201-22 Притужба због дискриминације по основу старосног доба

бр. 07-00-00216/2022-02  датум: 5.1.2023.

 

МИШЉЕЊЕ

Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратио се АА, против ББ, у име свог малолетног сина ВВ, који је рођен 2005. године и који је уписао први разред средње школе ГГ, школске 2020/2021. године, због дискриминације на основу рођења и старосног доба. У притужби је наведено да је ББ,  донелo одлуку да се ученицима који буду похађали средњу школу ГГ, исплаћује стипендија као додатна мотивација за похађање ове школе, међутим да ове стипендије нису исплаћене једино за школску 2020/2021 годину. У свом изјашњењу ББ је оспорила наводе из притужбе који се односе на дискриминацију по основу рођења и навела најпре да не постоји обавеза јединице локалне самоуправе да расписује конкурс, да се конкурс расписује за календарску годину у складу са могућностима и буџетом општине, као и да ни у једном конкурсу који је расписала јединица локалне самоуправе не стоји за коју генерацију се расписује, већ се расписују искључиво за школску годину, од септембра једне године до јуна наредне године. У изјашњењу је појашњено и да је потребно је да постоји правни акт односно одлука, да би се расписао конкурс, коју за школску 2020/2021. годину нису донели органи јединице локалне самоуправе, као и да је 2020. године почела и глобална пандемија Корона вирусом, због чега се пословало у изузетно отежаним условима, а деца су похађала наставу онлајн. У току поступка, Повереник је извршио анализу релевантних правних прописа и то Закона о ученичким и студентским стипендијама, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о једницама локалне самоуправе, па је утврђено да ни једним од наведених прописа није установљена обавеза за јединицу локалне самоуправе да врши доделу стипендија ученицима/цама, већ је то остављено као могућност, односно право јединице локалне самоуправе да одређена средстава одвоји за те намене. Надаље, Повереник је имао у виду наводе из изјашњења да право на стипендију остварује свако ко је у одређеној школској години ГГ, па је увидом у конкурс за доделу стипендија ученицима који упишу прву годину ГГ, констатовао да се стипендија додељује за школску 2021/2022 године, за период 1. септембра 2021.- 30. јуна 2022. године. На основу наведеног може се закључити да се конкурс расписује за упис у одређену школску годину, односно да право на стипендију остварује ученик/ца која је уписао/ла прву годину ове средње школе у одређеној школској години, без обзира на годину рођења ученика/це, односно старосно доба. Законом о основама система образовања и васпитања, као и Законом о средњем образовању и васпитању прописано је да право на упис у средњу школу имају лица која су завршила основно образовање, као и лица након завршетка средње школе ради преквалификације, доквалификације, специјалистичког или мајсторског образовања. С обзиром на наведено, може се закључити да ни упис у средњу школу није везан за године живота. У складу са цитираним прописима, средња школа се може уписати и након већ завршене средње школе ради преквалификације или доквалификације, што такође указује на то да сам упис није у вези са годинама живота, већ са претходно стеченим образовањем. С тим у вези,  може се закључити да поступање ББ,  које се огледа у томе да син подносиоца притужбе ВВ који је рођен 2005. године и који је први разред средње ГГ уписао школске 2020/2021. године није примио стипендију за упис у ову средњу школу, није у узрочно последичној вези са личним својствима наведеним у притужби, већ са школском годином у којој је уписао средњу школу. Имајући у виду наведено, Повереник констатује да се поступање ББ не може довести у узрочно-последичну вези са личним својствима сина подносиоца притужбе наведеним у притужби. Због тога је, Повереник дао мишљење да ББ пропуштањем да обезбеди стипендију сину подносиоца притужбе ВВ. који је уписао први разред ГГ у школској 2020/2021. години, није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације. Међутим, узимајући у обзир све околности случаја као и визију и мисију развоја образовања која је садржана у Стратегији развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, а која се односи на обезбеђивање квалитетног образовања, за постизање пуног потенцијала становништва, а нарочито сваког детета и младе особе у Републици Србији, као и обезбеђивање образовања високог квалитета које служи развоју друштва у целини[1], и циља давања стипендије –  обезбеђивање наставка школовања ДД, и останак младих у овој општини, Повереник у складу са чланом 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације упућује препоруку мера ББ, да размотри могућност да у складу са расположивим буџетским средствима омогући остваривање права на стипендију за упис у ГГ деци која су ову школу уписала школске 2020/2021. године.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратио АА из Беле Паланке, у име свог малолетног сина ВВ против ББ , због дискриминације на основу рођења и старосног доба.
  • У притужби и допунама притужбе од 8. октобра 2022. и 3. новембра 2022. године је, између осталог, наведено:
 • да је ББ, од генерације 2004. донело одлуку да се ученицима који буду похађали ГГ, исплаћује стипендија као додатна мотивација за похађање ове школе;

