Притужба И.Д. против ПУ због дискриминације на основу старосног доба у области образовања

 

бр. 07-00-359/2015-02 датум: 19.10.2015.

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе И. Д. из Б, због одлуке конкурсне комисије ПУ „Др С. М.“ из Б. и другостепене одлуке Секретаријата за образовање и дечију заштиту Сектора за инспекцијски надзор Градске управе града Београда да јој се не призна статус редовне студенткиње јер има 37 година. Током поступка утврђено је да су став конкурсне комисије и одлука Секретаријата за образовање и дечију заштиту Сектора за инспекцијски надзор Градске управе града Београда, били да се И. Д. не може признати статус редовне студенткиње јер има 37 година и не остварује повластице које су прописане за студенте до 26 година. Анализа услова за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу који су прописани Правилником о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу, показала је да статус редовног студента није условљен неким додатним критеријума, као што су године живота једног од родитеља. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да су доношењем одлуке конкурсне комисије ПУ „Др С. М.“ из Б. и Секретаријата за образовање и дечију заштиту Сектора за инспекцијски надзор Градске управе града Београда, да се приликом уписа детета у предшколску установу И. Д. не призна статус редовне студенткиње због њеног старосног доба, ПУ „Др С. М.“ из Б. и Секретаријат за образовање и дечију заштиту Сектора за инспекцијски надзор Градске управе града Београда прекршили одредбе Закона о забрани дискриминације. Због тога им је препоручено да предузму све неопходне мере у циљу отклањања последица дискриминаторног поступања према И. Д, да јој упуте писано извињење због дискриминаторног поступања на основу њеног старосног доба, као и да убудуће, приликом обављања послова из своје надлежности, не крше одредбе Закона о забрани дискриминације.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратила И. Д. из Б, поводом одлуке конкурсне комисије ПУ „Др С. М.“ из Б. и другостепене одлуке Секретаријата за образовање и дечију заштиту Сектора за инспекцијски надзор Градске управе града Београда.

1.2. У притужби је наведено:

– да има 37 година и статус редовне студенткиње на Високој ИЦТ школи у Б, као и да студира на буџету;
– да је упркос годинама школа коју студира не дискриминише и да има још неколико старијих студената;
– да је на редовном конкурсу за упис деце у предшколске установе, конкурсна комисија ПУ „Др С. М.“ донела одлуку да јој не призна статус редовне студенткиње због година живота;
– да је њен статус студенткиње оспорен на основу чињенице да право на бесплатну здравствену заштиту и остале привилегије имају студенти млађи од 26 година живота;
– да комисије врше селекцију кандидата на основу Правилника, због реалног одсуства родитеља из куће, ради запослења или студирања;
– да је њен распоред колоквијума, вежби и предавања исти као и код било ког другог студента, те да је из куће одсутна као и неко ко има 26 или 19 година, па не види због чега се прави разлика;
– да право на бесплатну здравствену заштиту или на издржавање нема никакве везе са њеним одсуствовањем од куће ради студирања;
– да је на ову одлуку конкурсне комисије уложила жалбу Сектору за инспекцијски надзор Градске управе града Београда, који је потврдио првостепену одлуку;
– да статус редовне студенткиње који је био један од критеријума нема везе са њеним годинама живота и да је образложењем конкурсне комисије и Секретаријата за образовање и дечију заштиту Сектора за инспекцијски надзор Градске управе града Београда, дискриминисанa на основу личног својства – старосног доба.

1.3. Уз притужбу је доставила 1) уверење о редовном студирању, 2) Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу бр. 110-00-74/2011-07 од 6. јуна 2011. године, 3) жалбу на рад комисије за пријем деце у ПУ „Др С. М.“ бр. 06-614-440 од 9. јуна 2015. године и 4) одлуку Секретаријата за образовање и дечију заштиту Сектора за инспекцијски надзор Градске управе града Београда бр. 614-440/2015 од 6. јула 2015. године.

1.4. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације , па су у току поступка прибављена изјашњења од Комисије за пријем деце ПУ „Др С. М.“ и С. Ђ, секретарке Секретаријата за образовање и дечију заштиту Градске управе града Београда.

