286-21 Притужба због дискриминације у области поступак пред органима јавне власти на основу личног својства брачни и породични статус

бр. 07-00-278/2021-02  датум: 3.12.2021.

 

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе A. A. коју је поднео против Градске управе за имовину и имовинско-правне послове Б. Б.., Стамбена комисија за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини града Б. Б.. због дискриминације на основу брачног и породичног статуса. Подносилац притужбе је између осталог навео да је Стамбена комисија расписала јавни позив за куповину  станова у јавној својини Града B. B. у стамбеном објекту и да је у тачки 2. јавног позива наведено ко може да купи стан у стамбеном објекту, по броју чланова домаћинства, где је наведено да домаћинство које броји два члана може да купи један од седам понуђених станова у објекту стамбене зграде, затим наведени су станови које могу да купе домаћинства са три члана, затим четири члана и пет чланова.  Навео је да је без обзира на услове јавног позива, предао захтев, и добио одговор од Градске управе за имовину и имовинско-правне послове Б. Б. , да је захтев поднет за једночлано домаћинство и да не испуњава услове јавног позива јер живи сам, те сматра да је дискриминисан на основу брачног и породичног статуса. У изјашњењу на притужбу између осталог наведено је да су јавним позивом за куповину станова у јавној својини града Б. Б. у улици бб, опредељени станови по броју чланова породичног домаћинства, сходно члану 90. Закона о становању и одржавању зграда, да је наведеним чланом закона за једночлано домаћинство прописано да је одговарајући стан нето корисне стамбене површине од 22 м2 до 30 м2. и да у ламели 6, у којој се налазе станови који су били предмет Јавног позива, нема станова наведене површине, те на основу те чињенице Јавним позивом нису могли бити опредељени станови за једночлано домаћинство. Даље је наведено да је 2020. године, био расписан Јавни позив за куповину станова у јавној својини града Б. Б. на адреси бб, и да је том приликом био опредељен стан за једночлано домаћинство, као и да је у плану расписивање јавног позив за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини, где ће бити опредељен такође стан за једночлано домаћинство. У току поступка Повереник за заштиту равноправности је утврдио да је према одредби члана 90. став 2. тачка 1. одговарајући стан према критеријуму просторних услова за једночлано домаћинство гарсоњера или једнособан стан нето корисне стамбене површине од 22 м2 до 30 м2.. Увидом у Јавни позив бр. XXV-020-125/21, утврђено је да су станови поводом којих је расписан јавни позив били у распону од 37 м2 до 59 м2, те да у понуди није било станова нето корисне површине до 30 м2. Сагледавајући утврђене чињенице и релевантне правне прописе, Повереник за заштиту равноправности је дао мишљење да Градска управа за имовину и имовинско-правне послове б. б., Стамбена комисија за доделу стамбене подршке није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА

 

 • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратиo А. А., против Градске управе за имовину и имовинско-правне послове Б. Б., Стамбена комисија за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини града Б. Б. због дискриминације на основу брачног и породичног статуса.

 

 • У притужби је, између осталог, наведенo:

 

 • да је Стамбена комисија расписала јавни позив за куповину станова у јавној својини Града Б. Б. у стамбеном објекту улици бб;

 

 • да је у тачки 2. јавног позива наведено ко може да купи стан у стамбеном објекту, по броју чланова домаћинства, где је наведено да домаћинство које броји два члана може да купи један од седам понуђених станова у објекту стамбене зграде, затим наведени су станови које могу да купе домаћинства са три члана, затим четири члана и пет чланова;

 

 • да је позвао број телефона који је наведен у јавном позиву и добио одговор да самац не може да конкурише за куповину стана већ само домаћинства са 2 или више чланова;

 

 • да је без обира на услове јавног позива, предао захтев, и да је добио одговор од Градске управе за имовину и имовинско-правне послове Б. Б., да је захтев поднет за једночлано домаћинство и да не испуњава услове јавног позива;

 

 • да сматра да је дискриминисан, јер како наводи „ нисам крив што немам партнера нити што моји родитељи нису живи, и што немам чланове домаћинства а социјални сам случај“;

 

 • сматра да је из тог разлога дискриминисан на основу брачног и породичног статуса.

 

У прилогу притужбе достављена су следећа документа: 1) Допис Градске управе за имовинско-правне послове града Б. Б. бр. XXV-36-68/21 од 10. јуна 2021. године. 2) Интернет адреса града Б. Б. на којој је објављен Јавни позив.

