sektora za vanredne situacije u Beogradu nijedan od njih nije pozvan na „ovakav“ sastanak, zbog čega smatra da je u konkretnom slučaju diskriminisan jer je jedino on član sindikata. Dalje je naveo da je nakon povratka sa bolovanja na kojem se nalazio zbog operacije kičme „on jedini radnik raspoređen na poslovima NUS koji više nije upućen na bilo koju obuku ili stručno usavršavanje“, da je najmanje 4 puta iskazao interesovanje za pohađanje stručne obuke i polaganje stručnog ispita za nivo rukovođenja ali da mu to nije omogućeno iako ispunjava sve uslove propisane Uredbom o karijernom napredovanju policijskih službenika, te da smatra da je u konkretnom slučaju diskriminisan zbog svog „sindikalnog delovanja“ i zbog toga što je ukazivao na nezakonit rad prilikom obavljanja poslova zaštite od NUS.S tim u vezi, naveo je da se poslednji put obratio zahtevom za pohađanje stručne obuke i polaganje stručnog ispita za nivo rukovođenja 8. jula 2022. godine, kao i da je 15. jula 2022. godine podneo prijavu na interni konkurs za radno mesto zamenik načelnika Odeljenja u Sektoru za vanredne situacije, Odeljenje za NUS, ali da je rešenjem konkursne komisije broj 15160/2022-02 od 10. avgusta 2022. godine njegova prijava odbačena kao nepotpuna. S tim u vezi, naveo je da aktom diskriminacije u konkretnom slučaju smatra to što mu nije data mogućnost da pohađa stručnu obuku i polaže stručni ispit za konkursom propisani nivo rukovođenja i da smatra da je „iz njemu nepoznatog razloga diskriminisan u odnosu na kolegu DD“ kao i da sve navedeno ukazuje na „nameštanje konkursa samo za kolegu DD jer niko drugi u NUS-u nije mogao da ispuni uslove konkursa – traženi nivo rukovođenja“. Dalje, podnosilac je u pritužbi naveo da „najočiglednijim primerom diskriminacije“ zbog njegovog zdravstvenog stanja smatra to što mu je od maja 2022. godine obustavljena isplata vrednosnih bonova koja se policijskim službenicima Odeljenja za NUS isplaćivala od juna 2021. godine na osnovu Odluke ministra o kategorijama korisnika kojima se izdaju vrednosni bonovi i drugim pitanjima od značaja za izdavanje, odnosno korišćenje vrednosnih bonova (u daljem tekstu: Odluka). S tim u vezi, pojasnio je da je vrednosne bonove primao od 16. juna 2021. godine do maja 2022. godine i da mu se vrednosni bonovi od tada ne isplaćuju na osnovu odluke načelnika ĐĐ, zbog činjenice da ne izlazi na teren. Takođe, naveo je da je zbog zdravstvenog stanja diskriminisan i u postupku raspodele novonabaljene crne uniforme iz donacije, jer je uniforma poslata svim policijskim službenicima Tima za NUS i poklonjena „čak i pomoćniku načelnika uprave koji za mesec dana odlazi u penziju“, a jedino je njegova ostavljena u magacinu. U izjašnjenju i dopunama izjašnjenja Ministarstva i načelnika Odeljenja za NUS, između ostalog, navedeno je da je 4. januara 2019. godine, održan sastanak kako bi se sa podnosiocem pritužbe razgovaralo o „njegovom nezadovoljstvu“ povodom donošenja Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu od 2018. godine, da na sastanku nije bilo povišenih tonova niti bilo kakvih pretnji i da je istim povodom 18. januara 2019. godine održan sastanak sa svim zaposlenima koji su u tom momentu bili angažovani na poslovima zaštite od NUS u Sektoru za vanredne situacije. Dalje je navedeno da su odredbama člana 7. stav 1. Uredbe o karijernom razvoju policijskih službenika propisani uslovi za vertikalno napredovanje policijskih službenika, da je članom 8. stav 1. navedene Uredbe propisano da je uslov za vertikalno napredovanje u stečenom činu/zvanju, uspešno završena stručna obuka i uspešno položen stručni ispit za odgovarajući nivo rukovođenja, a da je članom 12a ove Uredbe propisano da se zaposleni na rukovodećim radnim mestima mogu prijaviti na obuku za naredni nivo rukovođenja ukoliko ispunjavaju uslove iz člana 7. stav 1-4 Uredbe, odnosno ukoliko imaju: odgovarajuće obrazovanje, godine staža provedene u prethodnom činu/zvanju, uspešno položen stručni ispit za čin/zvanje, kao i prosečnu trogodišnju ocenu koja nije manja od ocene „ističe se“. Dalje, pojašnjeno je da je članom 131. stav 2. Zakona o policiji propisano da se obuke za nivo rukovođenja planiraju i realizuju na osnovu iskazanih potreba organizacione jedinice Ministarstva i da je depešom ministra unutrašnjih poslova od 23. decembra 2020. godine bliže uređena realizacija stručne obuke za čin/zvanje, kao i stručne obuke i stručnog ispita za nivo rukovođenja u Ministarstvu. U skladu sa navedenom procedurom, kako je dalje navedeno, za policijske službenike za koje se utvrdi da ispunjavaju uslove za pohađanje obuke za nivo rukovođenja iz člana 7. stav 1-4. Uredbe potrebno je da rukovodioci njihovih užih organizacionih jedinica i rukovodioci njihovih unutrašnjih organizacionih jedinica, u cilju procene da li je podneta prijava u skladu sa potrebama organizacione jedinice, sagledaju realne kadrovske i organizacione potrebe za obuku, uzimajući u obzir kvalitet rada, odnos prema radu i ostale kompetencije policijskog službenika koji se prijavio na obuku i da shodno tome daju mišljenje da li su saglasni da podnosilac prijave pohađa obuku, a ukoliko jesu  rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice celokupne spise predmeta dostavlja Centru za policijsku obuku koji će obuku organizovati u skladu sa utvrđenim planom, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Kabineta ministra. S tim u vezi, navedeno je da je izvršenim proverama utvrđeno da su Centru za policijsku obuku dostavljene dve prijave podnosioca pritužbe za pohađanje obuke za nivo rukovođenja od 17. marta i 8. jula 2022. godine na osnovu kojih „on nije upisan na obuku jer se nisu stekli svi predviđeni uslovi da mu bude omogućeno da istu pohađa“, odnosno nije pribavljena saglasnost Kabineta ministra koja je bila neophodna. Dalje navedeno je da su u skladu sa depešom Sektora za ljudske resurse broj: 151-95613/2023 od 7. aprila  2023. godine, prijave koje su podnete pre njenog donošenja, a koje nisu imale saglasnost Kabineta ministra, prosleđene nadležnim organizacionim jedinica radi ponovne provere ispunjenosti uslova, kako bi podnosioci tih prijava bili upisani na obuku za nivo rukovođenja, kao i da se u konkretnom slučaju Sektor za vanredne situacije dopisom od 29. aprila 2022. godine saglasio sa dopisom Odeljenja za ljudske resurse u PU u Nišu od 12. aprila 2022. godine da se AA uputi na obuku za operativni nivo rukovođenja koju je naveo u svom zahtevu. U izjašnjenju je takođe navedeno da „do sačinjavanja prethodno navedenog akta Centra za policijsku obuku podnosilac pritužbe nije pročitao sve predviđene lekcije na toj obuci i da će mu kada pročita sve predviđene lekcije, u skladu sa raspoloživim nastavnim i tehničkim kapacitetima Centra za policijsku obuku, biti određen termin polaganja tog ispita“. Takođe, navedeno je da je podnosilac pritužbe na poslednjoj obuci bio u septembru 2019. godine u Ruskoj Federaciji „iako je već tada konstatno pokazivao nezadovoljstvo“, da mu je tokom februara i marta 2021. godine načelnik EE ponudio da ode na Osnovni kurs za pirotehničara, ali da je on to odbio sa obrazloženjem da mu ne treba i da je zbog prevelikog iskustva koje ima prekvalifikovan za takvu vrstu obuke“. Dalje, navedeno je da je u julu 2021. godine na testiranju pripadnika Sektora za vanredne situacije, podnosilac pritužbe „u znak protesta“ predao test bez odgovora „prazan papir“ i time „narušio ugled MUP-a pred predstavnicima Republičke uprave za civilnu zaštitu Republike Srpske i federalne uprave za zaštitu BiH“. U vezi raspodele vrednosnih bonova navedeno je da su podnosiocu pritužbe vrednosni bonovi dodeljeni i u periodu kada nije obavljao terenske zadatke uklanjanja i uništavanja NUS, „s obzirom da se očekivalo, kako je najavljeno, da će se krajem 2021. godine vratiti u specijalistički tim i početi da izlazi na teren“, da mu je u martu 2022. godine produženo ograničenje radne sposobnosti, a da je u aprilu iste godine došlo do organizacionih promena i da je Odeljenje za NUS sistematizovano u Upravu za upravljanje rizikom i civilnu zaštitu u Sektoru za vanredne situacije, pa je odlučeno da vrednosne bonove dobijaju samo oni pripadnici koji se angažuju na terenu. U skladu sa tim, navedeno je da se vrednosni bonovi od maja 2022. godine ne isplaćuju podnosiocu pritužbe, kao i još dvema koleginicima koje ne izlaze na akcije uklanjanja i uništavanja NUS. U izjašnjenju je dalje navedeno da se uniforme nabavljaju za potrebe specijalističkih timova za zaštitu od NUS i da su namenjene za korišćenje kada se poslovi zaštite od NUS obavljaju na terenu, odnosno za obavljanje radnih zadataka izvan kancelarija i da će podnosilac pritužbe radne uniforme zadužiti kao i ostali kada počne da obavlja terenske zadatke. Prilikom donošenja mišljenja u ovom predmetu, Poverenik je imao u vidu pravilo o preraspodeli tereta dokazivanja koje je propisano odredbama člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije, zatim navode pritužbe, izjašnjenja, izjave svedoka kao i relevantne dokaze i pravne propise. Tokom postupka utvrđeno je da je 18. januara 2019. godine održan sastanak članova Odeljenja za NUS „povodom identifikacije i prevazilaženja problema usled nove sistematizacije“ i da su navedenom sastanku prisustvovali ŽŽ ZZ, II, JJ, KK, LL, LjLj, MM, NN, NjNj, BB, VV, AA i GG. Takođe, iz izjava svedoka BB i VV proizlazi da je navedeni sastanak organizovan „povodom njihove inicijative u kojoj su iskazali nezadovoljstvo novom sistematizacijom“. S tim u vezi, može se konstatovati da se razlozi zbog kojih je podnosilac pritužbe pozvan na sastanak 4. januara 2019. godine ne mogu dovesti u uzročno-posledičnu vezu sa njegovim ličnim svojstvom – članstvo u sindikatu. Dalje, Poverenik konstatuje da je podnosilac u pritužbi potvrdio da je pohađao obuku „Osnove bezbednosti pri radu sa neeksplodiranim ubojnim sredstvima i opasnim materijama (supstancama)“ u Ruskoj Federaciji u periodu od 16 do 28. septembra 2019. godine i da ga je u martu 2021. godine načelnik EE pozvao da pohađa osnovni kurs sa pirotehničara ali da mu je rekao da smatra da „njegova već stečena znanja i sertifikati prevazilaze planiranu obuku i da je svrishodnije da na nju bude upućen neko kome je zaista potrebna“. Takođe u pritužbi su potvrđeni i navodi iz izjašnjenja da je u julu 2021. godine na testiranju pripadnika Sektora za vanredne situacije u Leskovcu podnosilac pritužbe predao prazan test zato što je „procenio da nije u interesu službe koju predstavlja i u njegovom ličnom interesu da rešava test u organizaciji službi bezbednosti druge države bez pisanih saglasnosti MUP-a“. Imajući u vidu sve napred navedeno može se konstatovati da iz navoda pritužbe i izjašnjenja ne proizlazi da podnosilac pritužbe nije upućen na „bilo koju obuku ili stručno usavršavanje u zemlji ili inostranstvu od kraja 2018. godine“, kojih je, kako iz izjava svedoka proizlazi, „nakon sporne sistematizacije bilo tri, od kojih su oni pohađali dve obuke“. Dalje, povodom navoda da je zbog svojih sindikalnih aktivnosti onemogućen da pohađa stručnu obuku i polaže stručni ispit za odgovarajući nivo rukovođenja, utvrđeno je da je podnosilac pritužbe dostavio samo jedan zahtev za pohađanje obuke i polaganje ispita od 8. jula 2022. godine. S obzirom da iz navoda izjašnjenja proizlazi da su prijave podnosioca pritužbe za pohađanje stručne obuke i polaganje stručnog ispita od 17. marta i 8. jula 2022. godine za nivo rukovođenja dostavljene Centru za policijsku obuku, može se konstatovati da je nesporno da je prijave podneo dva puta i da su, imajući u vidu proceduru koja je bila propisana depešom ministra, oba puta njegove pretpostavljene starešine bile saglasne da on pohađa obuku za nivo rukovođenja. Dalje, imajući u vidu da je uspešno završena stručna obuka i uspešno položen stručni ispit za odgovarajući nivo rukovođenja u skladu sa članom 7. stav 1. tačka 5. Uredbe o karijernom razvoju policijskih službenika jedan od uslova za vertikalno napredovanje, a da se u izjašnjenju navodi da podnosiocu pritužbe nije omogućeno da pristupi polaganju stručnog ispita za operativni nivo rukovođenja jer nije pročitao „sve lekcije“ predviđene navedenom obukom, odnosno da će mu „u skladu sa raspoloživim nastavnim i tehničkim kapacitetima Centra za policijsku obuku, biti određen termin polaganja tog ispita kada pročita sve predviđene lekcije“, može se konstatovati da iz svega navedenog proizlazi da razlozi zbog kojih podnosilac pritužbe još uvek nije pristupio pohađanju obuke i polaganju stručnog ispita za operativni nivo rukovođenja nisu u uzročno-posledičnoj vezi ni sa jednim njegovim ličnim svojstvom. Što se tiče navoda da je konkurs od 15. jula „namešten za njegovog kolegu ĐĐ“, može se konstatovati da je očigledno da se u konkretnom slučaju ne radi o povredama Zakona o zabrani diskriminacije, već o eventualnim povredama drugih prava za koje ovaj organ nije nadležan. Prilikom analize navoda pritužbe i izjašnjenja u vezi sa raspodelom vrednosnih bonova, uzeti su u obzir relevatni pravni propisi kojima je ova materija regulisana, kao i dostavljeni dokazi S tim u vezi, Poverenik najpre konstatuje da je isplata vrednosnih bonova vršena na osnovu Odluka ministra o kategorijama korisnika kojima se izdaju vrednosni bonovi i drugim pitanjima od značaja za izdavanje, odnosno korišćenje vrednosnih bonova od 26. maja i 27. decembra 2021. godine, kao i da su navedene odluke, između ostalog, donete na osnovu Pravilnika o obezbeđivanju ishrane i smeštaja u Ministarstvu. Odredbama člana 4. stav 1. navedenog pravilnika, između ostalog, propisano je da se policijskom službeniku, kada je to u funkciji stvaranja uslova za vršenje policijskih poslova, obezbeđuje ishrana, bez naknade, u skladu sa mogućnostima u vanrednom angažovanju, pripravnosti jedinica i prekovremenom radu, dok je odredbama člana 11. stav 1. ovog pravilnika propisano da se poseban vid pružanja usluge ishrane bez naknade vrši raspodelom vrednosnih bonova. Dalje, imajući u vidu da su vrednosni bonovi namenjeni za uslugu ishrane bez naknade policijskih službenika, neophodno je imati u vidu odredbe člana 193. Zakona o policiji kojima je propisano da policijskom službeniku kome su ishrana i smeštaj u funkciji sticanja i održavanja potrebnog nivoa psihološke i fizičke spremnosti i obučenosti za uspešno izvršenje poslova i zadataka, odnosno propisanih standarda, kriterijuma i merila za pripadnost određenoj jedinici, usluga ishrane se po mestu rada obezbeđuje bez naknade, a način obezbeđivanja propisuje ministar. Imajući u vidu da je raspodela vrednosnih bonova podnosiocu pritužbe vršena od 16. aprila 2021. godine do maja 2022. godine, iz izveštaja nadležne lekarske komisije od 2. decembra 2020. godine i 4. marta 2022. godine je nesporno da je podnosilac pritužbe bio zdravstveno ograničeno sposoban za rad kako u periodu kada su mu se vrednosni bonovi isplaćivali, tako i u trenutku kada mu je njihova isplata obustavljena. Dalje, s obzirom da iz navoda izjašnjenja proizlazi da isplata vrednosnih bonova zbog neizlaska na teren nije obustavljena samo podnosiocu pritužbe već i dvema koleginicama koje ne obavljaju poslove na terenu, da je nesporno da u trenutku obustave isplate vrednosnih bonova podnosilac pritužbe nije obavljao terenske poslove, a da nadležna lekarska komisija u svom nalazu od 4. marta 2022. godine nije konstatovala da kod podnosioca pritužbe postoje zdravstvena ograničenja koja predstavljaju kontraindikaciju za rad na terenu, može se konstatovati da razlozi zbog kojih mu je obustavljena isplata vrednosnih bonova u maju 2022. godine nisu u uzročno-posledičnoj vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem kao ličnim svojstvom.Utvrđivanje eventualnih nepravilnosti prilikom raspodele vrednosnih bonova nije bilo predmet razmatranja u ovom postupku s obzirom da navedeno nije u nadležnosti ovog državnog organa. Takođe, imajući u vidu da iz dostavljenih dokaza proizlazi da je podnosilac pritužbe 19. januara 2023. godine dobio radne uniforme iz donacije, a da je nakon toga rešenjem nadležne lekarske komisije od 24. marta 2023. godine proglašen potpuno zdravstveno sposobnim za obavljanje poslova na radnom mestu na koje je rasoređen, odnosno da je uniformu dobio pre prestanka zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova uklanjanja i uništavanja od NUS, očigledno je da razlozi zbog kojih mu uniforma prvobitno nije dostavljena nisu u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem. Ceneći sve napred navedeno Poverenik je dao mišljenje da u konkretnom slučaju nisu povređene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratio AA protiv Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Odeljenja za neeksplodirana ubojna sredstva (u daljem tekstu: NUS).
  • Podnosilac je u pritužbi i dopunama pritužbe, između ostalog, naveo:

–        da je u Ministarstvu, zaposlen od 13. aprila 2011. godine i da se trenutno nalazi na poziciji inspektora za operativne poslove u Sektoru za vanredne situacije, Uprava za vanredne situacije u Nišu, Odeljenje za civilnu zaštitu u odseku za jedinice civilne zaštite i planske poslove;

–      da „njegovi problemi počinju nakon „sporne“ sistematizacije u MUP-u krajem 2018. godine, „kada je kao savestan i odgovoran radnik, dugogodišnji aktivista i član tri sindikata, nezadovoljan znatnim pogoršanjem uslova rada, odradio detaljnu analizu kojom je došao do zaključaka o eventualnim propustima i neslaganjima sa važećom zakonskom i podzakonskom regulativom, da je zaključke zapisao i obrazložio „najviše u delu statusa radnika i koeficijenata plate“ i da je ukazao na moguća rešenja koja su predviđena ali nisu primenjena“;