1.5. У изјашњењу Ј. Б. С, директорке ПУ „Др С. М.“, између осталог, наведено је:

– да су неосновани наводи из притужбе да дете И. Д. није примљено у јаслице због њених година;
– да је након конкурса породица И. Д. сврстана у категорију „један родитељ запослен, један родитељ студент“, што је и утврдила просветна инспекција приликом прегледа документације;
– да је поднето 147 захтева за 48 слободних места, те је Комисија примила децу само из категорије „оба запослена родитеља“. Није примљено ниједно дете из породице где је један родитељ студент, без обзира на године;
– да разлог због ког дете И. Д. није примљено у јаслице по конкурсу је управо то што је било више захтева него слободних места, а не године мајке;
– да је у погледу статуса редовног студента мајци предочен став Комисије да се старосна граница за редовног студента који има посебна права и повластице одређује Законом о пензијском и инвалидском осигурању и Законом о здравственом осигурању;
– да је било довољно места у вртићу дете И. Д. би било примљено испред детета незапослене мајке, али не и испред детета чија су оба родитеља запослена;
– да је приликом подношења захтева подноситељка притужбе прикрила чињеницу да је запослена и да се налази на одсуству са рада ради неге детета, те је након завршеног конкурса уложила жалбу и доставила доказ да је запослена;
– да је увидом у поднету документацију Комисија утврдила да мајка користи одсуство са рада ради неге детета у трајању од две године, као и да установа никада није уписала дете чија мајка користи ово одсуство;
– да се одсуство са рада ради неге детета мајци одобрава да би била са дететом, због чега и прима накнаду зараде и установљено је да би било супротно закону да се дете уписује у јасле док мајка користи одсуство.

1.6. У изјашњењу Секретаријата за образовање и дечију заштиту Градске управе града Београда које су доставиле С. Ђ, секретарка, Ј. Д, помоћница секретарке, В. К, начелница одељења и Љ. С, обрађивачица, између осталог, наведено је:

– да И. Д, која је редовна студенткиња, није дискриминисана приликом уписа детета у вртић;
– да је подноситељка притужбе након добијања трећег детета конкурисала за упис у вртић „Ч.“, где је уложено 147 захтева на 48 места, од чега је 105 породица било са оба запослена родитеља и пет породица из друштвено осетљивих група;
– да је подноситељка притужбе приложила потврду да је редовна студенткиња како би остварила приоритет при упису, а када је захтев одбијен приложила је потврду да је у радном односу и да се налази на одсуству са рада ради неге трећег детета;
– да је чињеница да је за треће дете коришћење вртића бесплатно, те је И. Д. конкурисала за пријем у вртић и сматрала да има предност;
– да је одбијена зато што користи одсуство са рада ради неге детета у трајању од две године и за то време прима накнаду зараде, а циљ овог одсуства је да мајка буде са дететом;
– да се ради овог проблема просветна инспекторка обратила Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ради аутентичног тумачења поводом права на накнаду за време породиљског одсуства.

1.7. Уз изјашњење је достављен допис Министарства просвете и науке бр. 110-00-207/2012-07 од 12. јуна 2012. године.

1.8. Повереница за заштиту равноправности спровела је јединствен поступак, сагласно чл. 117. Закона о општем управном поступку , у вези са чл. 40. ст. 4. Закона о забрани дискриминације, у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Увидом у Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу бр. 110-00-74/2011-07 од 6. јуна 2011. године , утврђено је да је одредбама члана 2. прописано да предшколска установа у складу са својим могућностима и исказаним потребама породица са различитим програмима предшколског васпитања и образовања, на захтев родитеља, односно старатеља, врши упис деце предшколског узраста, према следећим критеријумима за утврђивање приоритета за упис:

1) деца из друштвено осетљивих група: деца жртве насиља у породици, деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања, деца самохраних родитеља, деца из социјално нестимулативних средина, деца са сметњама у психофизичком развоју, деца из породице у којој је дете тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју, деца тешко оболелих родитеља, деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица, деца предложена од стране центра за социјални рад, деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој;
2) деца запослених родитеља и редовних студената;
3) деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици;
4) деца чији су браћа или сестре уписани у исти вртић;
5) остала деца.

2.2. Увидом у уверење о редовном студирању утврђено је да је И. Д. редовна студенткиња Високе школе струковних студија ИЦТ.

2.3. Из одлуке Секретаријата за образовање и дечију заштиту Сектора за инспекцијски надзор Градске управе града Београда бр. 614-440/2015 од 6. јула 2015. године, утврђено је да Љ. С. просветна инспекторка извршила увид у предмет И. Д. и на основу тога утврдила да с обзиром да И. Д. има „37 година и да по закону не остварује права која остварују студенти, односно, право на издржавање, бесплатно здравствено осигурање и повластице које припадају студентима, да је став Комисије за упис деце био да јој се не призна право на упис детета који се изједначава са запосленим лицем“. Даље је наведено да је И. Д. након конкурса поднела жалбу у којој је навела да је запослена и на основу тога има право на одсуство са рада ради неге трећег детета у трајању од две године, као и да „како се одсуство одобрава да мајка буде са својим дететом, а са друге стране ПУ има много захтева запослених родитеља који морају да раде и нису у могућности да буду са својом децом просветни инспектор је утврдио да Комисија за упис деце у ПУ „Др С. М.“ није могла дати предност овом захтеву чија је представка предмет инспекцијског надзора“.

