Pritužba Lj.P. protiv M.O.O.G.N. zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba u oblasti rada udruženja

 1. 07-00-266/2017-02 datum: 1.11.2017.

 

 

MIŠLjENјE

 

Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe Lj.P. iz S, protiv M.O.O.G.N, Š.N. i S.L. U pritužbi je navedeno da mu nije bilo omogućeno da na sednici skupštine organizacije učestvuje kao kandidat jer je stariji od 60 godina, kao i da su ga Š.N. i S.L. vređali zbog godina života. U skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije zatraženo je izjašnjenje od M.O.O.G.N, koja je primila zahtev za izjašnjenje, ali se nije izjasnila u zakonskom roku. U izjašnjenju S.L. navedeno je da je na spornoj sednici skupštine izneo kao predlog da se ne biraju osobe koje su ranije bile u rukovodstvu, i da nije vređao i diskriminisao Lj.P. U vezi navoda iz pritužbe da je akt diskriminacije počinio Š.N, utvrđeno je da u toku postupka nisu podneti dokazi kojima je učinjeno verovatnim postojanje uzročno-posledične veze između ličnog svojstva Lj.P. i postupanja Š.N. Imajući u vidu da je podnosilac pritužbe, pritužbu podneo i protiv M.O.O.G.N, koja se u zakonom propisanom roku nije izjasnila, Poverenik je od Agencije za privredne registre pribavio fotokopiju Statuta ove organizacije, kojim su propisana pravila za izbor u organe rukovođenja ove organizacije. Na osnovu uvida u zapisnik sa sednice Skupštine, Statut organizacije, kao i izjave svedoka utvrđeno je da u M.O.O.G.N. postoje osobe starije od 60 godina u organima upravlјanja, da ne postoji pravilo kojim se ograničava starijim osobama učešće u organima upravlјanja, a pre svega da je na ovu činjenicu ukazao i sam podnosilac pritužbe, te se može zaklјučiti da M.O.O.G.N. ne diskriminiše osobe starije od 60 godina, kao i da S.L. svojom izjavom datoj na sednici skupštine M.O.O.G.N. nije prekršio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, što ne znači da nema povreda nekog drugog prava koje nije u nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Stoga, je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dao mišlјenje da u postupku koji je sproveden po pritužbi Lj.P. iz S, nije utvrđeno da su S.L. i M.O.O.G.N, svojim ponašanjem i postupanjam prema Lj.P, prekršili odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 


TOK POSTUPKA

 

 • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratio P. iz S. protiv M.O.O.G.N, Š.N. i S.L, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba.
 • U pritužbi je, između ostalog, naveo:
 • da mu nije bilo omogućeno da na sednici koja je održana 11. maja 2017. godine, učestvuje kao kandidat jer je stariji od 60 godina;
 • da zbog toga nije izabran kao član skupštine organizacije, te je tako diskriminisan na osnovu ličnog svojstva – starosnog doba;
 • da mu je kao nagluvoj osobi teško da se literarno izražava, te da je događaj na koji se pritužuje detalјno izneo u žalbi koju je dostavio uz pritužbu;
 • da su ga Š.N. i S.L. vređali na osnovu starosnog doba i sprečili ga da učestvuje kako kandidat na skupštini.
  • Uz pritužbu je kao dokaz dostavio žalbu od 24. maja 2017. godine koju je uputio M.O.O.G.N, i naveo svedoke koji su prisustvovali događaju. Međutim, za većinu svedoka je istakao da nema njihovu adresu i da svedoci „ne žele da se zamere jedan drugome, jer bi tako ostali bez društva, bili bi sami izolovani“. Stoga je kao svedoke, koji su pristali da daju svoj iskaz Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, naveo I.J, Ž.B, D.P. i I. S obzirom da je kao svedok naveden i I.G, predsednik M.O.O.G.N, a imajući u vidu da je on takođe i zastupnik lica protiv koga je podneta pritužba, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti mu se nije obratio kao svedoku, već je od njega zatražio izjašnjenje na navode iznete u pritužbi, u skladu sa čl. 35. st. 4. Zakona o zabrani diskriminacije.
  • U dopuni pritužbe od 3. avgusta 2017. godine, podnosilac pritužbe je naveo da su mu S.L. i Š.N. rekli da zbog toga što ima 61 godinu ne može da bude biran u rukovodeće organe O.O.G.N. Istakao je da dva člana skupštine ove organizacije imaju preko 60 godina, uklјučujući i člana M.M, koji ima više od 70 godina života i koji je, kako je naveo „zbog ove situacije podneo ostavku“. Na kraju, istakao je da nema pristup dokumentima, zapisnicima sa sednica i drugim dokazima „jer mu to ne dozvolјavaju“.
  • U dopuni pritužbe od 5. septembra 2017. godine, Lj.P. je, između ostalog, naveo da je sekretarka V.S, nakon saznanja da je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti pokrenuo postupak po pritužbi, podnela ostavku u organizaciji, da je nakon toga zadržala pečat organizacije i da na računu organizacije više nema novca.
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilјu utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka zatraženo izjašnjenje od M.O.O.G.N. i S.L.
  • O.O.G.N. primila je zahtev za izjašnjenje dana 31. jula 2017. godine, i o istom se nije izjasnila u navedenom roku kao ni do dana davanja mišlјenja, pa je Poverenik postupao na osnovu činjenica i dokaza koji su mu dostavlјeni u postupku.
  • U izjašnjenju na pritužbu L, između ostalog, navedeno je:
 • da P. može da čuje jer ima slušni aparat, te da ga je Lj.P. vređao zato što je potpuno gluvo lice;
 • da je na spornoj sednici skupštine izneo kao predlog da se ne biraju osobe koje su ranije bile u rukovodstvu;
 • da nije vređao i diskriminisao P.
  • Uz izjašnjenje L. dostavlјen je zapisnik sa vanredne izborne skupštine M.O.O.G.N. od 11. maja 2017. godine.
  • U toku postupka, radi uvida u sve okolnosti od značaja za odlučivanje u ovom slučaju, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je od Agencije za privredne registre pribavio Statut M.O.O.G.N..

 

 

 1. ČINјENIČNO STANјE

 

 • Uvidom u žalbu koju je P. 24. maja 2017. godine, uputio M.O.O.G.N. utvrđeno je da se žali na neregularnost rada i odluke koje su donete na vanrednoj skupštini M.O.O.G.N. od 11. maja 2017. godine. Dalјe je u žalbi naveo da ga je verbalno napala i vređala grupa „gluvih“ koja je lojalna sekretarki organizacije, i to S.L, S.V, Š.N. i N.I, te da su mu rekli da je lopov, lažov i dr. U žalbi navodi da je grupa koja je započela ispade nastavila sa vulgarnostima, da bi S.L. prišao predsedavajućem i obratio se sa zahtevom da se izbrišu članovi koji su stari, nakon čega se Lj.P. obratio i rekao da ga ne biraju za predsednika i da ne glasaju za njega, jer je smatrao da će tako prekinuti neprijatnu situaciju i smiriti grupu „gluvih“. Dalјe je naveo da niko od „gluvih“ koji su dobili većinu nije hteo da bude predsednik organizacije, kao i da su u Upravnom odboru M.M. koji je čujući i ima preko 70 godina i M.M. koja ima oko 55 godina. Takođe je naveo da je video da se na spisku Skupštine nalazi I.M. koja je gluva i ima oko 65 godina, pa se pita kako ona nije stara.
 • Uvidom u zapisnik sa vanredne izborne skupštine O.O.G.N. od 11. maja 2017. godine utvrđeno je da je skupštinu otvorila I.J. sa rečima da je ona kao predsednica organizacije podnela ostavku, te da su to uradili i svi članovi Upravnog odbora, i da sada ponovo treba da biraju rukovodstvo. Dalјim uvidom u zapisnik, utvrđeno je da se S.L. javio za reč a zatim i Lj.P. S.L. je, prema zapisniku naveo sledeće: „Treba da se glasa za mladi članovi. Stari predsednici ja (S.L.), A.P, Š.N, J.I, K.M, Lj.P. više ne treba da budu predsednici. Mladi samo. Stare treba izbrisati, treba da odmaraju. Mladi da idemo“. Nakon toga se Lj.P. javio za reč i naveo sledeće: „Vidim mogu da pričam. Prvo što L. priča je njegova privatna stvar. U statutu ne piše ko šta može, predsednik. Lepo kažem nigde u Srbiji u statutu ne piše da stari ne mogu da budu predsednici (…).

