Mišljenje na šifarnik zvanja i radnih mesta u javnom sektoru

br. 110-00-1/2/2016-04  datum: 29.01.2016. godine

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti,Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje

MIŠLjENjE

na  Šifarnik zvanja i radnih mesta u javnom sektoru

Dopisom od 28. januara 2016. godine (dostavljenim putem elektronske pošte), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: MDULS), obavestilo je Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (u daljem testu: Poverenik), da su primedbe Poverenika iznete u Mišljenju broj 110-00-1/2016-04 od 18. januara 2016. godine na Predlog uredbe o šifarniku radnih mesta u pojedinostima uvažene, a da  MDULS načelne primedbe „u potpunosti razume” i da će u daljem procesu sprovođenja reformi nastaviti rad na unapređenju sistema. U  prilogu dopisa MDULS  dostavljen je Šifarnik zvanja i radnih mesta  u javnom sektoru bez Predloga Uredbe.

Imajući u vidu da se mišljenje daje na tekst Predloga uredbe, ostajemo pri datim primedbama i podsećamo da je u dopisu MDULS broj 110-00-00204/2015-17 od 11. januara 2016. godine, navedeno je da je Šifarnik radnih mesta u javnom sektoru tehnički dokument koji je izrađen na osnovu Nacrta kataloga radnih mesta i zvanja u javnom sektoru, koji je još uvek u izradi. Takođe je navedeno da je Šifarnik radnih mesta u javnom sektoru podložan promenama u skladu sa izmenama relevantne zakonske regulative. Imajući u vidu navedeno, smatramo da Predlog uredbe, kao ni Šifarnik koji je sastavni deo ove uredbe, nisu još uvek podobni za razmatranje jer akti koji treba da prethode uredbi nisu konačni.

S poštovanjem,

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Mišljenje na šifarnik zvanja i radnih mesta u javnom sektoru Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top