999-23 Притужба због дискриминације на основу инвалидитета у области образовања

бр. 07-00-357/2023-02  датум:  5.1.2024.

 

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела АА, у име малолетног сина ББ, против Основне школе ВВ, због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби је наведено да је ББ дете са церебралном парализом и хидроцефалусом, ученик четвртог разреда редовне Основне школе ВВ. С обзиром на то да у септембру креће у пети разред, по правилнику који уређује ту област, било је неопходно да три месеца пре завршетка четвртог разреда стручна служба школе направи и реализује план транзиције из четвртог у пети разред, али план транзиције до дан пре окончања школске године није израђен. Како је у притужби даље наведено, подноситељки притужбе је понуђен план транзиције, на који је одбила да дâ сагласност, јер је сутрадан завршена школа и није било могућности да се план спроведе, нити је у складу са правилником који уредује ову област. Према даљим наводима притужбе, унутар школе нема адекватних рампи за безбедно кретање детета у колицима, нити просторија/део просторије где дете може да се пресвуче, будући да носи пелене, као ни лифт како би дете у колицима доспело с приземља на спрат, а од петог разреда почиње кабинетска настава која се великим делом одвија на спрату школе. У изјашњењу Основне школе ВВ између осталог је наведено да ће се према Правилнику о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање планови донети након одређеног периода рада са учеником током петог разреда. Конкретизација активности из сваког предмета није могућа пре упознавања, праћења, процењивања способности и могућности сваког ученика. Како је у изјашњењу истакнуто, израда ИОП планова у петом разреду за ученика ББ планирана је од септембра 2023/2024. године након праћења ученика. У изјашњењу школе је даље наведено да школа поседује просторију за пресвлачење детета, која се налази у предпросторији мушког тоалета у коју се улази из хола школе. Колица могу неометано да прођу кроз врата и да се иста затворе приликом уласка. Како је у изјашњењу истакнуто, током 2022. године је обезбеђена нова, стандардизована рампа за особе са инвалидитетом на главном улазу који води и до школског дворишта, док је монтажна рампа која се поставља унутар школе достављена 21. септембра 2023. Према даљим наводима из изјашњења, ученик ББ је кренуо у пети разред, а у одељењу V2 настава се изводи у учионици, осим за предмете ликовне и музичке културе и физичког и здраственог васпитања. До дана испоруке монтажне рампе, часови су се изводили у учионици, осим једног часа музичке културе који се изводио у холу школе где се налази клавир. Како је у изјашњењу истакнуто, за предмете информатика и рачунарство, као и техника и технологија, неопходни лаптоп рачунари се доносе у учионицу која се налази у приземљу школе. Школа је истакла да има један спрат, а да су неки од кабинета на спрату. На питање мајке о уградњи лифта, школа је у више наврата одговорила да Одлуком о буџету за 2023. годину нису предвиђена средства за израду пројектне документације и набавку и уградњу лифта. Како је школа указала, настава у школској 2023/2024. години за одељење које похађа ББ ће бити организована у приземљу, а сав потребан материјал који се тиче специфичности сваког наставног предмета биће обезбеђен у учионици и доступан и ученику ББ. Ради потпуног и правилног утврђивања чињеничног стања, Повереник се обратио Школској управи ГГ и Просветном инспектору у вези са поступањем по представки АА односно извршеним инспекцијским надзором у овој школи. Како је Школска управа ГГ указала, није било неправилности у пружању подршке ученику ББ, а установа је предузимала активности у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање и Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуално образовни план, његову примену и вредновање. Утврђено је да је школа у целини, као и да су поједини запослени, поступали на задовољавајућем нивоу квалитета током пружања подршке ученицима којима се пружа додатна подршка у учењу, понашању и адаптацији на школску средину. За ученика 4з одељења ББ је израђен индивидуални образовни план; план транзиције са разредне на предметну наставу је сачињен са адекватно планираним и увремењеним активностима у свим предвиђеним групама активности. Према налазима Школске управе, постоје прилагођавања школског простора и услова за учење и боравак у установи за ученика ББ; постоји простор за даље унапређивање квалитета подршке овом ученику у смислу додатних решења у прилагођавању простора – обезбеђивање нове рампе и лифта и постоје напори установе да обезбеди додатна средства за потпуно решавање ових препрека, а може се рећи да су постојећи ресурси школе у потпуности стављени у функцију квалитета подршке ученику ББ. Просветни инспектор је утврдио да је план транзиције за ученика ББ донет у складу са Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање. Према налазима Просветне инспекције, просторија за пресвлачење ученика ББ се налази у предпросторији ученичког мушког тоалета до које се долази из хола школе. Опремљена је креветом, сточићем и плакаром. Колица могу несметано да уђу и да се врата затворе. Према закључцима Просветног инспектора, 21. септембра 2023. године постављена је рампа којом се омогућава да ученик ББ неометано дође до кабинета. За предмете информатика и рачунарство, као и техника и технологија, неопходни лаптоп рачунари се доносе у учионицу. У току поступка Поверенику су достављене фотографије које приказују просторију за пресвалачење, те је, имајући у виду наведено, Повереник нашао да ученику ББ није онемогућено пресвлачење у посебној просторији у оквиру Основне школе ВВ, али да је сто за пресвлачење низак. Анализом навода притужбе, изјашњења и достављених доказа, Повереник је утврдио да је школа навела да је монтажна рампа која се налази унутар школе, достављена 21. септембра 2023. године. На тај начин начињен је помак у погледу обезбеђивања бољих услова за приступ просторији у којој се одржава настава. И Школска управа ГГ је у свом извештају од 24. августа 2023. године препознала да постоји простор за унапређење квалитета подршке овом ученику у смислу додатних решења у прилагођавању простора – обезбеђивања нове рампе и лифта. Повереник је посебно напоменуо да Основна школа ВВ не поседује лифт и указао да треба тежити остваривању потпуне приступачности образовне установе. У поступку који је спроведен по притужби коју је АА у име свог сина ББ поднела против Основне школе ВВ, утврђено је да је школа предузела мере у циљу обезбеђивања приступачности просторијама за наставу ученику ББ, у складу са принципима разумног прилагођавања, те да том приликом није дошло до повреде члана 19. Закона о забрани дискриминације, односно ученику ББ није ускраћена могућност праћења наставе. Међутим, с обзиром да је потребно унапредити приступачност школе, као и да од петог разреда почиње кабинетска настава, школи је у складу са одредбама члана  члана 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације дата препорука мера за остваривање равноправности и заштиту од дискриминације да у сарадњи са дететом, његовим законским заступником и личним пратиоцем, предузме мере у циљу унапређења приступачности Основне школе ВВ и опремљености просторије за пресвлачење.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратила АА, у име малолетног сина ББ, против Основне школе ВВ, због дискриминације ученика ББ на основу инвалидитета.

1.2. У притужби је наведено:

– да је ББ дете са церебралном парализом и хидроцефалусом, ученик четвртог разреда типичне Основне школе ВВ. С обзиром на то да у септембру креће у пети разред, по правилнику који уређује ту област, било је неопходно да три месеца пре завршетка четвртог разреда стручна служба школе направи и реализује план транзиције из четвртог у пети разред, јер дете из сваког предмета треба да има ИОП;

– да план транзиције до дан пре окончања школске године није израђен упркос томе што је подноситељка притужбе питање о томе раније упутила директорки школе ДД;

– да је подноситељка притужбе 5. јуна позвана у школу код психолошкиње која јој је показала одштампан план транзиције, на који је одбила да дâ сагласност, јер је сутрадан завршена школа и није било могућности да се план спроведе, а и није у складу са правилником који уредује ову област;

– да она, родитељ детета, још увек не зна да ли ће њен син у септембру моћи да крене у први разред, јер транзиција није урађена и не верује да ће до почетка школске године из сваког предмета имати ИОП (он не зна да чита и пише);

– да је о непостојању плана транзиције крајем маја обавештена Школска управа ГГ (писаним путем), али до 23. јуна није реаговала;

– да унутар школе ВВ нема адекватних рампи за безбедно кретање детета у колицима. Коришћење монтажне рампе која је постојала у школи забранила је Просветна инспекторка крајем 2022. због небезбедности, али да се упркос томе до 31. маја 2023. године користила унутар школе без знања подноситељке притужбе чиме је физичка безбедност детета доведена у опасност;

– да у ОШ ВВ не постоји просторија/део просторије где дете може да се пресвуче (дете носи пелене). То значи да, док је у школи, без обзира на то што можда обави нужду, буде у истим пеленама;

– да у школи нема лифта како би дете у колицима доспело с приземља на спрат, а од петог разреда почиње кабинетска настава која се великим делом одвија на спрату школе. То значи да ББ неће моћи да похада кабинетску наставу као што ће то, вероватно, моћи остала деца из његовог разреда;

– да у општини постоји просветни инспектор, који није учинио ништа из своје ингеренције.

1.3. У допунама притужбе је наведено:

– да је у школи одређена локација за пресвлачење ББ, која се налази у делу тоалета за ђаке, у који није могуће ући колицима (дете користи неуролошка колица), те лични пратилац мора дете у наручју да унесе у просторију уколико треба да пресвуче пелене, а под до те мале просторије у којој се налази веома низак лежај (око 40 cm висине) често је мокар, јер тоалет користе и остали ђаци школе, те постоји опасност да лични пратилац, носећи дете у наручју, склизне и падне, заједно са ББ;

– да је подноситељка притужбе имејлом затражила да школа одреди другу, безбедну локацију за пресвлачење детета, али да одговор није добила, нити има могућност да уђе у хол школе, јер јој особе које се налазе у холу школе, не дозвољавају улазак;

– да подноситељку притужбе до 7. септембра нико није позвао у школу како би јој предочио да ли ће и како ће градиво за пети разред бити прилагођено детету. Дете располаже бесплатним уџбеницима за пети разред, које не може да користи, јер не уме да чита и пише, а за њега нема прилагођених уџбеника;

– да према информацијама личног пратиоца (с обзиром на то да подноситељку притужбе не пуштају у школу), до 6. септембра рампе унутар објекта нису обезбеђене, те је, рецимо, час музичког васпитања уместо у за то предвиђеној учионици, одржан у холу школе;

– да лифт за спрат школе до 6. септембра није обезбеђен;

– да је према информацијама којима подноситељка притужбе располаже, ББ лишен да на адекватан начин похађа часове информатике. Наиме, деца из његовог разреда подељена су у две групе, а једна увек иде на спрат школе, где је кабинет за информатику опремљен рачунарима. ББ остаје у приземљу и нема приступ компјутеру;

– да је 11. Септембра ББ ђак петог разреда, био на првом часу, други и трећи час је ликовно. Други час је почео у 8.50 часова. Дете са пратиоцем није било на часу у 9.16 часова, јер школа није обезбедила рампу да дете у колицима може да превлада степенице. Стајали су у холу школе до око пола 10, јер није било заинтересованих да пренесу колица са дететом две до три степенице;

– да је тиме ББ онемогућено да похађа обавезно основношколско образовање.

 

1.4. У прилогу притужбе и њених допуна достављена је следећа документација: 1) допис подноситељке притужбе упућен ДД, директорки ОШ ВВ од 26. априла 2023. године; 2) имејл ДД, директорке ОШ ВВ, упућен 27. априла 2023. године подноситељки притужбе; 3) допис подноситељке притужбе упућен ДД, директорки ОШ ВВ од 3. маја 2023. године; 4) допис подноситељке притужбе упућен Школској управи ГГ од 31. маја 2023. године; 5) обавештење Просветног инспектора бр. IV-01-614-15 од 31. јула 2023. године упућен подноситељки притужбе; 6) допис подноситељке притужбе упућен Просветном инспектору од 10. августа 2023. године; 7) допис подноситељке притужбе упућен Просветном инспектору од 31. августа 2023. године; 8) допис Школске управе ГГ бр. 906-420-610-313/2023-07 од 11. јула 2023. године упућен подноситељки притужбе; 9) допис Просветног инспектора бр. IV-01-614-27 од 18. септембра 2023. године упућен подноситељки притужбе; 10) допис подноситељке притужбе упућен Просветном инспектору од 21. и 27. септембра 2023. године; 11) допис Просветног инспектора IV-01-614-27 од 25.9.2023. године упућено подноситељки притужбе.

1.5. У циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације, у току поступка прибављено je изјашњење и допуна изјашњења ДД, директорке Основне школе ВВ.