 

 • U pisanom iskazu svedokinje Ž.B. navedeno je da je bila prisutna na sednici kada je videla metež koji su napravili S.L. i Š.N. jer su napali Lj.P, govoreći mu da je „lopov i lažov“. Dalјe je navela da je čula da je S.L. rekao da „zbog starosti (preko 60 godina) ne biraju u organe: Lj.P, K.M, A.P, Š.N. i S.L.“.

 

 • U pisanom iskazu svedoka D.P, navedeno je da je bio prisutan na sednici skupštine ali da nije video događaje opisane u pritužbi, kao i da je Lj.P. „uvek bio problem“.

 

 • Iskaz svedokinje I.J. upućen je Povereniku za zaštitu ravnopravnosti putem elektronske pošte i nije potpisan, niti je navedena adresa ili drugi kontakt svedokinje. Kako i nakon zahteva Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da se ovi nedostaci otklone, odnosno da dostavi svojeručno potpisan iskaz, svedokinja nije otklonila nedostatke, te stoga njen iskaz nije uzet u razmatranje.

 

 • Uvidom u Statut M.O.O.G.N. od 26. novembra 2010. godine, utvrđeno je da su osnovni cilјevi i zadaci organizacije puno i ravnopravno učešće gluvih i nagluvih u društvu i ostvarivanje njihovih prava u skladu sa međunarodnim standardima; unapređenje životnog standarda gluvih i nagluvih i podsticanje prevencije i lečenje gluvih i nagluvih. Zatim, Statutom je u članu 23, između ostalog, propisano da izbor predstavnika vrši zbor članstva na osnovu kriterijuma koje donosi Skupština. Dalјe, članom 25. Statuta uređene su nadležnosti Skupštine, pa je pored ostalog propisano da Skupština bira i razrešava članove Upravnog i Nadzornog odbora, dok je članom 26. Statuta uređeno da Upravni odbor broji 10 članova, koji se biraju iz redova članova Skupštine Organizacije.

 

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENјE MIŠLjENјA

 

 

3.1. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, analizirao je navode iz pritužbe i izjašnjenja S.L, iskaze svedoka, dostavlјene priloge, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

 

Imajući u vidu da su pritužbe Lj.P, podnete povodom iste pravne stvari, postupci su spojeni, te je u skladu sa odredbom člana 95. Zakona o opštem upravnom postupku[2] vođen jedan postupak.

 

Pravni okvir

3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovlјen Zakonom o zabrani diskriminacije[3] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavlјanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišlјenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

3.3. Ustav Republike Srbije[4]  u članu 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

3.4. Evropska konvencija za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine[5], u članu 14. zabranjuje diskriminaciju, odnosno, propisuje da se uživanje prava i sloboda predviđenih u ovoj Konvenciji obezbeđuje bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišlјenje, nacionalno ili socijalno poreklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.

3.5. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, kojim je regulisana opšta zabrana diskriminacije, i to tako što je propisano da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti. Prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 1. diskriminacija je svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima. U članu 23. propisana je zabrana diskriminacije lica na osnovu starosnog doba.

