Mišljenje po pritužbi P. protiv SG Kraljeva starosno doba, državljanstvo, imovno stanje u pružanju usluga

 1. 07-00-338/2018-02 datum: 20. 7. 2018.

 

 

 

 

MIŠLjENјE

 

Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije P. protiv Skupštine grada Kralјeva, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba, državlјanstva i imovnog stanja. U pritužbi je navedeno da je Skupština grada Kralјeva donela Odluku o ostvarivanju prava na novčanu pomoć porodici sa više dece sa teritorije grada Kralјeva, koja sadrži diskriminatorne uslove za dodelu novčane pomoći. Naime, u članu 4. Odluke, postavlјen je uslov da roditelјi moraju imati državlјanstvo Republike Srbije i da deca moraju biti uzrasta od 7 do 15 godina. Drugim stavom istog člana, isklјučeni su roditelјi koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć kod Centra za socijalni rad. Prema navodima iz pritužbe, na ovaj način diskriminisani su roditelјi koji nemaju državlјanstvo Republike Srbije, deca mlađa od 7 i starija od 15 godina, kao i lica koja ostvaruju pravo na socijalnu pomoć. U izjašnjenju, predsednik Skupštine grada Kralјeva nije osporio da je u Odluci postavlјen uslovi uzrasta dece, ali je ukazao da je namera bila da se pomogne porodicama sa decom koja pohađaju osnovnu školu, koja je obavezna za sve. O uslovima koji se tiču državlјanstva i isklјučivanju roditelјa koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć, nije se posebno izjašnjavao. U toku postupka analizirani su navedeni uslovi sa aspekta antidiskriminacionih propisa, nakon čega je Poverenik dao mišlјenje da je propisivanjem uslova u Odluci o ostvarivanju prava na novčanu pomoć porodici sa više dece na teritoriji grada Kralјeva, i to: u članu 1.  uslova da ovo pravo ostvaruju nezaposleni roditelјi, staratelјi ili usvojioci sa dvoje ili više dece uzrasta od 7 do 15 godina, i u članu 4. uslova da roditelјi, staratelјi ili usvojioci, treba da imaju državlјanstvo Republike Srbije (stav 1.), pri čemu pravo na novčanu pomoć nemaju roditelјi koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć kod Centra za socijalni rad (stav 2.), došlo je do povreda odredaba čl. 6. i 8. Zakona o zabrani diskriminacije. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je dao preporuku Skupštini grada Kralјeva da preduzme mere iz svoje nadležnosti u cilјu usklađivanja Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć porodici sa više dece sa teritorije grada Kralјeva sa antidiskriminacionim propisima.

 

 

 

 

 1. TOK POSTUPKA

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, primio je pritužbu organizacije P. iz Beograda protiv Skupštine grada Kralјeva zbog diskriminacije na osnovu državlјanstva, starosnog doba i imovnog stanja.
 • U pritužbi je navedeno:
 • da je Skupština grada Kralјeva, na sednici održanoj 8. februara 2017. godine, donela Odluku o ostvarivanju prava na novčanu pomoć porodici sa više dece na teritoriji Kralјeva[1];
 • da se odlukom utvrđuje pravo na jednokratnu novčanu pomoć porodicama sa dvoje ili više dece na teritoriji grada Kralјeva, kao i uslovi i način ostvarivanja pomenutog prava;
 • da pravo iz odluke ostvaruju nezaposleni roditelјi, staratelјi ili usvojioci, državlјani Republike Srbije, koji imaju prijavlјeno prebivalište ili boravište na teritoriji grada Kralјeva, najmanje tri godine pre raspisivanja javnog poziva i koji imaju dvoje ili više dece uzrasta od 7 do 15 godina;
 • da je na navedeni način isklјučena mogućnost da porodice u kojima je jedan roditelј strani državlјanin ili lice bez državlјanstva, ostvare pravo na novčanu pomoć, iako ispunjavaju sve ostale uslove;
 • da su navedenom odlukom neopravdano isklјučene porodice koje imaju decu mlađu od 7 godina i stariju od 15 godina;
 • da posebno skreću pažnju da se među licima koja su iz određenih razloga i ne svojom krivicom bez državlјanstva Republike Srbije, između ostalog i lica koja imaju status izbeglica iz bivših republika SFRJ ili interno raselјenih lica sa  Kosova i Metohije, a koja su spornom odlukom direktno lišena  mogućnosti finansijske podrške  predviđene odlukom;
 • da se u identičnoj situaciji nalaze i porodice sa više dece koje su korisnici novčane socijalne pomoći, za koje je samom činjenicom da su korisnici ove vrste pomoći evidentno i da su najugroženiji;
 • da deca svih uzrasta predstavlјaju naročito osetlјivu kategoriju i da Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom ne poznaje tu vrstu starosnih ograničenja;
  • Uz pritužbu, dostavlјena je Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć porodici sa više dece sa teritorije grada Kralјeva.
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilјu utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[2], pa je u toku postupka od predsednika Skupštine grada Kralјeva, zatraženo da se izjasni o navodima iz pritužbi.
  • Predsednik skupštine grada Kralјeva, u izjašnjenju na navode iz pritužbe, naveo je:
 • da je Odluka doneta u skladu sa članom 9. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, po kome opština ili grad mogu, ukoliko su obezbedili sredstva, da utvrde veći obim prava od prava koja su utvrđena ovim Zakonom;
 • da se Odlukom učinio pokušaj da se višečlanim porodicama sa teritorije Kralјeva, koji imaju decu uklјučenu u sistem osnovnog obrazovanja, kao obaveznog, pomogne isplatom jednokratne novčane pomoći, u skladu sa raspoloživim sredstvima opredelјenim budžetom;
 • da u budžetu za 2018. godinu nisu opredelјena sredstva na osnovu kojih bi Grad mogao da utvrdi veći obim prava od onih koja su propisana Odlukom, ali ukoliko budžetom za 2019. godinu budu predviđena sredstva, izvršiće se dopuna i izmena Odluke.