1.6. У изјашњењу и допуни изјашњења наведено је:

–  да је ученик ББ школску 2022/2023. годину завршио према ИОП2 (Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, „Службени гласник“ бр. 74/2018, члан 7. став 1. тачка 2). Евиденција о остваривању образовања и васпитања по ИОП-у води се у прописаној евиденцији у школи у складу са законом, подаци су заштићени и приступ Досијеу ББ имају искључиво чланови Тима за пружање додатне подршке;

– да је план транзиције план подршке детету и ученику при укључивању у образовање, при преласку на други ниво образовања, у овом случају, или при преласку у другу образовну установу. План транзиције за ученика ББ је урађен у мају 2023. године када је и мајка позвана на разговор. Активности из плана су анализиране заједно са стручним сарадником и наведено да се изводе током целе године. На план мајка није дала сагласност због, према њеном мишљењу, рока када је донет;

– да јој је још током априла 2023. писменим путем сугерисано да су професори предметне наставе током школске 2022/2023. према својим редовним плановима обавили посете часовима одељења које похађа ББ, као и да су то навели у својим редовним годишњим извештајима. У току другог полугодишта наставници предметне наставе су одржали по један час уместо учитељице и на тај начин се упознали са ученицима. Ово је само једна од активности плана. Током августа се одржава и седница Одељењских већа петих разреда уз присуство учитељица, на којем оне износе и анализирају битне карактеристике за сваког ученика;

– да је наставна година раније завршена одлуком Министарства просвете и да су активности које су планиране редовним Годишњим планом рада и свим осталим Плановима морале бити кориговане;

– да, што се тиче навода мајке да ученик мора да има ИОП из сваког појединачног предмета пре септембра 2023. године, према Правилнику о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник“ бр. 74/2018, члану 14.), планови ће се донети након одређеног периода рада са учеником током петог разреда. Конкретизација активности из сваког предмета није могућа пре упознавања, праћења, процењивања способности и могућности сваког ученика;

– да је израда ИОП планова у петом разреду за ученика ББ планирана од септембра 2023/2024. године након праћења ученика;

– да је током 2022. године обезбеђена нова, стандардизована рампа за особе са инвалидитетом на главном улазу који води и до школског дворишта. Унутар школе за одлазак до трпезарије и сале за физичко коришћене су монтажне рампе, за које мајка сматра да нису безбедне, а просветна инспекторка није забранила употребу истих јер ово није у њеној надлежности, нити је о небезбедности коришћења рампи школа обавештена на било који начин. На захтев учитељице и мајке ученика седиште колица које ученик користи је премештено на веће точкове због боље амортизације и веће удобности. На тај начин ученик је на часове физичког васпитања и излазак на школске терене користио нову, безбедну рампу која се налази на уласку у школску зграду;

– да поред обезбеђених рампи, ученик ББ остварује право и на услугу личног пратиоца и током боравка у школи апсолутно увек има задовољену потребу у области кретања, те да да безбедност ученика није доведена у питање;

– да је школа током 2019. године обезбедила медицинска колица за децу „Кимба“, медицинско техничко помагало модуларног система „Mygo“ које користи ученик ББ, а током 2022. године, извршен је редован сервис према телесним мерама ученика ББ. На иницијативу мајке и континуираног незадовољства око одржавања и сервисирања колица договорен је сервис у просторијама школе са представником фирме „ЂЂ“, ЕЕ у термину који одговара мајци, да са дететом дође те да се колица и седиште прилагоди развојним потребама детета. На договорени састанак је дошао само лични пратилац са пропорцијама детета које је мајка дала. Мајка није испоштовала договор и чини се да нема иницијативу за конструктивном комуникацијом у овој, ни свакој будућој ситуацији;

– да школа нема медицинску службу која би се конкретно бавила одржавањем хигијене у одређеним ситуацијама код ученика (нпр. пресвлачење пелена ученику). У овом случају ова активност је у домену социјалне заштите и тиме се бави лични пратилац детета. За потребе пресвлачења ученика постоји просторија, која се налази у приземљу зграде, као предпросторија мушког тоалета;

– да школа има један спрат, а да су неки од кабинета на спрату. На питање мајке о уградњи лифта, школа је у више наврата одговорила да Одлуком о буџету за 2023. годину нису предвиђена средства за израду пројектне документације и набавку и уградњу лифта. Настава у школској 2023/2024. години за одељење које похађа ББ ће бити организована у приземљу, а сав потребан материјал који се тиче специфичности сваког наставног предмета биће обезбеђен у учионици и доступан и ученику ББ;

– да је 26. јуна 2023. године одржан и родитељски састанак у одељењу које похађа ученик ББ уз присуство стручне службе и директорке на којем су родитељима дате информације о организовању и реализовању наставног процеса у петом разреду;

– да је телефонским путем 28. јуна 2023. директорка обавештена од стране ЖЖ, просветног саветника Школске управе ГГ, о посети школи по питању притужбе мајке о лифту и транзицији ученика ББ;

– да је 29. јуна 2023. у школи одржан састанак са саветницима из Школске управе ГГ, ЗЗ и ЖЖ. На увид је дата сва релевантна документација и обављен је разговор са директорком и стручним сарадницима школе. Писани извештај од стране саветника школа није добила до данашњег дана;

– да постоји простор за пресвлачење детета. За намене пресвлачења предвиђена је просторија која се налази у предпросторији мушког тоалета у коју се улази из хола школе. Колица могу неометано да прођу кроз врата и да се иста затворе приликом уласка. С обзиром на то да се у простор за пресвлачење не улази директно из тоалета, а да чесма у просторији у којој се пресвлачи ученик није у функцији у току преподнева – нема одакле под да буде мокар и клизав. Врата просторије за пресвлачење су затворена и у њу други ученици не улазе. Просторија је опремљена креветом, сточићем и орманом;

– да, како би безбедност ученика била на завидном нивоу, по препоруци Министарства унутрашњих послова и Школске управе ГГ, предложено је да одрасла лица која нису запослена у школи не улазе у школску зграду, нити да се шетају по њој без претходног јављања дежурној жени или дежурном полицајцу. Сто дежурних се налази на самом улазу у објекат и приликом уласка је потребно рећи код кога је заказан разговор. Родитељи који долазе по децу могу несметано да уђу у школско двориште и ту их сачекају;

– да родитељ АА ученика ББ доводи у школу на главни улаз и да га на истом сачекује. Ту је постављена фиксна рампа;

– да је монтажна рампа која се поставља унутар школе достављена 21. септембра 2023. и том приликом је АА позвана ради увида у сигурност, безбедност и лакоћу преласка преко рампе. Мајка је дала сагласност за употребу и куповину рампе;

– да је ученик ББ кренуо у пети разред школске 2023/2024. године. У одељењу V2 настава се изводи у учионици, осим за предмете ликовне и музичке културе и физичког и здраственог васпитања. До дана испоруке монтажне рампе, часови су се изводили у учионици, осим једног часа музичке културе који се изводио у холу школе где се налази клавир. Наставница је одржала час са два одељења и наставу прилагодила у складу са смерницама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и тематског дана. Временски услови су дозвољавали да се ученик кроз главни улаз школе одведе до спортског терена где се изводила настава физичког и здраственог васпитања;

– да се за предмете информатика и рачунарство, као и техника и технологија, неопходни лаптоп рачунари доносе у учионицу која се налази у приземљу школе. Сваки ученик има свој рачунар за несметан рад на часу;

– да с обзиром на то да је психолог школе почео са радом 12. септембра 2023. године, мајка је на разговор позвана дана 18. септембра 2023. године. За то време су одржани састанци Тима за инклузију, седнице Наставничког већа и одељењског већа V2 ради организације наставе по измењеном плану и програму за ББ. Мајка је за то време имала обезбеђену континуирану комуникацију са одељењским старешином. Уследило је прикупљање планова за реализацију ИОП-а 2 за прво полугодиште школске 2023/2024. године и АА је позвана да дође у школу ради давања сагласности на исти за дан 28. септембра 2023;

– да је локална самоуправа Општине ИИ обавештена о иницијативи мајке да је куповина и поставка лифта у објекту школе неопходна за ученика ББ.

1.7. У прилогу изјашњења и допуне изјашњења достављена је следећа документација: 1) план транзиције (временски период за реализацију плана транзиције: јун, септембар, октобар 2023.); 2) фотографије; 3) записник о примопредаји медицинско техничког помагала наручиоцу од 30.10.2019. године; 4) лист за сервисне услуге од 6.9.2022. године; 5) имејл преписка подноситељке притужбе и ОШ ВВ од 19. и 22. августа 2022. године, 26. и 27. априла и 3. маја 2023. године; 6) фотографија обавештења о одржаном родитељском састанку од 26.6.2023. године.

1.8. Ради потпуног и правилног утврђивања чињеничног стања, а у складу са чланом 37. Закона о забрани дискриминације, Повереник се обратио Школској управи ГГ упитом да Повереника обавести да ли је управа пружала оперативну и стручну подршку школи и вршила стручно-педагошки надзор у овој школи поводом ситуације у којој се нашао малолетни син подноситељке притужбе. Школској управи ГГ је указано да је потребно да нам достави извештај, као и евентуално друга акта која се односе на догађај који је предмет притужбе, као и да нас обавести да ли je било пропуста у поступању ОШ ВВ по питању транзиције ученика ББ и израде плана транзиције овог ученика из четвртог у пети разред, односно да ли је урађен план у складу са прописима из области образовања и васпитања. Такође, Школској управи ГГ је указано на потреби да Повереника обавести да ли су разматрани наводи мајке да школски објекат није приступачан особама које за кретање користе колица, односно да не поседује лифт и адекватне рампе за кретање у колицима, нити просторију/део просторије где дете може да се пресвуче.

 

1.9. Школска управа ГГ обавестила је Повереника дописом бр. 906-420-610-587/2023-07 од 2. октобра 2023. године да је поступала у ОШ ВВ на основу представке АА, мајке ученика ББ. Како је у допису указано, предмет је додељен просветним саветницима ЖЖ и ЗЗ који су у наведеном периоду у оквиру започетог ванредног стручно-педагошког надзора проверили наводе из представке и донели процену о нивоу квалитета рада установе у предметном случају, као и пружили стручну помоћ установи. Током надзора просветни саветници су 29. јуна 2023. године посетили школу, претходно је остварен увид у релеватну школску документацију и евиденцију, током посете школи је остварен увид и допуна документације, реализовани су разговори са директорком, секретаром, педагогом и психологом школе а остварен је увид и у Записник о ванредном инспекцијском надзору. На основу прикупљених података и након стручне анализе донете су процене о квалитету рада установе у предметном случају. Закључено је да нису потврђени наводи из представке, да нема неправилности у пружању подршке ученику ББ, процесуирању случајева вршњачког насиља које је мајка такође пријављивала (за дете ЈЈ), и да је квалитет рада школе и запослених у областима квалитета подршка ученицима и заштита од насиља и дискриминације на задовољавајућем нивоу. Како је у допису закључено, школи су током поступања дате препоруке за унапређивање квалитета рада у делу комуникације и сарадње са родитељима ученика а мајци ученика је послат Одговор на представку 11. јула 2023.

1.10. У прилогу дописа Школска управа ГГ је доставила: 1) извештај о стручно педагошком надзору бр. 906-420-610-313/2023-07 од 24.8.2023. године; 2) одговор на захтев подноситељки притужбе бр. 906-420-610-313/2023-07 од 11.7.2023. године.

1.11. Ради потпуног и правилног утврђивања чињеничног стања, а у складу са чланом 37. Закона о забрани дискриминације, Повереник се обратио Просветном инспектору упитом да ли је извршен инспекцијски надзор у ОШ ВВ и шта је све Просветна инспекција предузела тим поводом. Просветном иснпектору је указано да је потребно да достави документацију која се односи на догађај који је предмет притужбе, као и да Повереника обавести да ли je било пропуста у поступању ОШ ВВ по питању транзиције ученика ББ и израде плана транзиције овог ученика из четвртог у пети разред, односно да ли је урађен план у складу са прописима из области образовања и васпитања. Такође, Просветном иснпектору је напоменуто да је потребно да пружи обавештење о разматрању навода мајке да школски објекат није приступачан особама које за кретање користе колица, односно да не поседује лифт и адекватне рампе за кретање у колицима, нити адекватну просторију/део просторије где дете може да се пресвуче.