 

Analiza navoda pritužbe, izjašnjenja i dostavlјenih dokaza sa aspekta antidiskriminacionih propisa

3.6. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, najpre, konstatuje da su u toku postupka analizirani samo oni navodi iz pritužbe i izjašnjenja koji su od značaja za utvrđivanje diskriminacije. Navodi koji se odnose na eventualne propuste u radu ili postupanju za koje su nadležni drugi državni organi, nisu uzeti u razmatranje. Tako, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti se nije upuštao u razmatranje navoda iz dopune pritužbe o eventualnim finansijskim zloupotrebama rukovodstva organizacije i mogućnosti da se sekretarka organizacije zaposli bez konkursa, s obzirom da ova pitanja ne spadaju u nadležnost Poverenika.

3.7. Imajući u vidu sadržinu pritužbe, kao i nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, zadatak Poverenika u ovom predmetu bio je da ispita da li su M.O.O.G.N, S.L. i Š.N, svojim postupcima i ponašanjem na vanrednoj izbornoj skupštini M.O.O.G.N, održanoj 11. maja 2017. godine, diskriminisali podnosioca pritužbe na osnovu njegovog ličnog svojstva – starosnog doba.

3.8. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti najpre je cenio navod iz pritužbe da je Lj.P, pored M.O.O.G.N.-a i S.L, diskriminisao i Š.N. na osnovu njegovog ličnog svojstva – starosnog doba. S tim u vezi, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da je odredbom člana 35. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije propisano da se uz pritužbu dostavlјaju dokazi o pretrplјenom aktu diskriminacije, dok je članom 45. stav 2. propisano pravilo o teretu dokazivanja. Naime, prema ovom pravilu, podnosilac pritužbe treba da učini verovatnim da je lice protiv koga podnosi pritužbu izvršilo akt diskriminacije zbog nekog njegovog ličnog svojstva, a ukoliko to učini, teret dokazivanja da usled tog akta nije došlo do povrede načela jednakosti, odnosno, načela jednakih prava i obaveza, leži na licu protiv koga je pritužba podneta. U odnosu na okolnosti koje se tiču Š.N, analizom pritužbe, dopune pritužbe, dostavlјenih priloga i iskaza svedoka, utvrđeno je da se Š.N. ne spominje kao osoba koja je učestvovala u događaju zbog koga je podneta pritužba, odnosno, nije utvrđeno da je Š.N. na bilo koji način iskazao svoj stav vezan za godine života podnosioca pritužbe ili da je nekim svojim aktom ili radnjom onemogućio da se podnosilac prituže kandiduje na rukovodeća mesta u organizaciji zbog njegovog starosnog doba. Jedino se u iskazu svedokinje Ž.B. navodi da je Š.N, zajedno sa S.L, govorio Lj.P. da je „lopov i lažov“, međutim, ove izjave koliko god neprimerene bile, nisu u vezi sa starosnim dobom podnosioca pritužbe. Stoga, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da podnosilac pritužbe nije podneo dokaze kojima bi učinio verovatnim postojanje uzročno-posledične veze između postupanja Š.N. i svog ličnog svojstva – starosnog doba, te se stoga Poverenik fokusirao samo na utvrđivanje da li su M.O.O.G.N. i S.L. diskriminisali podnosioca pritužbe na osnovu starosnog doba.