2.4. Увидом у допис Министарства просвете и науке бр. 110-00-207/2012-07 од 12. јуна 2012. године, утврђено је да је тумачењем одредбе члана 2. Правилника о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Сл. гласник РС“, бр. 44/11) установљено да „деца запослених родитеља имају приоритет за упис у предшколску установу, али смо мишљења да би наведени критеријум у пракси требало прилагодити самом смислу ове одредбе који је управо у томе да се приоритет за упис да деци чији су родитељи на послу и о којој нема ко да брине.“ Даље је наведено да у складу са тим свака предшколска установа може својим актом прецизирати критеријуме прописане правилником и најцелисходније применити сваки од критеријума, ценећи околности сваког конкретног случаја.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду наводе из притужбе и изјашњења, доказе који су достављени, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Устав Републике Србије у чл. 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у чл. 2. ст. 1. тач. 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Поред осталог, одредбом чл. 23. ст. 1. прописано је да је забрањена дискриминација лица на основу старосног доба.

Анализа навода из притужбе, изјашњења и доказа са аспекта антидискриминационих прописа

3.5. Имајући у виду предмет ове притужбе, у конкретном случају потребно је испитати да ли су конкурсна комисија ПУ „Др С. М.“ из Б. и Секретаријат за образовање и дечију заштиту Сектора за инспекцијски надзор Градске управе града Београда доношењем одлуке да се не може сврстати у категорију родитеља који имају право приоритета при упису деце дискриминисали подноситељку притужбе на основу њеног личног својства – старосног доба. Повереник за заштиту равноправности је независни државни орган у чијој је надлежности, између осталог, поступак по притужбама које се односе на акте дискриминације. Сагласно томе, предмет анализе у овом случају ограничен је на утврђивање постојања дискриминације, у складу са одредбама Закона о забрани дискриминације и других релевантних прописа, док евентуалне друге повреде права настале приликом уписа детета подноситељке притужбе у предшколску установу нису у надлежности Повереника за заштиту равноправности.

3.6. Повереница је ценила наводе из изјашњења да је за упис конкурисало 147 деце на 48 слободних места, да су примљена деца само из категорије „оба запослена родитеља“ и да ова предшколска установа никада није уписала дете чији је један од родитеља незапослен. Поред тога, из увида у одлуку Секретаријата за образовање и дечију заштиту Сектора за инспекцијски надзор Градске управе града Београда бр. 614-440/2015 од 6. јула 2015. године, констатовано је да је просветна инспекторка утврдила да је исправан став Комисије за упис деце био да се И. Д. не пружи предност при упису детета, с обзиром да има 37 година и да по закону не остварује права која остварују студенти, право на издржавање и бесплатно здравствено осигурање и повластице које припадају студентима, као и да се налази на одсуству са рада ради неге трећег детета.

3.7. Најпре је потребно указати да у конкретном случају није спорно да је у приговору, након што јој није признат статус редовне студенткиње, И. Д. навела да је запослена, те да јој комисија није признала право приоритетног уписа детета јер се налази на одсуству са рада ради неге детета. Наводи из изјашњења којима се указује на сврху одсуства са рада и приоритетност уписа деце чија су оба родитеља у обавези да иду на посао нису спорне, али треба имати у виду да оне нису релевантне у конкретном случају, с обзиром да је притужба поднета због непризнавања статуса редовне студенткиње и евентуалне дискриминације на основу старосног доба.
Повереница за заштиту равноправности констатује да је неспорно да у Београду не постоји довољан број места за упис деце, те да је као последица овакве ситуације настала потреба да се направе приоритетне групе, како би родитељи који немају могућност да се брину о деци током дана могли да упишу децу у вртић. Због тога Повереница указује да чињенице које се односе на велики број пријава за упис деце у предшколске установе и потребу за прављењем приоритетних категорија, као ни сврха одсуства са рада ради неге детета, нису спорне али нису ни релевантне у конкретном случају. Предмет ове притужбе је непризнавање статуса редовне студенткиње подноситељки притужбе због њеног старосног доба, а не утврђивање да ли дете подноситељке притужбе није уписано у вртић због недовољног броја места или других околности, које нису у вези са њеним старосним добом.

3.8. Повереница за заштиту равноправности ценила је да ли наводи из изјашњења, према којима ускраћивање права подноситељки притужбе да при упису детета припада приоритетној категорији родитеља није засновано на њеном личном својству, пружају довољно основа за закључак да И. Д. није другачије третирана због свог старосног доба. С обзиром на чињенице и околности конкретног случаја, за његово разматрање кључне су одредбе члана 6. Закона о забрани дискриминације, којима је дефинисана непосредна дискриминација, тако што је прописано да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог, односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај или би могли бити стављени у неповољнији положај.