 

 1. ČINјENIČNO STANјE

 

 

 • Između strana u postupku nije bilo spora o činjenicama.

 

 • Uvidom u Odluku o ostvarivalјu prava na novčanu socijalnu pomoć porodici sa više dece na teritoriji grada Kralјeva, utvrđeno je da je u članu propisano da ovo pravo ostvaruju nezaposleni roditelјi, staratelјi ili usvojioci sa dvoje ili više dece uzrasta od 7 do 15 godina. Članom 4. stav 1. propisano je da roditelјi, staratelјi ili usvojioci, treba da imaju državlјanstvo Republike Srbije, a stavom 2. istog člana da pravo na novčanu pomoć nemaju roditelјi koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć kod Centra za socijalni rad.

 

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENјE MIŠLjENјA

 

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe kao i antidiskriminacione i druge domaće i međunarodne propise.

 

Pravni okvir

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovlјen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišlјenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.[3]
 • Ustav Republike Srbije[4] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.[5]
 • Evropska konvencija za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine, u članu 14. zabranjuje diskriminaciju, odnosno, propisuje da se uživanje prava i sloboda predviđenih u ovoj Konvenciji obezbeđuje bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišlјenje, nacionalno ili socijalno poreklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.
 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije[6], kojim je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koja se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima. Članom 22. ovog zakona propisano je da svako dete, odnosno maloletnik ima jednaka prava i zaštitu u porodici, društvu i državi, bez obzira na njegova ili lična svojstva roditelјa, staratelјa i članova porodice.
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom[7] koji je važio u trenutku donošenja predmetne Odluke, članom 9. stav 4. propisivao je da opština ili grad mogu, ako su obezbedili sredstva, da utvrde i druga prava, odnosno veći obim prava od prava utvrđenih ovim zakonom i povolјnije uslove za njihovo ostvarivnje. Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom[8], koji je stupio na snagu 1. jula 2018. godine, u članu 11. stav 4. propisuje da grad ili oština, ukoliko obezbede sredstva, mogu da utvrde  i druga prava, veći obim prava i povolјnije uslove za njihovo ostvarenje, od onih koji su utvrđeni ovim zakonom.
 • Zakon o strancima[9] u članu propisuje da se privremeni boravak može odobriti strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana zbog spajanja porodice, rada, zapošlјavanja, školovanja i drugih opravdanih razloga. Uslovi za stalno nastanjenje stranaca propisani su članom 37.