 

 • да је та пракса прекинута након почетка пандемије Covid-19, тако да је генерација 2005. годиште прескочена;

 

 • да је са праксом давања стипендије за 2006. годиште настављено у износу од 3000,00 динара месечно, током све четири године школовања;

 

 • да је сада најављено повећање суме на 5000,00 динара, од септембра 2022. године;

 

 • да је подносилац притужбе више пута неформално водио разговоре са појединим члановима општинског већа, где му је речено да генерација 2005. године није обухваћена годишњим буџетом општине, као и да немају у плану да се у буџет уврсти ова врста средстава;

 

 • да је на наведени начин дискриминисана целокупна генерација 2005. којима је школовање отежано јер им је почетак средњошколског образовања протекао у пандемијским условима;

 

 • да су прва генерација која ће државну матуру полагати по новом моделу, а нису добили никакву сатисфакцију за отежано школовање у односу на остале генерације;

 

 • да не може да достави доказ којим се обраћао надлежним органима општинске управе, јер све било у форми усменог разговора, али сматра да је потребно да се дискриминација отклони према деци која су рођена 2005. године.

 

 • да притужбу подноси само у име свог малолетног сина, с обзиром на то да родитељи друге деце не желе јавно да се експонирају због страха од реваншизма.

 

 • да је подносилац притужбе у разговору са разредним старешином у ГГ добио информацију да је нова директорка школе уз подршку савета родитеља поднела иницијативу руководству ББ да се изврши исплата стипендије и деци рођеној 2005. године, а која су уписала наведену школу.

 

 • Уз притужбу су достављени: 1) званична страница ББ на друштвеној мрежи фејсбук[2] 2) Закључак Заштитника грађана 375-395/2022 од 24. маја 2022. године 3) фотокопија прве стране ђачке књижице за ВВ.
 • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чланом 37. став Закона о забрани дискриминације[3], те је у току поступка затражио изјашњење ББ на наводе из притужбе.
 • ББ примила је захтев за изјашњење 31. августа 2022. године, и обавестила Повереника телефонским путем 23. септембра 2022. године да лице које је задужено да поступа по притужби није у могућности да достави изјашњењe, јер је привремено спречена због болести, због чега моле да се рок за достављање одговора продужи. Такође, ББ је и писаним путем обавестила Повереника дописом бр.07-21/2022-II од 14. октобра 2022. године да је лице које поступа по предмету и даље на боловању, те да моле продужење рока за достављање изјашњења.
 • У изјашњењу ББ наведено је:
 • да су наводи из притужбе и допуна притужбе неосновани;

 

 • да је одредбама члана 11а. став 15. Закона о ученичком и студентском стандарду       ( „Службени гласник РС“, бр.18/10, 55/13,27/18- др. закон и 10/19) прописано да јединица локалне самоуправе може својом одлуком, у складу са материјалним могућностима утврдити право на ученичку, односно студентску стипендију или кредит, уколико је претходно за те намене обезбедила средства у буџету;

 

 • да имајући у виду овако прописане одредбе Закона јединица локалне самоуправе „може“ да доноси одлуке о додели стипендија;

 

 • да то значи да не постоји обавеза јединице локалне самоуправе да расписује конкурс, а имајући у виду да се они расписују за календарску годину у складу са могућностима и буџетом јединице;

 

 • да ни у једном конкурсу који је расписала јединица локалне самоуправе не стоји за коју генерацију се расписује, већ искључиво за школску годину од септембра једне године до јуна наредне године;

 

 • да би се расписао конкурс потребно је да постоји правни акт односно одлука;

 