 

1.3. Повереник за заштиту равноправности је спровео поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности. У складу са чланом чланом 37. ст. 1. и 2. Закона о забрани дискриминације[1] Повереник је доставио притужбу на изјашњење Градској управи за имовину и имовинско-правне послове Б. Б., Стамбеној комисија за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Б. Б.. Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, доставила је изјашњење у којем је између осталог, наведено:

 

 • да су јавним позивом за куповину станова у јавној својини града Б. Б. у улици бб, опредељени станови по броју чланова породичног домаћинства, сходно члану 90. Закона о становању и одржавању зграда;

 

 • да је наведеним чланом закона прописан распон квадратуре одговарајућег стана за једночлано и вишечлано домаћинство, и да је за једночлано домаћинство прописано да је одговарајући стан нето корисне стамбене површине од 22 м2 до 30 м2;

 

 • да у ламели 6, у којој се налазе станови који су били предмет Јавног позива, нема станова наведене површине, те на основу те чињенице Јавним позивом нису могли бити опредељени станови за једночлано домаћинство;

 

 • да је 2020. године, био расписан Јавни позив за куповину станова у јавној својини града Б. Б. на другој адреси у Б. Б., и да је том приликом био опредељен један стан за једночлано домаћинство;

 

 • да је у плану расписивање јавног позив за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини, где ће бити опредељен један стан за једночлано домаћинство;

 

 • да се сходно Закону о становању и одржавању зграда, јавни позиви за доделу прописаних видова стамбене подршке за територију града Б. Б. објављују у дневном листу „Дневник“, на сајту града Б. Б. и на сајту Градске управе за имовину и имовиснко-правне послове.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у допис Градске управе за имовину и имовинско-правне послове Б. Б. бр. XXV-36-68/21, утврђено је да је на седници одржаној 10. јуна 2021. године, Стамбена комисија увидом у документацију А. А. установила да је захтев поднет за једночлано домаћинство, а да су јавним позивом за куповину станова у јавној својини града Б. Б. у улици бб, ламела 6, опредељени станови за двочлано, трочлано, четворочлано и петочлано домаћинство. Стамбена комисија је констатовала да захтев не испуњава прописан услов Јавног позива у погледу броја чланова заједничког домаћинства у односу на опредељене станове.

 

 • Увидом у Јавни позив за куповину станова у јавној својини града Б. Б. у Б. Б. у улици бб, ламела 6, бр. XXV-020-125/21 од 12. маја 2021. године, утврђено је да је седам станова опредељено за двочлано домаћинство, осам станова за трочлано домаћинство, шест станова за четворочлано домаћинство и четири стана за петочлано домаћинство. Такође је утврђено да су станови који су били предмет јавног позива квадратуре у распону од 37 м2 до 59 м2.

 

 1. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе и изјашњења, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

 

Правни оквир

 

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[2] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

 

3.3. Устав Републике Србије[3] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.

 

3.4.Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[4] који дискриминацију дефинише као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима; Чланом 27а. став 1. овог закона прописано је да искриминација у области становања постоји ако се на основну личног својства лица или групе лица ускраћује или отежава приступ програмима стамбене подршке, одбије остваривање права из области становања, за омогућавање приступа програмима стамбене подршке тражи испуњење услова који се не постављају другим лицима или групи лица, односно ако се у приступу програмима стамбене подршке неоправдано омогући првенство другом лицу или групи лица. Ставом 2. прописано је Дискриминација у области становања постоји и када правно или физичко лице на основу стварног, односно претпостављеног личног својства из члана 2. став 1. тачка 1) овог закона одбије закључење уговора о закупу, односно коришћењу стамбене јединице.

 

3.5. Члан 90. став 1. Закон о становању и одржавању зграда[5] прописује да одговарајући стан у смислу овог закона је стан који испуњава услове према критеријуму просторних услова, опремљености стана основним инсталацијама, конструктивне сигурности и безбедности, као и заштите од спољних климатских утицаја и задовољења основних хигијенских услова становања. Ставом 2. т. 1-6. прописано је да према критеријуму просторних услова, у смислу става 1. овог члана, у зависности од броја чланова породичног домаћинства одговарајући стан је: 1) за једночлано домаћинство – гарсоњера или једнособан стан, нето корисне стамбене површине од 22 м2 до 30 м2; 2) за двочлано домаћинство – једнособан, једноипособан или двособан стан, нето корисне стамбене површине од 30 м2 до 48 м2; 3) за трочлано домаћинство – једноипособан, двособан или двоипособан стан, нето корисне стамбене површине од 40 м2 до 56 м2; 4) за четворочлано домаћинство – двособан, двоипособан или трособан стан, нето корисне стамбене површине од 50 м2 до 64 м2; 5) за петочлано домаћинство – двоипособан, трособан или троипособан стан, нето корисне стамбене површине од 56 м2 до 77 м2; 6) за шесточлано и веће домаћинство – трособан, троипособан или четворособан стан, нето корисне стамбене површине од 64 м2 до 86 м2. Даље члан 104. став 1. поменутог закона прописује да поступак доделе стамбене подршке спроводи стамбена комисија коју формира јединица локалне самоуправе на чијој територији се стамбена подршка додељује. Такође члан 105. став 1. прописује да поступак доделе стамбене подршке лицима која имају пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе која спроводи програм стамбене подршке покреће се на основу јавног позива који се објављује у локалном јавном гласилу и на званичној интернет страници јединице локалне самоуправе.