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 • Imajući u vidu predmet ove pritužbe, potrebno je utvrditi da li su Odlukom o ostvarivanju prava na novčanu pomoć porodici sa više dece sa teritorije grada Kralјeva, diskriminisana lica koja su u braku sa stranim državlјaninom, odnosno strani državlјani i lica bez državlјanstva kao i deca uzrasta mlađeg od 7 i starijeg od 15 godina. Takođe, potrebno je utvrditi i da li je isklјučivanjem roditelјa koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć, povređen Zakon o zabrani diskriminacije.
 • Kako među stranama u postupku nije bilo spora o činjenicama ostaje pravno pitanje da li je propisivanjem navedenih kriterijuma došlo do povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije na osnovu nekog ličnog svojstva.
 • Predsednik skupštine grada Kralјeva, u svom izjašnjenju naveo je da je Odluka doneta u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i da je učinjen pokušaj da se višečlanim porodicama sa teritorije Kralјeva koje imaju decu u sistemu osnovnog obrazovanja, pomogne isplatom jednokratne pomoći. Navedeno je da je osnovno obrazovanje obavezno a da je Odluka doneta u skladu sa raspoloživim sredstvima iz budžeta. Skupština grada Kralјeva se nije posebno izjašnjavala u pogledu dela pritužbe koji se odnosi na uslov državlјanstva Republike Srbije za oba roditelјa, i isklјučivanja roditelјa koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć pred Centrom za socijalni rad.

U skladu sa tim, potrebno je analizirati navedene kriterijume za dodelu jednokratne pomoći, sa aspekta njihove opravdanosti.

 • Analizirajući najpre kriterijum uzrasta dece, Poverenik je krenuo od izjašnjenja Skupštine grada Kralјeva. Naime, u izjašnjenju je navedeno da je Odluka doneta u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom kao i da je uzrast dece opredelјen trajanjem osnovnog obrazovanja, kao obaveznog. Dalјe, u izjašnjenju je navedeno da je Odlukom učinjen pokušaj da se višečlanim porodicama sa teritorije Kralјeva, koja imaju decu u sistemu osnovnog obrazovanja, pomogne isplatom jednokratne novčane pomoći. Dakle, Skupština grada Kralјeva je u izjašnjenju istakla da je osnovno obrazovanje obavezno, i da su se time rukovodili, ali nije dala pojašnjenje zbog čega je uzrast dece opredelјen u opsegu od 7 do 15 godina. Dakle, ostaje nejasno zbog čega je Skupština grada Kralјeva odredila starosno ograničenje koje se odnosi na uzrast od 7 do 15 godina, s obzirom da navedeni uzrast ne prati period obaveznog obrazovanja.

Sa druge strane, Poverenik je imao u vidu da je nastojanje Skupštine grada Kralјeva da se pomogne roditelјima koji imaju decu u sistemu obaveznog obrazovanja, zakonito i opravdano. Nezaposlenost roditelјa može ugroziti i pravo deteta na osnovno obrazovanje, koje je obavezno po zakonu. Siromaštvo je jedan od klјučnih faktora koji utiče na rano napuštanje školovanja, a pored toga, faktori rizika su i socijalna isklјučenost, dečiji rad i zdravstveni problemi. Treba imati u vidu i da je pravo deteta na obrazovanje u najbolјem interesu deteta u skladu sa odredbama Konvencije o pravima deteta, tako da je svaka pomoć i podrška porodicama sa decom koja su u sistemu obaveznog obrazovanja opravdana.

Poverenik ukazuje i da nije svako pravlјenje razlike automatski i diskriminacija, već samo pravlјenje razlike koje nije opravdano legitimnim cilјem, kao i ako ne postoji srazmera između preduzetih mera i cilјa koji se ovim merama ostvaruje. Drugim rečima, ukoliko postoji intencija da se određena grupacija na neki način izdvoji, odnosno privileguje ili pomogne, potrebno je da postoje opravdani razlozi zbog kojih se neka mera odnosi samo na određenu grupu lica. To znači, da neće doći do diskriminacije ukoliko se ustanovlјavaju mere koje su opravdane zakonitim cilјem.

