Притужба против привредног друштва К. због дискриминације бивших запослених и пензионера у погледу права на стицање удела без накнаде у привредном друштву

дел. бр. 158/2010 датум: 20. 12. 2010.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђене мере (чл. 33. ст. 1. т. 1. Закона о забрани дискриминације „Сл. Гласник РС„ бр. 22/2009), Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

Упутством за примену Одлуке о издавању удела Привредног друштва за производњу и регенерацију транспортних трака K. д. о. о. В. Ц., број 869/2 од 18. фебруара 2009. године, нису стављене у неповољнији положај групе бивших запослених и пензионера у односу на тренутно запослене у привредном друштву, односно није стављена у неповољнији положај ниједна група лица која се налази у истој или сличној ситуацији, а која се од групе тренутно запослених разликује по неком личном својству.

О б р а з л о ж е њ е

Притужбама против Упутства за примену Одлуке о издавању удела Привредног друштва за производњу и регенерацију транспортних трака К. д. о. о. В. Ц., број 869/2 од 18. фебруара 2009. године, Повереници за заштиту равноправности су се обратили Р. А. из Р., Д. Т. из З., С. П. из Л., Б. И. из Л., Д. П. из Л., И. М. из Л., С. М. из Л. и Д. Б. из Л., бивши запослени Привредног друштва за производњу и регенерацију транспортних трака К. д. о. о. В Ц и правних претходника овог привредног друштва.

У притужбама износе да су претрпели дискриминацију приликом остваривања права на стицање удела без накнаде у Привредном друштву за производњу и регенерацију транспортних трака К. д. о. о. В. Ц., а као основ дискриминације је наведено неједнако поступање у спроведеном поступку за признавање права на уделе без накнаде у односу на лица која су тренутно запослена у К..

Наиме, Упутством за примену Одлуке о издавању удела Привредног друштва за производњу и регенерацију транспортних трака К. д. о. о. В. Ц., број 869/2 од 18. фебруара 2009. године је утврђено које групе лица и под којим условима, односно, за који период оствареног радног стажа, имају право на стицање удела без накнаде. У складу са наведеним Упутством, ово право не могу да остваре бивши запослени који су у Радној организацији У.. за производњу и промет предмета од гуме са п. о. В. Ц., као и у Предузећу, касније Привредном друштву за производњу и регенерацију транспортних трака „К“ д. о. о. В. Ц., били запослени у периоду од 26. јула 1982. до 11. фебруара 2004. године, док ово право могу да остваре лица која су била запослена у моменту доношења Одлуке о издавању удела без накнаде. Подносиоци притужбе сматрају да је Привредно друштво за производњу и регенерацију транспортних трака К. д. о. о. В Ц. без ваљаног основа две групе лица које се налазе у истој ситуацији (били су запослени у привредном друштву или правним претходницима) третирала различито (једнима је признат радни стаж у периоду од 26. јула 1982. до 11. фебруара 2004. године, а другима није), дискриминишући на тај начин бивше запослене у односу на лица која су била запослена у моменту доношења Одлуке о издавању удела без накнаде.

Повереница за заштиту равноправности спровела је јединствен поступак, сагласно чл. 117. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001), у вези са чл. 40. ст. 4. Закона о забрани дискриминације, у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности.

Привредном друштву за производњу и регенерацију транспортних трака К. д. о. о. В. Ц. упућен је, дана 26. октобра 2010. године, захтев да се у року од 15 дана изјасни о чињеницама наведеним у притужбама, а такође и да доставе релевантна акта на основу којих су одлучивали о признавању права на бесплатне уделе на основу година радног стажа.

Привредно друштво за производњу и регенерацију транспортних трака К. д. о. о. В. Ц. доставило је изјашњење бр. 8305/1 од 11. новембра 2010. године, у којем је наведено:

– да је цео поступак приватизације и подела удела без накнаде спроведен у складу са важећим прописима, а под надзором и добијеним инструкцијама од Агенције за приватизацију,
– да је, због незадовољства извесног броја бивших запослених током поступка признавања права на уделе без накнаде, ово привредно друштво затражило и добило мишљење Министарства економије и регионалног развоја бр. 300-117-00-02190/2009-8 од 6. марта 2009. године, којим је Министарство потврдило да нема примедбе на текст Упутства за примену Одлуке о издвајању удела у „К“ бр. 869/2 од 18.02.2009. године, као и да субјект приватизације утврђује године за које се признаје право на уделе без накнаде на основу целокупне документације којом располаже.

Привредно друштво за производњу и регенерацију транспортних трака „К“ д. о. о. В. Ц. је основано као нови субјект у процесу реструктуирања ЈП Електропривреде Србије, а настало је издвајањем гумарске делатности, као неелектропривредне 2004. године.

