524-22 Притужба због дискриминације у области пружања услуга на основу личног својства инвалидитет

бр. 07-00-368/2022-02      датум: 5.1.2023.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је А.А. поднео против компаније Б.Б. због дискриминације на основу инвалидитета. Подносилац притужбе је између осталог навео да су цене појединачних услуга у оквиру пакета „Особе са инвлаидитетом 1 и 2“ који укључују цене разговора, СМС и интернета веће, у односу на цене појединачних услуга у „ГО СТАРТ“ и „ТОТАЛ 5“ пакетима. У изјашњењу привредног друштва је наведено да су различити тарифни пакети креирани према различитим потребама корисника Б. Б. мобилне мреже, и као такви су доступни под једнаким условима свим грађанима и грађанкама, са изузетком „пакета за особе са инвалидитом“ који могу да закључе само особе са инвалидитетом. Даље је наведено да су тарифни пакети „Особе са инвалидитетом“ и „Особе са инвалидитетом 2“ намењени: слепим лицима, глувим лицима и осталим категоријама особа са инвалидитетом. Такође је наведено да је тарифни пакет „Особе са инвалидитетом 2“ конципиран за потребе особа са оштећеним слухом, тако да не укључује „voice” услугу у пакету већ је фокусиран на СМС и „Data додатке. Уколико кориснику као особи са инвалидитетом не одговара понуђени тарифни пакет, он у сваком тренутку има могућност да бира било који комерцијални пакет из портфолија који тренутно одговара његовим потребама. У изјашњењу је појашњено да компанија Б. Б. не искључује нити ограничава кориснике са инвалидитетом да имају обавезу да закључе уговор за неки од два понуђена пакета за особе са инвалидитетом, већ им пружа могућност и право да бирају било који комерцијлани пакет за који сматрају да им одговара по цени и садржини. Након спроведеног поступка и утврђеног чињеничног стања Повереник је донео мишљење да понудом тарифних пакета „„Особе са инвалидитетом“ и „Особе са инвалидитетом 2“ привредно друштво Б. Б. није повредило одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратио А. А., коју је поднео против против Б. Б., због дискриминације на основу инвалидитета.

У притужби је, између осталог, наведено:

– да је упутио мејл компанији поводом тарифних пакета за особе са инвалидитетом, који су по његовом мишљењу дискриминаторни;

– да је у мејлу који је доставио у прилогу притужбе а који је упућен Б. Б. навео да су тарифни пакети за особе са инвалидитетом „некоректни“;

– да су тарифни пакети за особе са инвалидитетом „некоректни“ и да је упоредио „најнеповољније цене пакета за здраве особе и особе са инвалидитетом“;

– да  постoје два тарифна пакета за особе са инвалидитетом, и да су појединачне услуге интернета, позива у мрежи и ван мреже у оквиру тих пакета знатно веће у односу на цене истих услуга у оквиру „ТОТАЛ”  и „ГО СТАРТ“ тарифних пакета.

– да је у у мејлу упоредио појединачне цене услуга у оквиру „ТОТАЛ 5“ и „ГО СТАРТ“ пакета са пакетом за особе са инвалидитетом.

– да сматра да је дошло до кршења члана 6. и члана 26.  Закона о забрани дискриминације.

 

1.2. Уз притужбу су поднети следећи докази: 1) Електронско писмо које је упутио 5. августа 2022. године, на мејл адресу Б. Б.; 2) Електронска преписка са запосленим у Б. Б. из новембра месеца 2021. године.

 

1.3. У циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чланом 37. став 1. Закона о забрани дискриминације[1] Повереник за заштиту равноправности затражио је изјашњење на наводе из притужбе од генералног директора Б. Б..