–     da je 4. januara 2019. godine „iznenada“ pozvan na sastanak u kancelarije zamenika načelnika Uprave za vanredne situacije u Nišu sa svojim pretpostavljenim, da je u kancelariji pored njih zatekao načelnike odeljenja EE i JJ iz tadašnje Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu i da mu je tom prilikom „izričito zabranjeno bilo kakvo iskazivanje ličnog nezadovoljstva“ i da je „upozoren na „moguće posledice ukoliko nastavi sa daljom analizom i razradom eventualnih propusta u vezi poslova NUS, a naročito u zvaničnoj pisanoj formi“;

–     da je „protumačeno“ da je jedino on bio nezadovoljan novom sistematizacijom, a da je zapravo istupao u ime svih radnika koji su radili poslove zaštite od NUS koji su „preko noći sistematizacijom ostali bez ovlašćenja i službenog oružja, a da je verovatno on pozvan jer je aktivista tri sindikata i fakultetski obrazovan“;

–     da su pored njega „nezadovoljstvo“ sistematizacijom izrazile i njegove kolege BB, VV i GG, da nijedan od njih nije pozvan na „ovakav“ sastanak, kao i da na sastanak nisu bile pozvane ni kolege iz Sektora za vanredne situacije u Beogradu „koje su takođe bili nezadovoljni sistematizacijom“;

–      da se „nastala situacija po njega znatno komplikuje“ nakon povratka sa dužeg bolovanja na koje je otišao zbog operacije kičme u maju 2020. godine i Izveštaja nadležne lekarske komisije o izvršenom vanrednom lekarskom pregledu na koju je upućen nakon povratka sa bolovanja a koja je dala ocenu da je ograničeno sposoban za rad;

–       da je nakon povratka sa bolovanja „on jedini radnik raspoređen na poslovima NUS koji više nije upućen na bilo koju obuku ili stručno usavršavanje i kome je uskraćena mogućnost bilo kakvog napredovanja“, da je najmanje 4 puta iskazao interesovanje za pohađanje stručne obuke i polaganje stručnog ispita za nivo rukovođenja ali da mu to nije omogućeno iako ispunjava sve uslove propisane Uredbom o karijernom napredovanju policijskih službenika, čime je „sprečen da konkuriše na svim do sada objavljenim konkursima, dok su tu mogućnost dobile kolege sa znatno kraćim radnim stažom, pa čak i sa par meseci staža kao kolega ĐĐ“;

–     da smatra da zbog svojih sindikalnih aktivnosti ne može da napreduje ni u okviru Uprave za vanredne situacije u Nišu, ni u okviru Odeljenja za NUS u sedišti Sektora za vanredne situacije;

–    da  je aktom ministra 01 broj 3415/21-7 i 01 broj 13273/2021 doneta Odluka o kategorijama korisnika kojima se izdaju vrednosni bonovi i drugim pitanjima od značaja za izdavanje, odnosno korišćenje bonova i da je na osnovu odluke ministra od 25. maja 2021. godine dopisom Sektora za vanredne situacije od 14. juna 2021. godine zatraženo da se obezbede vrednosni bonovi, između ostalih, i za podnosioca pritužbe o čemu je on telefonskim putem obavešten 16. juna 2021. godine;

–     da podnosilac pritužbe od maja meseca 2022. godine ne dobija vrednosne bonove „od kada raspodelu vrši inspektor KK“, da mu je u razgovoru rekao da je dobio informaciju da za podnosioca pritužbe „ubuduće nema bonova“, kao i da „mu je poznato da bonove ne dobija na osnovu odluke načelnika Odeljenja za NUS i načelnika uprave jer ne ide na teren zbog operacije kičme zbog koje je privremeno sprečen da obavlja terenski rad“, te da s tim u vezi smatra da je u konkretnom slučaju diskriminisan na osnovu svog zdravstvenog stanja;

–  da je u odluci ministra navedeno da pravo na vrednosne bonove imaju zaposleni u odeljenju za NUS i da u konkertnom slučaju „problem sagledava na dva načina“ i to tako što je „neko samostalno i samoinicijativno odlučio da mu omogući pravo na vrednosne bonove u iznosu od 10.000, 00 dinara mesečno, a zatim bez ikakvog obrazloženja takvu odluku povukao zbog njegovog zdravstvenog stanja i izložio aktu diskriminacije u odnosu na ostale radnike koji rade na zaštiti od NUS“, odnosno da je „neko izvršio krivično delo time što mu protivzakonito svakog meseca od juna 16. juna 2021. do aprila 2022. godine omogućio da koristi vrednosne bonove i time oštetio budžet na njegovo ime“;

–   da je „pažljivo“ proučio odluke ministra u vezi raspodele vrednosnih bonova i da u odluci ne postoji „nikakvo ograničenje niti odrednica da se podela bonova odnosi na terenski rad“, zbog čega smatra da su mu bonovi „nezakonito oduzeti“ zbog njegovog zdravstvenog stanja i činjenice da ne može da obavlja terenski rad;

–    da je obavio razgovor sa načelnicom Odeljenja za civilnu zaštitu, Uprava za vanredne situacije u Nišu, koja mu je tom prilikom rekla da „ona misli da njemu bonovi ne sleduju sve do trenutka dok ne krene da obavlja posao na terenu, iako tako nešto ne piše u odluci ministra“;

–   da mu je „nekoliko puta načelnik EE rekao da ukoliko želi da zadrži radno mesto mora da napiše i potpiše izjašnjenje u vidu zahteva ili molbe u kojem navodi da se ne slaže sa ocenom nadležne lekarske komisije koja je u nalazu i mišljenju dala ocenu da je ograničeno sposoban za rad“;

–    da je u neformalnim razgovorima od kolega iz Uprave za vanredne situacije i Odeljenja za NUS u sedištu Sektora za vanredne situacije čuo da „rukovodioci pričaju“ da je podnosilac pritužbe tražio od nadležne lekarske komisije da donesu odluku da je „OGRANIČENO SPOSOBAN“.

1.3.      U dopunama pritužbe u kojima je precizirao svoje navode podnosilac je, između ostalog, naveo:

 

 • da je u Ministarstvu zaposlen od 13. aprila 2011. godine u Odeljenju za vanredne situacije u Leskovcu i da je „nakon kratkog vremena“ postao član Nezavisnog sindikata policije – sindikalna grupa Leskovac, da je trenutno član dva sindikata;
 • da se sve do „sporne sistematizacije“ 2018. godine nije značajnije isticao kao sindikalni aktivista „jer za tim nije bilo potrebe“, ali da je nakon toga „otvoreno istakao nezadovoljstvo zajedno sa kolegama raspoređenim na poslovima zaštite od NUS i rukovodiocima dobronamerno ukazao na eventualne propuste i neslaganja sa važećom zakonskom regulativom;
 • da su u „njegovom okruženju“ u Nišu napredovale kolege koji imaju kraći radni staž, slabije ocene, manje stručnih obuka i sl, da su u okviru Odeljenja za NUS napredovale kolege koji su u odnosu na njega „godinama kasnije raspoređeni na poslovima zaštite od NUS, da su postavljeni bez konkursa tako da on nije imao prilike da konkuriše, a njega niko tim povodom nije kontaktirao“;
 • da se 15. jula 2022. godine prijavio na interni konkurs za izbor na radno mesto- zamenik načelnika Odeljenja u Sektoru za vanredne situacije, Odeljenje za neeksplodirana ubojna sredstva – NUS, Uprava za upravljanje rizikom i civilnu zaštitu Sektora za vanredne situacije i da je rešenjem konkursne komisije broj 15160/2022-02 od 10. avgusta 2022. godine njegova prijava odbačena kao nepotpuna;
 • da su u tekstu oglasa o internom konkursu u delu „uslovi za rad na radnom mestu“ predviđeni i posebni uslovi koje kandidat mora da ispuni i to: najmanje policijska obuka osnovnog nivoa i obuka i ispit za srednji nivo rukovođenja, a da je na samom kraju teksta konkursa u napomeni navedeno da prijavu na konkurs može podneti i kandidat koji nema završenu policijsku obuku osnovnog nivoa, te će ukoliko bude izabran po sprovedenom internom konkursu, rešenjem o raspoređivanju biti obavezan da navedeni poseban uslov ispuni u roku od najviše dve godine od dana raspoređivanja, a u skladu sa članom 320. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova;
 • da je čitanjem rešenja ustanovio da u obrazloženju nije navedena njegova molba članovima komisije da se „u cilju pravednosti konkursa i njegova prijava uzme u razmatranje“ kao i da je „na ovaj korak bio prinuđen jer ne poseduje obuku i ispit za odgovarajući nivo rukovođenja jer mu do danas to nije omogućeno, kao što je to njegovom kolegi Kosti Isailoviću kojem je „po njegovim saznanjima omogućeno da položi osnovni i srednji nivo rukovođenja u istom danu, svega par dana pre raspisivanja internog konkursa za radno mesto zamenim načelnika Odeljenja u Sektoru za vanredne situacije, da je u on u MUP-u svega pola godine i da sve navedeno ukazuje na nameštanje konkursa samo za njega jer niko drugi u NUS-u nije mogao da ispuni uslove konkursa- traženi nivo rukovođenja“;
 • da aktom diskriminacije ne smatra to što je rešenjen nadležne konkursne komisije njegova prijava odbačena kao nepotpuna već to što mu nije data mogućnost da pohađa stručnu obuku i polaže stručni ispit za konkursom propisani nivo rukovođenja kao i njegov kolega ĐĐ, iako je „u poslednje tri godine, najmanje četiri puta iskazao na poziv rukovodioca, samoinicijativno, interesovanje i za pohađanje obuke i za polaganje stručnog ispita“;
 • da aktima diskriminacije takođe smatra uskraćivanje prava na stručno usavršavanje i osposobljavanje i uskraćivanje prava na pohađanje stručne obuke i polaganje stručnog ispita na osnovu ličnog svojstva članstvo u sindikatu, kao i zbog toga što je ukazivao na nezakonit rad prilikom obavljanja poslova zaštite od NUS;
 • da se poslednji put obratio zahtevom za stručnu obuku i polaganje stručnog ispita za nivo rukovođenja 8. jula 2022. godine uz napomenu da je spreman da u najkraćem roku „pa čak i za vreme trajanja konkursa“ završi obuku i položi stručni ispit za odgovarajući nivo rukovođenja, a da će u suprotnom smatrati da je „iz njemu nepoznatog razloga diskriminisan u odnosu na protivkandidata kome je sa svega par meseci staža omogućeno da napreduje u službi“;
 • da ne zna „sa sigurnošću“ da li je neko od zaposlenih na poslovima zaštite od NUS pohađao stručnu obuku ili je upućen na stručno usavršavanje u zemlji ili inostranstvu i da smatra da je diskriminisan zbog svog „sindikalnog aktivizma“, a ne zbog samog članstva u sindikalnim organizacijama;
 • da je poslednja obuka koju je pohađao „Osnove bezbednosti pri radu sa neeksplodiranim ubojnim sredstvima i opasnim materijama (supstancama)“ u Ruskoj Federaciji u periodu od 16 do 28. septembra 2019. godine;
 • da je navedenu obuku uspešno završio 2017. godine, ali da je 2019. godine ponovo upućen nakon otkazivanja dela kandidata koji su planirani i nemogućnosti da se obezbedi dovoljan broj polaznika, tako da sada ima dva „potpuno ista sertifikata“;
 • da ponudu načelnika da pohađa Osnovni kurs za pirotehničara „tokom februara i marta“ nije mogao da odbije „jer je nikada nije ni dobio“, da su o njoj razgovorali u neformalnom telefonskom razgovoru i da mu je podnosilac pritužbe tom prilikom rekao da smatra da „njegova već stečena znanja i sertifikati prevazilaze planiranu obuku s obzirom da je već nekoliko godina radio kao vođa Tima za NUS i da već ima završenu obuku tog nivoa i da je svrsishodnije da na tu obuku bude upućen neko kome je zaista potrebna“;
 • da je načelnik EE prekinuo komunikaciju sa podnosiocem pritužbe i da je, s obzirom da nije bilo dovoljno kandidata, na obuku upućen OO iz Niša, svega nekoliko meseci pred odlazak u penziju „upravo na insistiranje načelnika EE“ zbog čega smatra da je prema njemu nejednako postupano u odnosu na druge zaposlene na poslovima zaštite od NUS koji su u većini poslati na ovu obuku;
 • da su njegove kolege BB i VV iz Odeljenja za NUS, kao i ĐĐ i ŽŽ iz Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, zajedno sa načelnikom Odeljenja za NUS bili upućeni na stručno usavršavanje u Sarajevo u periodu od 3. do 7. oktobra 2022. godine i da je podnosilac pritužbe „ponovo bez ikakvog objašnjenja izostavljen iako je pomenuta obuka predstavljala nastavak obuke koju su svi zajedno prošli u Zagrebu 2015. godine“;
 • da je tačno da je u julu 2021. godine na testiranju pripadnika Sektora za vanredne situacije u Leskovcu predao prazan test i da je na osnovu situacije i okolnosti u kojima se našao „procenio da nije u interesu službe koju predstavlja i u njegovom ličnom interesu da rešava test u organizaciji službi bezbednosti druge države, u konkretnom slučaju Bosne i Hercegovine, bez ikakvih pisanih uputstava ili prateće dokumentacije i pisanih saglasnosti MUP-a“, da mu atmosfera toga dana „nije ulivala poverenje“, a o „neozbiljnosti i nebitnosti pomenutog testiranja govori i činjenica da mu je načelnik EE istog dana pred svim prisutnima saopštio da je test uspešno položio i da smatra da je u konkretnom slučaju pravilno postupio“;
 • da „najočiglednijim“ aktom diskriminacije smatra uskraćivanje vrednosnih bonova zbog njegovog trenutnog zdravstvenog stanja;
 • da je u skladu sa Odlukom ministra izdato onoliko vrednosnih knjižica koliko ukupno ima pripadnika na pomenutim poslovima, uključujući i zaposlene u Upravama za vanredne situacije u Nišu i Kragujevcu;
 • da se iz izjašnjenja načelnika za NUS „jasno vidi“ da su podnosiocu pritužbe dodeljeni vrednosni bonovi iako je bio na poštedi i nije upućivan na terenske zadatke, međutim „kao što se iz priloženog vidi“, načelnik kao „glavni razlog“ za dodelu vrednosnih bonova navodi „najavu podnosioca pritužbe da će se krajem 2021. godine, na lekarskoj komisiji odlučivati o njegovom zdravstvenom stanju koje se popravilo i da se očekivao njegov povratak u tim za NUS“;
 • da se u novoj oceni lekarske komisije jasno vidi koja su njegova ograničenja zbog zdravstvenog stanja, kao i da među njima nema više ograničenja koja se odnose na rad na terenu“, ali da je obavio razgovore sa svojim prvim pretpostavljenim rukovodiocem iz Uprave za vanredne situacije u Nišu i da je odlučeno da on i dalje ne bude upućen na terenske zadatke;
 • da su netačni navodi da je odluka da ne bude upućivan na teren doneta u dogovoru sa njegovim prvim pretpostavljem i da je u razgovoru sa svojim prvim pretpostavljenim, rukovodiocem grupe za jedinice civilne zaštite i planske poslove, PP, i šefom odseka jedinice civilne zaštite i planske poslove ŠŠ saznao da „razgovore nikada nisu obavili niti su sa njim odlučivali o upućivanju na terenske zadatke podnosioca pritužbe“;
 • da je 25. marta 2022. godine na ispraćaju kolege u penziju, na parkingu ispred restorana u Nišu, načelnik EE rekao podnosiocu pritužbe da „ukoliko želi da zadrži posao napiše izjašnjenje u vidu molbe ili zahteva u kojem suprotno oceni nadležne lekarske komisije želi da radi na terenu“;
 • da mu je „u cilju smirivanja situacije“ podnosilac pritužbe odgovorio da smatra „da to nije ispravno“, a da je na njegovo insistiranje da želi da on koristi karticu MUP-a odgovorio „da će je koristiti onda kada bude dobio službeni mobilni telefon, kao što ga i on lično ima i da je nemoralno da on koristi službeni mobilni telefon, a da podnosilac pritužbe mora sam da ga kupi“;
 • da iako je načelniku EE ocena lekarske komisije bila dostupna u martu mesecu 2022. godine vrednosni bodovi su mu uskraćeni tek od maja 2022. godine i da on o tome ni na koji način nije bio obavešten „pa čak ni usmenim putem“;
 • da mu je 1. decembra 2022. godine dostavljeno izjašnjenje koleginice NjNj od 22. novembra 2022. godine „iz kojeg se jasno vidi da je samoincijativno vratila vrednosne bonove jer je smatrala da joj nisu potrebni što je u redu jer predstavlja njen lični izbor“;
 • da je Sektor za vanredne situacije aktom 09 broj 07-335/22-3 od 15. septembra 2022. godine od Sekretarijata Ministarstva unutrašnjih poslova zatražio mišljenje povodom odluke ministra o kategorijama korisnika kojima se dodeljuju vrednosni bonovi i da je u mišljenju Sekretarijata 02 broj 011-2103/22-1 od 23. septembra 2022. godine, između ostalog navedeno: „Mišljenja smo da predmetne odluke utvrđuju kategorije korisnika kojima se izdaju vrednosni bonovi u smislu zaposlenih koji su u statusu policijskih službenika, po liniji rada koje su predviđenje odlukama“;
 • da ima saznanja da dva pripadnika specijalističkog Tima za NUS koji obavljaju poslove na terenu i povremeno se angažuju ne dobijaju vrednosne bonove jer nisu obuhaćeni odlukama ministra i da za svako angažovanje dobijaju rešenje o angažovanju članova specijalističkog tima za zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava na osnovu kojeg ostvaruju pravo na uvećanu zaradu od 3% po angažovanju i pravo na uvećani staž za dane angažovanje;
 • „da se iz navoda izjašnjenja jasno vidi da načelnika EE ne interesuje važeća odluka ministra i da jasno naglašava da je predviđeno da se podnosiocu pritužbe vrednosni bonovi vrate onda kada se njegovo zdravstveno stanje popravi u skladu sa njegovim planovima i očekivanjima“ čime ga diskriminiše u odnosu na druge radnike na osnovu zdravstvenog stanja;
 • da aktom diskriminacije smatra to što je jedino on pozvan na sastanak nakon što je kao predstavnik sindikata ukazao na „spornu sistematizaciju“, kao i to što mu nije dozvoljeno da zaduži uniformu iz donacije koja je bila nabaljena za njega. S tim u vezi naveo je da je neposredno nakon obraćanja predsednika Sindikata čiji je aktivan član i pritužbe načelniku Sektora za vanredne situacije 19. januara 2023. godine „ovaj problem rešen u njegovu korist“;
 • da je saznao da je načelnik EE izdao naređenje da se novonabavljena crna uniforma iz donacije „Milenijum tima“ podeli svim članovima Tima za NUS u Beogradu i Kragujevcu ali ne i njemu u Nišu;
 • da ga je tim povodom pozvao LjLj sa pitanjem da li se slaže da on uzme uniformu koja je nabavljena za podnosioca pritužbe pošto mu je uniforma nabavljena za njega mala i da se podnosilac pritužbe složio sa tim;
 • da ga je LjLj kasnije ponovo kontaktirao i rekao mu da je uniforma nabavljena za podnosioca pritužbe njemu „prevelika“ i da je ostala u magacinu NUS u Beogradu „i to samo njegova“ i da su svi ostali preuzeli uniforme u veličinama koje im odgovaraju, a da podnosilac pritužbe nije imao prilike da isproba svoju uniformu;
 • da „u prilog stava da se u konkretnom slučaju radi o očiglednoj diskriminaciji prema podnosiocu pritužbe zbog njegovog zdravstvenog stanja govori i to što je jedan komplet uniforma iz donacije koja je nabavljena za potrebe Tima za NUS poklonjena čak i pomoćniku načelnika uprave, ŠŠ koji za mesec dana odlazi u penziju“;
 • da može i želi da obavlja poslove koji se odnose na rad na terenu što je i naveo u dopisu koji je 14. decembra 2022. godine uputio načelniku Sektora za vanredne situacije, a kako bi se našlo konstruktivno rešenje za navedeni problem i da se iz opisa njegovog radnog mesta može videti da poslove ne obavlja isključivo i prevashodno na terenu“.

