Притужба удружења Л. против дневног листа „Ало“ и Драгољуба Ковачевића, главног и одговорног уредника због објављивања текста који садржи говор мржње против сексуалних мањина

дел. бр. 159/2010 датум: 23. 12. 2010.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреде одредаба Закона о забрани дискриминације и даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима (чл. 33. ст. 1 т. 1. Закона о забрани дискриминације („Сл. Гласник РС„ бр. 22/2009), поводом текста објављеног у дневном листу „Ало“ од 16. септембра 2010. године под називом „Доктор за гејеве“, Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

У тексту објављеном у дневном листу „Ало“ од 16. септембра 2010. године под називом „Доктор за гејеве!“ изражене су идеје и ставови који представљају кршење забране говора мржње која је прописана чланом 11. Закона о забрани дискриминације („Сл. Гласник РС“, бр. 22/2009).

Повереница за заштиту равноправности, сагласно чл. 33. ст. 1. т. 1. Закона о забрани дискриминације, даје главном и одговорном уреднику дневног листа „Ало“

 

ПРЕПОРУКУ

 

1. Главни и одговорни уредник дневног листа „Ало“ објавиће мишљење са препоруком поверенице за заштиту равноправности дел. бр. 159/2010 од 23. децембра 2010. године у дневном листу А. у року од 15 дана од дана пријема.

2. Главни и одговорни уредник дневног листа „Ало“ предузеће све неопходне радње, у складу са својим овлашћењима, како се текстови који садрже идеје, информације и мишљења којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог личног својства, више не би објављивали у дневном листу „Ало“.

3. Главни и одговорни уредник дневног листа „Ало“ обавестиће Повереницу за заштиту равноправности о предузетим радњама у року од 30 дана од дана пријема овог мишљења и препоруке.

О б р а з л о ж е њ е

Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања релевантних чињеница и околности поводом притужбе орг. Л. која је, у складу са чланом 35. став 3. Закона о забрани дискриминације, изјављена у име и уз сагласност Ј. В..

Антонију Ковачевићу, главном и одговорном уреднику дневног листа „Ало“, упућен је дана 4. октобра 2010. године, захтев да се у року од 15 дана изјасни о основаности притужбе. У допису Адвокатске канцеларије С. и П., коју је Антоније Ковачевић овластио да га заступа, од 21. октобра 2010. године, је наведено да уз захтев за изјашњење дел. бр. 70/2010 од 4. октобра 2010. године није достављена и притужба, те је захтев поновљен 8. новембра 2010. године.

Антоније Ковачевић се, преко пуномоћника, изјаснио на наводе притужбе дописом од 1. децембра 2010. године, у коме је изнето да је притужба неуредна јер не садржи потпис и печат подносиоца, односно потпис лица које тврди да је жртва дискриминације, као и да је изјављена против погрешног лица јер Антоније Ковачевић није аутор текста „Доктор за гејеве“.

Надаље, у допису је изнето да притужба није основана из разлога што Антоније Ковачевић није извршио дискриминацију, а да као главни и одговорни уредник дневног листа А. сматра да је објављивање изјава лица која представљају ставове и мишљења о којима јавност има оправдан разлог да зна задовољено, у складу са изричитом одредбом члана 4. Закона о јавном информисању.

Према одредби члана 3. Закона о јавном информисању, одговорни уредник јавног гласила је дужан да пре објављивања информације која садржи податке о одређеном догађају, појави или личности, са пажњом примереном околностима, провере њено порекло, истинитост и потпуност. Надаље, чланом 4. истог Закона је прописано да се у јавним гласилима слободно објављују идеје, информације и мишљења о појавама, догађајима и личностима о којима јавност има оправдани интерес да зна, осим када је другачије одређено законом.

Главни и одговорни уредник дневног листа „Ало“ је пропустио да провери истинитост информација које су објављене у тексту „Доктор за гејеве“, јер је Светска здравствена организација још 1990. године уклонила хомосексуалност са листе болести (ICD-10), те се од тада званично сматра једним од облика сексуалности, односно, једном од сексуалних оријентација. Наведени текст представља типичан говор мржње који је забрањен како одредбама Закона о јавном информисању (члан 38. „Забрањено је објављивање идеја, информација и мишљења којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог припадања или неприпадања некој раси, вери, нацији, етничкој групи, полу или због њихове сексуалне опредељености, без обзира да ли је објављивањем учињено кривично дело“), тако и одредбама Закона о забрани дискриминације (члан 11. „Забрањено је изражавање идеја, информација и мишљења којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог личног својства, у јавним гласилима и другим публикацијама, на скуповима и местима доступним јавности, исписивањем и приказивањем порука или симбола и на други начин.“)

Повереница је ценила наводе изјашњења Антонија Ковачевића о слободном објављивању идеја, информација и мишљења из члана 4. Закона о јавном информисању, али је става да слобода говора никада не сме да буде изговор за говор мржње, као и да је закон поставио јасан оквир и дефинисао границу између слободе објављивања идеја, информација и мишљења и говора мржње.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно чл. 33. ст. 1. т. 1. Закона о забрани дискриминације, дала је мишљење и препоручила главном и одговорном уреднику дневног листа „Ало“ предузимање одговарајућих радњи.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба удружења Л. против дневног листа „Ало“ и Драгољуба Ковачевића, главног и одговорног уредника због објављивања текста који садржи говор мржње против сексуалних мањина Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top