 • да одлука за школску 2020/2021 годину није донета на органима јединице локалне самоуправе, а закон је не обавезује да исту донесе, па није прекршен ни један закон;

 

 • да би одредбе „Закона о родној равноправности“ биле повређене да је постојала одлука јединице локалне самоуправе која садржи одредбе које дискриминишу децу рођену 2005. године;

 

 • да је спорне године, 2020. године почела и глобална пандемија Корона вирусом, због чега се пословало у изузетно отежаним условима, а деца су похађала онлајн наставу;

 

 • да ББ истиче да не постоји генерална одлука о расписивању конкурса за доделу стипендија него се она доноси за сваку календарску годину за коју се доноси одлука појединачно, у складу са могућностима и буџетом општине за ту годину за коју се доноси одлука, па не постоји континуитет, а ни законска обавеза за доношење оваквих одлука;

 

 • да пошто одлука није донета, не постоје ни критеријуми који би били валидни за добијање стипендије.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у страницу општине ББ на друштвеној мрежи фејсбук http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3240628801674611&id=2083435055227331 утврђено је да је садржај на наведеној страници тренутно недоступан у тренутку када је увид извршен уз обавештење друштвене мреже: „Oвo сe oбичнo дoгoди зaтo штo je кoрисник сaдржaj пoдeлиo с мaлим бројем људи, променио публику или je сaдржaj избрисaн“. Међутим, увидом у штампани извод ове странице која је достављена као прилог уз допуну притужбе, утврђено је да је постављена објава на профилу на друштвеној мрежи фејсбук ББ под називом „Од септембра биће увећане стипендије за ученике који упишу средњу школу“. У објави је надаље наведено да ће ББ од септембра месеца повећати износ стипендија за ученике ГГ са 3000,00 на 5000,00 динара, коју ће ученици добијати за сваку годину школовања, што има за циљ подстицање младих да се школују ДД, а касније и да у њој раде.

 

 • Увидом у Закључак Заштитника грађана бр. 375-395/2022 дел. бр. 13229 од 24. маја године утврђено је да се закључком одбацује притужба АА због тога што предмет притужбе није у надлежности Заштитника грађана.
 • Увидом у фотокопију прве стране ђачке књижице за ВВ утврђено је да је уписан као редован ђак у први разред ГГ на смер електротехничар информационих технологија, у школској 2020/2021. години у трајању од четири године.
 • Увидом у интернет страницу ББ у секцији „Конкурси и огласи“ за 2020. годину утврђено је да не постоји документ-Конкурс за доделу стипендије ученицима који упишу прву годину ГГ.
 • Увидом у интернет страницу општине ББ у секцији „Конкурси и огласи“ за 2021. годину утврђено је да је објављен документ Допунски конкурс за доделу стипендија ученицима који упишу прву годину ГГ. Увидом у наведени документ утврђено је да је донет на основу члана 66. Статута ББ и члана 7. Одлуке о стипендирању ученика који упишу први пут прву годину школе са седиштем на територији ДД бр.011-43/2021-III од 8. октобра 2021. године.  Надаље је утврђено да се конкурс односи на период од 1. септембра 2021. године до 3 јуна 2022. године и да право на стипендију из ове одлуке имају ученици који упишу прву годину ГГ те да је висина стипендије одређена у износу од 3000,00 динара.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом разматрања овог предмета, имао је у виду наводе из притужбе и прилога достављених уз притужбу, изјашњења, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

 