3.9. Što se tiče navoda iz pritužbe Lj.P. da ga je S.L. vređao na osnovu starosnog doba i sprečio da učestvuje kao kandidat na skupštini, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti analizirao je izjavu S.L. koja je navedena u zapisniku sa vanredne izborne skupštini M.O.O.G.N. Naime, uvidom u navedeni zapisnik utvrđeno je da je S.L. rekao: „Treba da se glasa za mladi članovi. Stari predsednici ja (S.L.), A.P, Š.N, J.I, K.M, Lj.P. više ne treba da budu predsednici. Mladi samo. Stare treba izbrisati, treba da odmaraju. Mladi da idemo“. Na osnovu navedenog, Poverenik konstatuje da se iz sadržaja ove izjave može zaklјučiti da je S.L. izneo svoj lični stav da ne bi trebalo da se biraju stariji članovi, uklјučujući i njega lično, već da organizaciju treba da vode mlađe osobe. Imajući u vidu navedeno, Poverenik konstatuje da je ovako izrečenim stavom S.L, kao član organizacije, iskazao svoje lično mišlјenje o tome ko treba da bude biran u organe upravlјanja, te iznošenjem takvog stava nije sprečio da podnosilac pritužbe bude biran u organe rukovođenja. Štaviše, podnosilac pritužbe mu je odmah odgovorio da je to što priča njegova privatna stvar i da nigde u statutu organizacije ne piše da stariji lјudi ne mogu da budu predsednici organizacije. U vezi sa tim, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da sednice skupština organizacija upravo i služe tome da se na njima iznose različiti stavovi i ideje članova, naročito onda kada se odlučuje o izboru članova u organe rukovođenja. Stoga, okolnost da među članovima postoji neslaganje u odnosu na neki stav i ideju, ne znači samo po sebi da je takav stav, odnosno, izjava diskriminatorna. S tim u vezi, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da je članom 46. Ustava Republike Srbije zajemčena sloboda mišlјenja i izražavanja, kao i sloboda da se govorom, pisanjem ili slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje. Stavom 2. ovog člana propisano je da se sloboda izražavanja može zakonom ograničiti ako je to neophodno radi zaštite prava i ugleda drugih, čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda i zaštite javnog zdravlјa, morala demokratskog društva i nacionalne bezbednosti Republike Srbije.

3.10. Takođe, Evropskom Konvencijom za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda, članom 10. regulisana je sloboda izražavanja, tako što je stavom 1. propisano da svako ima pravo na slobodu izražavanja, a da to pravo uklјučuje slobodu posedovanja sopstvenog mišlјenja, primanja i saopštavanja informacija i ideja bez mešanja javne vlasti i bez obzira na granice, dok su stavom 2. propisana ograničenja, odnosno, da s obzirom da korišćenje ovih sloboda povlači za sobom dužnosti i odgovornosti, ono se može podvrgnuti formalnostima, uslovima, ograničenjima ili kaznama propisanim zakonom i neophodnim u demokratskom društvu u interesu nacionalne bezbednosti, teritorijalnog integriteta ili javne bezbednosti, radi sprečavanja nereda ili kriminala, zaštite zdravlјa ili morala, zaštite ugleda ili prava drugih, sprečavanja otkrivanja obaveštenja dobijenih u poverenju, ili radi očuvanja autoriteta i nepristrasnosti sudstva. Imajući u vidu relevantne međunarodne i domaće pravne propise kojima se zabranjuje diskriminacija, ali i garantuje sloboda mišlјenja i izražavanja, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da se ne može smatrati da postoji sloboda govora ako očekujemo da sve što drugi izjave mora biti u skladu sa našim ličnim vrednostima. Suština slobode govora je da imamo lično mišlјenje, da ga iznosimo, ali i da drugi imaju mogućnost da iznesu svoje mišlјenje i dileme.

3.11. Dodatno, analiza navoda iz pritužbe, izjašnjenja i iskaza svedoka, ukazuje na postojanje poremećenih međulјudskih odnosa i ličnog konflikta između Lj.P. i S.L. Utvrđeno je da takvi odnosi postoje duže vreme i da su uzrokovani sukobima unutar organizacije, odnosno podelama na članove organizacije koji su gluvi i koji su nagluvi, te je u odnosu na ovako postojeće odnose i podele očekivano da postoje neslaganja u vezi stavova, međutim, analiza navoda iz pritužbe, izjašnjenja i dostavlјenih dokaza ne ukazuje da je ovaj konflikt u uzročno-posledičnoj vezi sa starosnim dobom podnosioca pritužbe.

