Panel diskusija o diskriminaciji žena na tržištu rada

Žene u Srbiji u nepovoljnijem su položaju u odnosu na muškarce u svim oblastima društvenog života, a posebno je izražena diskriminacija žena na tržištu rada, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na panel diskusiji posvećenoj uspostavljanju dijaloga sa nadležnim državnim institucijama, organizacijama civilnog društva i nezavisnim telima o zaštiti žena od rodno zasnovane diskriminacije i povrede prava u oblasti rada i zapošljavanja.

Poverenica je rekla da su žene, kao i prethodnih godina, podnosile pritužbe zbog promena radno-pravnog statusa nakon povratka sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta. Uzroci koji dovode do podređenosti ili nadređenosti polova, odnosno stereotipne uloge polova, proizvode nejednakosti i na tržištu rada.  Još uvek prisutna praksa pojedinih poslodavaca da u prijavama, na konkursima i intervjuima za posao neopravdano uključuju pitanja o porodičnom i bračnom statusu, ili automatski isključuju žene zbog pretpostavke o nemogućnosti usklađivanja privatnih i poslovnih obaveza, rekla je Janković.

Poverenica je ukazala na brojne aktivnosti koje institucija sprovodi u cilju smanjenja disdkriminacije u ovoj oblasti od postupanja po pritužbama donošenja mišljenja, vođenja strateških parnica, podnošenja inicijativa Ustavnom sudu I drugim nadležnim  institucijama  do došenja brojnih preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti.  Ona je pozvala sve organizacije civilnog društva I sindikate da prijave slučajeve diskriminacije u oblasti rada i zapošljavnja.

Na panel diskusiji koju je organizovalo Viktimološko društvo Srbije predstavljen je Vodič za zaštitu žena od rodno zasnovane diskriminacije i povrede prava u oblasti rada i zapošljavanja i Vodič kroz postupke za zaštitu prava žrtava rodno zasnovane diskriminacije i nasilja pred nezavisnim telima u Srbiji.

Print Friendly, PDF & Email
back to top