 

1.12. Просветни инспектор је дописом бр. IV-01-614-20 од 26.9.2023. године између осталог обавестио Повереника да је закључено да је план транзиције за ученика ББ донет у складу са Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, („Службени гласник PC“, број 74/2018). Током школске 2022/2023. године реализоване су неке од активности из плана, а део су редовног Годишњег плана рада школе деловодни број 07/395 од дана 14.9.2022. године: – индивидуални разговори одељењског старешине са ученицима о специфичностима предметне наставе; – од фебруара 2023. године одржавани су часови предметне наставе у 4/2 одељењу; – дана 25.8.2023. и 31.8.2023. одржани су састанци стручне службе, одељењског старешине и предметних наставника са циљем анализирања начина рада и могућих изазова у раду са ученицима 4/2 одељења; – одржана су два Одељењска већа (25.8.2023. и 31.8.2023.) са циљем упознавања предметних наставника о организацији наставе у одељењу 4/2 док се не монтирају рампе за долазак до кабинета, као и пружање додатних информација наставницима о специфичностима одељења; – у току четвртог разреда, кроз разне радионице, игре, социограме, а највише кроз разговор, учитељица је радила на подизању самопоуздања, развоју емпатије и међуљудским односима у разреду, а све у циљу зближавања и поверења. Наставна година је раније завршена одлуком Министарства просвете и активности које су планиране редовним Годишњим планом рада и свим осталим плановима су морале бити кориговане, те тако и активности из плана нису реализоване. Дана 26.6.2023. године одржан је и родитељски састанак у одељењу које похађа ученик ББ уз присуство стручне службе и директорке на којем су родитељима дате информације о организовању и реализовању наставног процеса у петом разреду. Директорка школе је у одговору на пријаву мајке АА, дана 2.6.2023. године одговорила „На захтев учитељице и мајке ученика седиште колица које ученик користи је премештено на веће точкове због боље амортизације и веће удобности. На тај начин ученик је на часове физичког васпитања и излазак на школске терене користио нову, безбедну рампу која се налази на уласку у школску зграду.“ Дана 21.9.2023. године постављена је рампа којом се омогућава да ученик ББ неометано дође до кабинета. За предмете информатика и рачунарство, као и техника и технологија, неопходни лаптоп рачунари се доносе у учионицу. Просторија за пресвлачење ученика ББ се налази у предпросторији ученичког мушког тоалета до које се долази из хола школе. Опремљена је креветом, сточићем и плакаром. Колица могу несметано да уђу и да се врата затворе.

 

1.13. У прилогу дописа Просветни инспектор доставио је: 1) извештај стручне службе о спроведеној транзицији за ученика ББ, Основна школа ВВ, дел. бр: 02-312 од 14.9.2023. године; 2) изјаву директора о условима за извођење наставе за ученика ББ, Основна школа ВВ, дел. бр: 02-326 од 26.9.2023. године; 3) извештај о транзицији из четвртог у пети разред, КК, учитељица 5/2, од 15.9.2023. године; 4) изјаву о предузетим активностима за ученика ББ, Основна школа ВВ, дел. бр: 03-264-1/23 од 28.7.2023. године.

 

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. У допису подноситељке притужбе упућеном ДД, директорки ОШ ВВ од 26. априла 2023. године, наведено је: „с обзиром на то да ученик са инвалидитетом ББ, који тренутно похађа четврти разред ОШ ВВ по ИОП-У, од септембра ове, 2023. године, креће у пети разред, те с обзиром на то да се почевши од петог разреда, део наставе одвија на спрату школе, у кабинетима, постављам вам питање: зашто није обезбеђен лифт за особе са инвалидитетом у ОШ ВВ, како би ББ могао да похађа наставу (па и кабинетску), у складу са највишим правним актом и законима Републике Србије и како ће он од септембра да похађа наставу на спрату школе? (Не верујем да ће родитељи осталих ђака из разреда пристати на то да њихова деца због једног ученика не похађају кабинетску наставу на спрату школе, нити бих ја пристала на то да мој син остане на приземљу школе, без кабинетске наставе, док остали ученици из разреда похађају наставу на спрату.)“. Како је у допису даље наведено: „с обзиром на то да ученик са инвалидитетом ББ од септембра ове, 2023. године, креће у пети разред, да ли је до сада започета његова транзиција у виши разред основне школе? По мојим сазнањима, наиме, није, а до краја школске године остало је још свега два месеца. Зашто није започета транзиција и када ће?“

 

2.2. У имејлу ДД, директорке ОШ ВВ, упућеном 27. априла 2023. године подноситељки притужбе наведено је: „транзиција ученика из првог у други циклус образовања се остварује у току другог полугодишта четвртог разреда тако што наставници предметне наставе одрже по један час уместо учитељице и на тај начин се упознају са ученицима. Ови часови са организују кроз међусобни договор учитељице и наставника. На седницама Одељенских и Наставничког већа као и на састанцима Тимова, колеге имају прилику да међусобно размењују информације тако да ће наставници предметне наставе до почетка наредне школске године бити упознати са свим специфичностима које су важне за даљи рад са ученицима. Што се тиче организације наставног процеса, потрудићу се да до почетка наредне школске године нађем оптимално решење које би било у најбољем интересу свих ученика наше школе.“

 

2.3. У допису подноситељке притужбе упућеном ДД, директорки ОШ ВВ од 3. маја 2023. године, наведено је: „навели сте у вашем одговору да „транзиција ученика из првог у други циклус образовања се остварује у току другог полугодишта четвртог разреда тако што наставници предметне наставе одрже по један час уместо учитељице и на тај начин се упознају са ученицима. Ови часови се организују кроз међусобни договор учитељице и наставника. На седницама Одељењских и Наставничког већа, као и на састанцима Тимова, колеге имају прилику да међусобно размењују информације, тако да ће наставници предметне наставе до почетка наредне школске године бити упознати са свим специфичностима које су важне за даљи рад са ученицима“, међутим, ББ је ученик који је досад радио по ИОП-У, те ће му и у петом разреду из сваког предмета бити потребан ИОП, те није довољно да се наставници предметне наставе упознају са специфичностима детета, већ, како би он могао да похађа наставу, требало би до почетка школске године да буду израђени, макар у нацрту, индивидуални образовни планови, а о њима родитељи тог ученика да буду информисани.“ Како је у допису даље наведено, „моје друго питање је било зашто није обезбеђен лифт за особе са инвалидитетом у ОШ ВВ, како би ББ могао да похађа наставу (па и кабинетску), у складу са највишим правним актом и законима Републике Србије. Навела сам и да не верујем да ће родитељи осталих ђака из разреда пристати на то да њихова деца због једног ученика не похађају кабинетску наставу на спрату школе, нити бих ја пристала на то да мој син остане на приземљу школе, без кабинетске наставе, док остали ученици из разреда похађају наставу на спрату – ближи се крај школске године и са нама, родитељима, нико о тој теми није разговарао. Молила бих да прецизирате које би било то „оптимално решење које би било у најбољем интересу свих ученика“, наиме, не видим начин да се то решење оствари без лифта на спрат школе, нити бих желела да 1. септембра будемо стављени пред свршен чин о ком претходно нисмо били информисани и да будемо принуђени да се сналазимо од прилике до прилике.“

 

2.4. У допису подноситељке притужбе упућеном Школској управи ГГ од 31. маја 2023. године, наведено је: „1. Пријава због непостојања плана транзиције

Мој син ББ (12) је дете са сметњама у развоју и инвалидитетом, који по ИОП-у завршава 4. разред типичне основне школе ВВ. У септембру би требало да крене у 5. разред, у истој школи. Упркос томе што је данас 31. мај, а до завршетка школске године остало још 20 дана, транзиција ББ из 4. у 5. разред још није започета, нити постоји план транзиције, нити су дететови родитељи укључени у тај процес. По правилнику транзиција треба да се уради три месеца пре почетка школске године. Тај рок већ није поштован. Ученик ББ не зна да пише и чита, те, с обзиром на то да не постоји план транзиције, самим тим ни назнаке о изради ИОП-а до почетка школске године из сваког предмета, мала је вероватноћа да ће мој син моћи да крене у 5. разред 1. септембра. Када сам почетком маја месеца и мејлом послала питање директорки школе ВВ о томе шта је са транзицијом мог детета, добила сам одговор да се „транзиција ученика из првог у други циклус образовања остварује у току другог полугодишта четвртог разреда тако што наставници предметне наставе одрже по један час уместо учитељице и на тај начин се упознају са ученицима. Ови часови се организују кроз међусобни договор учитељице и наставника. На седницама Одељењских и Наставничког већа, као и на састанцима Тимова, колеге имају прилику да међусобно размењују информације, тако да ће наставници предметне наставе до почетка наредне школске године бити упознати са свим специфичностима које су важне за даљи рад са ученицима“. Да објасним још једном: ББ је ученик који је досад радио по ИОП-у, те ће му и у петом разреду из сваког предмета бити потребан ИОП и није довољно да се наставници предметне наставе упознају са „специфичностима детета“, већ, како би он следеће школске године могао да похађа наставу, требало би да буду израђени план транзиције и индивидуални образовни планови. У процес транзиције, узгред буди речено, треба да буду укључени и родитељи детета. За спроводење плана транзиције потребна је писана сагласност родитеља. У случају нашег детета ништа од тога није урађено. О свему томе обавештени су надлежни за образовање и у локалној самоуправи. И од њих сам добила само уверавања.

 1. Пријава због коришћења рампе у школи која је небезбедна за дете и поступања просветне инспекторке из ИИ ЛЛ

Почетком 2022/2023. школске године у Основној школи ВВ мом сину ББ (4. разред) који има церебралну парализу и није у могућности да хода, онемогућено је адекватно похађање наставе. Дана 2. септембра објекат школе није био приступачан за дете које користи колица, јер нису биле постављене рампе на улаз у школу, ка трпезарији и ка фискултурној сали. Дана 5. септембра постављена је рампа на улаз у школу, међутим, чим сам ставила дететова колица на рампу, рампа је пала са степеница. Неадекватном рампом и/или неадекватно постављеном рампом била је угрожена безбедност мог детета. Након подношења пријаве просветној инспекторки из ИИ ЛЛ, она је утврдила да је рампа небезбедна, мада до данас, 31. маја, ни након мог инсистирања, нисам добила њен писани одговор на моју пријаву о небезбедности рампе, те је у децембру прошле године постављена адекватна рампа на улазу у школу. Од септембра до децембра дете је користило небезбедну рампу. У међувремену сам сазнала да се та небезбедна рампа и даље користи унутар школској објекта. На то сам 30. маја изричито скренула пажњу директорки школе ДД (да не сме да се користи, јер је небезбедна и доводи у опасност безбедност мог детета), да би дан касније, 31. маја, (а небезбедна рампа поново била коришћена у школи и тиме је још једанпут угрожена безбедност мог сина. Молим вас да реагујте и то што хитније на ове пријаве.“

 

2.5. У обавештењу Просветног инспектора бр. IV-01-614-15 од 31. јула 2023. године упућеном подноситељки притужбе, наведено је: „Поводом вашег поднеска који је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице уступио просветном инспектору Општине ДД дана 7.7.2023. године, обавештавам вас о следећем: Просветни инспектор Општине ДД извршила је дана 28.7.2023. године ванредни инспекцијски надзор у Основној школи ВВ, а о чему је саставила Записник о ванредном инспекцијском надзору у Основној школи ВВ број IV -01-614-23 од 31.7.2023. године у коме, је између осталог, констатовано:

 1. План транзиције за ученика ББ је урађен у мају 2023. године када сте као мајка позвани на разговор. Активности плана су анализиране заједно са стручним сарадником и наведено да се изводе током целе године.
 2. Дана 26.6.2023. године одржан је и родитељски састанак у одељењу које похађа ученик ББ уз присуство стручне службе и директорке на којем су родитељима дате информације о организовању и реализовању наставног процеса у петом разреду.
 3. Директорка школе је у одговору на Вашу пријаву одговорила „На захтев учитељице и мајке ученика седиште колица које ученик користи је премештено на веће точкове због боље амортизације и веће удобности. На тај начин ученик је на часове физичког васпитања и излазак на школске терене користио нову, безбедну рампу која се налази на уласку у школску зграду.“

 

2.7. У допису подноситељке притужбе упућеном Просветном инспектору од 10. августа 2023. године, наведено је: „Поводом вашег обавештења од 31. јула, број 1V-01-614-15, а у вези са мојом пријавом против ОШ ВВ покрајинској просветној инспекцији, након чега сте спровели, како наводите, ванредни инспекцијски надзор у ОШ ВВ у ком, између осталог, констатујете неколико ствари, обавештавам вас да у вашим констатацијама (тачке 1. и 3) има чињеничних нетачности.

 1. План транзиције ученика ББ (мог сина са инвалидитетом) није урађен како наводите у мају 2023. године, нити сам у мају позвана на разговор у школу.

Позвана сам на први и једини разговор у школу са психологом 4. јуна, а разговор је обављен 5. јуна (о томе имам и доказе) у вези са планом транзиције, на који сам одбила да дам сагласност, јер је мени предочен дан пре завршетка школске године, а не три месеца пре окончања школске године како је правилником одређено. План транзиције (на коју нисам дала сагласност, нити сам консултована и обавештена приликом израде истог као родитељ) ни у једном сегменту није реализован до 10. августа 2023.