На поступак приватизације овог привредног друштва примењивао се Закон о приватизацији (Сл. гласник РС бр 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 и 30/10), али је за предмет притужби од значаја и Закон о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације ( Сл. гласник РС бр 123/07 и 30/10).

Чланом 14. Закона о праву на бесплатне акције утврђено је која су јавна предузећа на која се Закон односи (ЈАТ, ЈП Електропривреда Србије, Галеника и др.), а дефинисано је и да запосленим и бившим запосленим у овим јавним предузећима, у складу са чланом 25. Закона, припада право на бесплатне акције наведених јавних предузећа или њихових правних претходника, осим запосленима који су на дан ступања на снагу овог Закона (а то је 3. јануар 2008. године) запослени у другим привредним друштвима у којима је већ покренут поступак приватизације.

Поступак приватизације К. је отпочео крајем 2005. године, што значи да запослени у овом привредном друштву, због чињенице да је започет поступак приватизације, нису имали право на бесплатне акције ЈП Електропривреда Србије, у складу са Законом о праву на бесплатне акције, осим оних лица која су отишла из К. пре 2004. године или која су се пензионисала. Насупрот томе, друга лица (у овом случају притужиоци и притужиље) који су и даље били запослени у Електропривреди Србије или који су из Електропривреде Србије отишли у друге привредне субјекте или пензионери, а који су некада радили у организационим деловима ЈП Електропривреда Србије у којима се обављала гумарска делатност, могли су да стекну статус носилаца права на бесплатне акције.

Сва лица која су имала право на бесплатне акције ЈП Електропривреда Србије (као бивши запослени или као пензионисана лица) су се налазила на списку ЈП Електропривреда Србије у току уписивања у евиденцију која је извршена у јуну и јулу 2008. године.

Даље, К. је по инструкцијама Агенције за приватизацију направила детаљно Упутство за примену Одлуке о издвајању удела – пречишћен текст бр. 869/2 од 18. фебруара 2009. године, на основу кога су се могла пријавити заинтересована лица да остваре своја права на уделе без накнаде, и то:

– запослена лица и
– бивши запослени за тачно одређене периоде у којима је радни стаж остварен.

У поступку израде свог Упутства К. је имала у виду и комплетну документацију ЈП Електропривреда Србије, а посебно је ценила податке који су садржани у потврди о правном следбеништву у систему ЈП Електропривреда Србије издату од стране Агенције за привредне регистре, а која је садржала конкретно упутство који бивши запослени имају право на бесплатне акције ЈП Електропривреда Србије.

У складу са наведеним, право на стицање удела без накнаде према Упутству имала су лица:

– Запослени у К. у моменту доношења Одлуке, за остварени радни стаж:

а) у Предузећу за производњу и промет предмета од гуме и пластике У. Л. – у периоду од 1. децембра 1963. до 29. новембра 1973. године,
б) у Радној организацији У. за производњу и промет предмета од гуме са п. о. В. Ц. – у периоду од 29. новембра 1973. до 26. јула 1982. године,
в) у различитим организационим деловима и целинама ЈП Електропривреда Србије и правним претходницима овог ЈП у ефективном трајању, а најкасније до 11. фебруара 2004. године,
г) у Предузећу, касније Привредном друштву за производњу и регенерацију транспортних трака К. д. о. о. В. Ц., од 11. фебруара 2004. године до дана објављивања јавног позива у дневном листу.

– Бивши запослени за остварени радни стаж:

а) у Предузећу за производњу и промет предмета од гуме и пластике У. Л. – у периоду од 1. децембра 1963. до 29. новембра 1973. године,
б) у Радној организацији У. за производњу и промет предмета од гуме са п. о. В. Ц. – у периоду од 29. новембра 1973. до 26. јула 1982. године,
в) у Предузећу, касније Привредном друштву за производњу и регенерацију транспортних трака К. д. о. о. В. Ц., од 11. фебруара 2004. године до дана објављивања јавног позива у дневном листу.

Из свега наведеног произилази да запослени у К. нису били у једнаком правном положају у моменту почетка приватизације са притужиоцима и притужиљама који су бивши запослени или пензионери. Сам Закон о праву на бесплатне акције прави разлику између ових категорија, која се не може сматрати неоправданом, јер су притужиоци и притужиље имали могућност да остваре право на бесплатне акције ЈП Електропривреда Србије.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно члан 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, даје мишљење да у овом случају није извршена дискриминација.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 

 


microsoft-word-icon Притужба против привредног друштва К. због дискриминације бивших запослених и пензионера у погледу права на стицање удела без накнаде у привредном друштву Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top