3.12. Sa druge strane, iz navoda žalbe koju je podnosilac pritužbe uputio M.O.O.G.N.-u, a koja je dostavlјena uz pritužbu, Poverenik je uočio da je pritužilac naveo da se posle neprijatne situacije na početku rada skupštine i izjave S.L. da se „izbrišu članovi koji su stari“, ustao i obratio se članovima skupštine i rekao da ga ne biraju za predsednika i da za njega ne glasaju, te da je to učinio kako bi prekinuo neprijatnu situaciju i zaustavio dalјe prepiranje na sednici skupštine. Iz navedenog se može zaklјučiti da je podnosilac pritužbe imao pravo da bira i da bude biran u organe upravlјanja, ali da je zbog neprijatnih osećanja koja su nastala usled rasprave i iznetih mišlјenja sa kojim se nije slagao, zatražio da ne bude biran u organe upravlјanja. Imajući u vidu sve navedeno, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da S.L, iznošenjem ličnog stava da vođenje organizacije treba prepustiti mlađim osobama, nije stavio članove organizacije koji su stariji (uklјučujući i sebe) u nepovolјniji položaj, niti im je onemogućio da budu birani u organe upravlјanja, već je izneo mišlјenje, te je sasvim legitimno da je ovakav njegov stav kod drugih članova mogao da naiđe na neslaganje drugih članova. Međutim, navedenom izjavom S.L. nisu ispunjeni uslovi za primenu bilo koje odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, jer se takvom izjavom ne uskraćuju niti ograničavaju prava starijih osoba, niti se, s druge strane, mlađim osobama daju posebne privilegije koje su uskraćene starijim članovima M.O.O.G.N.-a.

3.13. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je zatim razmatrao navod iz pritužbe da je M.O.O.G.N. diskriminisala Lj.P. tako što ne bira u organe upravlјanja osobe starije od 60 godina. S tim  u vezi, Poverenik najpre ukazuje da je podnosilac pritužbe naveo da se na spisku članova skupštine nalazi I.M. koja ima oko 65 godina, dok je jedan od članova Upravnog odbora i M.M, za kojeg je podnosilac pritužbe naveo da ima preko 70 godina. Samim tim, ovako izneta činjenica ukazuje da u organima upravlјanja ipak učestvuju i osobe koje su starije od 60 godina. Takođe, imajući u vidu da se M.O.O.G.N. nije izjasnila na navode iz pritužbe, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je, radi utvrđivanja celokupnog činjeničnog stanja, pribavio i analizirao Statut M.O.O.G.N. Ova analiza je pokazala da Statutom M.O.O.G.N. nije propisano starosno ograničenje za izbor u organe upravlјanja. Stoga, imajući u vidu da je utvrđeno da u organima upravlјanja M.O.O.G.N.-a učestvuju i osobe starije od 60 godina, zatim, da organizacija nema propisano pravilo kojim se ograničava starijim osobama učešće u organima upravlјanja, a pre svega da je na ove činjenice ukazao i podnosilac pritužbe, može se zaklјučiti da M.O.O.G.N. ne diskriminiše osobe starije od 60 godina, tako što ih onemogućava da budu birani u organe upravlјanja.

3.14. Svestranom analizom dokaza tokom sprovedenog postupka, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti nije utvrdio da je ponašanje S.L. prema Lj.P. uzrokovano njegovim godinama života, dok M.O.O.G.N. u svom radu nema pravilo niti praksu da onemogućava osobama starijim od 60 godina da budu birane u organe upravlјanja. Stoga, može se zaklјučiti da M.O.O.G.N. i S.L. nisu diskriminisali Lj.P. zbog starosnog doba, što ne znači da nema drugih povreda prava koje nisu u nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

 1. MIŠLjENјE

U postupku koji je sproveden po pritužbi Lj.P. iz S, nije utvrđeno da su S.L. i M.O.O.G.N, svojim ponašanjem i postupanjem prema Lj.P, prekršili odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

Protiv ovog mišlјenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS“, broj 22/09

[2] Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/16)

[3] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09), član 1. stav 2.

[4] „Službeni glasnik RS”, broj 98/06

[5] „Službeni list SCG- Međunarodni ugovori“, broj  9/03

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Pritužba Lj.P. protiv M.O.O.G.N. zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba u oblasti rada udruženjaDownload


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top