 1. Моја пријава се односила на коришћење небезбедне рампе унутар школског објекта (која је претходно стајала код улаза на школу и коју сте оценили као небезбедну, те је израђена адекватна рампа на улазу у школу). Унутар школског објекта треба да се поставе безбедне рампе зарад сигурности и безбедности ученика ББ. То се до краја школске године није десило.

Последњих дана школе затражили смо (учитељица и ја) од директорке школе да седиште које ученик користи приликом наставе буде премештено на базу са већим точковима, јер последњих дана 4. разреда деца су проводила више времена напољу него у учионици, а база са већим точковима је предвиђена за спољно коришћење (не у учионици).

У петом разреду седиште треба поново да буде премештено на базу са мањим точковима која је предвиђена за коришћење унутар објекта, те у 5. разреду ученик, како би стигао до трпезарије и фискултурне сале, неће излазити из школског објекта како би у дворишту направио (непотребан) круг у колицима око школе и ушао у фискултурну салу. Није решен ни проблем уласка у трпезарију – зато је неопходно постављање две рампе унутар објекта школе (на степеништа код библиотеке и код фискултурне сале).“

 

2.8. У допису подноситељке притужбе упућеном Просветном инспектору од 31. августа 2023. године, наведено је: „Након данашњег (31. август) телефонског разговора са особом која се јавила на број телефона 487-44-51 (претпостављам да је начелница одељења просветне инспекције ЉЉ), а у вези са пријавом покрајинској просветној инспекцији током лета 2023. о дискриминацији ученика са инвалидитетом ББ ОШ ВВ:

– због неспроведене транзиције из 4. у 5. разред,

– због коришћења небезбедне рампе итд, а коју сте пријаву као покрајинска инспекција вратили на општински ниво, просветном инспектору ЛЛ, која је претходно била обавештена о неспроведеној транзији детета из 4. у 5. разред (и није ништа учинила), штавише обавестила ме је 6. јула да ме је школа обавестила из првог у други циклус образовања. Потом ме је Л 31. јула 2023. писмено обавестила да је мој поднесак ваш секретаријат уступио њој на решавање те ме је обавестила о томе шта је констатовала. Потом сам јој 10.8.2023. одговорила на обавештење. Од тада до данас никакво изјашњење/налаз/обавештење нисам добила нити од Л, нити од покрајинске просветне инспекције.

Сутра је 1. септембар и мој син ББ неће имати адекватне услове да крене у 5. разред јер транзиција није спроведена и рампе за објекат школе нису обезбедене.

Молим вас да учините кораке из ваше надлежности у што краћем року. Молим вас и да извршите надзор над радом општинског просветног инспектора ЛЛ.“

 

2.9. У допису Школске управе ГГ бр. 906-420-610-313/2023-07 од 11. јула 2023. године упућеном подноситељки притужбе, наведено је: „У складу са чл. 31. и 170. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон, 10/19 и 6/20), Правилником о стручно-педагошком надзору „Службени гласник PC“, бр. 87/19), и Ваших представкизахтева за стручно педагошким надзором у ОШ ВВ у случају вршњачког насиља и дискриминације, дана 30.6.2023. започет је ванредни посебан стручно-педагошки надзор над радом ОШ ВВ. Током надзора извршен је увид у школску документацију и евиденцију, релевантну за предметне случајеве, обављени су интервјуи са директором, секретаром, педагогом и психологом Школе. Након стручне анализе прикупљене документације и података добијених приликом посете Школи, закључено је да је установа предузимала активности у складу са чл. 76, 110. и 111. ЗОСОВ-а, Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање и Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуално образовни план, његову примену и вредновање. Утврђено је да је Школа у целини као и да су поједини запослени поступали на задовољавајућем нивоу квалитета током пружања подршке ученицима којима се пружа додатна подршка у учењу и понашању и адаптацији на школску средину. Надаље, у процесуирању пријављених случајева вршњачког насиља, нису уочени пропусти и неправилности које би налагале покретања поступака за отклањање неправилности и утврђивања дисциплинске и друге одговорности запослених те да се може рећи да у школи функционише систем пружања подршке ученицима и систем заштите од насиља. Такође, процењено је да у појединим аспектима квалитета постоји простор за унапређивање и у том смислу школи су дате препоруке/предлог мера за унапређивање квалитета рада, посебно када је у питању унапређивање комуникације и сарадње са родитељима ученика. У том смислу Вама указујемо да сте као родитељ у обавези да сарађујете са Школом, уважите стручне процене школе, одељењског старешине, стручне службе, Тима за заштиту од насиља и дискриминације, Тима за инклузивно образовање и управе школе и да на позив узмете активно учешће у свим облицима васпитног рада као и свим активностима на подршци Вашем детету. Даље поступање установе као и примена предложених мера за унапређивање биће предмет праћења надлежних просветних саветника током наредног периода – краја текуће школске године и почетком наредне.“

 

2.10. У допису Просветног инспектора бр. IV-01-614-27 од 18. септембра 2023. године упућеном подноситељки притужбе, наведено је: „Поводом вашег поднеска који је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице уступио просветном инспектору Општине ИИ дана 06.9.2023. године, обавештавам вас о следећем:

Просветни инспектор Општине ИИ извршила је дана 14.9.2023. године ванредни инспекцијски надзор у Основној школи ВВ, а о чему је сасгавила Записник о ванредном инспекцијском надзору у Основној школи ВВ број IV-01-614-28 од 18.9.2023. године у коме, је између осталог, констатовано:

 1. План транзиције за ученика ББ донет је у складу са Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, („Службени гласник PC“, број 74/2018)
 2. Током школске 2022/2023. године реализоване су неке од активности из плана, a део су редовног Годишњег плана рада школе:

– индивидуални разговори одељењског старешине са ученицима о специфичностима предметне наставе

– од фебруара 2023. године одржавани су часови предметне наставе у 4/2 одељењу

– дана 25.8.2023. и 31.8.2023. одржани су састанци стручне службе, одељењског старешине и предметних наставника са циљем анализирања начина рада и могућих изазова у раду са ученицима 4/2 одељења

– одржана су два Одељењска већа (25.8.2023. и 31.8.2023.) са циљем упознавања предметних насгавника о организацији наставе у одељењу 4/2 док се не монтирају рампе за долазак до кабинета, као и пружање додатних информација наставницима о специфичностима одељења.

У току четвртог разреда, кроз разне радионице, игре, социограме, а највише кроз разговор, учитељица је радила на подизању самопоуздања, развоју емпатије и међуљудским односима у разреду, а све у циљу зближавања и поверења.

З. Наставна година је раније завршена одлуком Министарства просвете и активности које су планиране редовним Годишњим планом рада и свим осталим плановима су морале бити кориговане, те тако и активности из плана нису реализоване.“

 

2.11. У допису подноситељке притужбе упућеном Просветном инспектору од 21. септембра 2023. године, наведено је: „У вашем обавештењу број IV-01-614-27 од 18.9.2023. између осталог наводите „План транзиције за ученика ББ донет је у складу са Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање (Службени гласник РС број 74/2018)“.

У вези с тим изјављујем:

 1. План транзиције из 4. у 5. разред ОШ ВВ за ученика ББ са инвалидитетом мени, његовој мајци, предочен је 5. јуна 2023. Одбила сам да дам сагласност на план транзиције, јер није било времена за спровођење истог, наиме школа је окончана дан касније.

Наиме, у Правилнику о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање предвиђено је да у циљу припреме установе и остваривања континуитета подршке коју добија дете, ученик и одрасли, Тим установе коју похађа дете, ученик, односно одрасли је у обавези да најмање три месеца пре поласка детета, ученика односно одраслог успостави сарадњу са Тимом установе у којој дете, ученик односно одрасли наставља да стиче образовање.

 1. Најзад, на крају вашег обавештења сами констатујете да …„то тако активности из плана нису спроведене“.
 2. Рампе за долазак до кабинета ученика ББ до 21. септембра нису монтиране.

У члану 3 Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање наводи се „Ако у поступку праћења васпитач, наставник и стручни сарадник, утврди да постоје физичке, комуникацијске или социјалне препреке које неповољно утичу на добробит и развој детета, ученика, односно одраслог и на очекиване исходе образовања и васпитања, приступа се прикупљању података ради формирања документације у сврху пружања одговарајуће подршке у образовању и васпитању“. Физичке препреке од завршетка претходне школске године, 6. јуна до 21. септембра (потребна набавка рампи) – за више од три месеца – нису отклоњене.“

 

2.12. У допису Просветног инспектора IV-01-614-27 од 25.9.2023. године упућеном подноситељки притужбе, наведено је: „Увидом у план транзиције за ученика ББ потписали сте да нисте сагласни, образложење „није донет и остварен у правилником предвиђеном року“. Нема датума када сте потписали.

Увидом у писану изјаву директора школе „План транзиције за ученика ББ је урађен у мају 2023. године када је и мајка позвана на разговор“

Увидом у Извештај стручне службе о спроведеној транзицији за ученика ББ утврђено је да је план транзиције за ученика ББ донет у складу са Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, („Службени гласник PC“, број 74/2018)

 

2.13. У допису подноситељке притужбе упућеном Просветном инспектору од 27. септембра 2023. године, наведено је: „примила сам ваше обавештење од 25. септембра у ком наводите:

„Увидом у план транзиције за ученика ББ потписали сте да нисте сагласни, образложење „није донет и остварен у правилником предвиђеном року“. Нема датума када сте потписали.“

Као што сам вам раније навела, тадашњи психолог школе ММ позвала ме је 4. јуна 2023. телефоном да дођем у школу 5. јуна 2023. у вези са планом транзиције за ученика ББ када сам и отишла у школу, обавила разговор са психологом и одбила да дам сагласност на план транзиције, с обзиром на то да се школа завршила сутрадан 6. јуна, те није било времена да се план транзиције реализује. С обзиром на то да нисам добила копију плана транзиције с мојим потписом и образложењем да одбијам да дам сагласност на исти, нема писани доказ, али можете да поставите питање тадашњем психологу школе ВВ ММ како би се утврдило ког датума се то десило, као и да извршите увид у свеску на пријемном пулту школе, где би требало да је уписан датум, моје име и разлог због чега сам посетила школу.

Даље наводите: „Увидом у писану изјаву директора школе „План транзиције за ученика ББ је урађен у мају 2023. године када је мајка позвана на разговор’. Та тврдња (како наводите, писана изјава директора школе) није истинита. Нисам у мају месецу позвана на разговор у школу, упркос томе што сам се код директора школе писаним путем (имејлом) још у априлу распитивала о транзицији мог сина са инвалидитеиом из 4. у 5. разред. У прилогу вам достављам имејл преписку с директором школе. И то су једине коресподенције које сам водила о транзицији, све док 5. јуна нисам била код психолога школе када сам одбила да дам сагласност на план транзиције.

Молим вас да ми доставите помињану писану изјаву директора Школе о томе да је „План транзиције за ученика ББ урађен у мају 2023. године када је мајка позвана на разговор“.

У 3. тачки вашег обавештења кажете да „Увидом у Извештај стручне службе о спроведеној транзицији за ученика ББ утврђено да је план транзиције за ученика ББ донет у складу са Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање“. Ни то није тачно. По правилнику требало је да план транзиције буде донет најмање три месеца пре окончања школе како би се реализовао. Понављам да ми је план транзиције тек 5. јуна предат на сагласност, коју сам одбила да дам. Дакле, транзиција није спроведена. Молим вас да ми доставите Извештај стручне службе о спроведеној транзицији за ученика ББ.“

 

2.14. У плану транзиције (временски период за реализацију плана транзиције: јун, септембар, октобар 2023.), у оквиру групе активности усмерених на дете/ученика/одраслог и породицу,  наведени су индивидуални разговори о специфичностима предметне наставе; посете часовима предметне наставе са личним пратиоцем; саветодавни разговори са учеником/родитељима о наредном циклусу образовања, чији је циљ упознати и информисати ученика о начину функционисања у 5. разреду, о новим предметима и наставницима; пружити ученику осећај сигурности на часовима предметне наставе, чији су кључни исходи квалитетна, успешна адаптација ученика; ученик није анксиозан, лако ступа у комуникацију са наставницима; упознат је са новим предметима и начинима функционисања. У оквиру групе активности усмерених на на васпитну групу/одељење, наведени су одржавање часова предметне, наставе у 4. разреду и извештавање стручне службе; посета представника Ђачког парламента, чији је циљ упознавање ученика, као и осталих, са одређеним наставницима, пружање конкретних информације о начину рада у вишим разредима; подршка вршњака и неформално преношење, док је као кључни исход наведено да су ученици информисани о новом начину рада и умеју да се адаптирају на исте. У оквиру групе активности у установи у којој се образује дете/ученик/одрасли, наведени су саветодавни, инструктивни рад са одређеним наставницима који ће одржавати наставу у 5.р; иницијални састанци одељ. старешине, наставника, стручне службе, лп; стручно усавршавање запослених у школи, чији је циљ размена искуства, саветовање о начину рада са учеником, преглед постојеће документације; прелиминарна анализа стања и могућих изазова код сваког наставника; усавршавање знања и вештина запослених о теми транзиције, чији су кључни исходи – наставници и новозапослени су стекли потребне информације и знања те поступају у складу са тим, способни су да препознају могуће изазаове у раду; планови су усклађени и виде се исходи у напредовању и адаптацији ученика. У оквиру групе активности усмерених на институције у локалној заједници, наведено је залагање за обезбеђење финансијских средстава за унапређење инклузивне праксе у школи, чији је циљ унапређење инклузивне праксе, а кључни исход да ученици којима је потребна додатна подршка имају адекватну и квалитетну подршку током боравка у школи. Из фотокопије плана транзиције која је достављена Поверенику се назире траг потписа у пољу – Нисам сагласан/а.