У изјашњењу Б. Б., вишег правног саветника У Б. Б., између осталог, наведено је:

– да је компанија детаљно проверила наводе које је истакао корисник А. А. који се односе на дискриминацију на основу личног својства инвалидитет и да су утврдили да не постоји дискриминација у конкретном случају;

–  да у складу са Законом о електронским комуникацијама, оператер електронских комуникација нема законску обавезу креирања тарифних пакета за особе са инвалидитетом, и да се сви тарифни пакети из портфолија компаније у складу са тржишном и пословном политикомо могу мењати;

– да су тарифни пакети „Особе са инвалидитетом“ и „Особе са инвалидитетом 2“ намењени: слепим лицима, глувим лицима и осталим категоријама особа са инвалидитетом (ратни и мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди, особе оболеле од дистрофије, параплегије, квадриплегије, церебралне и дечије парализе, лица којима је у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању утврђена категорија инвалидности);

– да је тарифни пакет „Особе са инвалидитетом 2“ конципиран за потребе особа са оштећеним слухом, тако да не укључује „voice” услугу у пакету већ је фокусиран на СМС и „Data“ додатке;

– да су неосновани и нетачни наводи подносиоца притужбе да због садржине тарифног пакета за особе са инвалидитетом, у поређењу са тарифним пакетима за „здраве особе“ Б. Б. ставља особе са инвалидитетом у неповољан положај;

– да подносилац притужбе погрешно тумачи одредбе члана 26. Закона о забрани дискриминације зато што компанија ни на који начин не искључује или даје предност „здравим особама у односу на особе са инвалидитетом“, обзиром да су услови коришћења тарифних пакета за особе са инвалидитетом прилагођени управо тим лицима и да су у односу на већину комерцијалних тарифних пакета повољнији;

– да не постоји законски основ који обавезује оператера да цене тарифних пакета за особе са инвалидитетом буду најјефтиније у свим услугама које оператер пружа својим корисницима;

– да уколико кориснику као особи са инвалидитетом не одговара понуђени тарифни пакет, он увек има могућност да бира било који комерцијални пакет из портфолија који тренутно одговара његовим потребама;

– компанија Б. Б. не искључује нити ограничава кориснике са инвалидитетом да имају обавезу да закључе уговор за неки од два понуђена пакета за особе са инвалидитетом, већ им пружа могућност и право да бирају било који комерцијални пакет за који сматрају да им одговара по цени и садржини;

– да је Б. Б.као друштвено одговорна компанија реализовала различите пројекте за особе са инвалидитеом као што су „Апликација руке говоре“, „Телецентар“, опремање учионица и домова за глуву и наглуву децу у Београду, Јагодини и Суботици рачунарима и интернетом.

– да сходно наведеном Б.Б. није прекршио прописе Републике Србије и да подносилац притужбе није дискриминисан у смислу Закона о забрани дискриминације.

 

1.4. Уз изјашњење достављено је пуномоћје о затупању бр. 314/60/21.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у званичну интернет презентацију Б.Б., утврђено је да у понуди имају постпејд тарифе „Пакет особе са инвалидитетом“, који износи 600,00 динара и укључује 1000,00 динара кредита у месечној претплати“. „Пакет особе са инвалидитетом 2“, који износи 1094,00 динара и укључује у претплати 1000 СМС порука и 2000 мегабајта интернета.

 

 • Такође је утврђено да друштво Б.Б, тренутно има у понуди још 9 посптејд тарифних пакета, и то:  пет „Тотал пакета“ у ценовном распону од 2000,00 до 80490, динара, три „Го пакета“ у ценовном распону од 800,00 до 1849,00 динара, и  један „Пакет за децу“ у износу од 1.149,00 динара

 

 • Утврђено је да друштво Б.Б., у понуди има и старе тарифне пакете који су доступни корисницима који их још увек коисте, а склопили су их пре него што је компанија понудила нове тарифне пакете.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

Повереник за заштиту равноправности, приликом давања мишљења у овом предмету, анализирао је наводе из притужбе, изјашњења, доказе који су достављени, као и релевантне међународне и домаће правне прописе у области заштите од дискриминације.

 

Правни оквир

 

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[2] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси захтеве за покретање прекршајног поступка због повреда одредаба којима се забрањује дискриминација. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

 

 • Устав Републике Србије[3] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

 

 • Република Србија ратификовала УН Конвенцију о правима особа са инвалидитетом[4], чији је циљ да се унапреди, заштити и осигура пуно и једнако уживање свих људских права и основних слобода свим особама са инвалидитетом и унапреди поштовање њиховог урођеног достојанства[5]. Конвенција под дискриминацијом на основу инвалидитета подразумева сваку разлику, искључивање или ограничење по основу инвалидитета, што има за циљ или ефекат нарушења или поништења признавања, уживања или вршења, равноправно са другима, свих људских права и основних слобода у политичкој, економској, друштвеној, културној, цивилној или било којој другој области. Конвенцијом су обухваћени и сви облици дискриминације, укључујући и ускраћивање разумног прилагођавања, а државе уговорнице се обавезују да забране сваку дискриминацију по основу инвалидитета.