 

 • Uz pritužbu i dopunu pritužbe dostavljena je sledeća dokumentacije: 1) Izveštaji lekara specijalista; 2) Izveštaji o izvršenom vanrednom lekarskom pregledu zaposlenog u MUP-u; 3) otpusne liste; 4) otpusno pismo; 5) Izveštaji o izvršenom vanrednom lekarskom pregledu; 6) zahtev za isplatu vrednosnih bonova; 4) dopis ministru unutrašnjih poslova; 5) dopis sindikatima; 6) rešenje i žalba na rešenje od 10. avgusta 2022. godine; 7) prijava na interni konkurs; 8) tekst oglasa internog konursa; 9) Odluka o kategorijama korisnika kojima se izdaju vrednosni bonovi; 10) Inicijativa sa predlogom za korekciju uslova koji se obavljaju na radnim mesto NUS upućena načelniku Uprave za vanrene situacije u Nišu; 11) Inicijativa sa predlogom za korekciju uslova koji se obavljaju na radnim mesto NUS upućena načelniku Uprave za vanrene situacije u Kragujevcu; 12) Unutrašnje uzbunjivanje i izjašnjenje LjLj; 13) Zapisnik od 30. avgusta 2022. godine; 14) mejl prepiske; 15) Akt Sektora za vanaredne situacije od 15. septembra 2022. godine; 16) Akt Sekretarijata MUP-a od 23. septembra 2022. godine; 17) Akt Sektora za vanaredne situacije od 7. oktobra 2022. godine; 18) Akt Sektora za materijalno-finansijske poslove iz oktobra 2022. godine; 19) Ocene lekarske komisije od 2. decembra 2020. godine i 4. marta 2022. godine; 20) izjašnjenje KK od 22. decembra 2022. godine; 21) dopis Sindikata; 22) žalba zbog ćutanja uprave; 23) Akt Sektora za ljudske resurse od 24. oktobra 2022. godine; 25) dopis od 6. decembra 2022. godine; 26) zahtev od 23. januara 2023. godine; 27) karton zaduženja sa radnom uniformom od 19. januara 2023. godine; 28) kopije članskih karata; 29) obračunski list za mesec novembar 2022. godine; 30) sertifikati sa obuke iz Rusije, 31) Akti Sektora za ljudske resurse; 32) rešenje Žalbene komisije; 33) godišnje ocene za 2016.,2017.,2018, i 2021. godinu; 34) dopisi Sindikata srpske policije; 35) Akt Sektora za vanredne situacije; 36) izjašnjenja MM i NN, EE i JJ.

 

 • U cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije, u toku postupka Poverenik je zatražio izjave lica za koja je podnosilac u pritužbi naveo da imaju neposredna saznanja o događajima povodom kojih je podneta pritužba.
 • U izjavi svedoka BB, između ostalog, navedeno je:
 • da radi kao pirotehničar u Odeljenju za NUS i da je načelnika EE upoznao dok je bio šef odseka za zaštitu od NUS kada je organizovao obuku u Zagrebu 2015. godine na kojoj su bili zajedno sa podnosiocem pritužbe;
 • da je podnosioca pritužbe „doživeo“ kao nekoga ko voli svoj posao i obavlja ga savesno i da je načelnik EE „onako u priči pomenuo da će mu AA biti zamenik kada on postane načelnik odeljenja“;
 • da im je donošenjem nove sistematizacije 2019. godine oduzet status OSL (ovlašćeno službeno lice) i da su svi time bili razočarani, kao i da je pokušao da stupi u kontakt sa podnosioce pritužbe na njegov službeni broj ali da ga nije mogao „dobiti“ i da su se kasnije čuli na njegov privatan broj telefona;
 • da mu je tada podnosilac pritužbe rekao da nema službeni telefon i da „ne može da kupi drugi telefon zbog te kartice“, te da pretpostavlja da je „i to izazvalo negodovanje kod rukovodstva jer sem načelnika EE koji je rekao da ga neće zvati na privatan broj, negodovao je i načelnik NN koji je na godišnjem sastanku napomenuo da kolege moraju uvek biti dostupne i da ako je neko nezadovoljan može doći po svoju radnu knjižicu, a napomenuo je da postoji jedan nezadovoljan radnik u Nišu i da prepostavlja da je mislio na podnosioca pritužbe“;
 • da je decembra „iste godine“ organizovan sastanak celog odeljenja na kome je pomenuto da „rad sa oružjem povlači da moraju imati status OSL, da je na to načelnik EE rekao da eksploziv nije oružje i da mu je tada AA obrazložio da jeste i pročitao Zakon o oružju i municiji“, te da je tada prvi put video „neku nesuglasicu između njih dvojice“;
 • da je podnosilac pritužbe imao operaciju kičme „koja mu se dodatno iskomplikovala“ zaražavanjem korona virusom i da su sakupljali pomoć za njega radi kupovine „nekog pomagala“, da im je rečeno da AA neće moći jedno vreme da ide na teren jer se nije dovoljno oporavio „što mu je lekarska komisija i utvrdila“;
 • da je čuo da su podnosiocu pritužbe oduzeti vrednosno bonovi „jer rukovodstvo misli da kolege koje ne idu na teren ne treba da ih dobijaju, a koliko zna nije dobio ni novu crnu uniformu koja je deljena iz donacije“.

1.7. U izjavi svedoka LjLj, između ostalog, navedeno je:

–        da je u Odeljenje za NUS na mestu inspektora za kontrolu, projektovanje i izviđanje NUS raspoređen 1. januara 2019. godine i da je tada saznao da je načelnik EE, a da mu je neposredna rukovoditeljka ŽŽ „samo formalno jer je o svemu odlučivao načelnik EE koji je i sada na istoj funkciji“;

–    da je u „neformalnom razgovoru čuo iz priče načelnika EE da ima veliki problem sa AA koji obavlja poslove zaštite od NUS u Nišu i da mu nije bilo jasno zašto imaju problem jer mu on nije neposredni rukovodilac“;

–    da mu je načelnik odgovorio da smatra da „nezadovoljstvo koje širi AA utiče negativno na rad i na radnu atmosferu i da bez obzira što mu nije neposredni rukovodilac, njegovo odeljenje odlučuje o AA angažovanju kod upućivanja na teren i kod uništavanja NUS“;

–      da nije poznavao podnosioca pritužbe i da je tražio da mu načelnik „pojasni u čemu je konkretno problem“ i da je tada saznao da načelnik smatra da je „AA pobunio kolege iz Kragujeca i Niša jer su nezadovoljni i kivni zbog gubitka statusa OSL i umanjenja plate, da je AA demonstrativno vratio službenu telefonsku karticu i da je tada nastao skandal jer se drznuo da vrati službenu karticu zbog čega mu je rečeno da ako mu se više ne radi može da napusti posao“;

–      da je načelnik EE„o neposlušnom radniku koji neće da koristi službenu karticu“ obavestio KK, koji je na godišnjem sastanku „javno zapretio svima da moraju da rade sve, bez obzira na propise i opise radnog mesta, čak i bez adekvatne oprema, u cilju ispunjenja zadataka, a kome se ne radi može da dođe po radnu knjižicu“;

–    da je na njegovo pitanje da li podnosilac pritužbe ima službeni mobilni aparat, načelnik EE odgovorio da nema „ali da sigurno ima kući neki telefon koji bi mogao da koristi ili da ga nabavi za potrebe službe“, kao i da mu je svedok odgovorio da je to protivzakonito i da je poslodavac dužan da radnicima nabavi osnovna sredstva za rad, na šta je načelnik odgovorio da „nije u mogućnosti da se izbori za zaduženje telefona“;

–    da on lično koristi privatni telefon u službene svrhe „ali da je to njegova volja jer ima telefon sa mogućnošću korišćenja dve kartice“;

–    da je 23. decembra 2019. godine održan sastanak na kojem je načelnik ponovo obavio razgovor sa podnosiocem pritužbe „rekavši mu da počne da koristi službeni telefon, na šta mu je AA odgovorio da hoće čim zaduži službeni telefon isti kao što koristi i EE“, kao i da svako može da ga dobije na privatan broj telefona;

–   da ga je na sastanku načelnik EE pitao „zašto smatra da treba da imaju status OSL kao policajci i da eksploziv nije nikakvo oružje“, kao i da je „za vreme njihove rasprave, podnosilac pritužbe na mobilnom telefonu pronašao i citirao član Zakona o oružju i municiji i pred svima rekao da načelnik EE ne poznaje zakon, što je bilo poprilično neprijatno“;

–  da je podnosilac pritužbe imao tešku operaciju kičme i još teži post operativni oporavak na VMA u doba KOVID19 i da su „zbog njegovog specifičnog stanja zaposleni prikupljali dobrovoljni prilog kako bi mu kupili neki poseban i skup pojas za kičmu“;

–  da je, koliko mu je poznato iz priče, nakon bolovanja, referentna lekarska komisija Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika MUP podnosiocu pritužbe odredila poštedu od rada u terenskim uslovima, a kasnije, nakon godinu dana ima poštedu samo za dizanje teškog tereta;

– da za prvu godinu poštede načelnik EE „nije pravio problem sve dok AA komisija nije donela drugu ocenu kojim mu zabranjuje nošenje teškog tereta, dugo sedenje pod prinudom, nagle temperaturne razlike i da je načelnik više puta burno reagovao govoreći da AA sve redom zajebava i da je ocenu sredio sa lekarskom komisijom“;

– da je „više puta“ načelnik EE javno u kolektivu govorio da bi bilo dobro da AA napiše molbu da želi da radi i da izlazi na teren, i da smatra da ako bi se podnosiocu pritužbe pogoršalo zdravstveno stanje, lično bi bio odgovoran jer nije poštovao ocenu referentne lekarske komisije;

– da je zbog neizlaska na teren, a zbog njegove ograničene sposobnosti tj. zdravstvenog stanja, doneta odluka na kolegijumu Uprave za upravljanje rizikom i civilnu zaštitu da se AA uskrate vrednosni bonovi za hranu i da je „načelnik EE rekao da su on i načelnik uprave to dogovorili“, kao i da „on lično misli da je odluka ministra jasna kome se i pod kakvim uslovima izdaju vrednosni bonovi“;

– da je sa načelnikom EE obavio razgovor i da mu je rekao da „da bi takva odluka mogla da se smatra kao diskriminišuća zbog zdravstvenog stanja, kao lične kararakteristike AA jer nigde u odluci ministra ne piše da se vrednosni bonovi za ishranu daju zbog terenskog posla ili da su uslovljeni terenskim radom“;

–  da mu je načelnik EE rekao da ne poznaje taj zakon i da je odluka donesena i da je on neće menjati jer smatra da AA može da počne da radi samo ako to hoće i napiše molbu da krene sa terenskim radom“;

–  da „on lično smatra da je oduzimanje vrednosnih bonova AA samo nespretan pokušaj disciplinovanja radnika kome je referentna ustanova zbog zdravstvenog stanja donela lekarsku ocenu koja se ne dopada rukovodiocima ili rukovodiocu“;

– da što se tiče stručnog usavršavanja, smatra da podnosilac pritužbe „nije jedini“ koji je diskriminisan u pogledu upućivanja na stručno usavršavanje i da je i njemu takođe bilo onemogućeno stručno usavršavanje u Rusiju, a što je utvrđeno i aktom Poverenika iz 2020. godine.

1.8. U izjavi svedoka PP, između ostalog, navedeno je:

 da je u Odeljenju za NUS u Beogradu, radio u zvanju glavnog policijskog inspektora kao inspektor za projektovanje i kontrolu uklanjanja neeksplodiranih ubojnih sredstava do avgusta 2016. godine, da je sa podnosiocem pritužbe radio do 2016. godine i da bi mogao da iznese svoje mišljenje za taj period s obzirom da su u većini slučajeva bili u istom timu za uništavanje NUS;

  da je podnosilac pritužbe svoje obaveze uvek obavljao staloženo, precizno, bez improvizacije i u potpunosti za šta je ocenjivan najvišim ocenama, kao i da je upoznat sa problemima sa kojima se podnosilac pritužbe susreće;

   da su na ispraćaju kolege iz Niša, VVV u martu 2022. godine bile prisutne sve bivše kolege koje rade poslove zaštite od NUS i da je tada čuo raspravu EE sa podnosiocem pritužbe u kojoj „načelnik EE tražio od AA da napiše molbu u kojoj bi naveo da želi da počne da radi terenski posao i pored ocene lekarske komisije u kojoj ima poštedu, iznoseći sumnju u ocenu lekarske komisije, a sve to ukoliko želi da nastavi da radi na radnom mestu na koje je raspoređen“.

1.9. U izjavi svedoka BB, između ostalog, navedeno je:

     da su „sve do sporne sistematizacije u MUP-u“ imali ista prava kao i kolege iz Beograda i Niša, ali da je nakon toga došlo do promena u kojima im je oduzet status OSL i smanjen koeficijent plate;

  da su nakon konsultacija sa kolegama AA i AAA, odlučili da se obrate jednom inicijativom, u kojoj bi svojim pretpostavljenima ukazali na „velike propuste koji su učinjeni i da iskažu svoje nezadovostvo“;

–  da je tim povodom organizovan sastanak u prostorijama Odeljenja za NUS u Beogradu kojoj su prisustvovali svi radnici na poslovima zaštite od NUS-a iz Beograda, Niša i Kragujevca i da mu je „posle par uvodnih reči bilo jasno da je sastanak organizovan da se strasti smire“ i da iako su svi bili „zaprepašćeni“ gubitkom statusa OSL i smanjenjem koeficijenta „kolega AA je najburnije reagovao što je i logično s obzirom na njegove godine“;

– da mu nije poznato zašto podnosilac pritužbe nije pozivan na obuke kojih je bilo ukupno tri „nakon sporne sistematizacije“ i da je on bio polaznik na dve i to u Kruševcu i u Republici Srpskoj“;

– da on dobija vrednosne bonove zbog otežanih uslova i rada na terenu i da je „kasnije saznao da kolega AA ne dobija bonove iako ih je u početku dobijao, verovatno iz razloga što već duže vreme ne radi terenske poslove“.

1.10. U izjavi svedoka VV, između ostalog, navedeno je:

da je podnosioca pritužbe upoznao početkom 2013. godine i da mu je poznato da je jedno vreme bio raspoređen u odeljenju za NUS u Beogradu i da je čuo da je tada pokazivao dobre rezultate u radu;

   da mu je poznato da je podnosilac pritužbe bio nezadovoljan sistematizacijom koja je na snagu stupila 1. januara 2019. godine i da je to „otvoreno izražavao“, da je 2020. godine operisao kičmu i da je operaciju jako teško podneo, da je nakon izlaska iz bolnice dobio poštedu od rada teškim predmetima i duge vožnje i da nakon povratka na posao ne prima vrednosne bonove od maja 2022. godine kada su mu ukinuti.

1.11. U izjavi svedoka VVV, između ostalog, navedeno je:

     da su „sve do sporne sistematizacije u MUP-u“ imali ista prava kao i kolege iz Beograda i Niša, ali da je nakon toga došlo do promena u kojima im je oduzet status OSL i smanjen koeficijent plate;

–  da su nakon konsultacija sa kolegama iz Niša, AA i AAA, odlučili da se obrate jednom inicijatvom, u kojoj bi svojim pretpostavljenima ukazali na „velike propuste koji su učinjeni i da iskažu svoje nezadovostvo“;

–  da je tim povodom organizovan sastanak u prostorijama Odeljenja za NUS u Beogradu kojoj su prisustvovali svi radnici na poslovima zaštite od NUS-a iz Beograda, Niša i Kragujevca i da iako su svi bili „zaprepašćeni“ gubitkom statusa OSL i smanjenjem koeficijenta „kolega AA je najburnije reagovao što je i logično s obzirom na njegove godine“;

– da mu nije poznato zašto podnosilac pritužbe nije pozivan na obuke kojih je bilo ukupno tri „nakon sporne sistematizacije“ i da je on bio polaznik na dve obuke;

– da su „u početku svi dobijali vrednosne bonove zbog otežanih uslova i rada na terenu i da je kasnije saznao da kolega AA ne dobija bonove iako ih je u početku dobijao, verovatno iz razloga što već duže vreme ne radi terenske poslove“.

1.12. U izjavi svedokinje KK, između ostalog, navedeno je:

–  da je „odmah posle novogodišnjih praznika“ 2019. godine u kancelarijama Odeljenja za NUS u Zemunu održan sastanak svih Timova, odnosno policijskih službenika koji postupaju po NUS, da je sastanak vodio načelnik EE i da je sastanku prisustvovao i pomoćnik načelnika Uprave za VSJ i CZ, a da je ona na tom sastanku vodila zapisnik;

– da je na sastanku podnosilac pritužbe ukazao da je rad izvršioca bez statusa OSL nezakonit po Zakonu o oružju i municiji jer rade sa vojnim eksplozivom koji je A klase, kao i da po Zakonu o policiji samo zaposlenu u statusu OSL imaju pravo da rade, rukuju i nose oružje i da je rada načelniku EE i pomoćniku EEE postavio pitanje „kako su dozvolili da se ne poštuju zakoni“;

– da je na sastanku dogovoreno da će načelnik EE i pomoćnik EEE videti kako i na koji način je moguće da se kolegama povrati status OSL, kao i da je u toku rasprave načelnik EE „prozvao“ podnosioca pritužbe zašto ne koristi službeni broj, SIM karticu koja mu je data, da je podnosilac pritužbe odgovorio da nema telefon i da niko od njih nije dobio službeni mobilni telefon, a kada ga zaduži koristiće službeni broj;

– da se ona tada „uključila i pitala da li može da pomogne pri nabavci službenih telefona, da je načelnik EE to odobrio i da je preko kolega u Sektoru za ITS saznala da ima telefona za zaduženje i da je potrebno samo da dostavi zvanični zahtev za trebovanje, ali da je „nakon izvesnog vremena“ načelnik EE obavestio da „nema ništa od telefona“ i da „pretpostavlja“ da je neko od rukovodilaca odbio da potpiše zahtev za trebovanje;

–   da podnosilac pritužbe ima problema sa kičmom da je operisan na VMA i da je oporavak bio težak i dug, kao i da su mu kupili specijalni pojas za kičmu i da po odluci lekarske komisije nije odlazio na teren;

–  da ne zna kakav je bio odnos načelnika EE i podnosioca pritužbe pre njenog dolaska u odeljenje, ali da zna da je „u više navrata iznosio loše mišljenje o njemu (bundžija, problematičan i sl.) ali je brzo prekidao priču ispred nje“;

–  da je i ona nekoliko puta imala verbalni sukob sa načelnikom EE da je pokazivao „vrlo neprijateljski stav prema njoj, nipodaštavao njen rad i dodeljivao najlošiju ocenu u odeljenju“;

–  da  nema saznanja o vrednosnim bonovima i stručnom usavršavanju podnosioca pritužbe jer je „verovatno tada već otišla u penziju“.