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[4] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.
 • Устав Републике Србије[5] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета[6].
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[7] где је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.
 • Законом о локалној самоуправи[8] одредбом члана 20. став 1. тачка 4. прописано је да општинa, прeкo свojих oргaнa, у склaду с Устaвoм и зaкoнoм стара o зaдoвoљaвaњу пoтрeбa грaђaнa у oблaсти прoсвeтe (прeдшкoлскo вaспитaњe и oбрaзoвaњe и oснoвнo и срeдњe oбрaзoвaњe и вaспитaњe), нaучнoистрaживaчкe и инoвaциoнe дeлaтнoсти, културe, здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe, дeчиje зaштитe, спoртa и физичкe културe.
 • Законом о ученичком и студентском стандарду[9] одредбом члана 1. став 1. прописано је да се овим зaкoнoм урeђуjу прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти учeникa и студeнaтa у oблaсти учeничкoг и студeнтскoг стaндaрдa, oснивaњe, oргaнизaциja и рaд устaнoвa учeничкoг и студeнтскoг стaндaрдa, финaнсирaњe учeничкoг и студeнтскoг стaндaрдa, нaдзoр нaд спрoвoђeњeм oвoг зaкoнa, кao и другa питaњa у oблaсти учeничкoг и студeнтскoг стaндaрдa. Одредбом члана 11. прописано је да прaвo нa учeничку стипeндиjу имa учeник кojи испуњaвa oпштe услoвe из члaнa 4. oвoг зaкoнa, кojи стaлнo пoстижe oдличaн успeх у учeњу и влaдaњу и чиjи рoдитeљ или стaрaтeљ имa прeбивaлиштe нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje. Чланом 11а. прописано је да прaвo нa стипeндиjу зa изузeтнo нaдaрeнe учeникe имa учeник пoчeв oд другoг рaзрeдa срeдњe шкoлe, кojи испуњaвa oпштe услoвe из члaнa 4. oвoг зaкoнa, кojи стaлнo пoстижe oдличaн oпшти успeх и кojи oсвojи jeднo oд првa три мeстa нa мeђунaрoдним и рeпубличким тaкмичeњимa кoja сe нaлaзe у кaлeндaру тaкмичeњa учeникa. Jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe мoжe свojoм oдлукoм, у склaду сa мaтeриjaлним мoгућнoстимa, утврдити прaвo нa учeничку, oднoснo студeнтску стипeндиjу или крeдит, aкo je прeтхoднo зa тe нaмeнe у свoм буџeту oбeзбeдилa срeдствa.
 • Законом о основама система образовања и васпитања[10] одредбом члана 19. прописано је да први разред средње школе уписују лица са стеченим основним образовањем и васпитањем, у складу са посебним законом. Одредбом члана 186. став 1. прописано је да се срeдствa зa финaнсирaњe дeлaтнoсти устaнoвa oбeзбeђуjу у буџeту Рeпубликe Србиje, aутoнoмнe пoкрajинe и jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe. Чланом 189. став 1. прописано је да се у буџeту jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe oбeзбeђуjу срeдствa зa: 1) oствaривaњe дeлaтнoсти прeдшкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa (пoлуднeвни и цeлoднeвни бoрaвaк, исхрaнa, нeгa и прeвeнтивнa зaштитa дeцe прeдшкoлскoг узрaстa) у висини дo 80% oд eкoнoмскe цeнe пo дeтeту, укључуjући у цeлoсти срeдствa зa плaтe, нaкнaдe и другa