Poseta holandskog ministra za ljudska prava Povereniku

Ministar za ljudska prava Kraljevine Holandije, Lionel Veer i predstavnici ambasade Holandije u Srbiji održali su sastanak sa predstavnicima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kao i sa predstavnicima nevladinih organizacija Praksis i Regionalni centar za manjine, koji, u saradnji sa Poverenikom, sprovode projekat „Jednake šanse za bolje mogućnosti – Jačanje Roma u borni protiv diskriminacije” koji kofinansira ambasada Kraljevine Holandije.
Pomoćnica poverenice Ljiljana Lončar predstavila je gostima iz inostranstva instituciju i aktivnosti koje su preduzete u oblasti zaštite Roma od diskriminacije: sudske postupke, prekršajne postupke, i preporuke Poverenika. Predstavnici naših partnera na projektu istakli su, na osnovu svojih aktivnosti u organizacijama, slučajeve govora mržnje i nasilja prema Romima, kao i probleme u pristupu Roma socijalno – ekonomskim pravima. Naglašen je značaj saradnje Poverenika sa organizacijama Praksis i Regionalni centar za manjine, ne samo u sprovođenju projekta, već i u drugim vidovima saradnje između Poverenika i ovih organizacija civilnog društva, koje rezultiraju i povećanjem broja pritužbi po kojima Poverenik postupa.

Print Friendly, PDF & Email
back to top