Prema Izveštaju Zavoda za socijalnu zaštitu[10] demografska slika Srbije je obeležena trendovima depopulacije i demografskog starenja koji su posledica negativnog prirodnog priraštaja i negativnog migracionog salda. Broj stanovnika u Srbiji se, između dva Popisa stanovništva RS (Popis 2002. i 2011. godine), kontinuirano smanjuje, a rezultati Procene stanovništva Republičkog zavoda za statistiku ukazuju na nastavak ovih trendova i u periodu nakon poslednjeg Popisa stanovništva. Republika Srbija se svrstava među zemlјe sa dominantno starijim stanovništvom – prosečna starost ukupnog stanovništva u Republici Srbiji konstantno raste. Proces starenja stanovništva posledica je sve manjeg udela mladog stanovništva (od 0 – 14 godina) u ukupnom stanovništvu. Za razliku od demografskih procesa u opštoj populaciji, u sistemu socijalne zaštite, prema podacima centara za socijalni rad, broj dece kontinuirano raste. Primera radi u opštoj populaciji dece u Srbiji se od 2012. do 2016. godine broj dece smanjio za 4%, dok je u istom periodu broj dece u sistemu socijalne zaštite porastao za 14,3%. Znatno veće učešće dece u sistemu socijalne zaštite, potvrđuje da su deca najranjivija kategorija stanovništva Srbije. Uzrasna struktura dece na evidenciji centara za socijalni rad pokazuje najveći udeo dece osnovnoškolskog uzrasta (48%). Takođe na evidenciji centara za socijalni rad kontinuirano je najveći udeo dece evidentiranih kao socio – materijalno ugrožena deca. Prema ovom izveštaju deca iz ove korisničke grupe koriste različite vidove materijalne pomoći koje se finansiraju iz republičkog ili lokalnog budžeta (novčana socijalna pomoć, dečiji dodatak i jednokratne novčane pomoći).

Imajući u vidu navedeno Poverenik konstatuje da se može zaklјučiti da su deca koja su u uzrastu koji korespondira obaveznom obrazovanju u najvećem riziku i da je pomoć ovoj grupi zakonita i opravdana. Međutim, Poverenik konstatuje da se saglasno odredbi člana 18. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja[11], u prvi razred osnovne škole upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina, dok je odredbom člana 17. ovog zakona propisano da se u predškolsku ustanovu upisuju sva deca u godini pred polazak u školu. S tim u vezi ukoliko je cilј određivanja kriterijuma u pogledu uzrasta dece od 7-15 godina bio da se deci koja su u sistemu obaveznog obrazovanja da dodatna podrška, onda određivanje pomenutog uzrasta ne korespondira ovom cilјu imajući u vidu zakonske odredbe koje se odnose na period obaveznog obrazovanja.

3.12. Drugi uslov, koji je predmet analize, jeste kriterijum državlјanstva Republike Srbije za roditelјe, koji je neophodan da bi se ostvarilo pravo na novčanu pomoć. Imajući u vidu da je državlјanstvo jedno od ličnih svojstava koje može biti osnov diskriminacije prema Zakonu o zabrani diskriminacije, mora postojati opravdani razlog za uvođenje ovog uslova. Prema odrebi člana 17. Ustava Republike Srbije, stranci u Republici Srbiji imaju sva prava zajemčena Ustavom i zakonima, izuzev prava koja su rezervisana samo za domaće državlјane. Zakon o zabrani diskriminacije, zabranjuje svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje (isklјučivanje) u odnosu na lica kao i na članove njihovih porodica koje se zasniva na nekom ličnom svojstu, među kojima se eksplicitno navodi i državlјanstvo. Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, odredbom člana 26. priznaje pravo na dečiji dodatak stranom državlјaninu koji ima status stalno nastanjenog lica. Dakle, imajući u vidu navedene propise, pomenuti uslov je suprotan cilјu zbog koga se Odluka donosi i za takvo ograničenje nema opravdanja. Poverenik ovom prilikom ukazuje da je u Odluci Ustavnog suda Uz-40/2012 od 11. jula 2014. godine, u postupku ocene ustavnosti odredbi člana 14. st. 1, 4. i 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom navedeno da je predlogom za ocenu ustavnosti opravdano ukazano da propisani uslov državlјanstva majke, kao primarnog titulara prava na roditelјski dodatak, na indirektan način može dovesti u nejednak položaj decu kao korisnike prava, ukoliko potiču iz mešovitih brakova. Ustavni sud je našao da „odredbe člana 14. zakona treba posmatrati u celini i tumačiti ih na sistemski način i cilјno, a u najbolјem interesu deteta”. Dalјe, ovakav uslov ujedno i smanjuje obim prava u odnosu na onaj obim prava koji stalno nastanjeni stranci imaju prema zakonu.

