Peto Nacionalno takmičenje u simulaciji suđenja u oblasti zaštite od diskriminacije

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uz podršku Fondacije za otvoreno društvo poziva zainteresovane studente osnovnih i master studija prava u Republici Srbiji da se prijave na

 

 

TAKMIČENјE U SIMULACIJI SUĐENјA

 

( MOOT Court)

 

„OSUDI DISKRIMINACIJU“

 

 

Svi pojmovi upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu obuhvataju i ženski rod lica na koja se odnose

 

 

 

Na takmičenje mogu da se prijave:

 

  • Studenti osnovnih i master studija iz oblasti pravnih nauka na akreditovanim fakultetima u Republici Srbiji;

 

  • Oni koji su diplomirali na osnovnim studijama ili master studijama prava u školskoj 2016/17 godini na akreditovanim fakultetima u Republici Srbiji.

 

Prijava se podnosi u ime tima studenata koji mora da se sastoji od najmanje dve, a najviše tri osobe koje ispunjavaju gore navedene uslove. Na prijavi je potrebno naznačiti i ime mentora tima. Mentor tima može biti neko od nastavnika ili saradnika na jednom od akreditovanih fakulteta u Republici Srbiji, ili drugi stručnjak iz ove oblasti.

 

Prijave, detalјna Pravila takmičenja kao i sva pitanja u vezi sa konkursom, možete dostaviti mejlom na adresu: poverenik@ravnopravnost.gov.rs

 

Rok za dostavlјanje prijava: 22. oktobar 2017. godine.

 

Pravni problem na osnovu kojeg će studenti sačinjavati pisane podneske biće dostavlјen prijavlјenim timovima 23. oktobra 2017. godine, po okončanju postupka prijavlјivanja.

 

Rok za slanje zahteva za razjašnjenje i dopunu činjenica problema: 29. oktobar 2017. godine.

 

Rok za predaju tužbe: 9. novembar 2017. godine.

 

 

 

1

 

Rok za predaju odgovora na tužbu: 23. novembar 2017. godine.

 

Usmeni deo takmičenja biće održan 12. i 13. decembra 2017. godine u Beogradu.

 

 

 

 

Dokumentacija neophodna za učešće na takmičenju u Simulaciji suđenja (Moot

 

Court) iz oblasti zaštite od diskriminacije:

 

Svi zainteresovani studenti se pozivaju da do 22. oktobra 2017. godine podnesu putem mejla prijavu za učešće na takmičenju koja obavezno treba da sadrži:

 

  • Imena studenata – članova tima, uz kontakt podatke (mejl, broj mobilnog

 

telefona);

 

  • Informacija o studentskom statusu (na kom su nivou studija uz skenirane potvrde o studentskom statusu, odnosno datumu okončanja redovnih/master studija);

 

  • Ime mentora, njegovu profesionalnu biografiju i izjavu saglasnosti da se prihvata uloge mentora tima;

 

  • Ime kontakt osobe (članova tima ili mentora) uz njegove kontakt informacije (mejl, broj mobilnog telefona, poštanska adresa).

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u obzir.

 

Važno: jedna osoba može biti mentor jednog ili više prijavlјenih timova.

 

Selekcija

 

Po blagovremenoj prijavi za takmičenje, timovi će proći dve faze selekcije:

 

Prva faza je eliminatorna i zasniva se na oceni pisanih podnesaka (tužbe) od strane stručnog žirija. Nakon pisanja tužbe u drugu fazu prolaze svi koji ostvare minimum bodova. Potom se piše odgovor na tužbu koji se ocenjuje od strane stručnog žirija. Osam najbolјe ocenjenih timova kvalifikovaće se za dalјe učešće na takmičenju.

 

Nakon selekcije sledi praktični prikaz (usmena faza). Na usmenoj fazi takmičenja koja će se održati 12. i 13. decembra 2017. godine svaki tim će imati priliku da nastupi dva puta – jednom u ulozi tužioca, jednom u ulozi tuženog. Na osnovu ocena sa usmenog nastupa, dva najbolјe plasirana tima kvalifikovaće se u finale koje će biti održano 13. decembra. Finalisti će imati priliku za još dva međusobna susreta – jednom u ulozi tužioca, jednom u ulozi tuženog, nakon čega će stručni žiri proglasiti pobednika u usmenoj fazi takmičenja.

 

Od takmičara se očekuje da pripremom pisanih podnesaka i snagom usmene argumentacije uspešno izlože i odbrane pravne stavove na osnovu zadatog problema iz oblasti zaštite od diskriminacije, kako iz perspektive tužioca, tako i iz perspektive tuženog.

 

Izbor pobedničkog tima i najbolјeg pojedinca

 

 

2

 

Pobednici pisane faze takmičenja biće tim sa najvećim zbirom bodova za oba pisana podneska a na osnovu kriterijuma koji su unapred definisani i javni.

 

Nagrada za pobednički tim je putovanje u Brisel, Belgija, u posetu Ekvinetu, evropskoj mreži tela za ravnopravnost. Najbolјim učesnicima takmičenja, kako u pisanoj tako i u usmenoj fazi takmičenja, obezbeđene su adekvatne nagrade, a svi učesnici takmičenja koji su blagovremeno predali tužbu, dobiće odgovarajuće sertifikate/potvrde učešća prilikom svečanog zatvaranja takmičenja.

 

 

Priprema kandidata

 

Kandidatima će biti obezbeđeni relevantni materijali iz oblasti lјudskih prava koji će im pomoći da se uspešno pripreme za samo takmičenje.

 

Stručni žiri – sudije na simulaciji suđenja

 

Stručni žiri čini tim eminentnih sručnjaka iz oblasti pravnih nauka.

Print Friendly, PDF & Email
back to top