ЕУ започела са спровођењем Твининг пројекта „Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција за дискриминацију“

 

Уочи усвајања Акционог плана Србије за поглавље 23, ЕУ и Србија су започеле са спровођењем новог Твининг пројекта који за циљ има пружање подршке унапређењу људских права и повећање нивоа толеранције у Србији.

Пројекат, који ће се трајати предстојећих 1,5 годину, је финансиран од стране ЕУ у износу од 1,2 милиона еура и ко-финансиран од стране Републике Србије у износу од 60,000 евра. Пројекат ће оснажити и залагати се за спровођење релевантног законског оквира везаног за заштиту од дискриминације, заштиту мањина и браниоца људских права, и настојати да исти усагласи са европским стандардима. Један од важних елемената пројекта ће бити залагање за спровођење мера везаних за основна права из Акционог плана за поглавље 23 и усресређеност на принципе борбе против дискриминације и положај друштвено рањивих група и националних мањина. Циљ је такође да се оснаже постојећи капацитети Канцеларије за људска и мањинска права, Повереника за заштиту равноправности и других кључних заинтересованих страна за спровођење принципа људских права и већу учинковитост антидискриминационих политика на националном и локалном нивоу.

Канцеларија за људска и мањинска права очекује да ће пројекат пружити подршку спровођењу различитих акционих планова – као што је Акциони план за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период 2014. – 2018. који је већ на снази, и надзору над тим спровођењем. Тренутно се пишу нацрти вишегодишње Стратегије и Акционог плана за побољшање животних услова Рома, као и Акционог плана за остваривање права припадника националних мањина, чије ће спровођење бити делимично у надлежности Канцеларије за људска и мањинска права. Имплементација ових стратешких докумената предвиђа укључивање разноликих заинтересованих страна (као што су национални савети националних мањина, полиције, судије, организације цивилног друштва, градови/општине), којима пројекат жели да се обрати и понуди подршку у активностима подизања свести о људским и мањинским правима, о неопходности прикупљања података и развоју мера за предупређивање дискриминације.

Институција Повереника за заштиту равноправности види пројектне активности као шансу за повећање своје видљивости на регионалном и локалном нивоу како би се обезбедио равноправан приступ правди особама које су жртве дискриминације. Посебан фокус на јачању механизама за праћење спровођења препорука датих од стране Повереника за заштиту равноправности ће допринети успостављању структура за учинковито предупређивање дискриминације у будућности.

Рад на терену намењен националним саветима националних мањина, градовима/општинама и организацијама цивилног друштва, и кампања за подизање нивоа свести ће подржати развој културе владавине праве и пријављивања случајева дискриминације.

Следећи исходи се очекују од пројекта:

•     Препоруке за усаглашавање релевантног законског оквира са правним тековинама ЕУ,

•     Осмишљени индикатори и инструменти за надзор људских и мањинских права,

•     Пружене улазне информације за стратешке документе Повереника за заштиту равноправности коришћењем резултата истраживања о свести о дискриминацији,

•     Јачање капацитета Повереника за заштиту равноправности за теренски рад на регионалном и локалном нивоу

•     Спровођење превентивних и промотивних мера за предупревиђивање дискриминације на локалном нивоу,

•     Изградња капацитета државних службеника (30), националних савета националних мањина (40) и организација цивилног друштва (60) за потребе промовисање принципа приступа правди и побољшања заштите права рањивих група,

•     Обука нових инструктора (на енгл., траин тхе траинерс) за судије и тужиоце (20) и полицијске службенике (20) за потребе спровођења принципа заштите људских и мањинских права,

Организација јавних кампања за подизања свести јавности о људским и мањинским правима.

Пројекат спроводи Институт за људска права „Лудвиг Болцман“ из Беча и Канцеларија за националне мањине Републике Словеније који имају да понуде искуство и знање стечено бављењем различитим питањима из области људских и мањинских права, као и антидискриминационим механизмима који су успостављени у различитим земљама чланицама ЕУ. Неких четрдесет стручњака ће сарађивати са Канцеларијом за људска и мањинска права, Повереником за заштиту равноправности и широким дијапазоном заинтересованих страна путем размене искустава, знања и вештина на семинарима, обукама на радном месту, кроз анализу институција и давање препорука.

Print Friendly, PDF & Email
back to top