 

2.15. Поверенику су достављене следеће фотографије: фотографија назначена – Улазак у предпросторију мушког тоалета, на којој су приказана притворена врата; фотографија назначена – Улазак у просторију за пресвлачење, на којој су приказана затворена врата; фотографија назначена – Несметан улазак колица у просторију за пресвлачење, на којој су приказана колица која су ужа од оквира врата и којим може да се уђе у просторију у којој се налази кревет; фотографија назначена – Просторија за пресвлачење, на којој је приказан кревет; фотографија назначена – Школско двориште, на којој је приказано двориште, као и одрасле особе које седе на степеништу овог дворишта; фотографија назначена – Фиксна рампа на главном школском улазу, на којој је приказан улаз у објекат испред којег се налази рампа; фотографија назначена – Монтажна рампа, на којој је приказан ходник са четири степеника на којима се налази рампа.

 

2.16. У записнику о примопредаји медицинско техничког помагала наручиоцу од 30.10.2019. године, између осталог је наведено да је закључен између ОШ ВВ и ЂЂ. Предмет записника је примопредаја медицинско техничког помагала – инвалидска колица за децу Кимба за потребе корисника ББ. Како је у записнику наведено: „Уговорене стране сагласно констатују следеће: „Добављач је испоручио помагало у договореном року по уговору о добављању ортопедског помагала који је закључен дана 30.7.2019, и у свему сагласно уговореном. Добављач је помагало испоручио у потпуности у складу са техничким спецификацијама производа. Роба нема физичка оштећења, потпуно је у функционалном и исправном стању приликом примопредаје.“

 

2.17. У листу за сервисне услуге и ЂЂ од 6.9.2022. године, између осталог је наведено да је „извршена провера комплетности и безбедности помагала за ходање. Помагало проверено и подобно за наредно коришћење, по мајчиним препорукама.“

 

2.18. У имејл преписци подноситељке притужбе и ОШ ВВ од 19. и 22. августа 2022. године, у којој је притужиља навела: „с обзиром на то да сам незванично чула да ће разред који похађа дете са инвалидитетом ББ, бити премештен из учионице у којој је и претходне три године био, па коју је навикао и која му је прилагођена (деца са тешкоћама у развоју тешко подносе промене), те да четврти разреди иду на спрат школе, молим вас да до почетка школске године обезбедите адекватну логистику, како прописи иначе и годинама налажу – да би дете у колицима могао да оде на спрат – а то значи да је потребан лифт са платформом у који могу да се сместе неуролошка колица,“ школа је одговорила следеће: „Информација коју сте добили није тачна, настава у одељењу IV 2 ће се изводити у приземљу.“

 

2.19. У имејл поруци ДД, директорке ОШ ВВ упућеној подноситељки притужбе 27. априла 2023. године, наведено је: „транзиција ученика из првог у други циклус образовања се остварује у току другог полугодишта четвртог разреда тако што наставници предметне наставе одрже по један час уместо учитељице и на тај начин се упознају са ученицима. Ови часови се организују кроз међусобни договор учитељице и наставника. На седницама Одељењских и Наставничког већа, као и на састанцима Тимова, колеге имају прилику да међусобно размењују информације, тако да ће наставници предметне наставе до почетка наредне школске године бити упознати са свим специфичностима које су важне за даљи рад са ученицима. Што се тиче организације наставног процеса, потрудићу се да, до почетка наредне школске године, нађем оптимално решење које би било у најбољем интересу свих ученика наше школе.“

 

2.20. У обавештењу од 26.6.2023. године наведено је да је одржан родитељски састанак у присуству директорице и педагога, у циљу информисања родитеља о организовању наставе у петом разреду.

 

2.21. У извештају о стручно педагошком надзору Школске управе ГГ бр. 906-420-610-313/2023-07 од 24.8.2023. године, наведено је: „На основу члана 170. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник PC бр.88/2017 и и 27/2018 и – др. закон, 10/19 и 6/20), Правилника о стандардима квалитета рада установе (Службени гласник PC бр. 14/2018), Правилника о стручно-педагошком надзору (Службени гласник PC бр. 87/2019.), и представке АА, просветни саветници ЖЖ и ЗЗ су у периоду јун-јул 2023. године започели ванредни посебни стручно-педагошки надзор у ОШ ВВ.

Предмет надзора:

 1. Квалитет поступања установе у процесиуирању пријављеног случаја вршњачког насиља у одељењу 5з, и поступање запослених, односно провера навода из представке мајке ААА
 2. Квалитет подршке ученику ББ, одељење 4г који наставу похађа по ИОП-у, односно провера навода из представке мајке АА
 3. Процена остварености изабраних стандарда у областима квалитета Подршка ученицима и Етос

Током надзора реализоване су следеће активности:

 1. Активности пре посете установи, захтеви ка установи, прикупљање релевантне документације
 2. Посета школи 29.6.2023, увид у школску документацију и евиденцију и извештаји и записници надлежних органа (Годишњи план рада, планови, извештаји и записници Тима за заштиту од дискриминације и насиља и Стручног тима за ИО, ИОП2, Планови транзиције, Оперативни планови заштите, планови подршке ученицима који имају тешкоће у учењи и понашању, Записник о ванредном инспекцијском надзору и др.); увид у услове и ресурсе школе за пружање подршке ученику ББ.
 3. Интервјуи са директорком ДД, стручном сарадницом – психологом школе НН, стручном сарадницом – педагогом ЊЊ.
 4. Активности након поступања у установи: допуна документације од стране директора, стручне службе и одељењског старешине релевантне за предметни случај (записници и изводи из документације одељењског старешине, изводи из документације стручне службе, изјаве и службене белешке и др.), анализа података и доношење стручна процене о квалитету рада установе у изабраним стандардима у оквиру области квалитета Подршка ученицима и Етос

Утврђено стање:

Област квалитета рада 4. Подршка ученицима

Стандард 4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.

Школа предузима мере за пружање подршке ученицима у учењу као и разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима. На основу анализе успеха и владања на нивоу школе се углавном предузимају мере подршке ученицима. Квалитет ове подршке је углавном уједначен. За ученике одељења 5з, ОО, ПП и ЈЈ постоји евиденција и документација о континуираном васпитном раду и активностима у оквиру подршке на превазилажењу нежељених облика понашања код ученика, у првом реду од стране одељењског старешине, стручне службе и Тима за заштиту од насиља и дискриминације.

У пружању подршке ученицима школа укључује породицу, односно законске заступнике. Постоји простор за унапређивање квалитета сарадње школе и породице, посебно у случајевима комуникације са родитељима ученика који имају тешкоће у учењу и понашању, и случајевима пријављеног вршњачког насиља када дође до нарушеног односа поверења (родитељи ученика ЈЈ). У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са релевантним институцијама и појединцима.

Стандарад 4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.

Школа у већој мери ствара услове за упис ученика из осетљивих група и предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група. Примењује се индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за ученике из осетљивих група и организују се активности за подршку учењу за ученике из осетљивих група. За ученика 4з одељења ББ је израђен индивидуални образовни план, постоје прилагођавања школског простора и услова за учење и боравак у установи за ученика ББ; план транзиције са разредне на предметну наставу је сачињен са адекватно планираним и увремењеним активностима у свим предвиђеним групама активности. Ангажовање личног пратиоца је у функцији подршке ученику ББ. Постоји простор за даље унапређивање квалитета подршке овом ученику у смислу додатних решења у прилагођавању простора – обезбеђивање нове рампе и лифта и постоје напори установе да обезбеди додатна средства за потпуно решавање ових препрека, а може се рећи да су постојећи ресурси школе у потпуности стављени у функцију квалитета подршке ученику ББ. Такође, постоји значајан простор за унапређивање квалитета сарадње школе и породице ученика ББ, и реуспостављање сарадње у функцији подршке ученику и у његовом најбољем интересу. Школа активно сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци свим ученицима.

Област квалитета 5. Етос

Стандард 5.1. Успостављени су добри међуљудски односи је остварен на задовољавајућем нивоу

У школи постоји поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност свих и доследност у спровођењу ових норми. За дискриминаторско и насилно понашање у школи, мере и санкције се спроводе доследно. У школи се користе различите технике за превенцију и конструктивно решавање конфликата. Постоје бројне активности стручне службе и тимова, као и одељењских старешина у оквиру часова одељењског старешине а које су усмерене на ненасиље, превенцију и учење ученика комуникацијским вештинама и конструктивном решавању конфликата. У случају пријављеног вршњачког насиља у одељењу 5з и руковођења конфликтом у вршњачкој групи, школа је поступала адекватно и примерено узрасту ученика (праћење и надгледање статуса појединаца у вршњачкој групи и медијација).

Стандард 5.3. У школи функционише систем заштите од насиља је остварен на задовољавајућем нивоу: у школи је видљив и јасно изражен негативан став према насиљу, Тим за заштиту ученика од насиља и дискриминације је установљен и поступа у складу са надлежностима, а мрежа за решавање проблема насиља углавном функционише у складу са Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. Оперативни планови заштите који се израђују за 3. и 2. ниво вршњачког насиља су сачињени са адекватно изабраним активностима у оквиру мера секундарне превенције, како код ученика који су трпели, тако и код ученика који врше насиље. У случају процесуирања пријављеног вршњачког насиља у одељењу 5з, Тим за заштиту ученика од дискриминације и насиља је на задовољавајућем нивоу квалитета поступао и процењивао врсту и ниво пријављеног вршњачког насиља, водећи рачуна о најбољем интересу детета/ученика и предузимао мера заштите у складу са стручном проценом. Стручна служба и одељењски старешина су адекватно пратили динамику унутар вршњачке групе током процесуирања случаја и адекватно реаговали на негативне појаве и реакције унутар групе.

Постоје индикатори који говоре о потреби унапређивања квалитета рада када је сарадња са родитељима ученика у питању, посебно родитељима ученика који учестало крше правила понашања, чине и/или пријављују вршњачко насиља. У том смислу постоји одговорност установе за реуспостављање сарадње са родитељима ученика када дође до значајног нарушавања односа поверења (као што је случај у одељењу 5з када родитељ не уважава стручне процене запослених, стручних органа и тимова и учестало шаље притужбе на рад школе)

Оцена стања

Област квалитета рада 4. Подршка ученицима: процењивани стандарди 4.1. и 4.3. су остварени на задовољавајућем нивоу.

Област квалитета рада 5. Етос: процењивани стандарди 5.1, 5.3. су остварени на задовољавајућем нивоу.

Предлог мера за унапређивање рада

 1. Организовати консултативни састанак и стручну подршку саветника спољних сарадника за инклузивно образовање у даљем пружању подршке ученику ББ.

Одговорна особа: директор и саветник за ИО ШУ ГГ

Рок: до краја првог квартала школске 2023/2024.године

 1. Организовати интерно стручно усавршавање у вези примене Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање и Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање и посебно, унапређивању сарадње са родитељима ученика и превазилажењу тешких ситуација када дође до нарушеног односа поверења између школе и породице.

Одговорна особа: директор, секретар, стручна служба, Тим за заштиту од дискриминације и насиља.