1.13. U cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom odredbe člana 37. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije i člana 23. Poslovnika o radu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u toku postupka pribavljeno je izjašnjenje Ministarstva unutrašnjih poslova i načelnika EE.

1.14. U izjašnjenju i dopunama izjašnjenja Ministarstva, između ostalog, navedeno je:

–     da je ministar unutrašnjih poslova u junu 2021. godine doneo odluku da se vrednosni bonovi za ishranu u restoranima Ministarstva dodele pripadnicima Odeljenja za NUS zbog otežanih uslova rada i rizika i opasnosti sa kojima se zaposleni susreću, kao i da se iz istih razloga ovi vrednosni bonovi dodele inspektorima za operativne poslove u NUS u Upravi za vanredne situacije u Nišu i Leskovcu;

 

 • da su podnosiocu pritužbe vrednosni bonovi dodeljeni i u periodu kada nije obavljao terenske zadatke uklanjanja i uništavanja NUS, „s obzirom da se očekivalo, kako je najavljeno, da će se krajem 2021. godine vratiti u specijalistički tim i početi da izlazi na teren“;

 

 • da s obzirom da je podnosiocu pritužbe u martu 2022. godine produženo ograničenje radne sposobnosti, a da je u aprilu iste godine došlo do organizacionih promena i da je Odeljenje za neeksplodirana ubojna srestva sistematizovano u Upravi za upravljanje rizikom i civilnu zaštitu u Sektoru za vanredne situacije, odlučeno je da samo oni pripadnici koji se angažuju na terenu dobijaju vrednosne bonove;

 

 • da od maja meseca 2022. godine podnosilac pritužbe prestaje da dobija vrednosne bonove, „kao i dve radnice raspoređene u Odeljenju za NUS koje ne izlaze na teren i ne učestvuju i akcijama uklanjanja i uništavanja NUS“;

 

 • da je podnosilac pritužbe poslednju obuku pohađao u septembru 2019. godine, a da je u februaru i martu 2021. godine odbio predlog da pohađa Osnovni kurs za pirotehničara sa obrazloženjem da mu „ta obuka nije potrebna“, da već ima završene „takve obuke“ i da je „zbog veliko iskustva koje poseduje prekvalifikovan za takvu vrstu obuke“;

 

 • da je u julu mesecu 2021. godine, u organizaciji Republičke uprave za civilnu zaštite Republike Srpske, organizovano testiranje pripadnika Sektora za vanredne situacije kako bi se odredio nivo znanja i pripremio Program obuke za pripadnike sektora koje bi se izvodilo u Republici Srpskoj i da je na tom testiranju podnosilac pritužbe predao test bez odgovora „prazan papir“;

 

 • da je članom 7. stav 1. Uredbe o karijernom razvoju policijskih službenika (“Sl. glasnik PC”, br. 42/2018, 91/2018, 69/2019, 84/2020 i 113/2020), propisano da su uslovi za vertikalno napredovanje policijskih službenika: odgovarajuće obrazovanje; godine staža provedene u prethodnom činu/zvanju; uspešno položen stručni ispit za čin/zvanje; prosečna trogodišnja ocena koja ne može biti niža od „ističe se – 4” i uspešno završena stručna obuka i uspešno položen stručni ispit za odgovarajući nivo rukovođenja;

 

 • da je članom 8. stav 1. navedene Uredbe propisano da je uslov za vertikalno napredovanje u stečenom činu/zvanju, uspešno završena stručna obuka i uspešno položen stručni ispit za odgovarajući nivo rukovođenja, uz ispunjenost uslova iz člana 7. stav 1. tač. 1-4 ove uredbe;

 

 • da je članom 12a Uredbe o karijernom razvoju policijskih službenika propisano da se zaposleni na izvršilačkim radnim mestima mogu prijaviti na obuku za operativni nivo rukovođenja, a zaposleni na rukovodećim radnim mestima za obuku za naredni nivo rukovođenja ukoliko ispunjavaju uslove iz člana 7. stav 1-4 Uredbe, odnosno ukoliko imaju: odgovarajuće obrazovanje, godine staža provedene u prethodnom činu/zvanju, uspešno položen stručni ispit za čin/zvanje, kao i prosečnu trogodišnju ocenu koja nije manja od ocene „ističe se“;

 

 • da je depešom ministra unutrašnjih poslova od 23. decembra 2020. godine bliže uređena realizacija stručne obuke za čin/zvanje, kao i stručne obuke i stručnog ispita za nivo rukovođenja u Ministarstvu, kao i da je članom 131. stav 2. Zakona o policiji propisano da se obuke za nivo rukovođenja planiraju i realizuju na osnovu iskazanih potreba organizacione jedinice Ministarstva, kao i na osnovu rezultata dobijenih sistemom ocenjivanja;

 

 • da je za policijske službenike za koje se utvrdi da ispunjavaju uslove za pohađanje obuke za nivo rukovođenja iz člana 7. stav 1-4. Uredbe potrebno da rukovodioci njihovih užih organizacionih jedinica i rukovodioci njihovih unutrašnjih organizacionih jedinica, u cilju procene da li je podneta prijava u skladu sa potrebama organizacione jedinice, sagledaju realne kadrovske i organizacione potrebe za obuku, uzimajući u obzir kvalitet rada, odnos prema radu i ostale kompetencije policijskog službenika koji se prijavio na obuku i da shodno tome daju mišljenje da li su saglasni da podnosilac prijave pohađa obuku;

 

 • da je navedenom depešom propisano da ukoliko je rukovodilac uže organizacione jedinice saglasan da podnosilac prijave pohađa obuku za nivo rukovođenja, njegovu prijavu sa spisima predmeta prosleđuje rukovodiocu unutrašnje organizacione jedinice, a ukoliko je i rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice saglasan da podnosilac prijave pohađa obuku on celokupne spise predmeta dostavlja Centru za policijsku obuku koji će obuku organizovati u skladu sa utvrđenim planom obuka, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Kabineta ministra;

 

 • da je izvršenim proverama utvrđeno da su Centru za policijsku obuku dostavljene dve prijave podnosioca pritužbe za pohađanje obuke za nivo rukovođenja od 17. marta i 8. jula 2022. godine na osnovu kojih „on nije upisan na obuku jer se nisu stekli svi predviđeni uslovi da mu bude omogućeno da istu pohađa“;

 

 • da je Odeljenje za razvoj zaposlenih i organizacije dana 13. marta 2023. godine zaprimilo prijave za pohađanje stručne obuke za operativni i srednji nivo rukovođenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova od strane Centra za policijsku obuku za AA, da je u vezi navedenih prijava Odeljenje blagovremeno postupilo u okviru svojih nadležnosti, te je uvidom u kadrovsku evidenciju Ministarstva utvrđeno da imenovani policijski službenik ispunjava uslove iz člana 7. stav 1. tač. 1-4. ove uredbe, za upućivanje na stručnu obuku za operativni nivo rukovođenja;

 

 • da imajući u vidu da je uspešno završena stručna obuka i uspešno položen stručni ispit za odgovarajući nivo rukovođenja jedan od uslova za pohađanje obuke za srednji nivo rukovođenja, 16. marta 2023. godine upućen je dopis Centru za policijsku obuku u kome se navodi da AA ispunjava uslove iz člana 7. stav 1. tač. 1-4. ove uredbe, za upućivanje na stručnu obuku za srednji nivo rukovođenja, kao i da je preduslov za upućivanje imenovanog na obuku za srednji nivo rukovođenja uspešno položen stručni ispit za operativni nivo rukovođenja;

 

 • da je u izjašnjenju Centra za policijsku obuku 08.3 broj: 070-122/23-1 od 13. juna 2023. godine navedeno da je uvidom u evidencije Centra utvrđeno da imenovani u dosadašnjem periodu nije predlagan od strane nadležnih rukovodioca Sektora za vanredne situacije za upućivanje na obuke za postupanje sa neeksplodiranim ubojnim sredstvima (NUS), odnosno eksplozivnim oetacima rata (EOR), kao i da je depešom ministra unutrašnjih poslova 01 broj: 9044/20 od 23.12.2020. godine, bliže bila uređena realizacija stručne obuke za čin/zvanje, kao i stručne obuke i stručnog ispita za nivo rukovođenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gde je između ostalog bilo propisano da se u skladu sa članom 131. stav 2. Zakona o policiji („Sl. glasnik RS“ br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018), obuke za nivo rukovođenja planiraju i realizuju na osnovu iskazanih potreba organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i na osnovu rezultata dobijenih sistemom ocenjivanja;

 

 • da je navedena depeša ministra unutrašnjih poslova propisivala da je za policijske službenike za koje se utvrdi da ispunjavaju uslove za pohađanje obuke za nivo rukovođenja iz člana 7. stav 1. tačka 1-4. Uredbe, potrebno da rukovodioci njihovih užih organizacionih jedinica (uprave, odeljenja, odseci i grupe) i rukovodioci njihovih unutrašnjih organizacionih jednica (Kabinet ministra, Sekretarijat, Direkcija policije, sektori, Služba interne revizije i Služba za bezbednost i zaštitu podataka), u cilju procene da li je podneta prijava u skladu sa potrebama organizacione jedinice, sagledaju realne kadrovske i organizacione potrebe za obukom, uzimajući u obzir kvalitet rada, odnos prema radu i ostale kompetencije policijskog službenika koji se prijavio na obuku, te shodno tome daju mišljenje da li su saglasni da podnosilac prijave pohađa obuku;

 

 • da je depešom takođe bilo propisano da, ukoliko je rukovodilac uže organizacione Jedinice saglasan da podnosilac prijave pohađa obuku za nivo rukovođenja, njegovu prijavu sa spisima predmeta prosleđuje rukovodiocu unutrašnje organizacione jedinice, a ukoliko je i rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice saglasan da podnosilac prijave pohađa tu obuku, on celokupne spise predmeta dostavlja Centru za policijsku obuku, koji će obuku realizovati u skladu sa utvrđenim planom obuka, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Kabineta ministra unutrašnjih poslova;

 

 • da je po osnovu izvršenih provera u evidencijama Centra za policijsku obuku utvrđeno da su ovom Centru bile dostavljene dve prijave za pohađanje obuke za nivo rukovođenja koje je podneo AA iz Sektora za vanredne situacije – Uprave za vanredne situacije u Nišu i to aktom Sektora za vanredne situacije 09 broj: 284/22 od 12. maja 2022. godine, Centru za policijsku obuku dostavljena je prijava za pohađanje obuke za nivo rukovođenja koju je imenovani podneo 17. marta 2022. godine kao i aktom Sektora za vanredne situacije 09 broj: 151-228/22 od 31.avgusta 2022. godine, Centru za policijsku obuku dostavljena je prijava za pohađanje obuke za nivo rukovođenja koju je imenovani podneo 08. jula 2022. godine;

 

 • da uzimajući u obzir da tada od Kabineta ministra nije pribavljena saglasnost da imenovani pohađa obuku za nivo rukovođenja, on nije upisan na tu obuku i u skladu sa rope navedenom depešom ministra unutrašnjih poslova 01 broj: 9044/20 od 23. decembra 2020. godine;

 

 • da je depešom Sektora za ljudske resurse broj: 151-95613/2023 od 07. aprila godine, radi ujednačavanja postupanja po prijavama za pohađanje obuka za nivo rukovođenja, koje su podnete u skladu sa Uredbom, propisano da se prijava za pohađanje obuke za nivo rukovođenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova podnosi Odeljenju za razvoj zaposlenih i organizacije, odnosno odeljenju, odseku ili grupi za ljudske resurse u područnim policijskim upravama, nakon čega se, ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 7. stav 1. tačka 1-4. Uredbe o karijernom razvoju policijskih službenika prijava prosleđuje Centru za policijsku obuku radi realizacije obuke za nivo rukovođenja;

 

 • da su prijave, koje su podnete pre donošenja depeše Sektora za ljudske resurse broj: 151- 95613/2023 od 07.04.2023. godine, a koje nisu imale saglasnost Kabineta ministra, prosleđene nadležnim organizacionim jedinica radi ponovne provere ispunjenosti uslova, imajući u vidu da je u međuvremenu nastupio novi ciklus ocenjivanja, ili je moglo doći do novih okolnosti (penzija, prestanak radnog odnosa i sl.) kako bi podnosioci tih prijava bili upisani na obuku za nivo rukovođenja;

 

 • da se Sektor za vanredne situacije, Uprava za upravljanje rizikom dopisom pod 09.5 broj 500/22 od 29. aprila 2022. godine saglasila sa dopisom Odeljenja za ljudske resurse u PU u Nišu pod 08.22 broj M-5 i 66 od 12. aprila 2022. godine da se AA uputi na obuku za operativni nivo rukovođenja koji je naveo u svom zahtevu i da „niko iz Odeljenja za neeksplodirana ubojna sredstva – NUS, Uprave za upravljanje rizikom, nije uticao na odluke prvopretposatvljenih starešina AA o njegovom karijernom razvoju i upućivanju na obuke i polaganje ispita za određene nivoe rukovođenja“;

 

 • da podnosilac pritužbe „do sačinjavanja prethodno navedenog akta Centra za policijsku obuku nije pročitao sve predviđene lekcije na toj obuci i da ne postoje tehnički uslovi da on pristupi polaganju stručnog ispita za operativni nivo rukovođenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova“;

 

 • da „tek kada pročita sve predviđene lekcije, imenovanom će u skladu sa raspoloživim nastavnim i tehničkim kapacitetima Centra za policijsku obuku, biti određen termin polaganja tog ispita“;

 

 • da je sastanak koji je održan dana 4. januara 2019. godine u Sektoru za vanredne situacije, Upravi za vanredne situacije u Nišu, održan kako bi se sa podnosiocem pritužbe razgovaralo o „njegovom nezadovoljstvu“ povodom donošenja Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu od 2018. godine, da na sastanku nije bilo povišenih tonova niti bilo kakvih pretnji, da pretpostavljene starešine nisu imale za cilj da zastrašuju podnosioca pritužbe i da je „iskazano razumevanje za njegovo nezadovoljstvo u vezi sa novom sistematizacijom“;

 

 • da je 18. januara 2019. godine održan sastanak sa svim zaposlenima koji su u tom momentu bili angažovani na poslovima zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava u Sektoru za vanredne situacije i zaključeno je da treba nastaviti sa radom, a da se ukaže na nepravilnosti u cilju njihovog otklanjanja;

 

 • da su neosnovani navodi podnosioca pritužbe da je od njega traženo da ukoliko želi da zadrži posao „napiše izjašnjenje u vidu zahteva ili molbe, u kojem navodi da se ne slaže sa ocenom nadležne lekarske komisije i da uprkos privremenim ograničenjima želi da radi na terenu, napominjemo da isti nisu osnovani“.

 

 • da se uniforme nabavljaju za potrebe specijalističkih timova za zaštitu od NUS i namenjene su za korišćenje kada se poslovi zaštite od NUS obavljaju na terenu, odnosno za obavljanje radnih zadataka izvan kancelarija i da će podnosilac pritužbe radne uniforme zadužiti kao i ostali kada počne da obavlja terenske zadatke;

 

 • da uniformu nemaju svi članovi specijalističkog tima za zaštitu od NUS iako se angažuju na terenu jer trenutno nema odgovarajućih veličina.

 

1.14. U izjašnjenju i dopunama izjašnjenja načelnika EE, između ostalog, navedeno je:

–  da on „nije pretpostavljeni“ podnosiocu pritužbe koji radi kao inspektor za operativne poslove NUS u Odeljenju za civilnu zaštitu Uprave za vanredne situacije u Nišu, a da prema načelu subordinacije i jednostarešinstva podnosilac pritužbe sve radne zadatke dobija od prvopretpostavljenih, odnosno od načelnika Odeljenja za civilnu zaštitu i načelnika Uprave za vanredne situacije u Nišu;

– da kada se radni zadaci zaštite od NUS obavljaju izvan teritorije Niša, nalog za njegovo angažovanje daje načelnik Sektora za vanredne situacije na osnovu njegovog plana, a u dogovoru sa prvopretpostavljenima podnosioca pritužbe iz čega proizlazi da „on ne može da mu da da izvrši bilo kakav radni zadatak“;

–   da on nije mogao da utiče „na spornu sistematizaciju koja je kod podnosioca pritužbe izazvala nezadovoljstvo“, da i on, kao i ostale kolege, nije bio zadovoljan nekim rešenjima, ali da je odlučio da nastavi da obavlja svoje radne zadatke i da pokuša da se institucionalni izbori da se promene „neke stvari u sistematizaciji koje ne odgovaraju težini i složenosti posla koji obavljaju“;

–  da sastanak koji je održan 4. januara 2019. godine nije bio „iznenadan“, već da je najavljen prvopretpostavljenima podnosioca pritužbe, da je on tog dana prisustvovao drugom sastanku u Rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu i da ga je, zajedno sa JJ, na sastanak uputio njihov tadašnji prvopretpostavljeni, načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu, da porazgovaraju sa podnosiocem pritužbe o njegovom „nazdovoljstvu“;

 • da na sastanku „nije bilo povišenih tonova niti bilo kakvih pretnji i da ni on kao ni druga lica koja su prisustvovala sastanku nisu imali nameru da zastrašuju podnosioca pritužbe“, da ga je na sastanku upoznao sa tim da „razume njegovo nezadovoljstvo i da shvata da u sistematizaciji nije sve rešeno kako treba, ali da misli da se odlučio na pogrešan način borbe jer je u znak protesta bacio službenu SIM karticu sa obrazloženjem da nije dobio službeni aparat, a do tog momenta je držao aktivnom i bio je dostupan“;

 

 • da su nakon usvajanja sistematizacije svi imali „neke primedbe“, da su kolege iz specijalističkog tima za NUS iz Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu u januaru 2019. godine pokrenule incijativu za sagledavanje izmena sistematizacije, da je njihova inicijativa sa konkretnim predlogom mera prosleđena na dalje sagledavanje i rešavanje, kao i da su na sastanku koji je održan 19. januara 2019. godine sa svim pripadnicima Sektora za vanredne situacije koji se angažuju na poslovima zaštite od NUS, konstatovane nepravilnosti u sistematizaciji „ali da je odlučeno da se nastavi sa ukazivanjem na probleme i da se predlažu rešenja, ali da se proces rada ne obustavlja jer bi time najviše trpeli građani Republike Srbije“;

 

 • da je odluka ministra o vrednosnim bonovima za ishranu u restoranima MUP-a stupila na snagu u junu 2021. godine i da je u odluci navedeno da bonove dobijaju samo pripadnici Odeljenja za NUS, ali da je takođe odlučeno da zbog iste vrste posla koji na terenu obavljaju pripadnici Uprava za vanredne situacije u Nišu i Kragujevcu vrednosni bonovi budu dodeljni i njima;

 

 • da su bonovi prvenstveno dodeljeni zbog terenskog angažovanja i rizika koji njihov poziv nosi i da, iako zbog zdravstvenih ograničenja podnosilac pritužbe u tom trenutku nije izlazio na teren, odlučeno je da se i njemu dodele vrednosni bonovi „jer se očekivalo, kako je i on sam najavljivao, da će se krajem 2021. godine vratiti u specijalistički tim i početi da izlazi na teren i vrši uklanjanje i uništavanje NUS“, kao i da su smatrali da će „na taj način podnosiocu pritužbe malo popraviti raspoloženje i motivisati ga da se vrati u proces rada jer se njegovo odsustvo i te kako osetilo“;

