Препорука Вишем суду у Београду за предузимање мера за експедитивно спровођење и окончавање поступака у дискриминационим парницама

дел. бр. 1483 датум: 5. 12. 2011.

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Драгољуб Албијанић, в. ф. председникa

11000 БЕОГРАД
Савска бр. 17 а

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти мере за остваривање равноправности (чл. 33. т. 7. и 9. Закона о забрани дискриминације, „Сл. гласник РС„ бр. 22/2009), Повереник за заштиту равноправности даје

 

ПРЕПОРУКУ

 

Потребно је предузети све неопходне мере, у складу са законским овлашћењима, којима ће се обезбедити да се поступци у дискриминационим парницама, који се воде на основу одредаба Закона о забрани дискриминације пред Вишим судом у Београду, експедитивно спроводе и окончавају у најкраћем могућем року, у складу са одредбом члана 41. став 3. којом је прописано да је овај поступак хитан.

Образложење

Повереници за заштиту равноправности обратио се А. П. из Н. с. дописом од 22. октобра 2011. године, у којем је навео да је пред Вишим судом у Београду у току парница по његовој тужби против J. а. а. д. н. б. која се води под бројем …, због дискриминације и злостављања на раду. Навео је да је тужбу поднео Четвртом општинском суду у Београду још 29. јуна 2009. године, да је у току реформе правосудног система предмет уступљен Вишем суду у Београду, као надлежном суду због велике вредности спора, као и да од почетка 2010. године, од када Виши суд у Београду поступа у овом предмету, овај предмет није окончан, иако и Закон о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“, бр. 22/2009) и Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“, бр. 36/2010) прописују хитност поступка у парницама за остваривање заштите од дискриминације, односно злостављања на раду.

Повереник за заштиту равноправности је самосталан и независан државни орган специјализован за борбу против дискриминације који је, између осталог, надлежан да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти мере за остваривање равноправности. Поштујући начело независности судске власти и не улазећи на било који начин у суштину предмета спора између А. П. и J. а. а. д., нити у анализу процесне делатности суда и странака, повереница за заштиту равноправности указује на потребу брзог и ефикасног спровођења овог поступака. Начело хитности, које је једно од основних начела поступка у дискриминационим парницама, законодавац је изричито прописао у члану 41. став 3. Закона о забрани дискриминације, имајући у виду да је право на равноправност и заштиту од дискриминације једно од основних права грађана које је од кључне важности за уживање људских права и слобода. Сагласно томе, поступак у дискриминационим правним стварима мора да буде експедитивно спроведен, без икаквих непотребних застоја и одлагања, како би се благовремено спречило даље вршење дискриминације и отклониле последице дискриминације.

Због тога је потребно предузети све неопходне мере, у складу са законским овлашћењима, којима би се предупредило дуго трајање поступака и обезбедило поштовање начела хитности, односно, обезбедило да се сви поступци у дискриминационим парницама који се воде пред Вишим суд у Београду, окончавају у најкраћем могућем року, у складу са начелом хитности у поступању.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ
др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Препорука Вишем суду у Београду за предузимање мера за експедитивно спровођење и окончавање поступака у дискриминационим парницама Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top