Predstavlјena Studija o primeni Zakona o zabrani diskriminacije

Načelo ravnopravnosti predstavlјa osnovnu vrednost svakog demokratskog društva, a suzbijanje svih oblika diskriminacije spade u red najvažnijih zadataka države, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na otvaranju konferencije o sudskoj i kvazi-sudskoj primeni Zakona o zabrani diskriminacije u organizaciji Komiteta pravnika za lјudska prava.

Na skupu na kojem je predstavlјena Studija o primeni Zakona o zabrani diskriminacije u Srbiji, poverenica je istakla da se, tokom prakse, institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti susretala sa izazovima i nedostacima Zakona o zabrani diskriminacije, kao i problemima međusobne neusaglašenosti propisa i tumačenja pojedinih antidiskriminatornih odredbi, a na koje je kontinuirano ukazivano i kroz redovne godišnje izveštaje u kojima su date i preporuke za njihovo razrešavanje.

Podsećajući da je potreba za izmenama Zakona o zabrani diskriminacije i obveza preuzeta Akcionim planom za pregovaračka poglavlјa 23 i 24, poverenica je dodala da je institucija Poverenika izvršila sveobuhvatnu analizu dosadašnje primene Zakona koja je poslužila kao osnova za pripremu izmena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije, uz konsultacije sa predstavnicima ministarstava, istaknutim profesorima, sudijama, stručnjacima u oblasti zabrane diskriminacije, kao i predstavnicima organizacija civilnog društva.

Za unapređenje pravnog okvira zaštite od diskriminacije i usaglašavanje sa propisima EU, pored Zakon o zabrani diskriminacije, potrebno doneti ili unaprediti i druge propise koji mogu biti od uticaja na ostvarivanje ravnopravnosti i unapređenje položaja pojedinih marginalizovanih grupa, kao što su donošenje Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, izmene i dopune Zakona o vanparničnom  postupku, Porodičnog zakona, Zakona o socijalnoj zaštiti i dr, zaklјučila je poverenica.

Studiju o primeni Zakona o zabrani diskriminacije u Srbiji predstavio je dr Mario Relјanović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, a pored poverenice, na konferenciji su govorili Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za lјudska prava, Natalija Šolić, advokatica Komiteta pravnika za lјudska prava, prof. dr Nevena Petrušić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu i Lidija Đukić, sutkinja Vrhovnog kasacionog suda.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Google+
http://ravnopravnost.gov.rs/rs/predstavljena-studija-o-primeni-zakona-o-zabrani-diskriminacije">
back to top