 

 • da je podnosiocu pritužbe u martu 2022. godine produženo ograničenje i da je on njegovih prvopretpostavljenih dobio informaciju da „i dalje ne računa na njegovo terensko angažovanje“;

 

 • da je u aprilu 2022. godine došlo do određenih organizacionih promena, da je „njegovo“ odeljenje prešlo u Upravu za upravljanje rizikom i civilnu zaštitu i da je u konsultaciji sa načelnikom Uprave odlučeno da vrednosne bonove dobijaju samo oni pripadnici koji se angažuju na terenu, tako da od maja 2022. godine vrednosne bonove ne dobija podnosilac pritužbe i još dve koleginice koje su u Odeljenju za NUS ali ne izlaze na akcije uklanjanja i uništavanja NUS;

 

 • da on „ni na koji način nije pokušao da pretnjom primora podnosioca pritužbe da se vrati na posao jer on nije njegov prvopretpostavljeni i nema te ingerencije da ga otpusti, prinudno premesti ili pošalje na ciljani lekarski pregled kako je on to naveo u pritužbi“ i da od podnosioca pritužbe „niko nije tražio da ukoliko želi da zadrži posao napiše izjašnjenje u vidu zahteva ili molbe u kojem će navesti da se ne slaže sa ocenom nadležne lekarske komisije i da uprkos privremenim ograničenjima želi da radi na terenu“;

 

 • da je podnosilac pritužbe na poslednjoj obuci bio u septembru 2019. godine u Ruskoj Federaciji „iako je već tada konstatno pokazivao nezadovoljstvo“, da ga je nakon toga, tokom februara i marta 2021. godine, „on lično“ zvao na njegov privatni broj i „nudio mu da ode na Osnovni kurs za pirotehničara ako se oseća podobnim“, ali da je on tu ponudu odbio sa obrazloženjem da mu ne treba, da već ima završene takve obuke i da je zbog „prevelikog iskustva koje ima prekvalifikovan za takvu vrstu obuke“ i da je umesto njega, kako bi se popunio broj polaznika, upućen njegov kolega iako mu je ostalo manje od godinu dana do penzije;

 

 • da je u julu 2021. godine, u organizaciji Republičke uprave za civilnu zaštite Republike Srpske, organizovano testiranje pripadnika Sektora za vanredne situacije kako bi se odredio nivo znanja i pripremio Program obuke za pripadnike sektora koje bi se izvodilo u Republici Srpskoj i da je na tom testiranju podnosilac pritužbe „u znak protesta“ predao test bez odgovora „prazan papir“ i time „narušio ugled MUP-a pred predstavnicima Pepubličke uprave za civilnu zaštitu Republike Srpske i federalne uprave za zaštitu BiH“;

 

 • da je na osnovu rezultata tog testiranja isplanirana je i održana obuka za vođu tima, na koju bi podnosilac sigurno bio pozvan u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem, da nije predao test bez odgovora i time pokazao nezainteresovanost;

 

 • da su sve obuke koje se organizuju za potrebe usavršavanja pripadnika Sektora za vanredne situacije koji se angažuju na poslovima zaštite od NUS specijalističke i da ne utiču na napredovanje u službi, da on nema nadležnost da podnosioca pritužbe upućuje na obuke koje se tiču napredovanja jer nije njegov prvopretpostavljeni i da je jednom prilikom imao uvid u njegov zahtev koji je on uputio svojim prvopretpostavljenima i da je dao „pozitivno mišljenje“;

 

 • da ga je na proslavi u Nišu povodom penzionisanja njihovog kolege u martu 2021. godine podnosilac pritužbe „ubeđivao kako je on sposoban za rad, ali da niko ne čita njegovu lekarsku dokumentaciju“ i da mu je on tom prilikom rekao da ako želi nešto da promeni da se obrati pismeno, da on nije u mogućnosti da odlučuje u njegovom slučaju i da ne može da menja lekarske odluke, ali da podnosilac pritužbe „sam može da incira promenu ukoliko se oseća sposobnim“;

 

 • da se uniforme nabavljaju za potrebe specijalističkih timova za zaštitu od NUS i namenjene su za korišćenje kada se poslovi zaštite od NUS obavljaju na terenu, odnosno za obavljanje radnih zadataka izvan kancelarija i da će podnosilac pritužbe radne uniforme zadužiti kao i ostali kada počne da obavlja terenske zadatke;

 

 • da uniformu nemaju svi članovi specijalističkog tima za zaštitu od NUS iako se angažuju na terenu jer trenutno nema odgovarajućih veličina.

 

 

 1. ČINjENIČNO STANjE

2.1. Uvidom u zapisnik o održanom sastanku 18. januara 2019. godine Odeljenja za NUS utvrđeno je da je konstatovano da je sastanak održan povodom nove sistematizacije , a u cilju identifikacije i prevazilaženja problema koji mogu nastati, kao i da su sastanku prisustvovali: AA, BB, VV, GG, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ, ZZ, II, JJ, KK. Daljim uvidom utvrđeno je da je konstatovano da su se svi prisutni složili da inicijativa treba da sadrži konkretne zahteve, ali i objašnjenja odnosno utemeljenje u zakonu, a to su: vraćanje statusa OSL za sve pripadnike Sektora koji su angažovani na poslovima zaštite od NUS i u direknom su kontaktu sa minsko- eksplozivnim sredstvima, promena koeficijenta uz sagledavanje realne situacije da su lica angažovana na visokorizičnim poslovima i formiranje (rešenjem) specijalističkih timova za NUS kako bi se u poslove zaštite od NUS uključili i oni kojima to nije definisano u opisu radnog mesta prema katalogu.

 

2.2. Uvidom u otpusno pismo Vojnomedicinske akademije Vojna bolnica Karaburma utvrđeno je da je konstatovano da je podnosilac pritužbe operisan 12. marta 2020. godine u klinici za neurohirurgiju VMA zbog diskus hernije, da je došlo do postoperativnih komplikacija i da je od 13. aprila 2020. godine opet u Klinici VMA, da je tokom hospitalizacije bio febrilan da je učinjeno testiranje na SARS KOV19 i da je test pozitivan i da je iz Klinike za neurohirurgiju VMA premešten u Vojnu bolnicu Karaburma.

 

2.3. Uvidom u izveštaj lekara specijaliste Vojnomedicinske akademije od 28. avgusta 2020. godine utvrđeno je da je konstatovano da je podnosilac pritužbe operisan u martu te godine zbog diskushernije, da je došlo do infekcije i određeno mu je bolovanje u trajanju od mesec dana.

 

2.4. Uvidom u izveštaj lekara specijaliste Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Gejzir“ Sirijanska banja od 24. septembra 2020. godine utvrđeno je da mu je, između ostalog, konstatovana pošteda od posla „10-ak dana nakon banjskog lečenja“.

 

2.5. Uvidom u otpusnu listu Specijalne bolnice „Ribarska banja“, utvrđeno je da je između ostalog, podnosilac pritužbe lečen u periodu od 8. do 28. jula 2020. godine  i da je tu upućen na medicinsku rehabilitaciju nakon operativnog lečenja slabinskog dela kičme. Daljim uvidom utvrđeno je da je pacijentu savetovano, između ostalog, izbegavanje dužeg statičkog opterećenja sedenja, stajanja, izbegavanje rada u prinudnom položaju i sa teretom kao i u lošim mikroklimatskim uslovima.

2.6. Uvidom u izveštaj lekara specijaliste Vojnomedicinske akademije od 2. oktobra 2020. godine utvrđeno je da je konstatovano da je podnosilac pritužbe operisan u martu te godine, da je došlo do komplikacije „spondilodiscta“ i da mu je neophodno odrediti bolovanje u trajanju od dva meseca i „onda ga uputiti na posao“.

2.7. Uvidom u izveštaj o izvršenom vanrednom lekarskom pregledu zaposlenog u Ministarstvu unutrašnjih poslova od 2. decembra 2020. godine, utvrđeno je da je nadležni organ konstatovao da je podnosilac pritužbe zdravstveno ograničeno sposoban za rad na radnom mestu inspektor za operativne poslove NUS-a, u statusu PD, odnosno da postoje patološka stanja koja predstavljaju kontraindikaciju za rad povezan sa dužim stajanjem i hodanjem, za srednje teška i teška fizička opterećenja, rad u prinudnom položaju tela i rad na terenu. Takođe, utvrđeno je da podnosiocu pritužbe kontrolni pregled u ovom Zavodu zakazan za godinu dana.

 

2.8. Uvidom u izveštaj o izvršenom vanrednom lekarskom pregledu zaposlenog u Ministarstvu unutrašnjih poslova od 4. marta 2022. godine, utvrđeno je da je nadležni organ konstatovao da je podnosilac pritužbe zdravstveno ograničeno sposoban za rad na radnom mestu: inspektor za operativne poslove NUS-a, u statusu PD, odnosno da postoje patološka stanja koja predstavljaju kontraindikaciju za rad povezan sa dužim stajanjem i hodanjem, dizanjem tereta, u naročito nepovoljnim (mikro)klimatskim uslovima: hladnoća, vlaga, nagle temperaturne oscilacije većeg raspona. Takođe, utvrđeno je da podnosiocu pritužbe kontrolni pregled u ovom Zavodu zakazan za godinu dana.

 

2.9. Uvidom u izveštaj o izvršenom vanrednom lekarskom pregledu zaposlenog u Ministarstvu unutrašnjih poslova od 24. marta 2023. godine, utvrđeno je da je nadležni organ konstatovao da je podnosilac pritužbe zdravstveno sposoban za rad na radnom mestu: inspektor za operativne poslove NUS-a, u statusu PD, odnosno da „kod pregledanog postoje patološka stanja koja ne predstavljaju kontraindikaciju za rad.

 

2.10. Uvidom u akt Sektora za vanredne situacije Uprava za upravljanje rizikom, od 29. aprila 2022. godine utvrđeno je da je između ostalog konstatovano da „nemaju primedbi“ da se podnosilac pritužbe uputi na obuku i polaže ispit za operativni nivo rukovođenja koji je naveo u svom zahtevu.

 

2.11. Uvidom u dopis od 8. jula 2022. godine utvrđeno je da je predmet dopisa zahtev za stručnu obuku i polaganje stručnog ispita za nivo rukovođenja koju je podnosilac pritužbe uputio načelniku Sektora za vanredne situacije PU u Nišu.

 

2.12. Uvidom u prijavu na interni konkurs za radno mesto zamenik načelnika Odeljenja u Sektoru za vanredne situacije od 14. jula 2022. godine, utvrđeno je da je podnosilac pritužbe, između ostalog, naveo da je nakon upoznavanja sa sadržajem i uslovima Oglasa o internom konkursu za radno mesto “zamenik načelnika Odeljenja u Sektoru za vanredne situacije II” i da je odlučio da konkuriše „iako je zvanično upoznat da je oglas samo formalne prirode i da se već unapred zna da je za ovo radno mesto, od strane Načelnika Odeljenja za NUS već odabran njegov kolega ĐĐ“. Daljim uvidom utvrđeno je da je naveo da on obuku i ispit za srednji nivo rukovođenja ne poseduje „jer mu do danas nije omogućeno da istu pohađa i položi, kao što je to omogućeno njegovom kolegi ĐĐ, koji je po ubrzanom modelu pohađao obuku i završio osnovni i srednji nivo rukovođenja sa svega par meseci rada u MUP“. Takođe, utvrđeno je da podnosilac pritužbe tražio da mu se dozvoli da „na isti način podnese prijavu na konkurs i da ukoliko bude izabran po sprovedenom internom konkursu, rešenjem o raspoređivanju bude obavezan da navedeni poseban uslov ispuni u roku od najviše dve godine od dana raspoređivanja, ili ako je to potrebno u kraćem roku“, kao i da će „ukoliko mu se to ne omogući, smatrati da je iz njemu nepoznatog razloga diskriminisan u odnosu na protivkandidata kome je sa svega par meseci radnog staža omogućeno da napreduje u službi“.

 

2.13. Uvidom u rešenje Konkursne komisije za sprovođenje internog konkursa za izbor na radno mesto zamenik načelnika Odeljenja u Sektoru za vanredne situacije II, Odeljenje za neeksplodirana ubojna sredstva – NUS, 08 broj: 15161/2022-3, utvrđeno je da je odbačena prijava na interni konkurs podnosioca pritužbe, za izbor na radno mesto zamenik načelnika Odeljenja u Sektoru za vanredne situacije kao nepotpuna. Uvidom u obrazloženje navedenog rešenja, utvrđeno je da je, između ostalog, navedeno da „na osnovu uvida u podnetu dokumentaciju utvrđeno da je prijava AA nepotpuna s obzirom da nije dostavio dokaz o završenoj obuci i ispitu za srednji nivo rukovođenja, a u izjavi se nije izjasnio da Ministarstvo isti pribavi za potrebe postupka“.

 

2.14. Uvidom u dopis Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije 09 broj 07-321/22 od 25. avgusta 2022. godine koji je upućen Sektoru za vanredne situacije, Odeljenje za pravne poslove i međđunarodnu saradnju, utvrđeno je da je, između ostalog, navedeno da su nakon obavljenih razgovora sa nadležnim starešinama mišljenja „da su navodi zaposlenog AA u potpunosti neosnovani“, da kako je i sam naveo „njegova revoltiranost potiče od donošenja Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova od 2018. godine, kojom je imenovanom umaljen koeficijent plate i ukinut OSL status, kao i ostalim zaposlenima na izvršilačkim poslovima po liniji rada uništavanja NUS u Sektoru za vanredne situacije, čime im je uskraćena mogućnost nošenja oružja prema Zakonu o policiji“. Takođe, utvrđeno je da je navedeno da su „ostali navodi neosnovani, nejasni i proizvoljni, budući da imenovani nije naveo konkretne situacije niti lica od kojih je trpeo diskriminisanje, zlostavljanje, povredu ugleda i ličnog dostojanstva, niti razloge koji kod njega izazivaju strah, što upućuje na zaključak da je reč o njegovom subjektivnom doživljaju i eventualno iracionalnim strahovima“.

 

2.15. Uvidom u dopis od 3. avgusta 2022. godine utvrđeno je da je načelnica odeljenja Uprave za vanredne situacije potvrdila da je 4. januara 2019. godine sa podnosiocem pritužbe održan sastanak zbog njegovog, više puta iskazanog nezadovoljstva donetom sistematizacijom i statusom njegovog radnog mesta koji je iz OSL prešao u PD. Daljim uvidom utvrđeno je da je, između ostalog, navela da je prisustvovala navedenom sastanku i da smatra da se „ni jednim iskazom prisutnih nije dovedeno u pitanje ljudsko dostojanstvo i radno pravo zaposlenog, već dobronamerni saveti podnosiocu pritužbe koji je do tada odgovorno obavljao svoje poslove i zadatke“. Takođe, utvrđeno je da je navedeno da u skladu sa ograničenjima nadležne lekarske komisije podnosilac pritužbe obavlja samo kancelarijske poslove, da nije trepeo nikakve pritiske, mobing i zlostavljanje i da mu je pružena „logistička podrška za vreme bolesti i oporavka, a u okviru ovlašćenja UVS u Nišu i Sektora za vanredne situacije“.

 

2.16. Uvidom u dopis od 3. avgusta 2022. godine utvrđeno je da je zamenica načelnika Uprave za vanredne situacije potvrdila da je 4. januara 2019. godine sa podnosiocem pritužbe održan sastanak zbog njegovog, više puta iskazanog nezadovoljstva donetom sistematizacijom i statusom njegovog radnog mesta koji je iz OSL prešao u PD.

2.17. Uvidom u dopis od 17. avgusta 2022. godine utvrđeno je da je pukovnica policije potvrdila da je 4. januara 2019. godine sa podnosiocem pritužbe održan sastanak zbog njegovog nezadovoljstva novom sistematizacijom, da su mu tom prilikom pojašnjenja sva prava i obaveze koja proizilaze iz radnog mesta na koje je podnosilac pritužbe postavljen i da smatra da se sastanak odvijao u „prijateljskoj atmosferi“ i da na podnosioca pritužbe nije vršen „nikakav pritisak“.

 

2.18. Uvidom u dopis od 15. septembra 2022. godine utvrđeno je da je LjLj navedeni dopis uputio Sektoru za vanredne situacije Uprava za upravljanje rizikom i civilnu zaštitu u kojem je, između ostalog, naveo da od 6. aprila 2022. godine trebuje vrednosne bonove za potrebe Odeljenja za NUS, da ih deli radnicima, vodi evidencije, razdužuje neutrošene bonove i arhivira predmete u vezi vrednosnih bonova po okončanju. Takođe, utvrđeno je da je naveo da „što se tiče kolege AA iz Niša tiče, njemu bonove nisam slao jer mi je tako rekao nadređeni rukovodilac“ načelnik Odeljenja za NUS. Dalje, utvrđeno je da je naveo da je 1. maja 2022. godine zadužio 8 knjižica vrednosnih bonova, da je 7 podelio korisnicima po usmenom nalogu rukovodioca u odeljenju za NUS, „a kako je jedna knjižica vrednosnih bonova preostala jer je nije dostavio podnosiocu pritužbe istu je vratio u Odeljenje za organizovanje ishrane i smeštaja 25. maja 2022. godine kao i još 10 bonova korisnika EE koji je u to vreme koristio godišnji odmor“.

 

2.19. Uvidom u elektronsku prepisku od 17. septembra 2022. godine utvrđeno je da je LjLj između ostalog naveo: „Ja sam juče dok smo išli na teren razgovarao sa načelnikom EE u cilju prevazilaženja problema koji je nastao…S tim u vezi, želim da ti kažem da je EE načelno zainteresovan da se problem reši mirnim putem, ali da nije siguran da li to može jer si pokrenuo dva unutrašnja uzbunjivanja….Što se EE tiče on ne spori tvoju stručnost i ti si na terenu njemu više nego potreban, šta više znaš i sam koliko te ceni da te je nekada ranije video na mestu njegovog zamenika..Dakle, EE te moli da nađeš neki telefon i da službenu SIM karticu staviš u telefon ili nabaviš drugi telefon, sigurno imaš neki stari što ne koristiš. Pa i ja nema službeni telefon već sam kupio privatno, kao i većina nas. Molim te i da razmisliš da ponovo počneš da radiš terenski posao i da ti i Paja zajedno krenete po terenima jer posla ima i teško ga je organizovati dok si ti na poštedi. Eto ako ti je bolje sa kičmom, zatraži ponovo lekarski pegled da bi mogao da dobiješ dozvolu lekara, odnosno da ti ukinu tu ocenu privremene nesposobnosti“.