Рок: до краја првог квартала школске 2023/ 2024.године

 1. Израдити индивидуалне/оперативне планове заштите са дефинисаним прироритетним проблемима, краткорочним и дугорочним циљевима, носиоцима и временом реализације, разноврснијим садржајима активности – техникама и васпитним мерама и мерама за праћење и вредновање напретка, уз партиципацију свих релевантних носиоца одговорнсти. Посебно, унапредити активности из делокруга и надлежности одељењског старешине и сарадњу са родитељима ученика који крше правила понашања и чине акте вршњачког насиља

Одговорна особа: Директор, Тим за заштиту од дискриминације и насиља, одељењске старешине

Рок: до краја првог наставног периода шк. 2023/2024, трајан задатак“

 

2.22. У одговору на захтев подноситељки притужбе бр. 906-420-610-313/2023-07 од 11.7.2023. године, Школска управа ГГ је навела следеће: „У складу са чл. 31. и 170. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.88/2017 и 27/2018 – др. закон, 10/19 и 6/20), Правилником о стручно-педагошком надзору „Службени гласник PC“, бр. 87/19), и Ваших представки – захтева за стручно педагошким надзором у ОШ ВВ у случају вршњачког насиља и дискриминације, дана 29.6.2023. започет је ванредни посебани стручно-педагошки надзор над радом ОШ ВВ.

Током надзора извршен је увид у школску документацију и евиденцију, релевантну за предметне случајеве, обављени су интервјуи са директором, секретаром, педагогом и психологом школе.

Након стручне анализе прикупљене документације и података добијених приликом посете школи, закључено је да је установа предузимала активности у складу са чл. 76, 110, и 111. ЗОСОВ-а, Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање и Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуално образовни план, његову примену и вредновање. Утврђено је да је школа у целини као и да су поједини запослени поступали на задовољавајућем нивоу квалитета током пружања подршке ученицима којима се пружа додатна подршка у учењу и понашању и адаптацији на школску средину. Надаље, у процесуирању пријављених случајева вршњачког насиља, нису уочени пропусти и неправилности које би налагале покретања поступака за отклањање неправилности и утврђивања дисциплинске и друге одговорности запослених те да се може рећи да у школи функционише систем пружања подршке ученицима и систем заштите од насиља.

Такође, процењено је да у појединим аспектима квалитета постоји простор за унапређивање и у том смислу школи су дате препоруке/предлог мера за унапређивање квалитета рада, посебно када је у питању унапређивање комуникације и сарадње са родитељима ученика. У том смислу Вама указујемо да сте као родитељ у обавези да сарађујете са школом, уважите стручне процене школе, одељењског старешине, стручне службе, Тима за заштиту од насиља и дискриминације, Тима за инклузивно образовање и управе школе и да на позив узмете активно учешће у свим облицима васпитног рада као и свим активностима на подршци Вашем детету.

Даље поступање установе као и примена предложених мера за унапређивање биће предмет праћења надлежних просветних саветника током наредног периода – краја текуће школске године и почетком наредне.“

 

2.23. У извештају стручне службе о спроведеној транзицији за ученика ББ, Основна школа ВВ, дел. бр: 02-312 од 14.9.2023. године, упућеном Просветном инспектору, наведено је: „током месеца маја израђен је план транзиције за ученика ББ који је донет у складу са Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, Сл. гласник бр. 74/2018. План је дат на увид просветним саветницима из ШУ ГГ 28.06.2023., на који нису имали сугестије.

Мајка ученика није дала сагласност на план јер према њеном мишљењу није донет у коректном законском року.

Активности које су реализоване из плана, а део су редовног Годишњег плана рада школе су:

– Индивидуални разговори одељењског старешине са ученицима о специфичностима предметне наставе током 2022/2023. године;

– Од месеца априла 2023. године одржавани су часови предметне наставе у 4/2 одељењу (Извештаји наставника);

– Одржан је састанак стручне службе, одељењског старешине и предметних наставника са циљем анализирања начина рада и могућих изазова у раду са ученицима 4/2 одељења.

– Одржана су два Одељењска већа, у јуну 2023. године и 24.8.2023. године са циљем упознавања предметних наставника о организацији наставе у одељењу 4/2 док се не монтирају рампе за долазак до кабинета, као и пружање додатних информација наставницима о специфичностима одељења.

Наставна година је раније завршена одлуком Министарства просвете и активности које су планиране редовним Годишњим планом рада и свим осталим плановима су морале бити кориговане. Неке од активности из плана нису реализоване, а стручно усавршавање запослених са темом транзиције ученика планиран је за 2023/2024. школску годину.“

 

2.24. У изјави директора о условима за извођење наставе за ученика ББ, Основна школа ВВ, дел. бр: 02-326 од 26.9.2023. године, наведено је: „Ученик ББ је кренуо у 5. разред школске 2023/2024. године. У вишим разредима се настава изводи у учионици, осим за предмете ликовна и музичка култура. Дана 21.9.2023. године постављена је рампа којом се омогућава да ученик ББ неометано дође до кабинета. За предмете информатика и рачунарство, као и техника и технологија, неопходни лаптоп рачунари се доносе у учионицу.

Просторија за пресвлачење ученика ББ се налази у предпросторији ученичког мушког тоалета до које се долази из хола школе. Опремљена је креветом, сточићем и плакаром. Колица могу несметано да уђу и да се врата затворе.“

 

2.25. У непотписаном извештају о транзицији из четвртог у пети разред, КК, учитељица 5/2, од 15.9.2023. године, навела је: „Прелазак у 5. разред је велики изазов за децу. Дете доживљава развојне промене уласком у пубертет. Током 4. разреда, највише у другом полугодишту и најчешће кроз предмете Српски језик (Мој друг и ја, Желим кад порастем, Моје одељење…) Природу и друштво (Моје тело и промене) и Чос причали смо о променама које се већ дешавају и које их очекују (однос према себи и другима, конфликти са вршњацима, наставницима и родитељима). Такође, у току четвртог разреда, кроз разне радионице, игре, социограме a највише кроз разговор радила сам на подизању самопоуздање код деце, развијању емпатије и на међуљудски односима у разреду а све у циљу да се што више зближе, да верују једни другима јер је јако битно да у новој средини (у петом разреду) поред себе имају особе од поверења, особе на које могу да се ослоне.

Упознати су да ће сваки предмет предавати други наставник и да треба да се труде да са сваким успоставе позитивну комуникацију и да се прилагоде, да ће обавезе бити захтевније и теже, да ће имати већи број часова.

На родитељском састанку исто сам рекла. Упутила сам родитеље у све промене и указала им да редовно прате децу, да их усмеравају и подржавају, да имају стрпљења за њихове године и промене које им следе.

И даље пратим ово одељење сарадњом са родитељима, разредним старешином, наставницима који им предају а највише децом.“

 

2.26. У изјави о предузетим активностима за ученика ББ, ДД, директорка Основне школе ВВ, дел. бр: 03-264-1/23 од 28.7.2023. године, навела је: „У вези навода мајке АА, ученика ББ, школа је предузела следеће активости:

 1. Ученик ББ је школску 2022/2023. годину завршио према ИОП2 (Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, Сл. гласник бр. 74/2018, члан 7. став 1. тачка 2). Евиденција о остваривању образовања и васпитања по ИОП-у води се у прописаној евиденцији у школи у складу са законом, подаци су заштићени и приступ Досијеу ББ имају искључиво чланови Тима за пружање додатне подршке.

План транзиције је план подршке детету и ученику при укључивању у образовање, при преласку на други ниво образовања, у овом случају, или при преласку у другу образовну установу. План транзиције за ученика ББ је урађен у мају 2023. године када је и мајка позвана на разговор. Активности плана су анализиране заједно са стручним сарадником и наведено да се изводе током целе године. На план није дата сагласност од стране мајке због рока када је донет (по мајчином мишљењу). Још током априла 2023. писменим путем јој је сугерисано да су професори предметне наставе током школске 2022/2023. према својим редовним Плановима обавили посете часовима одељења које похађа ББ, као и да су то навели у својим редовним годишњим Извештајима. У току другог полугодишта наставници предметне наставе су одржали по један час уместо учитељице и на тај начин се упознали са ученицима. Ово је само једна од активности плана, такође током августа се одржава седница Одељењских већа петих разреда уз присуство учитељица, на којем оне износе и анализирају битне карактеристике за сваког ученика. Наставна година је раније завршена одлуком Министарства просвете и активности које су планиране редовним Годишњим планом рада и свим осталим Плановима су морале бити кориговане.

Што се тиче навода мајке да ученик мора да има ИОП из сваког појединачног предмета пре септембра 2023. године, према Правилнику о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, Сл. гласник бр. 74/2018, члану 14, планови ћe се донети након одређеног периода рада са учеником током 5. разреда. Конкретизација активности из сваког предмета није могућа пре упознавања, праћења, процењивања способности и могућности сваког ученика.

Израда ИОП планова у 5. разреду за ученика ББ планирана је од септембра 2023/2024. године након праћења ученика.

 1. Током 2022. године обезбеђена је нова, стандардизована рампа за инвалиде на главном улазу који води и до школског дворишта. Унутар школе за одлазак до трпезарије и сале за физичко коришћене су монтажне рампе, за које мајка сматра да нису безбедне. На захтев учитељице и мајке ученика седиште колица које ученик користи је премештено на веће точкове због боље амортизације и веће удобности. На тај начин ученик је на часове физичког васпитања и излазак на школске терене користио нову, безбедну рампу која се налази на уласку у школску зграду.

Поред обезбеђених рампи, ученик ББ остварује право и на услугу личног пратиоца и током боравка у школи апсолутно увек има задовољену потребу у области кретања, те сматрамо да безбедност ученика није доведена у питање.

 1. Основна школа ВВ има један спрат, а неки од кабинета су на спрату. На питање мајке о уградњи лифта школа јој је у више наврата одговорила да је ово у надлежности Локалне самоуправе ИИ и да школа нема издвојена средства за ову намену. Настава у школској 2023/2024. години за одељење које похађа ББ ће бити организована у приземљу, а сав потребан материјал који се тиче специфичности сваког наставног предмета биће обезбеђен у учионици и доступан и ученику ББ.
 2. Дана 26.6.2023. године одржан је и родитељски састанак у одељењу које похађа ученик ББ уз присуство стручне службе и директорице на којем су родитељима дате информације о организовању и реализовању наставног процеса у петом разреду.
 3. Телефонским путем 28.6.2023. директорица је обавештена од стране ЖЖ, просветног саветника Школске управе ГГ, о посети школи по питању притужбе мајке о лифту и транзицији ученика ББ.

Дана 29.6.2023. у школи је одржан састанак са саветницима из Школске управе ГГ, ЗЗ и ЖЖ. На увид је дата сва релевантна документација и обављен је разговор са директорицом и стручним сарадницима школе. Писани извештај од стране саветника школа није добила до данашњег дана (26.7.).“

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

Повереник за заштиту равноправности, приликом давања мишљења у овом предмету, анализирао је наводе из притужбе, изјашњења, доказе који су достављени, као и релевантне међународне и домаће правне прописе у области заштите од дискриминације.

 

Правни оквир

 

3.1. Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[1]  као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности је да поступа по притужбама због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима и изриче мере у складу са чланом 40. овог закона.

 

3.2. Устав Републике Србије[2] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.[3]

 

3.3. Република Србија је 1990. године ратификовала Конвенцију о правима детета[4], која у члану 28. прописује да дете, поред осталог, има право на образовање и да је држава дужна да осигура обавезно и бесплатно основно образовање за све, да омогући да образовне и стручне информације и савети буду доступни свој деци и предузме мере за редовно похађање школе и смањење стопе напуштање школе. Чланом 29. став 1. Конвенције о правима детета дефинисани су циљеви образовања тако што је прописано да образовање детета треба да буде усмерено на свеобухватан развој пуног потенцијала детета, уз развијање поштовања људских права, појачан осећај идентитета припадности и његову или њену социјализацију и интеракцију са другима и са окружењем.

 

3.4. Општим коментаром број 1. Комитета за права детета појашњен је члан 29. став 1. Конвенције, тако што је, између осталог, наведено да образовање треба да буде усмерено на дете, прилагођено детету и да омогућава његово или њено оснаживање. Образовање на које свако дете има право јесте оно које је осмишљено тако да развије код детета животне вештине, да ојача дететову способност да ужива читав низ људских права и да утиче на стварање културе прожете одговарајућим вредностима људских права. Комитет за права детета напомиње да наставни план мора да буде у директној вези са дететовим потребама, као и да потпуно узме у обзир дететове способности које се развијају. Наставне методе, стога, треба да се прилагоде различитим потребама различите деце. Образовање треба да тежи томе да обезбеди да свако дете савлада основне животне вештине и да ниједно дете не изађе из школе, а да није опремљено за суочавање са изазовима са којима се може очекивати да ће се суочити у животу.

