Saopštenje poverenice povodom izveštaja Komesara Saveta Evrope za ljudska prava

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da izveštaj Komesara Saveta Evrope za ljudska prava Nilsa Muižnieksa odražava realno stanje stvari u Srbiji, kada je reč o problemima koja postaje u vezi sa suzbijanjem diskriminacije i poštovanjem ljudskih prava.

Poverenica Janković ističe da su preporuke koje su navedene u izveštaju Komesara Muižnieksa identične preporukama koje su nalaze u Godišnjem izveštaju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2014. godinu. Zato poverenica Janković još jednom ukazuje da je neophodno da svi delovi društvenog sistema u Srbiji – institucije, državni organi i ustanove, kao i organizacije civilnog društva ulože dodante napore kako bi se te preporuke što pre sprovele u delo.

„Potrebno je bez odlaganja reformisati propise o lišenju poslovne sposobnosti u skladu sa savremenim modelom invaliditeta i međunarodnim standardima u ovoj oblasti kako bi se obezbedilo da osobe sa invaliditetom uz odgovarajuću podršku na ravnopravnoj osnovi uživaju sva garantovana prava, uključujući i pravo na poslovnu sposobnost”, navodi poverenica.

Ona dodaje da se pod hitno mora smanjiti nasilje nad ženama, koje u svom korenu ima upravo diskriminatorne stavove, a policija, sudstvo i drugi državni organi moraju učiniti sve da se sankcionišu slučajevi porodičnog nasilja, počinioci privedu pravdi i pooštre kaznene odredbe koje im se izriču. Poverenica Janković smatra da je dobro što se i u izveštaju Komesara Saveta Evrope konstatuje i uočava napredak u poštovanju prava LGBT osoba, i ujedno skreće pažnju da su homofobija i diskriminacija LGBT osoba i dalje prisutne u Srbiji.

„Veliku ulogu u borbi za veće poštovanje ljudskih prava i smanjenje diskriminacije imaju mediji sa kojima ćemo u narednom periodu intenzivno raditi kako bi povećali senzibilitet za teme koje se tiču antidiskriminacije i tolerancije. Veće poštovanje ovih standara u medijskom izvšetavanju, vodi nas ka zajedničkom cilju a to je razvijanje toleranijeg i pravednijeg društva”, zaključuje poverenica.

Print Friendly, PDF & Email
back to top