примaњa, сoциjaлнe дoпринoсe нa тeрeт пoслoдaвцa, oтпрeмнинe, кao и пoмoћ зaпoслeнимa у прeдшкoлскoj устaнoви, рaсхoдe зa припрeмни прeдшкoлски прoгрaм oсим oних зa кoje сe срeдствa oбeзбeђуjу у буџeту Рeпубликe Србиje и oстaлe тeкућe рaсхoдe; (тач.1) 2) oствaривaњe дoдaтнe пoдршкe дeтeту и учeнику у склaду сa мишљeњeм Интeррeсoрнe кoмисиje, oсим oних зa кoje сe срeдствa oбeзбeђуjу у буџeту Рeпубликe Србиje (тач.2); 3) стручнo усaвршaвaњe зaпoслeних (тач.3); 4) jубилaрнe нaгрaдe и пoмoћ зaпoслeнимa у oснoвнoj и срeдњoj шкoли (тач.4); 5) прeвoз: дeцe и њихoвих прaтилaцa рaди пoхaђaњa припрeмнoг прeдшкoлскoг прoгрaмa нa удaљeнoсти вeћoj oд двa килoмeтрa, учeникa oснoвнe шкoлe нa удaљeнoсти вeћoj oд чeтири килoмeтрa oд сeдиштa шкoлe; прeвoз, смeштaj и исхрaну дeцe и учeникa сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм и њихoвих прaтилaцa, бeз oбзирa нa удaљeнoст мeстa стaнoвaњa oд шкoлe; прeвoз дeцe и учeникa кojи имajу прeбивaлиштe нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe нa удaљeнoсти вeћoj oд чeтири килoмeтрa oд сeдиштa шкoлe и у случajeвимa кaдa учeници oснoвнe шкoлe пoхaђajу шкoлу нa тeритoриjи другe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe – aкo je шкoлa кojу пoхaђajу нajближa мeсту прeбивaлиштa учeникa; прeвoз учeникa нa рeпубличкa и мeђунaрoднa тaкмичeњa (тач.5); 6) прeвoз зaпoслeних (тач.6); 7) кaпитaлнe издaткe (тач.8); 8) зaштиту и бeзбeднoст дeцe и учeникa, у склaду сa прoписaним мeрaмa из члaнa 108. oвoг зaкoнa
  ( тач. 8); 9) другe тeкућe рaсхoдe, oсим oних зa кoje сe срeдствa oбeзбeђуjу у буџeту Рeпубликe Србиje (тач.9); 10) плaћaњa пo oснoву извршних прeсудa дoнeтих прeд нaдлeжним судoвимa у спoрoвимa у вeзи сa oвим члaнoм (тач.10).
 • Законом о средњем образовању и васпитању[11] одредбом члана 33. став 1.  прописано је да школу може да упише лице које је завршило основно образовање и васпитање, док је ставом 5. истог члана прописано да после завршеног средњег образовања и васпитања у школу може да се упише лице ради преквалификације, доквалификације, специјалистичког или мајсторског образовања. Лице које се уписује у школу ради стицања специјалистичког или мајсторског образовања мора да има претходно завршено одговарајуће средње образовање и васпитање и најмање две године радног искуства.
 • Статутом општине Бела Паланка[12], одредбом члана 15. став 1. тачка 4. прописано је да се општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом стара о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање), научно истраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе.
 • Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године[13] прописано је да је визија развоја образовања је да обезбеди квалитетно образовање за постизање пуног потенцијала становништва, а нарочито сваког детета и младе особе у Републици Србији, док је мисија образовања је да се обезбеди образовање високог квалитета које служи развоју друштва у целини.