 

2.20. Uvidom u elektronsku prepisku od 17. septembra 2022. godine utvrđeno je da je AA između ostalog naveo: „Ja sam upoznat sa situacijom u odeljenju za NUS i načinom na koji načelnik tretira radnike…Što se tiče Vašeg izlaganja u vezi g-dina EE svestan sam da on u jednom periodu nije sporio, čak šta više je u raznim prilikama isticao moju stručnost, ali se iz meni nepoznatih razloga vremenom to promenilo.. on je mene video kao njegovog zamenika, te sam u skladu sa tim ja za to radno mesto i konkurisao kada je bio objavljen konkurs, međutim nisam uspeo da uđem u uži krug jer je konkurs napravljen po meri jednog kandidata, prijatelja iz vojske g-dina EE. Meni ni posle 12 godina i svih uslova koje ispunjavam predviđenom Uredbom o karijernom razvoju policijskih službenika, nije dozvoljeno da pohađam obuku i polažem stručni ispit za odgovarajući nivo rukovođenja koji je kao obavezan uslov na svim konkursima, pa je moja prijava odbačena kao nepotpuna…Što se mobilnog telefona tiče ja sam njemu već objasnio da sam ja za potrebe korišćenja službene kartice već jednom kupio nov mobilni aparat koji sam koristio godinama u službene svrhe i da mi sada zbog ličnih odnosa pojedinih rukovodioca u sektoru za vanredne situacije i trenutnih uslova rada ne pada na pamet da ponovo učinim isto, niti sam u mogućnosti. Što se moje zdravstvene situacije tiče, hvala Bogu meni jeste bolje, ali smatram neprikladnim da tražim lekarski pregled pre isteka roka koji je dala nadležna lekarska komisija“.

 

2.21. Uvidom u akt Sekretarijata MUP-a 02 broj 011-2103/22-1 od 23. septembra 2022. godine utvrđeno je da je u dopisu, između ostalog, konstatovano sledeće: „Imajući u vidu metodološki pristup prilikom utvrđivanja kategorija zaposlenih kojima se priznaje pravo na obezbeđivanje ishrane, mišljenja smo da predmetne odluke utvrđuju kategorije korisnika kojima se izdaju vrednosni bonovi u smislu zaposlenih koji su u statusu policijskih službenika, po liniji rada koje su predviđene odlukama“.

 

2.22. Uvidom u rešenje Žalbena komisija Vlade od 21. oktobra 2022. godine, utvrđeno je da navedenim rešenjem odbijena žalba podnosioca pritužbe, kao neosnovana. Daljim uvidom, utvrđeno je da je u obrazloženju, između ostalog, navedeno da je Žalbena komisija Vlade – Veće, uvidom u tekst oglasa o internom konkursu utvrdila da je svaki kandidat, uz prijavu na konkurs, dužan da priloži, između ostalog, i dokaz o završenoj obuci i ispitu za srednji nivo rukovođenja, a da je uvidom u dokaze utvrđeno da „AA nije priložio navedeni dokaz niti se u izjavi izjasnio da Ministarstvo isti pribavi za potrebe dokaza, a što se žalbom i ne spori, pa je po oceni ove Komisije – Veća, Konkursna komisija pravilno odlučila da odbaci prijavu imenovanog kao nepotpunu“. Dalje, utvrđeno je da je u obrazloženju navedeno da su razmotreni navodi podnosioca pritužbe u kojima ukazuje da je njegova prijava odbačena kao nepotpuna, jer mu nije omogućeno da polaže za nivo rukovođenja, „ali po oceni ove Komisije – Veća oni nisu mogli biti od uticaja na drukčije rešavanje u ovoj upravnoj stvari, s obzirom da je Konkursna komisija donela rešenje o odbacivanju prijave kao nepotpune iz razloga što žalilac nije dostavio dokaz o završenoj obuci i ispitu za srednji nivo rukovođenja, a što je tekstom oglasa internog konkursa naznačeno kao obavezna dokumentacija koja se podnosi uz prijavu“.

 

2.23. Uvidom u dopis Sektora za ljudske resurse od 24. oktobra 2022. godine, utvrđeno je da je navedeni dopis upućen podnosiocu pritužbe, da je u dopisu navedeno da se Sektor za vanredne situacije izjasnio da je sa njim 4. januara 2019. godine održan sastanak koji je protekao u „korektnoj atmosferi“ i da je tom prilikom „u potpunosti prepoznat problem na koji je on ukazivao i da su preduzete sve mogućnosti radi prevazilaženja i rešavanja navedenog problema“. Daljim uvidom utvrđeno je da je konstatovano da se takođe Sektor za vanredne situacije izjasnio da se podnosiocu pritužbe ne izdaju naređenja da kao vođa ili član tima za NUS obavlja terenske zadatke koji zahtevaju veća psihičkofizička naprezanja s obzirom da je shodno oceni lekarske komisije na poštedi i da će biti angažovan na poslovima uklanjanja i uništavanja od NUS kada lekarska komisija izda dokumentaciju da nema ograničenja da obavlja terenske zadatke.

 

2.24. Uvidom u izjavu koordinatorke u Odeljenju za NUS od 22. novembra 2022. godine utvrđeno je da je, između ostalog, navedeno da su Odlukom ministra unutrašnjih poslova 01 broj 3415/21 01 broj 13273/2021, Odeljenju za NUS dodeljeni vrednosni bonovi  i da s obzirom da je trenutno raspoređena na radnom mestu koordinatorke u Odeljenju za NUS, ali da je planirano da pored poslova iz opisa svog radnog mesta započne obavljanje terenskog posla  zbog deficita kadra u odeljenju,„uz odgovarajuće ovuke i procenu spremnosti nadređenih“, prihvatila je i koristila vrednosne bonove „određeni period“. Daljim uvidom u izjavu, utvrđeno je da je navedeno da kako nije započela obavljanje terenskog posla, već je nastavila da obavlja administrativne poslove „samoinicijativno je vratila vrednosne bonove smatrajući da joj nisu potrebni i da je svrha korišćenja istih – pojačana ishrana za zaposlene koji obavljaju operativn, terenske poslove u otežanim uslovima, najčešće duže od radnog vremena, iako to nije precizirano u pomenutoj odluci“.

 

2.25. Uvidom u dopis odeljenja za obradu podataka, pritužbe i saradnju sa nezavisnim telima 02/4 broj: 07-1735/22-10 od 14. decembra 2022. godine, utvrđeno je da je između ostalog, podnosilac pritužbe obavešten da se uniforma nabavlja za potrebe pripadnika specijalističkih timova za zaštitu od NUS i da je namenjena za korišćenje kada se poslovi zaštite od NUS obavljaju na terenu, odnosno za obavljanje radnih zadataka izvan kancelarije „što praktično znači da je to radna uniforma“. Dalje je navedeno da zaposleni u kancelarijama rade u civilnom odelu, a da se radna uniforma oblači samo kada se izlazi na teren te da će uniformu dobiti kada počne da obavlja terenske zadatke.

 

2.26. Uvidom u personalni dosije podnosioca pritužbe, između ostalog, utvrđeno je da je za period 2016. godine ocenjen ocenom naročito se ističe (5), da je za period 2017. godine ocenjen ocenom ističe se (4), da je za period 2018. godine ocenjen ocenom naročito se ističe (5), da je za period 2021. godine ocenjen ocenom ističe se (4).

 

2.27. Uvidom u izveštaj o preduzetim radnjama u postupku o informaciji 09 broj: 07-335/22-6 od 13. februara 2023. godine utvrđeno je da je navedeno da je povodom postupka unutrašnjeg uzbunjivanja koji je pokrenuo podnosilac pritužbe između ostalog uočeno da Odlukom ministra o kategorijama korisnika kojima se izdaju vrednosni bonovi „nisu precizirani kriterijumi kojim tačno pripadnicima organizacione jedinice obuhvaćenih navedenom Odlukom pripadaju vrednosni bonovi, pa se može zaključiti da je diskreciono pravo rukovodioca organizacione jedinice da opredeli broj korisnika vrednosnih bonova, imajući u vidu svrhu i racionalnost njihovog korišćenja“. Daljim uvidom utvrđeno je da je navedeno da se „nakon sagledavanja načina rada od strane novog rukovodioca Uprave, a u skladu sa načelima racionalnosti i zakonitosti, došlo do zaključka da je svrha izdavanja vrednosnih bonova pre svega obavljanje poslova koji zahtevaju sticanje ili održavanje potrebnog nivoa psihološke i fizičke spremnosti i obučenosti za uspešno izvršavanje posla, te da je shodno navedenom odlučeno da se njihovo korišćenje ukine zaposlenima koji ne obavljaju terenski rad i rad u otežanim uslovima, tako da je od aprila 2022. godine između ostalih službenika i podnosiocu pritužbe prekinuta dodela vrednosnih bonova, da su pojedine kolege samoinicijativno vratile vrednosne bonove, dok je većina u svojim izjava izjavila da smatra da su im bonovi dodeljeni zbog terenskog rada“. Daljim uvidom utvrđeno je da je navedeno da su podnosiocu pritužbe vrednosni bonovi dodeljeni u junu 2021. godine jer je „najavljivao da će se krajem 2021. godine na lekarskoj komisiji odlučivati o njegovom zdravstvenom stanju, pa se očekivao njegov brz povratak u specijalistički tim za zaštitu od NUS, međutim kako je u martu 2022. godine nakon nalaze lekarske komisije da je ograničeno sposoban za rad na radnom mestu na kojem je raspoređen, doneta je odluka da se njemu kao i ostalim kolegama koji faktički ne obavljaju terenski posao ukine korišćenje vrednosnih bonova do povratka na teren“. (nema veze oni nisu u uporedivoj situaciji jer podnosilac obavlja terenske poslove).

 

2.28. Uvidom u akt Sektora za vanredne situacije 09 broj 07-321/22-1 od 12. juna 2023. godine utvrđeno je da je između ostalog konstatovano da se Sektor za vanredne situacije, Uprava za upravljanje rizikom, dopisom od 29. aprila 2022. godine saglasila da se podnosilac pritužbe uputi na obuku za operativni nivo rukovođenja koji je naveo u svom zahtevu i da niko iz Odeljenja nije uticao na odluke njegovih prvopretpostavljenih starešina o njegovom karijernom razvoju i upućivanju na obuke i polaganje ispita za određene nivoe rukovođenja. Dalje, uvidom utvrđeno je da se konstatovano da je sastanak 4. januara 2019. godine organizovan kako bi se sa podnosiocem pritužbe razgovaralo o njegovom nezadovoljstvu, da na sastanku nije bilo povišenih tonova i pretnji, niti su pretpostavljene starešine imale za cilj da zastrašuju podnosioca pritužbe. Takođe, navedeno je da je u vezi sa novom sistematizacijom i uočenim nepravilnostima 18. januara 2019. godine organizovan sastanak sa svim zaposlenima koji su u tom momentu bili angažovani na poslovima zaštite od NUS i da je dogovoreno da se nastavi sa radom u cilju uklanjanja uočenih nepravilnosti, i da su neosnovani navodi pritužioca da je od njega traženo da ukoliko želi da zadrži posao napiše izjašnjenje u vidu zahteva ili molbe u kojem se navodi da se ne slaže sa ocenom nadležne lekarske komisije i da uprkos privremenim ograničenjima želi da radi na terenu.

 

2.29. Uvidom u karton zaduženja od 19. januara 2023. godine utvrđeno je da je podnosilac pritužbe zadužen sa radnom uniformom „Mile Dragić“.

 

RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe i izjašnjenja, dokaze koji su dostavljeni tokom postupka, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

 

Pravni okvir

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere.
 • Ustav Republike Srbije zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.
 • Zakonom o zabrani diskriminacije propisano je da akt diskriminacije označava svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima.[1] Odredbama člana 16. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije zabranjena je diskriminacija u oblasti rada, odnosno narušavanje jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa ili uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada, kao što su pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, na napredovanje u službi, na stručno usavršavanje i profesionalnu rehabilitaciju, na jednaku naknadu za rad jednake vrednosti, na pravične i zadovoljavajuće uslove rada, na odmor, na obrazovanje i stupanje u sindikat, kao i na zaštitu od nezaposlenosti. Odredbama člana 25. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije zabranjena je diskriminacija zbog političkih ubeđenja lica ili grupe lica, odnosno pripadnosti ili nepripadnosti političkoj stranci odnosno sindikalnoj organizaciji. Odredbama člana 27. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije zabranjena je diskriminacija lica ili grupe lica s obzirom na njihovo zdravstveno stanje, kao i članova njihovih porodica.
 • Odredbama člana 132. stav 2. Zakona o policiji[2] propisano je da kriterijume po kojima će se vršiti izbor kandidata za polaznike osnovne policijske obuke i druge oblike stručnog osposobljavanja, prava, obaveze i odgovornosti polaznika obuka, standarde stručnog osposobljavanja i usavršavanja, praćenje, ocenjivanje, polaganje završnog ispita i izdavanje uverenja, mentorski rad u osnovnoj i specijalističkoj obuci, samovrednovanje i vrednovanje osnovne i specijalističke obuke i stručnog usavršavanja, izdavačku delatnost, pružanje usluga prema trećim licima i druga pitanja u vezi sa obukom i druga prava, propisuje Vlada. Odredbama člana 133. stav 1. ovog zakona propisano je da se stručno osposobljavanje i usavršavanje u Ministarstvu ostvaruje prema odgovarajućim programima i planovima obuke. Stavom 2. iste odredbe zakona propisano je da programe i plan obuka iz stava 1. ovog člana, na predlog rukovodioca organizacione jedinice nadležne za ljudske resurse, donosi ministar uz prethodno pribavljenu saglasnost rukovodioca organizacione jedinice u sedištu Ministarstva, za čije potrebe se sprovodi obuka. Stavom 3. iste odredbe zakona propisano je da na osnovu plana obuke, a u skladu sa programima iz stava 2. ovog člana, nadležna organizaciona jedinica za ljudske resurse izrađuje i sprovodi planove realizacije pojedinih oblika obuka. Odredbama člana 188. stav 1. tačka 3. ovog zakona propisano je da policijski službenik u Ministarstvu ima pravo na naknadu troškova za smeštaj i ishranu dok radi i boravi na terenu, odnosno kada po posebnom rasporedu rada, radi i boravi u terenskim uslovima života i rada ili radi i boravi van mesta rada, radi obavljanja policijskih poslova i zadataka ili sprovođenja obuke, odnosno tačka 4 iste odredbe, za rad pod otežanim terenskim uslovima, koji podrazumeva rad pod većim stepenom opterećenja na psihofizičke i radne sposobnosti policijskih službenika, koji je posledica obavljanja poslova na specifičnom području, izuzev kada je policijski službenik raspoređen u organizacionoj jedinici koja je teritorijalno nadležna za to područje. Stavom 2. iste odredbe zakona propisano je da specifična područja iz stava 1. tačke 4) ovog člana i specifične bezbednosno-policijske poslove iz stava 1. tačke 5) ovog člana, utvrđuje ministar, dok je stavom 3. iste odredbe propisano da policijski službenik koji ostvari pravo na naknadu troškova iz stava 1. tač. 4) i 5) ovog člana, nema pravo na naknadu troškova za smeštaj i ishranu dok radi i boravi na terenu, i naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada. Dalje, odredbama člana 193. ovog zakona propisano je da policijskom službeniku kome su ishrana i smeštaj u funkciji sticanja i održavanja potrebnog nivoa psihološke i fizičke spremnosti i obučenosti za uspešno izvršenje poslova i zadataka, odnosno propisanih standarda, kriterijuma i merila za pripadnost određenoj jedinici, usluga ishrane i smeštaja se po mestu rada obezbeđuje bez naknade, dok je stavom 2. iste odredbe propisano da način obezbeđivanja ishrane i smeštaja bez naknade propisuje ministar.
 • Zakon o zaštiti uzbunjivača u članu 2. stav 1. tačka 2. propisuje da je “uzbunjivač” fizičko lice koje izvrši uzbunjivanje u vezi sa svojim radnim angažovanjem, postupkom zapošljavanja, korišćenjem usluga državnih i drugih organa, nosilaca javnih ovlašćenja ili javnih službi, poslovnom saradnjom i pravom vlasništva na privrednom društvu. Odredbama člana 21. ovog zakona, između ostalog, propisano je da poslodavac ne sme činjenjem ili nečinjenjem da stavi uzbunjivača u nepovoljniji položaj u vezi sa uzbunjivanjem, a naročito ako se nepovoljniji položaj, između ostalog, odnosi na: disciplinske mere i kazne, prestanak radnog odnosa, isplatu nagrade i otpremnine itd. Članom 23. ovog zakona propisano je da uzbunjivač prema kome je preduzeta štetna radnja u vezi sa uzbunjivanjem ima pravo na sudsku zaštitu. Sudska zaštita se ostvaruje podnošenjem tužbe za zaštitu u vezi sa uzbunjivanjem nadležnom sudu, u roku od šest meseci od dana saznanja za preduzetu štetnu radnju, odnosno tri godine od dana kada je štetna radnja preduzeta. U postupku sudske zaštite nadležan je viši sud prema mestu preduzimanja štetne radnje ili prema mestu prebivališta tužioca. Postupak za sudsku zaštitu u vezi sa uzbunjivanjem je hitan.
 • Uredbom o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova[3] u članu 4. propisano je da se procena opravdanosti zahteva za obukom sprovodi u organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove upravljanja ljudskim resursima, na osnovu iskazanih potreba organizacionih jedinica Ministarstva, kao i na osnovu rezultata dobijenih sistemom ocenjivanja. Zahtev za obukom (Obrazac 1.), odštampan je u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni deo. Po dobijanju Zahteva za obukom, uspostavlja se saradnja sa podnosiocem, u cilju procene opravdanosti zahteva. Nakon izvršene procene opravdanosti zahteva, organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima obaveštava podnosioca o njegovoj opravdanosti i daljem postupanju.
 • Uredbom o karijernom razvoju policijskih službenika[4] propisano je da karijerni razvoj, u smislu ove uredbe, predstavlja proces kontinuiranog stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika, usmeren na unapređenje individualnog i organizacionog radnog učinka, a radi efikasnog i efektivnog doprinosa ostvarivanju ciljeva Ministarstva. Stavom 2. iste odredbe propisano je da je karijerni razvoj zasnovan na načelu jednakih mogućnosti, koje onemogućava diskriminaciju i nejednako postupanje po bilo kom osnovu, dok je stavom 3. propisano da je karijerno napredovanje sastavni deo karijernog razvoja i zasniva se na prethodnom osposobljavanju i usavršavanju policijskih službenika. Karijerno napredovanje može biti horizontalno (kvalitativno drugačija vrsta posla i sticanje narednog čina/zvanja) i vertikalno (viši nivo rukovođenja). Odredbom člana 3. stav 2. ove Uredbe propisano je da planiranje, sprovođenje i nadzor nad sprovođenjem karijernog razvoja policijskih službenika sprovodi organizaciona jedinica nadležna za poslove ljudskih resursa, u saradnji sa organizacionim jedinicama Ministarstva. Dalje, odredbom člana 7. stav 1. Uredbe propisani su uslovi za vertikalno napredovanje: 1) odgovarajuće obrazovanje; 2) godine staža provedene u prethodnom činu/zvanju; 3) uspešno položen stručni ispit za čin/zvanje; 4) prosečna trogodišnja ocena koja ne može biti niža od „ističe se – 4″; 5) uspešno završena stručna obuka i uspešno položen stručni ispit za odgovarajući nivo rukovođenja. Odredbom člana 8. Uredbe propisano je da uslov za vertikalno napredovanje u stečenom činu/zvanju, jeste uspešno završena stručna obuka i uspešno položen stručni ispit za odgovarajući nivo rukovođenja, uz ispunjenost uslova iz člana 7. stav 1. tač. 1-4 ove uredbe. Izuzetno od stava 1. ovog člana, ukoliko policijski službenik koji se prijavio na stručnu obuku za odgovarajući nivo rukovođenja poseduje prethodno iskustvo na rukovodećim radnim mestima, isto će se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja ispunjenosti uslova za vertikalno napredovanje.
 • Pravilnikom o obezbeđivanju ishrane i smeštaja u Ministarstvu unutrašnjih poslova[5] u članu 11. stav 1. propisano je da se poseban vid pružanja usluge ishrane bez naknade, vrši se izdavanjem vrednosnih bonova. Stavom 2. iste odredbe propisano je da kategorije korisnika kojima se izdaju vrednosni bonovi i druga pitanja od značaja za izdavanje, odnosno korišćenje vrednosnih bonova utvrđuje ministar, dok je stavom 3. iste odredbe propisano da izdavanje vrednosnih bonova vrši organizaciona jedinica nadležna za organizovanje ishrane i smeštaja.
 • Odluka o kategorijama korisnika kojima se izdaju vrednosni bonovi i drugim pitanjima od značaja za izdavanje, odnosno korišćenje vrednosnih bonova 01 broj 3415/2021-7 od 26. maja 2021. godine u stavu 1. tačka 6. propisuje da pravo na korišćenje vrednosnih bonova pripada policijskim službenicima Sektora za vanredne situacije, Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu, Odeljenja za neeksplodirana ubojna sredstva- NUS. Stavom 2. iste odluke propisano je da korisnici iz stava 1. imaju pravo na vrednosne bonove na mesečnom nivou, srazmerno vremenu provedenom na radu, i to: za kalendarski mesec u kome na radu provedu manje od polovine radnih dana imaju pravo na 10 vrednosnih bonova, za kalendarski mesec u kome na radu provedu polovinu ili više od polovine radnih dana imaju pravo na 20 vrednosnih bonova. Stavom 4. propisano je da se vrednosni bonovi izdaju za period budžetske 2021. godine. Stavom 5. ove odluke propisano je da danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o kategorijama korisnika kojima se izdaju vrednosni bonovi i drugim pitanjima od značaja za izdavanje, odnosno korišćenje vrednosnih bonova 01 broj: 3415/2021-4 od 13. aprila 2021. godine.
 • Odlukom o kategorijama korisnika kojima se izdaju vrednosni bonovi i drugim pitanjima od značaja za izdavanje, odnosno korišćenje vrednosnih bonova 01 broj 13273/2021 od 27. decembra 2021. godine u stavu 1. tačka 8. ove odluke propisano je da pravo na korišćenje vrednosnih bonova pripada policijskim službenicima Sektora za vanredne situacije, Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu, Odeljenja za neeksplodirana ubojna sredstva- NUS. Stavom 2. iste odluke propisano je da korisnici iz stava 1. imaju pravo na vrednosne bonove na mesečnom nivou, srazmerno vremenu provedenom na radu, i to: za kalendarski mesec u kome na radu provedu manje od polovine radnih dana imaju pravo na 10 vrednosnih bonova, za kalendarski mesec u kome na radu provedu polovinu ili više od polovine radnih dana imaju pravo na 20 vrednosnih bonova. Stavom 4. propisano je da se vrednosni bonovi izdaju za period budžetske 2022 počev od 1. januara 2022. godine. Stavom 5. ove odluke propisano je da danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o kategorijama korisnika kojima se izdaju vrednosni bonovi i drugim pitanjima od značaja za izdavanje, odnosno korišćenje vrednosnih bonova 01 broj: 3415/2021-4 od 26. maja 2021. godine.

