Saopštenje povodom Svetskog dana dostojanstvenog rada

Povodom 7. oktobra, Svetskog dana dostojanstvenog rada, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je pravo na rad jedno od osnovnih ljudskih prava i da treba intenzivno raditi na stvaranju uslova koji će omogućiti svima da svojim radom obezbede dostojanstvenu egzistenciju za sebe i svoju porodicu. Ona podseća na Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima u kojoj se navodi da svako ima pravo na rad, slobodan izbor zaposlenja, pravične i zadovoljavajuće uslove rada i zaštitu od nezaposlenosti.

Poverenica navodi da postojeći zakonski okvir na zadovoljavajući način reguliše oblast prava iz radnog odnosa, ali da postoje slučajevi pojedinačnih kršenja prava koje treba prijavljivati i na koje se mora reagovati. Prema podacima Poverenika, diskriminacija je godinama najčešća upravo u ovoj oblasti, a sa njom se suočavaju mnogi – zbog godina života, invaliditeta, premeštanjem trudnica i porodilja na niža radna mesta ili zbog članstva u političkim i sindikalnim organizacijama.

Ističući važnost prevencije diskriminacije za dostojanstven rad, poverenica Janković podseća da je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti izradio Kodeks ravnopravnosti koji sadrži smernice za kreiranje antidiskriminatorne politike poslodavaca, a koji u svom radu primenjuje sve veći broj kompanija u Srbiji.

Poverenica ističe da je neophodno nastaviti sa unapređivanjem efikasnosti inspekcijskih službi i svih nadležnih za zaštitu prava zaposlenih, ali i osnaživati radnike i radnice da se obraćaju institucijama za zaštitu svojih prava.

Rad na povećanju broja radnih mesta ali i stvaranju boljih uslova na tržištu rada za sve, a naročito za pripadnike osetljivih društvenih grupa, treba da bude prioritetna aktivnost čitavog našeg društva, zaključuje poverenica Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top