3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[6], којим је регулисана општа забрана дискриминације, и то тако што је прописано да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости. Према одредби члана 2. став 1. тачка 1. дискриминација је свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства) у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Чланом 26. став 1. прописано је да дискриминација постоји ако се поступа супротно начелу поштовања једнаких права и слобода особа са инвалидитетом у политичком, економском, културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота.

3.5Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом[7], поред тога што уређује општи режим забране дискриминације на основу инвалидитета, прописује и посебан случај дискриминације у вези са пружањем услуга и коришћењем објеката и површина. Одредбом члана 13. став 1. овог закона изричито је забрањена дискриминација на основу инвалидитета у погледу доступности услуга и приступа објектима у јавној употреби и јавним површинама, док је ставом 2. истог члана прописано да се под услугом, у смислу овог закона сматра свака услуга коју, уз накнаду или без ње, правно или физичко лице пружа у оквиру своје делатности, односно трајног занимања.

3.6. Закон о електронским комуникацијама[8] у члану 55. став 1. тачка 5. прописује да су основне услуге универзалног сервиса посебне мере које особама са инвалидитетом и социјално угроженим корисницима осигуравају једнаке могућности за приступ јавно доступним телефонским услугама, укључујући упућивање позива службама за хитне интервенције, услугама обавештења и јавним телефонским именицима.

Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

3.7. Имајући у виду предмет ове притужбе, као и надлежност Повереника за заштиту равноправности, у конкретном случају потребно је утврдити да ли понуда тарифних пакета „Особе са инвалидитетом“, Особе са инвалидитетом 2“ представљају дискриминацију особа са инвалидитетом.

3.8. Повереник за заштиту равноправности, најпре, констатује да су у току поступка анализирани само они наводи из притужбе и изјашњења који су од значаја за утврђивање дискриминације, док  предмет овог поступка није било испитивање евентуално других повреда права која нису у надлежности овог државног органа.

3.9. Неспорно је да је привредно друштво Б.Б. овлашћено да као мобилни оператер који обавља делатност у циљу стицања добити, одређује своју пословну политику и производе којим жели да задовољи потребе једне или више циљних група потрошача те је слободан да креира посебне тарифне пакете на основу пословних потреба и истраживања тржишта у складу са законом.

3.10. Подносилац притужбе је навео да су цене појединачних услуга у оквиру пакета „Особе са инвалидитетом“ који укључују цене разговора у мрежи и ван мреже, и интернета веће, у односу на цене појединачних услуга у „ГО СТАРТ“ и „ТОТАЛ 5“ пакетима. У изјашњењу привредног друштва је наведено да је тарифни пакет „Особе са инвалидитетом“, конципиран за све особе са инвалидитетом, а тарифни пакет „Особе са инвалидитетом 2“, је пре свега намењен за потребе особа са оштећеним слухом , тако да не укључује „Voice“ услугу у пакету већ је фокусиран на СМС и „Data“ додатке у оквиру пакета.

Повереник је анализирао наводе из притужбе и изјашњења који се односе на цене појединачних услуга у оквиру пакета „Особе са инвалидитетом 1“ за који месечна претплата износи 660,00 динара, а у претплтату је укључено 1000,00 динара за све услуге у оквиру мреже и „ГО СТАРТ“, пакета за који месечна претплата износи 1000,00 динара и утврдио следеће:

– цена СМС у домаћем саобраћају у оквиру пакета „Особе са инвалидитетом 1“ износи 2,24 динара, док је цена СМС у оквиру пакета „ГО СТАРТ“ 6,91 динара;

-цена минута у домаћем саобраћају у оквиру пакета „Особе са инвалидитетом 1“ износи 9,11 динара, док је цена минута у оквиру пакета „ГО СТАРТ“ 12,90 динара;

-цена ММС-а у домаћем саобраћају у оквиру пакета „Особе са инвалидитетом 1“ износи 15,00 динара, док је цена ММС-а у оквиру пакета „ГО СТАРТ“ 16,50 динара.

-у оквиру „ГО СТАРТ“ пакета је укључено 100 минута ка свим домаћим мрежама, 5000 минута у  мрежи и 500 МБ интернета.

