Мишљење на Нацрт закона културном наслеђу

бр. 011-00-35/2021-02 датум: 12.11. 2021. године

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности , Повереник за заштиту равноправности, даје
МИШЉЕЊЕ
на Нацрт закона културном наслеђу

Министарство културе и информисања је, дописом број 011-00-155/2021-02, доставило 8. новембра 2021. године Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о културном наслеђу, са образложењем, ради давања мишљења.
С тим у вези обавештавамо дајемо мишљење са аспекта делокруга Повереника за заштиту равноправности.
Чланом 1. Нацрта закона прописано је да се овим законом уређује систем заштите и очувања културног наслеђа, док је чланом 2. прописано да је циљ овог закона успостављање правно уређеног и организованог система заштите и очувања културног наслеђа кроз откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштиту, очување, представљање, интерпретацију, коришћење и управљање културним наслеђем. Чланом 3. Нацрта закона прописано је шта се сматра, односно шта обухвата одређени термин или дефиниција, па је тако културно наслеђе дефинисано као скуп ресурса, метеријалних и нематеријалних, наслеђених из прошлости, препознатих као одраз и израз непрекидно еволоуирајућих вредности, уверења, знања и традиција, насталих интеракцијом човека и простора током времена. Имајући у виду сложеност и свеобухватност ове дефиниције мишљења смо да је је још једном потребно размотрити члан 23. Нацрта закона, посебно став 1. тачку 1) овог члана. Из образложења Нацрта закона се не може закључити који су разлози за овакав начин дефинисиња библиотечке грађе који делује као сужавање обухвата грађе настале на овим просторима (примера ради у подтачка (3) којом је прописано рукописне и штампане књиге на страним језицима чији је аутор припадник српског народа, закључно са 1867. годином).

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-iconМишљење на Нацрт закона културном наслеђу Download


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top