Анализа навода притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 • Имајући у виду садржину притужбе, као и надлежност Повереника за заштиту равноправности, у конкретном случају задатак Повереника је да испита да ли је ББ пропуштањем да додели стипендије за ученике/це који су у школској 2020/2021. години уписали ГГ дискриминисала малолетног ВВ  у чије име је отац АА поднео притужбу, на основу личног својства рођења и старосног доба.
 • Повереник најпре констатује да је у допуни притужбе прецизирано да подносилац притужбе подноси притужбу у име свог малолетног сина ВВ . а не и других ученика/ца који су уписали ГГ у школској 2020/2021.
 • У конкретном случају се ради о општини која спада у неразвијене општине, односно која према стeпeну рaзвиjeнoсти jeдиницa лoкaлних сaмoупрaвa спада у чeтврту групу коју чини 44 изрaзитo нeдoвoљнo рaзвиjeних jeдиницa лoкaлних сaмoупрaвa чиjи je стeпeн рaзвиjeнoсти испoд 60% рeпубличкoг прoсeкa, и у 19 јединица локалне самоуправе које спадају у девастирана подручија.[14] У изјашњењу је наведено да је школска година 2020/2021. била у јеку пандемије Covid вируса, што је представљало изузетне околности које су подразумевале измене постојећег начина рада и финансирања, док се настава одвијала по измењеном режиму и најчешће онлајн, те да је опште позната чињеница да је на свим нивоима, па тако и на локалном, у таквим околностима, приоритет био унапређење и доступност здравственог система и доступност здравствених услуга, уз обезбеђивање оних давања које представљају законску обавезу за једницу локалне самоуправе.
 • Повереник даље констатује да је су у току поступка анализирани само они наводи из притужбе и допуне притужбе, као и наводи из изјашњење ББ који су од значаја да ли је у конкретном случају дошло до повреде одредаба Закона о забрани дискриминације. На основу утврђених чињеница и изведених доказа може се пре свега констатовати да је међу странама у поступку неспорно да је малолетни ВВ. уписао први разред ГГ у школској 2020/2021. години, као и да није добио стипендију за упис у ову средњу школу. Међутим, међу странама у поступку је спорно из којих разлога мал. ВВ није добио стипендију, односно да ли је разлог за такво поступање ББ чињеница да је мал. ВВ рођен 2005. године, односно да ли је овакво поступање у узрочно последичној вези са његовим рођењем и старосним добом као личним својствима.
 • Да би се одговорило на ово питање, важно је указати да је Законом о забрани дискриминације прописано шта представља акт дискриминације. Наиме, у складу са чланом 2. овог закона акт дискриминације означава свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Дакле, да би у конкретном случају био извршен акт дискриминације, потребно је да је неоправдано прављење разлике или неједнако поступање засновано на личном својству, као и да постоји узрочно последична веза између личног својства и учињеног акта дискриминације.
 • С тим у вези Повереник је анализирао наводе из изјашњења у коме је наведено да за ББ као јединицу локалне самоуправе не постоји обавеза прописна законом да расписује конкурс за доделу стипендија, већ то зависи од могућности и од буџета јединице локалне самоуправе. Повереник је имао у виду и наводе из изјашњења да је Законом о ученичком и студентском стандарду, прописано да јединица локалне самоуправе може својом одлуком, у складу са материјалним могућностима, утврдити право на ученичку, односно студентску стипендију или кредит, ако је претходно за те намене у буџету обезбедила средства. Имајући у виду наведено, Повереник је извршио анализу овог, али и других прописа којима је регулисана ова област, па је тако Законом о локалној самоуправи прописано да јединица локалне самоуправе да општинa, прeкo свojих oргaнa, у склaду с Устaвoм и зaкoнoм стара o зaдoвoљaвaњу пoтрeбa грaђaнa у oблaсти прoсвeтe (прeдшкoлскo вaспитaњe и oбрaзoвaњe и oснoвнo и срeдњe oбрaзoвaњe и вaспитaњe), нaучнoистрaживaчкe и инoвaциoнe дeлaтнoсти, културe, здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe, дeчиje зaштитe, спoртa и физичкe културe. Надаље, Законом о основама система образовања и васпитања прописан је начин финансирања делатности установа и то из  буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, при чему је чланом 189. Закона одређено која се све средства финансирају из буџета јединице локалне самоуправе( нпр.  ствaривaњe дoдaтнe пoдршкe дeтeту и учeнику, первоз, стручно усавршавање запослених). Надаље, Законом о ученичком и студентском стандарду прописано је ко све има право на ученичке и студентске стипендије, висина и начин одређивања стипендија. У складу са наведеним законом јединица локалне самоуправе може обезбедити средства за стипендије за изузетно надарене ученике/студенте, па се може закључити да Закон чак ни у овом случају не прописује обавезу додељивања стипендија. Такође, Повереник је имао у виду и Статут општине Бела Паланка којим је прописана само општа обавеза општине да се стара о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање), научно истраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе, не прописујући начин на који ће општина то и учинити. Имајући у виду све наведено, може се констатовати да ниједним релевантним прописом није установљена обавеза за јединицу локалне самоуправе да врши доделу стипендија ученицима/цама, већ је то остављено као могућност, односно право јединице локалне самоуправе да одређена средстава одвоји за те намене.