3.13. Pritužba je podneta i zbog isklјučujućeg uslova iz člana 4. stav 2. Odluke, kojim je propisano da pravo na novčanu pomoć nemaju roditelјi koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć kod Centra za socijalni rad. Prilikom analize ovog uslova, sa aspekta zakonitosti cilјa i njegove opravdanosti, Poverenik je krenuo od izjašnjenja predsednika Skupštine grada. Ukoliko se uzmu u obzir navodi iz izjašnjenja i to da je Odluka doneta na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, ostaje nejasno kojim se razlozima Skupština grada rukovodila kada je iz ovog prava isklјučila roditelјe koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć kod Centra za socijalni rad. Naime, Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je važio u trenutku donošenja Odluke, obuhvatao je podršku materijalno ugroženim porodicama sa decom, pobolјšanje uslova za zadovolјenje osnovnih potreba dece kao i poseban podsticaj rađanju dece. Sasvim je izvesno da su porodice koje ostvaruju pravo na socijalnu pomoć, materijalno najugroženije. Poverenik ukazuje da polazeći od cilјeva zakona na osnovu kog je odluka doneta, kao i svrhe pružanja ovog vida dodatne podrške, isklјučivanjem porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć pred centrom za socijalni rad nije opravdano sa aspekta cilјa koji se želeo postići, jer su na ovaj način faktički u nepovolјniji položaj stavlјene porodice koje su materijalno najugroženije. Naime, ukoliko je cilј Odluke bio da se materijalno pomogne višečlanim porodicama sa teritorije Kralјeva, koje imaju decu uklјučenu u sistem obaveznog obrazovanja, kao što se navodi u izjašnjenju i ako je Skupština grada htela da obezbedi veći obim prava i povolјnije uslove od onih koji su utvrđeni Zakonom, onda isklјučivanje materijalno najugroženijih porodica nema opravdanja, naročito imajući u vidu odredbu tada važećeg člana 9. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom prema kojoj opština ili grad mogu, ako su obezbedili sredstva, da utvrde i druga prava, odnosno veći obim prava, a ne manji obim prava od prava utvrđenih ovim zakonom i povolјnije uslove za njihovo ostvarivanje.

3.14. Na kraju Poverenik je razmatrao i navode iz izjašnjenja Skupštine grada Kralјeva koji se odnose na to da ukoliko budžetom za 2019. godinu budu predviđena sredstva da će Skupština grada Kralјeva na nekoj od sednica nakon usvajanja novog budžeta izvršiti izmenu i dopunu Odluke. S tim u vezi, Poverenik ukazuje na  dosadašnje napore grada da obezbedi dodatnu podršku za građane i građanke sa svoje teritorije kao i na spremnost Skupštine grada Kralјeva da izmeni i dopuni Odluku, međutim ističe da se u odnosu na obim sredstava prilikom propisivanja uslova mora voditi računa da propisani uslovi budu u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije i drugim antidiskriminacionim propisima.

 

 1. MIŠLjENјE

 

Propisivanjem uslova u Odluci o ostvarivanju prava na novčanu pomoć porodici sa više dece na teritoriji grada Kralјeva, i to: u članu 1.  uslova da ovo pravo ostvaruju nezaposleni roditelјi, staratelјi ili usvojioci sa dvoje ili više dece uzrasta od 7 do 15 godina, i u članu 4. uslova da roditelјi, staratelјi ili usvojioci, treba da imaju državlјanstvo Republike Srbije (stav 1.), pri čemu pravo na novčanu pomoć nemaju roditelјi koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć kod Centra za socijalni rad (stav 2.), došlo je do povreda odredaba čl. 6. i 8. Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 1. PREPORUKA

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučuje Skupštini grada Kralјeva da:

5.1.  Preduzme mere iz svoje nadležnosti u cilјu usklađivanja Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć porodici sa više dece sa teritorije grada Kralјeva sa antidiskriminacionim propisima.

Potrebno je da Skupština grada Kralјeva obavesti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o planiranim merama u cilјu sprovođenja ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišlјenja sa preporukom.

Protiv ovog mišlјenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

Saglasno članu 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko Skupština grada Kralјeva ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

[1] „Službeni list grada Kralјeva“, broj  4/17

[2] „Službeni glasnik RS”, broj 22/09

[3] Član 33. Zakona o zabrani diskriminacije

[4] „Službeni glasnik RS”, broj 98/06

[5] Član 21. Ustava Republike Srbije

[6] Član 2.

[7] „Službeni glasnik RS”, br. 16/02, 115/05, 107/09

[8] „Službeni glasnik RS”, br. 113/17, 50/18

[9] „Službeni gasnik RS”, broj 97/08

[10] http://www.zavodsz.gov.rs/PDF/izvestaj2017/PS%20Deca%20u%20sistemu%20socijalne%20zastite%202016.pdf

[11] „Službeni glasnik RS“, br. 88/17 i 27/18 – dr. zakoni

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 


microsoft-word-iconMišljenje po pritužbi P. protiv SG Kraljeva starosno doba, državljanstvo, imovno stanje u pružanju usluga Preuzmi


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top