Дан: 26. децембра 2013.

Мишљење o пojeдиним oдрeдбaмa Рaднe вeрзиje Нaцртa зaкoнa o бeсплaтнoj прaвнoj помоћи

Број: 06-00-38/2013-03 датум: 27. 12. 2013. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (члан 33. тачка 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени…

Опширније →
Мишљење пoвoдoм Oдлукe o утврђивaњу критeриjумa зa oствaривaњe прaвa нa пoвлaшћeнa мeстa зa oсoбe сa инвaлидитeтoм у oбjeкту К. a.

бр. 07-00-863/2013-02 датум: 27. 12. 2013. К. А. С. С. […] Поштовани господине С, Повереница за заштиту равноправности примила је 13. децембра 2013. године Ваше електронско писмо у којем тражите мишљење наше службе поводом Одлуке о утврђивању критеријума за остваривање права на повлашћена места за особе са инвалидитетом у објекту К. а. Наводите да ова…

Опширније →
back to top