3.9. Повереница за заштиту равноправности анализирала је наводе из изјашњења, који су наведени и у одлуци Секретаријата за образовање и дечију заштиту Сектора за инспекцијски надзор Градске управе града Београда, да се И. Д. није могао признати статус редовне студенткиње јер има 37 година и не остварује повластице које су прописане за студенте до 26 година. Поред тога, анализирани су услови за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу прописани Правилником о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу, којим је прописано да се приоритетни упис врши за децу чији се родитељи налазе у неколико категорија, од којих су једна од категорија и деца запослених родитеља и редовних студената. Из овога јасно произлази да статус редовног студента није условљен неким додатним критеријума, као што је старосно доба родитеља-студента.

Повереница констатује да међу странама није спорно да је И. Д., приликом пријаве детета у предшколску установу, приложила потврду да је редовна студенткиња. Због тога је нејасно на основу којих критеријума и из којих разлога је конкурсна комисија, а касније и инспекција, утврђивала „исправност“ статуса редовне студенткиње у односу на прописе који се односе на бесплатно здравствено осигурање, посебно имајући у виду да је анализа правилника показала да приоритетни упис за децу редовних студената није условљен неким другим додатним условима, нити је прописано да се статус редовног студента признаје само студентима до одређених година. Самим тим, нејасно је из којих разлога потврда о редовном студирању из високе школе коју подноситељка притужбе студира није била довољан доказ да је она редовна студенткиња, већ је комисија ценила њен статус редовне студенткиње применом додатних услова који нису прописани правилником, те донела одлуку да се И. Д. не призна статус редовне студенткиње само зато јер има 37 година, упркос достављеној потврди Високе струковне школе ИЦТ.

3.12. Имајући све наведено у виду, може се констатовати да су конкурсна комисија и Сектор за инспекцијски надзор, мимо прописаних критеријума, статус редовне студенткиње ценили кроз додатне услове који се односе на године живота редовног студента и тако искључили И. Д. из ове категорије родитеља, те јој на тај начин онемогућили да упише дете у вртић у категорији деце којима је један родитељ запослен а један студент. Евидентно је да су године живота И. Д. утицале на став конкурсне комисије, а касније и одлуку инспекције. Поред тога, Повереница за заштиту равноправности указује да начело једнакости захтева да све особе које поднесу захтев за упис детета буду третиране на исти начин, на основу упоредивих и објективних критеријума. Очигледно је да је И. Д. неједнако третирана у односу на друге родитеље који имају статус редовних студената до 26 година, јер јој ПУ „Др С. М.“ и Секретаријат за образовање и дечију заштиту Сектора за инспекцијски надзор Градске управе града Београда нису признали статус редовне студенткиње због њеног старосног доба.

3.13. На основу сагледаног чињеничног стања у овом поступку, Повереница за заштиту равноправности је става да су ПУ „Др С. М.“ и Секретаријат за образовање и дечију заштиту Сектора за инспекцијски надзор Градске управе града Београда непосредно дискриминисали подноситељку притужбе на основу њеног личног својства – старосног доба, непризнавањем статуса редовне студенткиње ради приоритетног уписа детета у предшколску установу.

4. МИШЉЕЊЕ

Одлукама конкурсне комисије ПУ „Др С. М.“ из Београда и Секретаријата за образовање и дечију заштиту Сектора за инспекцијски надзор Градске управе града Београда, да се приликом уписа детета у предшколску установу И. Д. не призна статус редовне студенткиње због њеног старосног доба, ПУ „Др С. М.“ из Б. и Секретаријат за образовање и дечију заштиту Сектора за инспекцијски надзор Градске управе града Београда прекршили су одредбе Закона о забрани дискриминације.

5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује ПУ „Др С. М.“ из Б. и Секретаријату за образовање и дечију заштиту Сектора за инспекцијски надзор Градске управе града Београда да:

5.1. Предузму све неопходне мере у циљу отклањања последица дискриминаторног поступања према И. Д.

5.2. Упуте писано извињење И. Д. због дискриминаторног поступања на основу њеног старосног доба.

5.3. Убудуће, приликом обављања послова из своје надлежности, не крше одредбе Закона о забрани дискриминације.

Потребно је да ПУ „Др С. М.“ из Б. и Секретаријат за образовање и дечију заштиту Сектора за инспекцијски надзор Градске управе града Београда обавесте Повереницу за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно чл. 40. Закона о забрани дискриминације, уколико ПУ „Др С. М.“ из Б. и Секретаријат за образовање и дечију заштиту Сектора за инспекцијски надзор Градске управе града Београда не поступе по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.
Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-icon Притужба И.Д. против ПУ због дискриминације на основу старосног доба у области образовања Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top