 

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja, kao i dostavljenih dokaza sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 • Imajući vidu da je u pritužbi navedeno više događaja i situacija koje podnosilac pritužbe smatra aktima diskriminacije na osnovu ličnih svojstava – zdravstveno stanje i članstvo u sindikalnim organizacijama, Poverenik je u daljem tekstu analizirao svaki od navedenih akata posebno.

 

 • Pre upuštanja u analizu relevantnih propisa, kao i činjenica i dokaza koji su priloženi, Poverenik ukazuje da se bavio predmetom pritužbe samo sa aspekta svoje nadležnosti, odnosno nije se upuštao u ispitivanje da li je u ovoj pravnoj stvari došlo do povrede nekih drugih prava za čije rešavanje su nadležni drugi državni organi.

 

 • Među stranama u postupku nije sporno da je podnosilac pritužbe zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova od 13. aprila 2011. godine i da se trenutno nalazi na poziciji inspektora za operativne poslove u Sektoru za vanredne situacije, Uprava za vanredne situacije u Nišu, Odeljenje za civilnu zaštitu u odseku za jedinice civilne zaštite i planske poslove. Dalje, nesporno je da je odmah nakon zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu postao član sindikata – sindikalna grupa Leskovac i da je trenutno član dva sindikata. Takođe, nesporno je da je usled operacije kičme 12. marta 2020. godine nalazima nadležne lekarske komisije od 2. decembra 2020. godine i 4. marta 2022. godine podnosilac pritužbe proglašen zdravstveno ograničeno sposobnim za rad na radnom mestu na koje je raspoređen, kao i da od 24. marta 2023. godine može da obavlja sve poslove u okviru svog radnog mesta. Dalje nesporno je da je na osnovu Odluke o kategorijama korisnika kojima se izdaju vrednosni bonovi i drugim pitanjima od značaja za izdavanje, odnosno korišćenje vrednosnih bonova podnosilac pritužbe primao vrednosne bonove u iznosu od 10.000,00 dinara mesečno u periodu od juna 2021. do aprila 2022. godine, kao i ti da mu se vrednosni bonovi ne isplaćuju od maja 2022. godine. Dalje, nesporno da je podnosilac pritužbe 8. jula 2022. godine podneo zahtev za pohađanje stručne obuke i polaganje stručnog ispita, kao i da je 15. jula 2022. godine podneo prijavu na interni konkurs za izbor na radno mesto – zamenik načelnika Odeljenja u Sektoru za vanredne situacije, Odeljenje za neeksplodirana ubojna sredstva – NUS, Uprava za upravljanje rizikom i civilnu zaštitu Sektora za vanredne situacije. Nesporno je da podnosilac prijave nije prošao obuku koja je navedenim konkursom tražena i da je rešenjem konkursne komisije broj 15160/2022-02 od 10. avgusta 2022. godine njegova prijava odbačena kao nepotpuna. Takođe, nesporno je da u trenutku podnošenja pritužbe podnosiocu pritužbe nije bila uručena uniforma iz donacije „Mile Dragić“, odnosno da je navedenom uniformom zadužen 19. januara 2023. godine.

 

 • Prilikom donošenja mišljenja u ovom predmetu, Poverenik je imao u vidu pravilo o preraspodeli i prebacivanju tereta dokazivanja koje je propisano odredbama člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije, prema kojem ukoliko podnosilac pritužbe učini verovatnim akt/akte diskriminacije, teret dokazivanja da u konkretnom slučaju nije došlo do povrede odredaba ovog zakona snose lica protiv kojih je podneta pritužba.

 

 • Poverenik najpre konstatuje da je podnosilac pritužbe kao jedan od akata diskriminacije naveo činjenicu da je 4. januara 2019. godine „iznenada“ pozvan na sastanak u kancelarije zamenika načelnika Uprave za vanredne situacije u Nišu zajedno sa svojim pretpostavljenim jer je „protumačeno da je jedino on nezadovoljan novom sistematizacijom u MUP-u koja je stupila na snagu krajem 2018. godine, iako je istupao u ime svih radnika koji su na ovaj način ostali bez statusa ovlašćenog službenog lica i službenog oružja“ i da mu je tom prilikom „izričito zabranjeno bilo kakvo iskazivanje ličnog nezadovoljstva“, kao i da je upozoren na „moguće posledice ukoliko nastavi sa daljom analizom i razradom eventualnih propusta u vezi poslova NUS“. Podnosilac je u pritužbi naveo da na „ovakve sastanke“ nisu pozivani drugi radnici koji su takođe iskazali nezadovoljstvo navedenom sistematizacijom i to, BB. VV, GG zbog čega u konkretnom slučaju smatra da je diskriminisan jer je jedino on član sindikata.

 

U izjašnjenju načelnika EE i Ministarstva, između ostalog, navedeno je da je tačno da je 4. januara 2019. godine podnosilac pritužbe pozvan na sastanak kako bi se sa njim obavio razgovor u vezi sa njegovim „izražavanjem nezadovoljstva“ povodom donošenja novog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu, da ovaj sastanak nije bio „iznenadan“, već da je najavljen njegovom prvopretpostavljenom rukovodiocu, da su podnosiocu pritužbe tom prilikom pojašnjena sva prava i obaveze koje proizlaze iz radnog mesta na koje je postavljen i da na sastanku nije bilo „povišenih tonova niti bilo kakvih pretnji“, već da se odvijao u „prijateljskoj atmosferi“. Takođe, navedeno je da je povodom promena koje su nastale donošenjem nove sistematizacije, 18. januara 2019. godine održan sastanak sa svim zaposlenima koji su u tom momentu bili angažovani na poslovima zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava u Sektoru za vanredne situacije i da je zaključeno da treba nastaviti sa radom uz ukazivanje na nepravilnosti u cilju njihovog otklanjanja.

 

 • Pored navoda pritužbe i izjašnjenja Poverenik je u konkretnom slučaju imao u vidu i izjave koje su u svojstvu svedoka dali BB i VV, a koji su između ostalog naveli da su nakon konsultacija sa podnosiocem pritužbe i KK odlučili da se obrate pretpostavljenima inicijativom u kojoj bi izrazili nezadovoljstvo novom sistematizacijom i da je tim povodom organizovan sastanak u prostorijama Odeljenja za NUS u Beogradu kojem su prisustvovale svi radnici na poslovima zaštite od NUS iz Beograda, Kragujevca i Niša, da im je bilo jasno da je sastanak organizovan da se „strasti smire“ i da „iako su svi bili zaprepašćeni gubitkom statusa OSL i smanjenjem koeficijenta podnosilac pritužbe je najburnije reagovao“. Takođe, Poverenik konstatuje da KK koji je pozvan da u svojstvu svedoka dostavi izjavu na okolnosti koje su mu poznate u vezi sa događajima opisanim u pritužbi do dana donošenja ovog mišljenja nije dostavio svoju izjavu.

 

Uvidom u dostavljene dokaze utvrđeno da je 18. januara 2019. godine održan sastanak članova Odeljenja za NUS „povodom identifikacije i prevazilaženja problema usled nove sistematizacije“ i da su navedenom sastanku prisustvovali AA, BB, VV, GG, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ, ZZ, II, JJ, KK. Daljim uvidom u dostavljene dokaze utvrđeno je da su načelnica Odeljenja uprave za vanredne situacije i zamenica načelnika Uprave za vanredne situacije u svojim izjavama navele da su 4. januara 2019. godine bile prisutne na sastanku sa podnosiocem pritužbe koji je  održan zbog njegovog „više puta iskazanog nezadovoljstva novom sistematizacijom i da je sastanak protekao u prijateljskoj atmosferi“.

Imajući u vidu sve napred navedeno može se konstatovati da razlozi zbog kojih je podnosilac pritužbe pozvan na sastanak 4. januara 2019. godine nisu u vezi sa njegovim ličnim svojstvom – članstvo u sindikatu, već sa činjenicom da je „otvoreno, više puta i najburnije iskazivao nezadovoljstvo novom sistematizacijom“, što se ne može smatrati ličnim svojstvom u smislu Zakona o zabrani diskriminacije. Osim toga, iz dostavljenih dokaza i izjava svedoka takođe proizlazi da „povodom nezadovoljstva iskazanog novom sistematizacijom“ sastanak nije održan samo sa podnosiocem pritužbe, već da je i nakon obraćanja njegovih kolega BB i VV, 18. januara 2019. godine organizovan i održan sastanak celog Odeljenja za NUS kojem je takođe prisustvovao i podnosilac pritužbe. Na ovom mestu Poverenik ukazuje da Zakon o zabrani diskriminacije prepoznaje pojam vikatimizacije koji u članu 9. propisuje da diskriminacija postoji ako se prema licu ili grupi lica neopravdano postupa lošije nego što se postupa ili bi se postupalo prema drugima, isključivo ili uglavnom zbog toga što su tražili, odnosno nameravaju da traže zaštitu od diskriminacije ili zbog toga što su ponudili ili nameravaju da ponude dokaze o diskriminatorskom postupanju. Stoga, ukazivanje na nepravilnosti u radu ili postupanju organa, organizacija i lica i eventualne posledice koje zbog njih trpi lice koje je na njih ukazalo ne mogu se smatrati vikatimizacijom, već pretstavljaju povrede za koje su nadležni drugi državni organi.

 

 • Dalje, podnosilac je u pritužbi naveo da smatra je diskriminisan na osnovu svog „sindikalnog aktivizma“ jer od trenutka kada je krajem 2018. godine ukazao na propuste prilikom donošenja nove sistematizacije i postao „sindikalno aktivan“ nije upućen na bilo koju obuku ili stručno usavršavanje. Takođe, naveo je da su njegove kolege KK i JJ z Odeljenja za NUS, kao i BB i VV iz Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, zajedno sa načelnikom Odeljenja za NUS bili upućeni na stručno usavršavanje u Sarajevo u periodu od 3. do 7. oktobra 2022. godine a da je on „ponovo bez ikakvog objašnjenja izostavljen iako je ova obuka predstavljala nastavak obuke koju su svi zajedno prošli u Zagrebu 2015. godine“. Takođe, naveo je da ne zna „sa sigurnošću“ da li je neko od zaposlenih na poslovima zaštite od NUS pohađao stručnu obuku ili je upućen na stručno usavršavanje u zemlji ili inostranstvu. U izjašnjenju načelnika i Ministarstva, između ostalog, navedeno je da je podnosilac pritužbe na poslednjoj obuci bio u septembru 2019. godine u Ruskoj Federaciji „iako je već tada konstatno pokazivao nezadovoljstvo“, da ga je nakon toga, tokom februara i marta 2021. godine, načelnik EE „pozvao na njegov privatni broj i nudio mu da ode na Osnovni kurs za pirotehničara ako se oseća podobnim, ali da je on tu ponudu odbio sa obrazloženjem da je zbog prevelikog iskustva koje ima prekvalifikovan za takvu vrstu obuke“, kao i da je umesto njega na tu obuku upućen kolega kome je ostalo manje od godinu dana do penzije. Takođe, navedeno je da je u julu 2021. godine, u organizaciji Republičke uprave za civilnu zaštite Republike Srpske, organizovano testiranje pripadnika Sektora za vanredne situacije kako bi se odredio nivo znanja i pripremio Program obuke za pripadnike sektora koje bi se izvodilo u Republici Srpskoj i da je na tom testiranju podnosilac pritužbe predao test bez odgovora „prazan papir“ i time „narušio ugled MUP-a“.

 

 • Poverenik najpre konstatuje da Zakon o zabrani diskriminacije ne prepoznaje sindikalni aktivizam kao lično svojstvo već samo članstvo u sindikalnim organizacijama, te da iz navoda pritužbe proizlazi da je podnosilac pritužbe član sindikata od zasnivanja radnog odnosa 2011. godine. Dalje, Poverenik konstatuje da je podnosilac u pritužbi potvrdio da je pohađao obuku „Osnove bezbednosti pri radu sa neeksplodiranim ubojnim sredstvima i opasnim materijama (supstancama)“ u Ruskoj Federaciji u periodu od 16 do 28. septembra 2019. godine, kao i da je potvrdio da mu je 2021. godine načelnik u „neformalnom razgovoru“ ponudio da pohađa osnovni kurs sa pirotehničara ali da on tu ponudu „nije odbio jer je nikada nije ni dobio“, već da mu je rekao da smatra da „njegova već stečena znanja i sertifikati prevazilaze planiranu obuku, da već ima završenu obuku tog nivoa i da je svrishodnije da na nju bude upućen neko kome je zaista potrebna“. Takođe u pritužbi su potvrđeni i navodi iz izjašnjenja da je u julu 2021. godine na testiranju pripadnika Sektora za vanredne situacije u Leskovcu podnosilac pritužbe predao prazan test jer je „procenio da nije u interesu službe koju predstavlja i u njegovom ličnom interesu da rešava test u organizaciji službi bezbednosti druge države bez pisanih saglasnosti MUP-a“. Imajući u vidu sve napred navedeno može se konstatovati da iz navoda pritužbe i izjašnjenja ne proizlazi da podnosilac pritužbe nije upućen na „bilo koju obuku ili stručno usavršavanje u zemlji ili inostranstvu od kraja 2018. godine“. Takođe, s obzirom da iz izjava svedoka proizlazi da je „nakon sporne sistematizacije krajem 2018. godine bilo ukupno tri obuke, od kojih su oni bili polaznici na dve“, a da je podnosilac pritužbe u periodu od 16 do 28. septembra 2019. godine bio upućen na obuku u Rusku Federaciju, kao i da nije bio saglasan sa pohađanjem obuke za Osnovni kurs za pirotehničara, može se konstatovati da nije učinjeno verovatnim da su razlozi zbog kojih nije upućen na stručno usavršavanje u Sarajevo u periodu od 3. do 7. oktobra 2022. godine u vezi sa njegovim ličnim svojstvom – članstvo u sindikalnoj organizaciji.

 

 • Dalje, podnosilac je naveo da smatra da mu je zbog članstva u sindikatu, odnosno zbog njegovog „sindikalnog delovanja i ukazivanja na nezakonit rad prilikom obavljanja poslova NUS“ uskraćeno pravo na pohađanje stručne obuke i polaganje stručnog ispita, iako ispunjava sve uslove propisane Uredbom o karijernom razvoju policijskih službenika, čime mu je onemogućeno „bilo kakvo napredovanje u službi“. S tim u vezi, naveo je da je „nakon sporne sistematizacije najmanje 4 puta predao pisani zahtev svom pretpostavljenom rukovodiocu za pohađanje stručne i obuke i polaganje stručnog ispita na koje nije dobio odgovor“, kao i da se zahtevom za pohađanje stručne obuke i polaganje stručnog ispita za nivo rukovođenja poslednji put obratio 8. jula 2022. godine uz napomenu da je spreman da u najkraćem roku „pa čak i za vreme trajanja konkursa“ završi obuku i položi stručni ispit za odgovarajući nivo rukovođenja, a da će u suprotnom smatrati da je „iz njemu nepoznatog razloga diskriminisan u odnosu na protivkandidata kome je sa svega par meseci staža omogućeno da napreduje u službi“. Takođe, naveo je da se 15. jula 2022. godine prijavio na interni konkurs za izbor na radno mesto – zamenik načelnika Odeljenja u Sektoru za vanredne situacije, ali da je njegova prijava rešenjem odbačena kao neosnovana, kao i da u konkretnom slučaju aktom diskriminacije ne smatra navedeno rešenje, već to što mu nije data mogućnost da pohađa stručnu obuku i polaže stručni ispit za konkursom propisani nivo rukovođenja kao i njegov kolega Kosta Isailović. Zbog svega navedenog smatra da je u konkretnom slučaju diskriminisan u odnosu na kolegu koji nije sindikalno aktivan, a kome je „po njegovim saznanjima, posle pola godine rada u Ministarstvu omogućeno da položi osnovni i srednji nivo rukovođenja u istom danu, svega par dana pre raspisivanja internog konkursa za radno mesto zamenim načelnika Odeljenja u Sektoru za vanredne situacije“ te da sve navedeno upućuje na zaključak da se u konkretnom slučaju radi o „nameštanju konkursa za njega jer niko drugi u NUS-u nije mogao da ispuni uslove konkursa- traženi nivo rukovođenja“.