 

3.5. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације,[5] тако што је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима (у даљем тексту: лична својства). Одредбама члана 6. прописано је да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији опложај, или би могли бити стављени у неповољнији положај. Даље је одредбама члана 19. прописано да свако има право на предшколско, основно, средње и високо образовање и стручно оспособљавање под једнаким условима, у складу са законом, као и да је забрањено лицу или групи лица, на основу њиховог личног својства, отежати или онемогућити упис у васпитно-образовну установу или искључити их из ових установа, отежати или ускратити могућност праћења наставе и учешћа у другим васпитним, односно образовним активностима, разврставати ученике по личном својству, злостављати их и на други начин неоправдано правити разлику и неједнако поступање према њима.

 

3.6. Законом о основама система образовања и васпитања[6] прописано је да свако лице има право на образовање и васпитање, да су држављани Републике Србије једнаки у остваривању права на образовање и васпитање, као и да лице са сметњама у развоју и инвалидитетом има право на васпитање и образовање које уважава његове образовне и васпитне потребе у систему образовања и васпитања, уз појединачну односно групну додатну подршку у настави и учењу или у посебној васпитној групи или школи, у складу са овим и посебним законом (члан 3.). Одредбама члана 7. прописано је да систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање засновано на социјалној правди и принципу једнаких шанси без дискриминације. Одредбом члана 8. прописани су циљеви образовања и васпитања, међу којима је и обезбеђивање подстицајног и безбрижног окружења за целовит развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства и  развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости. Одредбом члана 76. став 1. прописано је да се детету и ученику и одраслом коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу, ризика од раног напуштања школовања и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека, прилагођавање начина остваривања школског програма и израду, доношење и остваривање индивидуалног образовног плана. ИОП израђује тим за додатну подршку детету, односно ученику у сарадњи са родитељем, односно другим законским заступником, на основу претходно остварених, евидентираних и вреднованих мера индивидуализације и израђеног педагошког профила детета, ученика и одраслог, а остварује се након сагласности родитеља, односно другог законског заступника (став 4.). Ако родитељ, односно други законски заступник, не оправда своје одбијање да учествује у изради или давању сагласности на ИОП, установа је дужна да о томе обавести надлежну установу социјалне заштите у циљу заштите најбољег интереса детета, односно ученика (став 5).

 

Одредбом члана 110. став 1. овог закона прописана је забрана дискриминације и одређено је да су у установи забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе, као и чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националне припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету,  сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

 

3.7. Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање[7] прописано је да право на ИОП има дете, ученик и одрасли коме је потребна додатна подршка због тешкоћа у поступању, укључивању и учествовању у образовању, ако те тешкоће утичу на његову добробит, односно остваривање исхода образовања и васпитања или представљају ризик од раног напуштања школовања, и односе се на дете, ученика или одраслог који: 1) има тешкоће у учењу (због специфичних сметњи у учењу или проблемима у понашању и емоционалном развоју); 2) има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или сметње из спектра аутизма); 3) потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини (социјално, економски, културно, језички сиромашној средини или дуготрајно борави у здравственој, односно социјалној установи); 4) из других разлога остварује право на подршку у образовању (члан 2. став 1). Одредбама члана 3. овог правилника прописан је поступак прикупљања података и формирање документације за израду педагошког профила који се израђује уз сарадњу са родитељем. Педагошки профил садржи описа образовне ситуације детета, односно ученика и основ је за планирање индивидуалног начина рада са учеником.

 

На основу педагошког профила у којем су утврђена подручја у којима је потребна додатна подршка, васпитач, наставник и стручни сарадник планирају мере за отклањање физичких, комуникацијских и социјалних препрека (у даљем тексту: мере индивидуализације). Мере индивидуализације остварују се путем: 1) разумног прилагођавања простора и услова у којима се одвија активност у предшколској установи, односно настава у школи (отклањање физичких баријера, осмишљавање додатних и посебних облика активности, израде посебног распореда активности итд.); 2) прилагођавања метода рада, наставних средстава и дидактичког материјала, начина давања инструкције и задавања задатака, праћења напредовања, начина усвајања садржаја, провере знања, организације ситуација учења, постављања правила понашања и комуникације и др; 3) измена садржаја активности у васпитној групи, односно садржаја учења и исхода образовања и васпитања. Мере индивидуализације спроводе се током процеса образовања и васпитања, као саставни део образовно-васпитног рада васпитача, односно наставника, о чему се води педагошка документација (члан 4.). Уколико родитељ неоправдано одбије учешће у изради или давању сагласности на ИОП, установа је дужна да о томе обавести надлежну установу социјалне заштите у циљу заштите најбољег интереса детета, односно ученика (члан 8. став 7).

 

Одредбама члана 12. овог правилника прописано је да за свако дете, ученика и одраслог који остварује право на додатну подршку, установа планира и спроводи посебне мере за припрему детета, ученика и одраслог за прелазак у нови циклус, односно ниво образовања, или прелазак у другу установу, као и мере за припрему образовне установе у коју се укључује дете, ученик и одрасли. Хоризонтална и вертикална проходност подразумева несметано кретање детета, ученика и одраслог кроз систем: 1) укључивање у образовну установу; 2) прелазак са једног нивоа образовања на други; 3) прелазак из установе у установу; 4) прелазак из развојне групе у васпитну групу у предшколском васпитању и образовању, односно из одељења за децу са сметњама у развоју у редовно одељење; 5) завршетак школовања и припреме за самостални живот у заједници. У циљу припреме установе и остваривања континуитета подршке коју добија дете, ученик и одрасли, Тим установе коју похађа дете, ученик, односно одрасли је у обавези да најмање три месеца пре преласка детета, ученика, односно одраслог успостави сарадњу са Тимом установе у којој дете, ученик, односно одрасли наставља да стиче образовање. Сарадња установе траје најмање још три месеца од тренутка укључивања у другу образовну установу. План транзиције је саставни део ИОП-а. За спровођење плана транзиције потребна је писана сагласност родитеља.

 

Одредбама члана 13. став 1, 2. и 3. правилника прописано је да се вредновање ИОП-а врши  ради процене остварености циљева и исхода утврђених ИОП-ом. Вредновање ИОП-а унутар установе врши Тим према унапред утврђеној динамици у ИОП-у и према насталој потреби, у првој години уписа тромесечно, а у свим наредним годинама на почетку сваког полугодишта, односно радне године. Вредновање ИОП-а се заснива на анализи које мере подршке су биле делотворне и које планиране исходе је достигло дете, ученик, односно одрасли. На основу вредновања ИОП-а, Тим процењује да ли је за ученика даље потребно: 1) ревидирати постојећи ИОП; 2) писати нови ИОП; 3) укинути ИОП и израдити План мера индивидуализације.

 

3.8. Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама[8], прописују се ближе стандарди који дефинишу обавезне техничке мере и услове за планирање, пројектовање и изградњу објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

 

 

Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 

3.9. Имајући у виду предмет ове притужбе, у конкретном случају је потребно утврдити да ли je Основна школа ВВ ставила у неповољнији положај ученика ББ на основу инвалидитета као личног својства. Из навода подноситељке притужбе произлази да она сматра да су разлози због којих је ББ стављен у неповољнији положај следећи: да је ИОП неправовремено израђен и да није у сагласности са Правилником којим је уређена ова област;  да у школи не постоји адекватна просторија/део просторије где ББ може да се пресвуче (носи пелене); да унутар школе нема адекватних рампи за безбедно кретање детета у колицима, као и да школа не поседује лифт.

 

3.10. Приликом разматрања овог предмета, Повереник је имао у виду наводе притужбе, изјашњења и достављене доказе који су од значаја за утврђивање дискриминације.

 

3.11. Имајући у виду надлежност Повереника за заштиту равноправности да спроводи поступак по притужбама које се односе на акте дискриминације, предмет анализе у овом случају ограничен је на утврђивање постојања дискриминације ученика ББ и повреде одредаба Закона о забрани дискриминације, док питања која се тичу стручне оцене о правовремености израде ИОП-а и његова сагласност са Правилником којим је уређена ова област, нису у надлежности Повереника за заштиту равноправности. С тим у вези, Повереник за заштиту равноправности се усредсредио на анализу да ли је школа пружила додатну подршку ученику ББ или не, односно да ли га је ставила у неповољнији положај на основу инвалидитета као личног својства.

 

3.12. Увидом у притужбу, изјашњење и доказе прикупљене током поступка, неспорно је да je ББ ученик петог разреда Основне школе ВВ и да има развојне потешкоће. Такође, неспорно је да је мајци ББ понуђен план транзиције, на који је она одбила да дâ сагласност. Неспорно је, такође, да школа не поседује лифт.

 

3.13. Повереник за заштиту равноправности најпре указује на наводе из притужбе којима се истиче да je било неопходно да три месеца пре завршетка четвртог разреда школа направи и реализује план транзиције из четвртог у пети разред, јер дете из сваког предмета треба да има ИОП, те да план транзиције до дан пре окончања школске године није израђен упркос томе што је притужиља питање о томе раније упутила директорки школе. Како је притужиља даље указала, 5. јуна је позвана у школу када јој је представљен план транзиције, на који је одбила да дâ сагласност, јер се сутрадан завршавала школа и није било могућности да се план спроведе. О непостојању плана транзиције је крајем маја обавештена Школска управа ГГ, која до 23. јуна није реаговала.

 

Како је Повереник указао, питања која се тичу стручне оцене о правовремености израде ИОП-а и његова сагласност са Правилником којим је уређена ова област, нису у надлежности Повереника, али констатује да Школска управа ГГ и Просветни инспектор нису нашли неправилности у том погледу. Наиме, према налазима Школске управе ГГ, није било неправилности у пружању подршке ученику ББ, а установа је предузимала активности у складу са чл. 76, 110. и 111. Закона о основама система образовања и васпитања, Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање и Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуално образовни план, његову примену и вредновање. Утврђено је да је школа у целини, као и да су поједини запослени, поступали на задовољавајућем нивоу квалитета током пружања подршке ученицима којима се пружа додатна подршка у учењу, понашању и адаптацији на школску средину. За ученика 4з одељења ББ је израђен индивидуални образовни план; план транзиције са разредне на предметну наставу је сачињен са адекватно планираним и увремењеним активностима у свим предвиђеним групама активности. Просветни инспектор је утврдио да је план транзиције за ученика ББ донет у складу са Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник PC“, број 74/2018).

 

3.14. Повереник је анализирао притужбене наводе да у школи не постоји просторија/део просторије где дете може да се пресвуче (носи пелене). Како је у допуни притужбе наведено, у школи је одређена локација за пресвлачење ББ, која се налази у делу тоалета за ђаке, у који није могуће ући колицима (дете користи неуролошка колица), те лични пратилац мора дете у наручју да унесе у просторију уколико треба да пресвуче пелене, а под до те мале просторије у којој се налази веома низак лежај (око 40 cm висине) често је мокар, јер тоалет користе и остали ђаци школе, те постоји опасност да лични пратилац, носећи дете у наручју, склизне и падне, заједно са ББ. Према притужбеним наводима, притужиља је имејлом затражила да школа одреди другу, безбедну локацију за пресвлачење детета. Одговор није добила, нити има могућност да уђе у хол школе, јер јој особе које се налазе у холу школе, не дозвољавају улазак.

 

У изјашњењу школе је наведено да простор за пресвлачење детета постоји. Како је школа указала, за намене пресвлачења предвиђена је просторија која се налази у предпросторији мушког тоалета у коју се улази из хола школе. Колица могу неометано да прођу кроз врата и да се иста затворе приликом уласка. С обзиром на то да се у простор за пресвлачење не улази директно из тоалета, а да чесма у просторији у којој се пресвлачи ученик није у функцији у току преподнева – нема одакле под да буде мокар и клизав. Врата просторије за пресвлачење су затворена и у њу други ученици не улазе. Како је у изјашњењу истакнуто, просторија је опремљена креветом, сточићем и орманом.

 

Повереник указује да је током поступка примио фотографије које приказују просторију за пресвлачење. Наиме, достављене су следеће фотографије: фотографија назначена – Улазак у претпросторију мушког тоалета, на којој су приказана притворена врата; фотографија назначена – Улазак у просторију за пресвлачење, на којој су приказана затворена врата; фотографија назначена – Несметан улазак колица у просторију за пресвлачење, на којој су приказана колица која су ужа од оквира врата и којим може да се уђе у просторију у којој се налази кревет; фотографија назначена – Просторија за пресвлачење, на којој је приказан кревет. Увидом у наведену фотографију не може се утврдити да ли ширина врата одговара техничким стандардима приступачности, али се може констатовати да је кревет који се налази у просторији веома низак.