 

Анализа навода притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 

3.6. Имајући у виду околности конкретног случаја, задатак Повереника за заштиту равноправности је да утврди да ли је Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Б. Б., Стамбена комисија за доделу стамбене подршке повредила одредбе Закона о забрани дискриминације и дискриминисала подносиоца притужбе на основу брачног и породичног стања као личног својства.

 

3.7. На почетку Повереник констатује да су у току поступка анализирани само они наводи из притужбе и изјашњења који су од значаја за утврђивање дискриминације. Наводи који се односе на евентуалне пропусте у раду или поступању за које су надлежни други државни органи, нису узети у разматрање.

 

3.8. Повереник за заштиту равноправности прво констатује да је увидом у допис Градске управе за имовину и имовинско-правне послове Б. Б. бр. XXV-36-68/21 утврђено да је на IV. седници одржаној 10. јуна 2021. године, Стамбена комисија увидом у документацију А. А. установила да је захтев поднет за једночлано домаћинство, а да су јавним позивом за куповину станова у јавној својини града Б. Б. у улици бб, ламела 6, опредељени станови за двочлано, трочлано, четворочлано и петочлано домаћинство. Стамбена комисија је констатовала да захтев не испуњава прописан услов Јавног позива у погледу броја чланова заједничког домаћинства у односу на опредељене станове. Увидом у Јавни позив за куповину станова у јавној својини града Б. Б. у Б. Б. у улици бб, ламела 6, бр. XXV-020-125/21  од 12. маја 2021. године, утврђено је да је седам станова опредељено за двочлано домаћинство, осам станова за трочлано домаћинство, шест станова за четворочлано домаћинство и четири стана за петочлано домаћинство. Такође је утврђено да су станови који су били предмет јавног позива квадратуре у распону од 37 м2 до 59 м2. Даље је утврђено да према одредбама члана 90. Закона о становању и одржавању зграда прописано да је за једночлано домаћинство одговарајући стан стамбене површине од 22 м2 до 30 м2. Такође увидом у претходни Јавни позив од 23. јануара 2020. године, Стамбене комисије града Б. Б., утврђено је да је био опредељен стан за једночлано домаћинство површине 24,52 м2.

 

3.9. Одредбама члана 27а. Закона о забрани дискриминације прописано је да дискриминација у области становања постоји ако се на основну личног својства лица или групе лица ускраћује или отежава приступ програмима стамбене подршке, одбије остваривање права из области становања, за омогућавање приступа програмима стамбене подршке тражи испуњење услова који се не постављају другим лицима или групи лица, односно ако се у приступу програмима стамбене подршке неоправдано омогући првенство другом лицу или групи лица.

 

3.10. Имајући у виду наведено чињеница је да је Стамбена комисија града Б. Б. у ранијем периоду расписивала јавне позиве у којима је вршила доделу станова и једночланим домаћинствима с обзиром на квадратуру станова. Такође чињеница је да овим јавним позивом нису додељивани станови за једночлана домаћинства с обзиром на њихову квадратуру, односно да су сви станови били већи од 37 м2. Није у надлежности Повереника да улази у то да ли је Стамбена комисија правилно извршила бодовање. Имајући у виду да Стамбена комисија додељује и станове за једночлана домаћинства, али да у овом случају структура, односно квадратура станова превазилази законом утврђени норматив, Повереник је мишљења да у конкретном случају није дошло до повреде права из Закона о забрани дискриминације.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

Градска управе за имовину и имовинско-правне послове Б. Б., Стамбена комисија за доделу стамбене подршке није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

Против овог мишљења није допуштена жалба нити друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21

[2] Закон о забрани дискриминације, члан 1. став 2.

[3] „Службени гласник РС“, број 98/06

[4] „Службени гласник РС“, број 22/09 и 52/21

[5] „Службени гласник РС“, број 104/16 и 9/20 – др. закон

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon286-21 Притужба због дискриминације у области поступак пред органима јавне власти на основу личног својства брачни и породични статус Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top