 

 • U izjašnjenju Ministarstva navedeno je da je članom 12a Uredbe o karijernom razvoju policijskih službenika, između ostalog, propisano da se zaposleni na rukovodećim radnim mestima mogu prijaviti za obuku za naredni nivo rukovođenja ukoliko ispunjavaju uslove iz člana 7. stav 1-4 Uredbe, odnosno ukoliko imaju: odgovarajuće obrazovanje, godine staža provedene u prethodnom činu/zvanju, uspešno položen stručni ispit za čin/zvanje i prosečnu trogodišnju ocenu koja nije manja od ocene „ističe se“, kao i da je članom 8. stav 1. navedene Uredbe propisano da je uslov za vertikalno napredovanje u stečenom činu/zvanju, uspešno završena stručna obuka i uspešno položen stručni ispit za odgovarajući nivo rukovođenja, uz ispunjenost uslova iz člana 7. stav 1. tač. 1-4 ove uredbe. Dalje je navedeno da je depešom ministra unutrašnjih poslova od 23. decembra 2020. godine bliže uređena realizacija stručne obuke za čin/zvanje, kao i stručne obuke i stručnog ispita za nivo rukovođenja u Ministarstvu, kao i da je navedena depeša propisivala da je za policijske službenike za koje se utvrdi da ispunjavaju uslove za pohađanje obuke za nivo rukovođenja iz člana 7. stav 1. tačka 1-4. Uredbe, potrebno da rukovodioci njihovih užih organizacionih jedinica (uprave, odeljenja, odseci i grupe) i rukovodioci njihovih unutrašnjih organizacionih jednica (Kabinet ministra, Sekretarijat, Direkcija policije, sektori, Služba interne revizije i Služba za bezbednost i zaštitu podataka), u cilju procene da li je podneta prijava u skladu sa potrebama organizacione jedinice, sagledaju realne kadrovske i organizacione potrebe za obukom, uzimajući u obzir kvalitet rada, odnos prema radu i ostale kompetencije policijskog službenika koji se prijavio na obuku, te shodno tome daju mišljenje da li su saglasni da podnosilac prijave pohađa obuku. Dalje, pojašnjeno je da ukoliko je rukovodilac uže organizacione jedinice saglasan da podnosilac prijave pohađa obuku za nivo rukovođenja, njegovu prijavu sa spisima predmeta prosleđuje rukovodiocu unutrašnje organizacione jedinice, a ukoliko je i rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice saglasan da podnosilac prijave pohađa tu obuku, on celokupne spise predmeta dostavlja Centru za policijsku obuku, koji će obuku realizovati u skladu sa utvrđenim planom obuka, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Kabineta ministra unutrašnjih poslova. Takođe, navedeno je da je izvršenim proverama u evidencijama Centra za policijsku obuku utvrđeno da su ovom Centru bile dostavljene dve prijave za pohađanje obuke za nivo rukovođenja koje je AA podneo 17. marta 2022. godine i 8. jula 2022. godine.

 

 • Imajući u vidu da na osnovu navoda pritužbe nije moguće sa sigurnošću utvrditi kada je tačno i koliko puta podnosilac pritužbe podneo zahtev za pohađanje stručne obuke i polaganje stručnog ispita za odgovarajući nivo rukovođenja, s obzirom da je u pritužbi naveo da je „najmanje 4 puta predao pisani zahtev“, a da je kao dokaz dostavio zahtev od 8. jula 2022. godine, na osnovu navoda iz izjašnjenja može se konstatovati da je nesporno da je prijave podneo dva puta i to 17. marta i 8. jula 2022. godine. Dalje, imajući u vidu da su prijave podnosioca pritužbe za pohađanje obuke za nivo rukovođenja dostavljene Centru za policijsku obuku, a da su se u skladu sa procedurom koja je bila propisana depešom ministra 01 broj: 9044/20 od 23. decembra godine prijave Centru za policijsku obuku dostavljale ukoliko su rukovodilac uže organizacione jedinice u kojoj je podnosilac prijave raspoređen i rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice saglasni da podnosilac prijave pohađa tu obuku, može se konstatovati da su pretpostavljene starešine podnosioca pritužbe oba puta bile saglasne da on pohađa obuku za nivo rukovođenja. S tim u vezi, Poverenik konstatuje da je uvidom u dostavljene dokaze utvrđeno da se Sektor za vanredne situacije, Uprava za upravljanje rizikom dopisom 09.5 broj 500/22 od 29. aprila  2022. godine saglasila sa dopisom Odeljenja za ljudske resurse u PU u Nišu pod 08.22 broj M-5 i 66 od 12. aprila 2022. godine da se „AA uputi na obuku za operativni nivo rukovođenja koji je naveo u svom zahtevu“. Takođe, daljom analizom navoda iz izjašnjenja utvrđeno je da podnosilac pritužbe nije pohađao navedenu obuku jer od Kabineta ministra nije pribavljena saglasnost za pohađanje obuke za nivo rukovođenja, koja je bila neophodna u skladu sa depešom ministra 01 broj: 9044/20 od 23. decembra  2020. godine.

 

 • Dalje Poverenik konstatuje da je u izjašnjenju navedeno da je procedura koja je bila propisana depešom ministra od 23. decembra godine, izmenjena depešom Sektora za ljudske resurse broj: 151-95613/2023 od 7. aprila 2023. godine, i da se u skladu sa navedenim izmenama prijava za pohađanje obuke za nivo rukovođenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova podnosi Odeljenju za razvoj zaposlenih i organizacije, odnosno odeljenju, odseku ili grupi za ljudske resurse u područnim policijskim upravama, koja vrši ocenu ispunjenosti uslovi iz člana 7. stav 1. tačka 1-4. Uredbe o karijernom razvoju policijskih službenika, a zatim se prijava prosleđuje Centru za policijsku obuku radi realizacije obuke za nivo rukovođenja. Takođe, navedeno je da su prijave koje su podnete pre donošenja ove depeše, a koje nisu imale saglasnost Kabineta ministra, prosleđene nadležnim organizacionim jedinica radi ponovne provere ispunjenosti uslova, imajući u vidu da je u međuvremenu nastupio novi ciklus ocenjivanja, ili je moglo doći do novih okolnosti (penzija, prestanak radnog odnosa i sl.) kako bi podnosioci tih prijava bili upisani na obuku za nivo rukovođenja. S tim u vezi, pojašnjeno je da je Odeljenje za razvoj zaposlenih i organizacije 13. marta 2023. godine zaprimilo prijave za pohađanje stručne obuke za operativni i srednji nivo rukovođenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova od Centra za policijsku obuku za AA, da je uvidom u kadrovsku evidenciju Ministarstva utvrđeno da on ispunjava uslove iz člana 7. stav 1. tač. 1-4. ove uredbe, za upućivanje na stručnu obuku za operativni nivo rukovođenja i da je o ispunjenosti uslova za pohađanje obuke u vezi navedenih prijava Odeljenje obavestilo Centar za policijsku obuku koje realizuje navedenu obuku.

 

 • Imajući u vidu da je uspešno završena stručna obuka i uspešno položen stručni ispit za odgovarajući nivo rukovođenja u skladu sa članom 7. stav 1. tačka 5. Uredbe o karijernom razvoju policijskih službenika jedan od uslova za vertikalno napredovanje, a da se u izjašnjenju navodi da podnosiocu pritužbe nije omogućeno da pristupi polaganju stručnog ispita za operativni nivo rukovođenja jer nije pročitao „sve lekcije“ predviđene navedenom obukom, odnosno da će mu „u skladu sa raspoloživim nastavnim i tehničkim kapacitetima Centra za policijsku obuku, biti određen termin polaganja tog ispita kada pročita sve predviđene lekcije“, može se konstatovati da iz svega navedenog proizlazi da razlozi zbog kojih podnosilac pritužbe još uvek nije pristupio pohađanju obuke i polaganju stručnog ispita za operativni nivo rukovođenja nisu u uzročno-posledičnoj vezi ni sa jednim njegovim ličnim svojstvom. Takođe, s obzirom da je pritužba podneta i protiv načelnika EE, Poverenik konstatuje da je on u izjašnjenju naveo da nema nadležnost da podnosioca pritužbe upućuje na obuke koje se tiču napredovanja jer nije njegov prvopretpostavljeni, „a da je jednom prilikom imao uvid u njegov zahtev za pohađanje obuke koji je on uputio svojim prvopretpostavljenima i da je dao pozitivno mišljenje“.

 

Povodom navoda da podnosiocu pritužbe nije omogućeno da pohađa stručnu obuku i polaže stručni ispit za nivo rukovođenja koji je propisan internim konkursom od 15. jula 2022. godine, dok je „po njegovim saznanjima ĐĐ omogućeno da posle pola godine rada u Ministarstvu položi osnovni i srednji nivo rukovođenja u istom danu, svega par dana pre raspisivanja internog konkursa za radno mesto zamenim načelnika Odeljenja u Sektoru za vanredne situacije, te da sve navedeno upućuje na zaključak da se u konkretnom slučaju radi o nameštanju konkursa za njega jer niko drugi u NUS-u nije mogao da ispuni uslove konkursa – traženi nivo rukovođenja, može se konstatovati da je očigledno da se u konkretnom slučaju ne radi o povredama Zakona o zabrani diskriminacije, već o eventualnim povredama drugih prava za koje ovaj organ nije nadležan.

 

 • Dalje, podnosilac je u pritužbe naveo da aktom diskriminacije smatra i to što mu je od maja 2022. godine obustavljena isplata vrednosnih bonova koji su mu bili isplaćivani na osnovu Odluke o kategorijama korisnika kojima se izdaju vrednosni bonovi i drugim pitanjima od značaja za izdavanje, odnosno korišćenje vrednosnih bonova (u daljem tekstu: Odluka). Naime, pojasnio je da su mu vrednosni bonovi bili isplaćivani od 16. juna 2021. godine do početka maja 2022. godine i da mu se ne isplaćuju „od kada raspodelu vrši inspektor LjLj, koji mu je rekao da je dobio informaciju da za podnosioca pritužbe ubuduće nema bonova“, kao i da „mu je poznato da bonove ne dobija na osnovu odluke načelnika Odeljenja za NUS i načelnika uprave jer ne ide na teren zbog operacije kičme zbog koje je privremeno sprečen da obavlja terenski rad“. S tim u vezi, naveo je da smatra da je u konkretnom slučaju diskriminisan na osnovu svog zdravstvenog stanja.

 

U izjašnjenju Ministarstva i načelnika EE, između ostalog, navedeno je da je Odlukom predviđeno da se vrednosni bonovi dodeljuju policijskim službenicima Odeljenja za NUS zbog terenskog angažovanja i rizika koji njihov poziv nosi i da „iako zbog zdravstvenih ograničenja podnosilac pritužbe u tom trenutku nije izlazio na teren, odlučeno je da se i njemu dodele vrednosni bonovi jer se očekivalo, kako je i on sam najavljivao, da će se krajem 2021. godine vratiti u specijalistički tim i početi da izlazi na teren i vrši uklanjanje i uništavanje NUS“. Dalje je navedeno da je u aprilu 2022. godine došlo do organizacionih promena i da je Odeljenje za neeksplodirana ubojna srestva sistematizovano u Upravi za upravljanje rizikom i civilnu zaštitu u Sektoru za vanredne situacije, kao i da je odlučeno da samo oni pripadnici koji se angažuju na terenu dobijaju vrednosne bonove. S tim u vezi navedeno je da s obzirom da je podnosiocu pritužbe u martu 2022. godine produženo ograničenje radne sposobnosti, on od maja meseca 2022. godine prestaje da dobija vrednosne bonove, „kao i dve radnice raspoređene u Odeljenju za NUS koje ne izlaze na teren i ne učestvuju i akcijama uklanjanja i uništavanja NUS“. Takođe, u izjašnjenju načelnika Odeljenja za NUS je istaknuto da on „ni na koji način nije pokušao da pretnjom primora podnosioca pritužbe da se vrati na posao jer on nije njegov prvopretpostavljeni i da nema te ingerencije da ga otpusti, prinudno premesti ili pošalje na ciljani lekarski pregled kako je on to naveo u pritužbi“.

 

 • Prilikom analize navoda pritužbe i izjašnjenja u vezi sa raspodelom vrednosnih bonova, uzeti su u obzir relevatni pravni propisi kojima je ova materija regulisana, kao i dostavljeni dokazi. S tim u vezi, Poverenik najpre konstatuje da je isplata vrednosnih bonova vršena na osnovu Odluka ministra o kategorijama korisnika kojima se izdaju vrednosni bonovi i drugim pitanjima od značaja za izdavanje, odnosno korišćenje vrednosnih bonova od 26. maja i 27. decembra 2021. godine, kao i da su navedene odluke, između ostalog, donete na osnovu Pravilnika o obezbeđivanju ishrane i smeštaja u Ministarstvu. Dalje, odredbama člana 4. stav 1. navedenog pravilnika, između ostalog, propisano je da se policijskom službeniku i po potrebi drugom zaposlenom, kada je to u funkciji stvaranja uslova za vršenje policijskih poslova, obezbeđuje ishrana, bez naknade, u skladu sa mogućnostima u vanrednom angažovanju, pripravnosti jedinica i prekovremenom radu, dok je odredbama člana 11. stav 1. ovog pravilnika propisano da se poseban vid pružanja usluge ishrane bez naknade vrši raspodelom vrednosnih bonova. Takođe, imajući u vidu da su vrednosni bonovi namenjeni za uslugu ishrane bez naknade policijskih službenika, neophodno je imati u vidu odredbe člana 193. Zakona o policiji kojima je propisano da policijskom službeniku kome su ishrana i smeštaj u funkciji sticanja i održavanja potrebnog nivoa psihološke i fizičke spremnosti i obučenosti za uspešno izvršenje poslova i zadataka, odnosno propisanih standarda, kriterijuma i merila za pripadnost određenoj jedinici, usluga ishrane se po mestu rada obezbeđuje bez naknade, a način obezbeđivanja propisuje ministar.

 

 • Dalje, imajući u vidu okolnosti konkretnog slučaja, Poverenik konstatuje da je analizom dostavljenih dokaza utvrđeno da je u izveštaju o vanrednom lekarskom pregledu podnosioca pritužbe od 2. decembra 2020. godine, nadležni organ konstatovao da je podnosilac pritužbe zdravstveno ograničeno sposoban za rad na radnom mestu inspektor za operativne poslove NUS-a, u statusu PD, odnosno da postoje patološka stanja koja predstavljaju kontraindikaciju za rad povezan sa dužim stajanjem i hodanjem, za srednje teška i teška fizička opterećenja, rad u prinudnom položaju tela i rad na terenu. Takođe, uvidom u izveštaj o izvršenom vanrednom lekarskom pregledu zaposlenog u Ministarstvu unutrašnjih poslova od 4. marta 2022. godine, utvrđeno je da je nadležni organ konstatovao da je podnosilac pritužbe zdravstveno ograničeno sposoban za rad na radnom mestu: inspektor za operativne poslove NUS-a, u statusu PD, odnosno da postoje patološka stanja koja predstavljaju kontraindikaciju za rad povezan sa dužim stajanjem i hodanjem, dizanjem tereta, u naročito nepovoljnim (mikro)klimatskim uslovima: hladnoća, vlaga, nagle temperaturne oscilacije većeg raspona. Imajući u vidu da je raspodela vrednosnih bonova podnosiocu pritužbe vršena od 16. aprila 2021. godine do maja 2022. godine, na osnovu dostavljenih dokaza je nesporno da je podnosilac pritužbe bio zdravstveno ograničeno sposoban za rad kako u periodu kada su mu se vrednosni bonovi isplaćivali, tako i u trenutku kada mu je njihova isplata obustavljena. Dalje, s obzirom da je za akt diskriminacije neophodno da se lice nalazi u neopravdano nepovoljnijem položaju u odnosu na drugo lice/lica isključivo zbog svog ličnog svojstva, da iz navoda izjašnjenja proizlazi da isplata vrednosnih bonova zbog neizlaska na teren nije obustavljena samo podnosiocu pritužbe već i dvema koleginicama koje ne obavljaju terenske poslove, da je nesporno da u trenutku obustave isplate vrednosnih bonova podnosilac pritužbe nije obavljao terenske poslove, a da nadležna lekarska komisija u svom nalazu od 4. marta 2022. godine nije konstatovala da kod podnosioca pritužbe postoje zdravstvena ograničenja koja predstavljaju kontraindikaciju za rad na terenu, može se konstatovati da razlozi zbog kojih je podnosiocu pritužbe obustavljena isplata vrednosnih bonova u maju 2022. godine nisu u uzročno-posledičnoj vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem kao ličnim svojstvom. Utvrđivanje eventualnih nepravilnosti prilikom raspodele vrednosnih bonova nije u nadležnosti ovog državnog organa.

 

 • Takođe, povodom navoda da je podnosilac pritužbe diskriminisan zbog svog zdravstvenog stanja u postupku raspodele novonabavljenih crnih uniformi iz donacije „Mile Dragić“ jer jedino njemu nije poslata uniforma, a da uniforma iz donacije poklonjena „čak i pomoćniku načelnika uprave, koji za mesec dana odlazi u penziju“, u izjašnjenju Ministarstva i načelnika, između ostalog, navedeno je da navedenu uniformu nemaju svi članovi specijalističkog tima za zaštitu od NUS iako se angažuju na terenu jer trenutno nema odgovarajućih veličina. Dalje je navedeno da se uniforme nabavljaju za potrebe specijalističkih timova za zaštitu od NUS i da su namenjene za korišćenje kada se poslovi zaštite od NUS obavljaju na terenu, odnosno za obavljanje radnih zadataka izvan kancelarija, kao i da će podnosilac pritužbe radne uniforme zadužiti kao i ostali kada počne da obavlja terenske zadatke.

 

S obzirom da iz dostavljenih dokaza proizlazi da je podnosilac pritužbe 19. januara 2023. godine dobio radne uniforme iz donacije, a da je nakon toga rešenjem nadležne lekarske komisije od 24. marta 2023. godine proglašen potpuno zdravstveno sposobnim za obavljanje poslova na radnom mestu inspektor za operativne poslove NUS-a, odnosno da je uniformu dobio pre prestanka zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova uklanjanja i uništavanja od NUS, očigledno je da razlozi zbog kojih mu uniforma prvobitno nije dostavljena nisu u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem.

 

 

 1. MIŠLjENjE

 

U postupku po pritužbi AA protiv Ministarstva unutrašnjih poslova i načelnika EE nije došlo do povredilo odredaba Zakona o zabrani diskriminacije.

 

Protiv ovog mišljenja nije dopuštena žalba niti drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, br 22/09 i 52/21), član 2. stav 1. tačka 1.

[2] Zakon o policiji „Službeni glasnik RS”, br.6/16, 24/18 i 87/18

[3] „Službeni glasnik RS”, br . 42/17, 56/18, 34/19, 11/20, 24/21 i 49/22

[4] „Službeni glasnik RS”, br . 2/18, 91/18, 69/19, 84/20 i 113/20 član 2. stav 1.

[5] „Službeni glasnik RS”, br oj 27/2021

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI
Brankica Janković


microsoft-word-icon516-22 Nije utvrđena diskriminacija zbog zdravstvenog stanja i članstva u sindikalnoj organizaciji Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top