 

Према налазима Школске управе ГГ, постоје прилагођавања школског простора и услова за учење и боравак у установи за ученика ББ, док се према налазима Просветне инспекције, просторија за пресвлачење ученика ББ налази у предпросторији ученичког мушког тоалета до које се долази из хола школе. Опремљена је креветом, сточићем и плакаром. Колица могу несметано да уђу и да се врата затворе.

 

Имајући у виду наведено, Повереник не налази да је ученику ББ онемогућено пресвлачење у посебној просторији у оквиру Основне школе ВВ, али се може констатовати да је тај простор могуће унапредити, посебно у односу на висину кревета за пресвлачење.

 

3.15. Повереник је анализирао притужбене наводе да унутар школе нема адекватних рампи за безбедно кретање детета у колицима, нити да школа поседује лифт. Како је у притужби наведено, коришћење монтажне рампе која је постојала у школи забранила је Просветна инспекција крајем 2022. године због небезбедности, али се упркос томе до 31. маја 2023. године та рампа користила унутар школе без знања подноситељке притужбе, чиме је безбедност детета доведена у питање. Према даљим притужбеним наводима, до 6. септембра рампе унутар објекта нису обезбеђене, те је, рецимо, час музичког васпитања уместо у за то предвиђеној учионици, одржан у холу школе. Како је у притужби такође наведено, 11. септембра ББ је био на првом часу, док је други час почео у 8.50 часова. Дете са пратиоцем није било на часу у 9.16 часова, јер школа није обезбедила рампу да дете у колицима може да превлада степенице. Стајали су у холу школе до око пола 10, јер није било заинтересованих да пренесу колица са дететом две до три степенице.

 

У изјашњењу школе је наведено да је током 2022. године обезбеђена нова, стандардизована рампа за особе са инвалидитетом на главном улазу који води и до школског дворишта. Унутар школе за одлазак до трпезарије и сале за физичко коришћене су монтажне рампе, за које мајка сматра да нису безбедне, а просветна инспекторка није забранила употребу истих јер ово није у њеној надлежности, нити је о небезбедности коришћења рампи школа обавештена на било који начин. На тај начин ученик је на часове физичког васпитања и излазак на школске терене користио нову, безбедну рампу која се налази на уласку у школску зграду. Како је у изјашњењу даље наведено, монтажна рампа која се поставља унутар школе достављена је 21. септембра 2023. и том приликом је АА позвана ради увида у сигурност, безбедност и лакоћу преласка преко исте. Мајка је дала сагласност за употребу и куповину рампе. Према даљим наводима из изјашњења, ученик ББ је кренуо у пети разред, те да се у одељењу V2 настава изводи у учионици, осим за предмете ликовне и музичке културе и физичког и здраственог васпитања. До дана испоруке монтажне рампе, часови су се изводили у учионици, осим једног часа музичке културе који се изводио у холу школе где се налази клавир. Наставница је одржала час са два одељења и наставу прилагодила у складу са смерницама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и тематског дана. Временски услови су дозвољавали да се ученик кроз главни улаз школе одведе до спортског терена где се изводила настава физичког и здраственог васпитања. Како је у изјашњењу истакнуто, за предмете информатика и рачунарство, као и техника и технологија, неопходни лаптоп рачунари се доносе у учионицу која се налази у приземљу школе. Сваки ученик има свој рачунар за несметан рад на часу.

 

Повереник указује да је током поступка примио фотографију на којој је приказан улаз у објекат испред којег се налази рампа, као и фотографију назначену – Монтажна рампа, на којој је приказан ходник са четири степеника на којима се налази рампа.

 

Према налазима Школске управе ГГ, постоје прилагођавања школског простора и услова за учење и боравак у установи за ученика ББ; постоји простор за даље унапређивање квалитета подршке овом ученику у смислу додатних решења у прилагођавању простора – обезбеђивање нове рампе и лифта и постоје напори установе да обезбеди додатна средства за потпуно решавање ових препрека, а може се рећи да су постојећи ресурси школе у потпуности стављени у функцију квалитета подршке ученику ББ. Према закључцима Просветног инспектора, 21. септембра 2023. године постављена је рампа којом се омогућава да ученик ББ неометано дође до кабинета. За предмете информатика и рачунарство, као и техника и технологија, неопходни лаптоп рачунари се доносе у учионицу.

 

Анализом навода притужбе, изјашњења и достављених доказа, Повереник утврђује да је школа навела да је монтажна рампа која се налази унутар школе, достављена 21. септембра 2023. године. На тај начин начињен је помак у погледу обезбеђивања бољих услова за приступ просторији у којој се одржава настава. И Школска управа ГГ је у свом извештају од 24. августа 2023. године препознала да постоји простор за унапређење квалитета подршке овом ученику у смислу додатних решења у прилагођавању простора – обезбеђивања нове рампе и лифта.

 

3.16. С тим у вези, Повереник посебно указује на чињеницу да Основна школа ВВ не поседује лифт. Наиме, школа је истакла да има један спрат, а да су неки од кабинета на спрату. На питање мајке о уградњи лифта, школа је у више наврата одговорила да Одлуком о буџету за 2023. годину нису предвиђена средства за израду пројектне документације и набавку и уградњу лифта. Како је школа указала, настава у школској 2023/2024. години за одељење које похађа ББ ће бити организована у приземљу, а сав потребан материјал који се тиче специфичности сваког наставног предмета биће обезбеђен у учионици и доступан и ученику ББ. Иако према наводима школе ББ неће имати потребу да савладава препреку степеништа које воде на први спрат, будући да се настава одвија у приземљу, Повереник указује да треба тежити остваривању потпуне приступачности образовне установе.

 

Резултати спроведених истраживања показују да редовне основне школе често нису у довољној мери архитектонски прилагођене ученицима са моторичким сметњама. Проблем архитектонских баријера умногоме спутава ученике са моторичким сметњама да развију своје потенцијале, а у неким случајевима и погоршавају њихово стање због немогућности да самостално обаве задатке које њихови вршњаци типичне популације могу. Како је у извештају у спроведеном истраживању наведено, ово се обавезно мора узети у обзир приликом разматрања методологије израде индивидуалних образовних планова, пре свега са аспекта планирања додатне помоћи и подршке у кадру, али и у обезбеђивању додатног времена за рад, као и адекватног простора.[9]

 

3.17. Устав Републике Србије, међународни уговори и домаћи законски оквир несумњиво намећу дужност надлежних органа да предузму све потребне мере ради обезбеђивања приступа објектима и површинама у јавној употреби, укључујући образовне установе, што је само један од елемената ширег права на приступ, које подразумева да деца и одрасли са инвалидитетом имају једнаке могућности да уживају људска права и слободе, као и све друге особе.

 

3.18. Узимајући у обзир све околности конкретног случаја, Повереник закључује да Школска управа ГГ и Просветни инспектор нису нашли неправилности у погледу питања која се тичу стручне оцене о правовремености израде ИОП-а и његова сагласност са Правилником којим је уређена ова област; да ББ није онемогућено пресвлачење у посебној просторији у оквиру Основне школе ВВ али да је кревет за пресвлачење низак; да је монтажна рампа која се налази унутар школе достављена 21. септембра 2023. године, чиме је начињен помак у погледу обезбеђивања бољих услова за приступ просторији у којој се одржава настава; да Основна школа ВВ не поседује лифт.

 

3.19. Повереник корсти ову прилику да укаже на положај особа са сметњама у развоју, као и деце са било каквом врстом инвалидитета у нашем друштву. У свом Посебном извештају о дискриминацији деце[10] Повереник је истакао да је креирање и омогућавање пружања одговарајућих услуга у заједници нарочито важно када су у питању деца са инвалидитетом и сметњама у развоју. Указано је да се деца и породице са децом са инвалидитетом суочавају са значајним тешкоћама у погледу доступности и квалитета социјалних, здравствених и образовних услуга, док се породице деце са сметњама у развоју посебно суочавају са проблемима дискриминације, сиромаштва и ограничене финансијске подршке. Повереник је током 2019. године спровео истраживање Однос грађана и грађанки према дискриминацији у Србији[11]  где је утврђено да ставови јавног мњења о дискриминацији показује из године у годину да се особе са интелектуалним потешкоћама и менталним сметњама и  инвалидитетом сматрају једном од група које су највише дискриминисане. У Ситуационој анализи: Положај деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у Републици Србији наведено је да се деца са инвалидитетом још увек суочавају са значајним баријерама приликом укључивања у друштво. Породице и деца са сметњама у развоју и инвалидитетом често су суочена са негативним ставовима. Додатно, 29% деце је доживело одбијање приликом покушаја коришћења јавних услуга због неприступачности објеката или неприлагођености услова. Ипак, охрабрује податак да више од 90% грађана сматра да деца са сметњама у развоју и инвалидитетом могу успети у животу уколико имају адекватну подршку.[12] Према подацима Повереника за заштиту равноправности, дискриминација на основу инвалидитета, као и дискриминација на основу здравственог стања увек је била у врху основа по броју поднетих притужби.

 

Деца са сметњама у развоју која су похађала редовну наставу имају могућност успостављања пријатељства и осећаја прихваћености са децом без инвалидитета, што доприноси њиховом неопходном укључивању у редовне токове живота, као и осамостаљивању и развијању осећаја самопоштовања, учења у вршњачкој групи, оспособљавање за укључивање у живот и рад, оснаживање родитеља деце са сметњама у развоју да им деца буду прихваћена од стране заједнице у којој живе, прихватање различитости као нормалне појаве[13].

 

3.19. На крају, Повереник истиче да све особе које су укључене у образовање, васпитање и пружање подршке ученицима треба заједнички да раде на изградњи узајамног поверења и сарадње, како би се осигурало пријатељско окружење у којем би се потребе ученика боље разумеле и уважавале. Како се у конкретном случају ради о детету заједнички је задатак свих актера у дететовом окружењу да изнађу адекватне начине како би се за дете створило повољно окружење за развој његових пуних потенцијала.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку који је спроведен по притужби коју је АА у име свог сина ББ поднела против Основне школе ВВ, утврђено је да је школа предузела мере у циљу обезбеђивања приступачности просторијама за наставу ученику ББ, у складу са принципима разумног прилагођавања, те да том приликом није дошло до повреде члана 19. Закона о забрани дискриминације, односно ученику ББ није ускраћена могућност праћења наставе.

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

Имајући у виду да је потребно даље унапредити приступачност и услове образовања ученика ББ, као и да од петог разреда почиње кабинетска настава за ученике, Повереник за заштиту равноправности, користећи своја овлашћења из члана 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, Основној школи ВВ упућује препоруку мера за остваривање равноправности и заштиту од дискриминације да:

 

5.1. У сарадњи са учеником ББ, његовим законским заступником и личним пратиоцем, предузме мере у циљу унапређења приступачности Основне школе ВВ и опремљености просторије за пресвлачење.

 

Потребно је да Основна школа ВВ обавести Повереника за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења.

 

Против овог мишљења и препоруке није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09 и 52/21), члан 1. став 2.

[2] „Службени гласник РС”, број 98/06

[3] члан 21. Устава Републике Србије

[4] Закон о ратификацији Конвенције УН о правима детета (Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 15/90 и „Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, бр. 4/96 и 2/97)

[5] „Службени гласник РС“ бр. 22/2009 и 52/2021

[6] „Службени гласник РС”, бр, 88/2017,  27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. Закон, 6/2020, 129/2021 и 92/2023

[7] „Службени гласник РС“, бр. 74/18

[8] („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015)

[9] Славица Николић, Данијела Илић-Стошовић, Оливера Бановић: Архитектонска приступачност школа – импликације за израду Индивидуалних образовних планова за ученика са моторичким поремећајима, Специјална едукација и рехабилитација (Београд), бр. 3. 367-381, 2015.

[10] доступно на: http://ravnopravnost.gov.rs/posebni-izvestaji/

[11]Извештај о истрживању јавног мњења „Однос грађана и грађанкипрема дискриминацији у Србији“ 2019., доступно на: http: http://ravnopravnost.gov.rs/izvestaji-i-publikacije/istrazivanja/

7.Водич кроз права деце са сметњама у развоју, Биљана Јањић, Косана Бекер, 2011 доступно на: https://issuu.com/ljubicaradovanovicnikolic/docs/vodic2011__1_

[12] Ситуациона анализа: Положај деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у Републици Србији, https://www.unicef.org/serbia/polozaj-dece-sa-smetnjama-u-razvoju-pregled-nalaza

, ISBN: 978-86-88639-04-0, Београд 2017, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство здравља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и UNICEF, Пројекат финансиран од стране Европске уније

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon999-23 Притужба због дискриминације на основу инвалидитета у области образовања Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top