Такође цена пакета „Особе са инвалидитетом 2“ износи 1.094,00 динара и у оквиру пакета је укључено 1000 порука и 2000 МБ интернета. У оквиру пакета цена минута у националинм мрежама износи 10,89 динара а цена СМС поруке 5,39 динара.

3.11.На основу упоредне анализе тарифних пакета може се констатовати да су цене појединачних услуга у овкиру пакета „Особе са инвалидитетом 1 и 2“, знатно повољније од пакета „ГО СТАРТ“, са сруге стране „ГО СТАРТ“ тарифни пакет нуди одређене повољности у виду одређеног броја минута, МБ и СМС порука које се не тарифирају. Такође како је наведено у изјашњењу пакет „Особе са инвалидитетом 2“, је креран пре свега за особе са оштећеним слухом тако да се у оквиру пакета одређен број СМС порука и МБ интернета не тарифира већ чини саставни део пакета услуга.  На основу наведног може се закључити да тарфини пакети „Особе са инвалидитетом 1 и 2“ који су креирани искључиво за особе са инвалидитетом, нуде одређене повољности у односу на пакет „ГО СТАРТ“, са друге стране „ГО СТАРТ“, пакет у одређеним аспектим нуди предности и доступан је свим корисницима.

3.12. У изјашњењу привредног друштва даље је наведено да уколико кориснику као особи са инвалидитетом не одговара понуђени тарифни пакет, он у сваком тренутку има могућност да бира било који комерцијални пакет из портфолија који тренутно одговара његовим потребама, „и да компанија Б. Б. не искључује нити ограничава кориснике са инвалидитетом да закључе уговор за неки од два понуђена пакета за особе са инвалидитетом, већ им пружа могућност и право да бирају било који комерцијлани пакет за који сматрају да им одговара по цени и садржини“.

3.13. С тим увези, по спроведеном поступку је као неспорно утврђено да су различити тарифни пакети креирани према разиличитим потребама корисника, и као такви су доступни под једнаким условима свим грађанима и грађанкама, са изузетком „пакета за особе са инвалидитом“ који могу да закључе само особе са инвалидитетом. Према наводима из изјашњења неспорно је да уколико поменути пакет услуга не одговара потребама и захтевима особе са инвалидитетом, она је слободна да одабере неки од других понуђених пакета под једнаким условима као остали грађани и грађанке. Дакле чињеница да „постпејд пакет за Особе са инвалидитетом“, не нуди поједине погодности које нуде поједини „ТОТАЛ пакети“ и „ГО пакети“, не представља дискриминацију, јер су особе са инвалидитетом слободне да одаберу управо неки од поменутих тарифних пакета. Потенцијалну дискриминацију би могла да представља ситуација у којој би особе са инвалидитетом могле да одаберу „искључиво тарифне пакете за особе са инвалидитетом“. Широком понудом различитих тарифних пакета привредно друштво је дало могућност свим потенцијалним корисницима да пронађу тарифне пакете који им највише одговарају, док је особама са инвалидитетом понудило још два додатна тарифна пакета, као додатну могућност да изаберу ове пакете уколико им одговарају услуге у оквиру тих пакета.

3.14. Стога, сагледавајући утврђене чињенице и релевантне правне прописе, Повереник за заштиту равноправности је мишљења да Б. Б. понудом тарифних пакета „Особе са инвалидитетом и Особе са инвалидитетом 2„ и креираним услугама у оквиру пакета, није извршен акт дискриминације особа са инвалидитетом

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

Понудом тарифних пакета „Особе са инвалидитетом“ и „Особе са инвалидитетом 2“, привредно друштво Б. Б. није повредило одредбе Закона о забрани дискриминације.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС“, бр. 22/09

[2] „Службени гласник РС“, број 22/09 и 52/21)

[3] Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.  98/06 и  115/21)

[4] Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом, („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 42/09)

[5] Конвенција о правима особа са инвалидитетом,  члан 1. став 1.

[6]„ Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21

[7] „Службени гласник РС”, бр. 33/06 и 13/16

[8] „Службени гласник РС“, бр. 44/2010, 60/2013 – одлука УС, 62/2014 и 95/2018 – др. закон

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon524-22 Притужба због дискриминације у области пружања услуга на основу личног својства инвалидитет Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top