 

 • Повереник је такође ценио и наводе из изјашњења ББ да се конкурси за доделу стипендија за упис у прву годину ГГ расписују за сваку школску годину, и то од септембра једне године до јуна следеће године. Увидом у Допунски конкурс за доделу стипендија ученицима који упишу прву годинуГГ , који је доступан на интернет страници општине, утврђено је да се оглашава допунски конкурс за доделу стипендија ученицима који упишу прву годину ГГ , школске 2021/2022 године, за период 1. септембра 2021.- 30. јуна 2022. године. На основу наведеног може се закључити да се конкурс расписује за упис у школску годину, односно да право на стипендију остварује ученик/ца која је уписао/ла прву годину ове средње школе у одређеној школској години, без обзира на годину рођења ученика/це. Такође, Повереник  је имао у виду и одредбе Закона о основама система образовања и васпитања као и одредбе Закона о средњем образовању и васпитању, којима је прописано ко има право на упис у средњу школу, а то су лица која су завршила основно образовање, као и лица након завршетка средње школе ради преквалификације, доквалификације, специјалистичког или мајсторског образовања. С обзиром на наведено, може се закључити да ни упис у средњу школу није везан за године живота, већ  за чињеницу да ли је претходно завршено основно образовање. Такође, примера ради ученик/ца која је раније кренуо/ла у школу може уписати прву годину средње школе са мање година живота од оних које одговарају за упис у средњу школу, или може кренути касније, те следствено томе имати више година живота од оних које одговарају упису у средњу школу. Надаље, у складу са цитираним прописима, средња школа се може уписати и након већ завршене средње школе ради преквалификације или доквалификације, што такође указује на то да сам упис није у вези са годинама живота, већ са претходно стеченим образовањем.  Имајући у виду све наведено, може се констатовати да се поступање ББ не може подвести под појам дискриминације прописан чланом 2. Закона о забрани дискриминације, јер такво поступање,  које се огледа у томе што син подносиоца притужбе ММ , који је рођен 2005. године и који је уписао први разред ГГ није примио стипендију за упис у ову средњу школу, није у узрочно последичној вези са његовим старосним добом или годином рођења. Као што је већ наведено, право на стипендију остварују она лица која су у одређеној школској години уписала наведену школу, а за коју је јединица локалне самоуправе донела одлуку о додели стипендија. Међутим, ово не значи да у поступку, који је предмет ове притужбе нема неправилности или повреде неког другог права, већ само да наведено не представља акт дискриминације у смислу одредаба Закона о забрани дискриминације.
 • Имајући у виду све наведено, може се констатовати да општина ББ пропуштањем да обезбеди стипендију сину подносиоца притужбе ВВ. који је уписао први разред средње школе ГГ у школској 2020/2021. години, није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.
 • Међутим, узимајући у обзир све околности случаја као и визију и мисију развоја образовања која је садржана у Стратегији развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, која се односи на обезбеђивање квалитетног образовања, за постизање пуног потенцијала становништва, а нарочито сваког детета и младе особе у Републици Србији као и да се обезбеди образовање високог квалитета које служи развоју друштва у целини[15], као и циљ давања стипендије – обезбеђивање наставка школовања ДД, и останак младих у овој општини, Повереник у складу са чланом 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације упућује препоруку мера ББ, да у складу са расположивим буџетским средствима размотри могућност оставаривања права на стипендију за упис у ГГ и деци која су ову школу уписала школске 2020/2021. године.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку по притужби АА против ББ, утврђено је да нису повређене одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

Повереник за заштиту равноправности, на основу члана 33. става 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, препоручује ББ да:

 

– у складу са расположивим буџетским средствима размотри могућност остваривање права на стипендију и деци која су ову школу уписала школске 2020/2021. године.

 

ББ обавестиће Повереника за заштиту равноправности о предузетим мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема препоруке мера за остваривање равноправности.

 

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1]  садржај доступан на: https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/11/1-SROVRS-2030_MASTER_0402_V1.pdf

[2] http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3240628801674611&id=2083435055227331

[3] „Службени гласник РС“, број 22/09, 52/21

[4] Закон о забрани дискриминације, члан 1. став 2.

[5] „Службени гласник РС“, бр. 98/06, 115/21, 16/22

[6] Устав Републике Србије, члан 21.

[7] Закон о забрани дискриминације, члан 2.

[8] „Службени глaсник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. зaкoн, 101/16 – др. зaкoн, 47/18 и 111/21 – др. зaкoн

[9]„Службени глaсник РС“, бр. 18/10, 55/13, 27/18 – др. зaкoн и 10/19

 

[10] „Службени глaсник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. зaкoн, 10/19, 27/18 – др. зaкoн, 6/20 и 129/21

[11] „Службени гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон, 6/20, 52/21, 129/21 и 129/21 – др. закон

[12] „Службени лист града Ниша“, бр.14/19

[13] „Службени гласник РС“, број 63/21

[14] https://ras.gov.rs/uploads/2019/01/uredba-o-utvrdivanju-jedinstvene-liste-razvijenosti-regiona-i-jedinica-l-2.pdf

[15]  садржај доступан на: https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/11/1-SROVRS-2030_MASTER_0402_V1.pdf

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon201-22 Притужба због дискриминације по основу старосног доба Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top